Аналіз обсягів виробництва продукції
Лекции.Орг

Поиск:


Аналіз обсягів виробництва продукції
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

Навчальный посібник

 

 

ЗАПОРІЖЖЯ

ЗНТУ


ББК 526.8

У 9(4 УКР) 286

УДК 658.15

Н 52

Рецензенти:

Семенов Г.А. – академік АНУ, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою економіки ЗДІА

Чупіс А.В. – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та обліку ГУ ЗІДМУ

Салига С.Я. – доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою фінансів та менеджменту ЗДІА

 

Публікується по рішенню Вченої Ради Запорізького національного технічного університету (Протокол № 6 від 09 лютого 2004 р.)

 

Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства /Практичний посібник/. – Запоріжжя: Видавництво ЗНТУ – 2003 – 105 с.

 

Посібник містить пояснення і методичні вказівки та розрахунок усіх необхідних показників для аналізу виробничої діяльності, аналізу собівартості продукції, витрат на 1 грн. продукції, аналізу фінансових результатів, фінансового стану підприємства на прикладі конкретного діючого підприємства.

Посібник рекомендується студентам економічних спеціальностей ВНЗ та слухачам післядипломної освіти і може бути використаний директорами фірм, бізнесменами, підприємцями, економістами, фінансистами та іншими спеціалістами для економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

ISBN 966-7108-49-X

Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп, 2004

Видавництво ЗНТУ, 2004


ЗМІСТ

Реферат............................................................................................................................................. 4

Вступ ................................................................................................................................................ 5

Завдання до курсової роботи ......................................................................................................... 6

Методичні вказівки......................................................................................................................... 7

1. Аналіз виробничої діяльності................................................................................................. 24

1.1 Аналіз обсягів виробництва продукції........................................................................... 21

1.2 Аналіз ритмічності виробництва ................................................................................... 25

1.3 Аналіз реалізації продукції.............................................................................................. 25

2. Аналіз собівартості продукції................................................................................................ 27

2.1 Аналіз матеріальних витрат............................................................................................ 30

2.2 Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці..................... 34

2.3 Аналіз фонду оплати праці............................................................................................. 50

2.4 Аналіз використання основних фондів ........................................................................ 54

2.5 Вплив факторів на собівартість продукції..................................................................... 68

 

3. Аналіз витрат на 1 грн. продукції.......................................................................................... 69

4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.................................................... 71

5. Аналіз фінансового стану підприємства............................................................................... 78

5.1 Оцінка фінансової стійкості ........................................................................................... 81

5.2 Оцінка платоспроможності............................................................................................. 84

Висновок........................................................................................................................................ 89

Список основної літератури......................................................................................................... 90

Додаток 1 ....................................................................................................................................... 92

Додаток 2 ....................................................................................................................................... 92

Додаток 3 ....................................................................................................................................... 93

Додаток 4 ....................................................................................................................................... 95


РЕФЕРАТ

Навчальний посібник: 105 сторінок, 45 таблиць, 28 джерел використаної літератури.

Об'єкт аналізу –підприємство електротехнічного комплексу, показники обсягів ритмічності і реалізації продукції та фінансового стану.

Мета дослідження –на основі звітних даних виконати економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: собівартості продукції, витрат на 1 грн. продукції, прибутку, фінансового стану підприємства.

Методи дослідження –аналіз і синтез літератури, факторний аналіз, метод абсолютних різниць, аналіз при допомозі ланцюжкових підстановок, аналіз з допомогою коефіцієнтів.

В даному практичному посібнику виконаний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності промислового підприємства.

В першому розділі проведено економічний аналіз виробничої діяльності, що охоплює аналіз обсягів виробництва продукції та аналіз ритмічності виробництва.

В другому розділі проведено аналіз собівартості продукції, що охоплює аналіз: матеріальних витрат; використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці; фонду оплати труда; використання основних фондів, а також вивчено вплив факторів на собівартість продукції.

В третьому розділі проведений аналіз витрат на 1 грн. продукції.

Четвертий розділ охоплює аналіз фінансових результатів: прибутку і рентабельності.

Аналіз фінансового стану охоплює розрахунок таких показників: фінансової стійкості та коефіцієнтів автономії, маневреності, інвестування, покриття, платоспроможності та коефіцієнтів ліквідності робочого капіталу.

СОБІВАРТІСТЬ, ПРИБУТОК, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПОШУК РЕЗЕРВІВ, ФАКТОРИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, РИТМІЧНІСТЬ


ВСТУП

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки треба здійснити низку організаційних заходів для зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання. Основним завданням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.

В умовах ринку окреме підприємство функціонує як відокремлена, автономна частка загальноекономічної системи. На підприємстві концентрується виробнича діяльність з метою постійного пошуку оптимальних виробничих структур, розширення різних організаційних форм підприємства, зниження собівартості продукції, а також росту прибутку і покращення всіх фінансових показників роботи підприємства, мобілізації додаткових резервів для накопичення капіталу.

Будь-яка господарська діяльність починається з організації і планування, які базуються на глибокому аналізі господарської діяльності підприємства. Це дозволяє підприємствам одержати максимум прибутку при мінімальних сукупних витратах.

В практичному посібнику з "Економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства" ми прослідкуємо, як змінюються собівартість, прибуток, фінансовий стан підприємства в залежності від обсягу виробництва, ефективності використання трудових, матеріальних ресурсів, механізації і автоматизації виробничих процесів, організації структури управління, використання палива, енергії, основних фондів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.


ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Мета виконання курсової роботи :

─ поглиблення, закріплення і узагальнення одержаних теоретичних знань по курсу дисципліни "Економічний аналіз", розвиток навиків практичного використання цих знань.

Задачі курсової роботи :

─ освоїти основні методи аналізу господарської діяльності;

─ навчитися виконувати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

─ навчитися розраховувати вплив факторів на виробничу діяльність, продуктивність праці, використання ОФ, на собівартість продукції, фінансові результати, фінансову стійкість і платоспроможність підприємства;

─ навчитися пошуку резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості продукції, покращення використання ОФ і фінансових результатів, фінансового стану підприємства;

Дані для розрахунку:

─ вхідні дані для аналізу трудомісткості і основної заробітної плати, таблиця 1;

─ часові тарифні ставки для робочих, таблиця 2;

─ місячні оклади інженерно-технічних працівників, таблиця 3;

─ вихідні дані для аналізу використання матеріальних ресурсів, таблиця 4;

─ дані балансової вартості, норм амортизаційних відрахувань, відрахувань на ремонт обладнання, дані потужності, дійсного робочого часу, виробничої площі, яка зайнята обладнанням, таблиця 5;

─ вхідні дані з номенклатури продукції для аналізу виробничої діяльності, по варіантам, таблиця 6;

─ вхідні дані для аналізу ритмічності, по варіантам, таблиця 7.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

При зміні обсягів виробництва продукції змінюються всі техніко-економічні показники діяльності підприємства.

Виконати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства електротехнічної галузі, виходячи із обсягів виробництва; норм і нормативів розходу матеріалів, покупних виробів, трудомісткості, амортизаційних відрахувань, відрахувань на утримання і ремонт обладнання, виробничої потужності, виробничої площі, оптових цін, часових тарифів по оплаті труда.


Таблиця 1 – Вхідні дані для аналізу трудомісткості і основної заробітної плати.

№ п/п Найменування продукції Трудомісткість на одиницю продукції, нормо/годин Відрядна заробітна плата на одиницю продукції, грн. Основна з/п з нарахуваннями на соц.страх, грн.
I. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150 4636,3
2. ТДТНЖ-25000/110 4157,7 2286,7
3. ТМН-63000/110 2289,3 1259,1 3257,4
4. АОДЦТН-200000/220 3218,8 1770,3
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110 1409,8 775,4
7. ТЦ-95000/150 83,1 45,7 118,2
8. ТРДН-40000/110 4818,1 2650,0 6855,8
9. ТЦ-300000/220 80,7 44,4 114,9
10. ТРДЦН-160000/220 3857,4 2121,6 5488,8
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125 333,37 183,4 474,5
2. РНОА-220/2000 192,5 498,0
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний 0,124 0,07 0,18
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250 125,7 69,13 178,8
2. Перемикач П-35/800 124,6 68,53 177,3
Всього по цеху в т.ч. по операціям :
  - токарна 2,3%    
  - фрезерна 3,4%    
  у т.ч.      
  фрезерна з ЧПУ 2,62%    
  шпоночно-фрезерна 0,78    
  свердлильна 2,9%    
  В т.ч. вертикально-свердлильна 0,72%    
  свердлильна з ЧПУ 2,18%    
  навивання 0,7%    
  слюсарна 76,9    
  комутація 13,8%    

Таблиця 2 – Часові тарифні ставки для робочих.

 

 

 

Категорії працюючих Професії Розряди
1 2 3 4 6
Відрядники основні Робочі, зайняті механообробкою, слюсарі 0-4473 0-4575 0-5388 0-5897 0-62103 0-71118
Відрядники допоміжні Профмайстерність, особисте клеймо 10% 20% 30% 40% 50%
Почасовики основні Робочі всіх професій 0-75125 0-80133 0-84140 0-87144 0-90150 0-95158
Почасовики допоміжні
Для всіх категорій робочих Доплата за роботу в нічний час Для всіх розрядів 10% від місячного тарифного окладу

Таблиця 3 – Місячні оклади інженерно-технічних працівників.

№ п/п     Найменування посад Оклад, грн. Персональні надбавки, грн.
мінімум максимум
1. Замісник начальника цеху по виробництву -
2. Замісник начальника цеху по технічним -
  питанням      
3. Механік цеху, енергетик цеху, начальник бюро -
  цеху, начальник дільниць цеху      
4. Ведучий інженер по підготовці виробництва -
  цеху      
5. Економіст I категорії, бухгалтер, інженер І -
  категорії      
6. Інженер ІІ категорії, економіст ІІ категорії -
7. Старший майстер -
8. Майстер -
9. Начальник бюро по обслуговуванню станків з
  ЧПУ цеху      
10. Інженер-електронник І категорії
11. Інженер-електронник ІІІ категорії
12. Табельник -

Таблиця 4 – Аналіз використання матеріальних ресурсів.

Найменування продукту Вартість покупних виробів на одиницю продукції Витрати матеріалу матеріалів на од. продукції Всього вартість матеріалів на од. продукції
чорний мідний латунний Труби кат/тян
Кільк. на од. Варт, на од. Кільк. на од. Варт, на од. Кільк. на од. Варт, на од. Кільк. на од. Варт. на од.
І Трансформатори
ТДТК-63000/150 1272,8 137,8 160,95 15,4 252,3 39,6 254,0 1,5 0,34 88,4 755,9
ТДТНЖ-25000/110 12361,4 144,7 169,0 18,6 304,7 42,5 272,6 1,9 0,42 92,4 839,12
ТМН-63000/110 9668,8 112,0 130,8 10,9 178,54 40,0 256,6 2,0 0,45 79,4 645,79
АОДЦТН-200000/220 5022,4 194,3 226,9 21,7 355,4 56,7 363,7 3,4 0,76 95,8 1042,56
АТДЦТН-63000/220 14429,4 186,5 217,8 20,3 332,5 55,0 352,8 3,6 0,81 93,4 997,31
ТМН-2500/110 14274,2 174,6 203,9 19,6 321,05 54,3 348,3 1,9 0,42 86,0 959,67
ТЦ-95000/150 1056,6 87,3 101,9 4,3 70,4 32,0 205,3 - - 65,6 443,2
ТРДН-40000/110 15299,5 198,5 231,8 22,4 366,9 57,9 371,4 0,4 0,09 91,3 1061,49
ТЦ-300000/220 237,6 74,7 87,2 4,0 65,52 30,6 196,3 - - 62,4 411,42
ТРДЦН-160000/220 11038,9 154,6 180,6 13,6 222,8 39,4 252,8 0,6 0,13 78,7 735,03
II Високовольтна апаратура на сторону 6651,9 199,1 - 22,4 - 56,2 - 1,95 - 96,4 -
РНТА-35/125 3697,0 64,2 75,0 15,0 245,7 25,3 162,3 0,5 0,12 62,0 545,12
РНОА-220/2000 11998,6 128,4 150,0 15,4 252,25 69,4 445,2 3,6 0,81 0,87 849,13
III Товари народного споживання
Шнур електромережнии - - - 0,05 0,82 - - - - 3,5 4,32
VI Інша продукція на сторону
Перемикач П-35/1250 613,8 13,8 16,12 2,54 41,6 3,7 23,7 0,2 0,045 12,5 93,96
Перемикач П-35/800 583,6 12,5 14,6 2,2 36,0 3,5 22,5 0,15 0,033 12,1 85,23
  Всього по цеху                      

Таблиця 5 – Дані балансової вартості, норм амортизаційних відрахувань, відрахувань на ремонт обладнання, потужності дійсного робочого часу, виробничої площі, яка зайнята обладнанням для аналізу основних фондів.

№ п/ п Найменування обладнання Виробнича площа, яка зайнята од. обладнання, кв. м Балансова вартість, грн. Норма відрахувань на ремонт обладнання, % Дійсний фонд часу роботи обладнання, час Норма амортизаційних відрахувань, % Потужність обладнання, кВт
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Токарний з ЧПУ 16К20ФЗс32 Вертикально-свердлильний А-125 Свердлильний з ЧПУ2С132ПМФ2 Фрезерний з ЧПУ МА655А2 Шпоначно-фрезерний 692М Автомат навивочний Дільниця слюсарний Дільниця комутаційна 17,5 12,5 14,0 20,0 9,0 12,0 215,35 38,6 - - - - - - 10,1 7,5 10,1 10,1 7,5 7,5 - - 16,7 3,0 7,0 17,0 2,8 2,2 - -

Таблиця 6 – Вхідні дані по номенклатурі продукції для аналізу виробничої діяльності, по варіантам.

№ п/п Найменування продукції Оптова ціна на одиницю продукції, грн. Варіанти
І II III
план факт план факт план факт
І. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150
2. ТДТНЖ-25000/110
3. ТМН-63000/110
4. АОДЦТН-200000/220
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110
7. ТЦ-95000/150
8. ТРДН-40000/110
9. ТЦ-300000/220
10. ТРДЦН-160000/220
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125
2. РНОА-220/2000
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250
2. Перемикач П-35/800
  Всього                          

Продовження таблиці 6.

№ п/п Найменування продукції Оптова ціна на одиницю продукції, грн. Варіанти
І II III
план факт план факт план Факт
І. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150
2. ТДТНЖ-25000/110
3. ТМН-63000/110
4. АОДЦТН-200000/220
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110
7. ТЦ-95000/150
8. ТРДН-40000/110
9. ТЦ-300000/220
10. ТРДЦН-160000/220
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125
2. РНОА-220/2000
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250
2. Перемикач П-35/800
  Всього                          

Продовження таблиці 6.

№ п/п Найменування продукції Оптова ціна на одиницю продукції, грн. Варіанти
І II III
план факт план факт план Факт
І. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150
2. ТДТНЖ-25000/110
3. ТМН-63000/110
4. АОДЦТН-200000/220
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110
7. ТЦ-95000/150
8. ТРДН-40000/110
9. ТЦ-300000/220
10. ТРДЦН-160000/220
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125
2. РНОА-220/2000
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250
2. Перемикач П-35/800
  Всього                          

 


Продовження таблиці 6.

№ п/п Найменування продукції Оптова ціна на одиницю продукції, грн. Варіанти
І II III
план факт план факт план Факт
І. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150
2. ТДТНЖ-25000/110
3. ТМН-63000/110
4. АОДЦТН-200000/220
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110
7. ТЦ-95000/150
8. ТРДН-40000/110
9. ТЦ-300000/220
10. ТРДЦН-160000/220
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125
2. РНОА-220/2000
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250
2. Перемикач П-35/800
  Всього                          

 


Продовження таблиці 6.

№ п/п Найменування продукції Оптова ціна на одиницю продукції, грн. Варіанти
І II III
план факт план факт план Факт
І. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150
2. ТДТНЖ-25000/110
3. ТМН-63000/110
4. АОДЦТН-200000/220 зо
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110
7. ТЦ-95000/150
8. ТРДН-40000/110
9. ТЦ-300000/220
10. ТРДЦН-160000/220
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125
2. РНОА-220/2000
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250
2. Перемикач П-35/800
  Всього                          

 


Продовження таблиці 6.

№ п/п Найменування продукції Оптова ціна на одиницю продукції, грн. Варіанти
І II III
план факт план факт план Факт
І. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150
2. ТДТНЖ-25000/110
3. ТМН-63000/110
4. АОДЦТН-200000/220
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110
7. ТЦ-95000/150
8. ТРДН-40000/110
9. ТЦ-300000/220
10. ТРДЦН-160000/220
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125 ПО ПО
2. РНОА-220/2000
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250
2. Перемикач П-35/800
  Всього                          

Продовження таблиці 6.

№ п/п Найменування продукції Оптова ціна на одиницю продукції, грн. Варіанти
І II III
план факт план факт план Факт
І. Трансформатори
1. ТДТК-63000/150
2. ТДТНЖ-25000/110
3. ТМН-63000/110
4. АОДЦТН-200000/220
5. АТДЦТН-63000/220
6. ТМН-2500/110
7. ТЦ-95000/150
8. ТРДН-40000/110
9. ТЦ-300000/220
10. ТРДЦН-160000/220
II. Високовольтна апаратура на сторону
1. РНТА-35/125 ПО ПО ПО
2. РНОА-220/2000
III. Товари народного споживання
1. Шнур електромережний
IV. Інша продукція на сторону
1. Перемикач П-35/1250
2. Перемикач П-35/800
  Всього                          

Продовження таблиці 6.

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 280 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.