Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќргани ф≥нансового контролю
” зд≥йсненн≥ ф≥нансового контролю зад≥€на ц≥ла система орган≥в, над≥лених в≥дпов≥дною компетенц≥Їю (њх формуванн€ в ”крањн≥ ще не завершене).  ласиф≥кують ц≥ органи за такими ознаками:

1) р≥внем: а) загальнодержавн≥: ¬ерховна –ада ”крањни; ѕрезидент ”крањни;  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни; б) органи м≥сцевого самовр€дуванн€;

2) за ≥нститутами: податков≥; контрольно-рев≥з≥йн≥; органи державного казначейства; ф≥нансово-кредитн≥ установи тощо.

3) компетенц≥Їю: загальноњ компетенц≥њ (дл€ €ких зд≥йсненн€ ф≥нансового контролю не Ї основною д≥€льн≥стю); спец≥альноњ компетенц≥њ (спец≥ально створен≥ дл€ д≥€льност≥ у сфер≥ ф≥нансового контролю).

–озгл€немо б≥льш докладно найважлив≥ш≥ органи ф≥нансового контролю.

¬ерховна –ада ”крањни, в≥дпов≥дно до ст. 85  онституц≥њ ”крањни, зд≥йснюЇ ф≥нансовий контроль при затвердженн≥ ƒержавного бюджету ≥ внесенн≥ зм≥н до нього, при його виконанн≥, ухваленн≥ р≥шенн€ щодо зв≥ту про його виконанн€. ƒуже важливим Ї також парламентський контроль за використанн€м ”крањною кредит≥в, отриманих в≥д ≥ноземних держав, банк≥в ≥ м≥жнародних ф≥нансових орган≥зац≥й ≥ не передбачених ƒержавним бюджетом ”крањни.

‘≥нансовий контроль ¬ерховна –ада ”крањни зд≥йснюЇ також через своњ ком≥тети ≥ тимчасов≥ спец≥альн≥ ком≥с≥њ. ƒо њх компетенц≥њ належить робота ≥з законопроектами, п≥дготовка ≥ попередн≥й розгл€д питань, що стосуютьс€ повноважень ¬ерховноњ –ади ”крањни. ѕриродно, що основне навантаженн€ у зд≥йсненн≥ ф≥нансового контролю припадаЇ на спец≥ал≥зован≥ ком≥тети ¬ерховноњ –ади ”крањни -  ом≥тет з питань бюджету ≥  ом≥тет з питань ф≥нанс≥в ≥ банк≥вськоњ д≥€льност≥.

–ахункова палата зд≥йснюЇ контроль за використанн€м кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни в≥д ≥мен≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. њњ д≥€льн≥сть регулюЇтьс€ «аконом ”крањни "ѕро –ахункову палату" в≥д 11.07.1996 р. «авданн€ми –ахунковоњ палати Ї так≥:

- орган≥зац≥€ ≥ зд≥йсненн€ контролю за своЇчасним виконанн€м видатковоњ частини ƒержавного бюджету ”крањни, використанн€м бюджетних кошт≥в;

- зд≥йсненн€ контролю за створенн€м ≥ погашенн€м внутр≥шнього ≥ зовн≥шнього боргу ”крањни, визначенн€ ефективност≥ й доц≥льност≥ витрат державного бюджету, валютних ≥ кредитно-ф≥нансових ресурс≥в;

- контроль за ф≥нансуванн€м загальнодержавних програм економ≥чного, науково-техн≥чного, соц≥ального ≥ нац≥онально-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища;

- контроль за дотриманн€м законност≥ при наданн≥ ”крањною кредит≥в ≥ економ≥чноњ допомоги ≥ноземним державам, м≥жнародним орган≥зац≥€м, передбачених у ƒержавному бюджет≥ ”крањни;

- контроль за законн≥стю ≥ своЇчасн≥стю руху кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни ≥ кошт≥в в установах Ќац≥онального банку ”крањни й уповноважених банк≥в;

- анал≥з установлених в≥дхилень в≥д показник≥в ƒержавного бюджету ”крањни ≥ п≥дготовка пропозиц≥й щодо њх усуненн€, а також про вдосконаленн€ бюджетного процесу загалом.

ћ≥сце ѕрезидента ”крањни у зд≥йсненн≥ ф≥нансового контролю визначаЇтьс€ його статусом глави держави. “ак, ѕрезидент маЇ право вето щодо прийн€тих ¬ерховною –адою закон≥в ≥з поверненн€м њх на повторний розгл€д. ” зд≥йсненн≥ контрольних повноважень ѕрезидент спираЇтьс€ на створен≥ ним консультативн≥ й ≥нш≥ допом≥жн≥ органи ≥ служби.

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, будучи вищим органом виконавчоњ влади, повс€кденно керуЇ державними ф≥нансами ≥ паралельно зд≥йснюЇ загальний ф≥нансовий контроль, розробл€Ї ≥ зд≥йснюЇ загальнодержавн≥ програми економ≥чного, науково-техн≥чного, соц≥ального ≥ культурного розвитку крањни; розробл€Ї проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни ≥ забезпечуЇ його виконанн€ п≥сл€ затвердженн€, направл€Ї у ¬ерховну –аду зв≥т про виконанн€ держбюджету; зд≥йснюЇ ≥ координуЇ роботу м≥н≥стерств, ≥нших орган≥в виконавчоњ влади; забезпечуЇ проведенн€ ф≥нансовоњ, ц≥новоњ, ≥нвестиц≥йноњ ≥ податковоњ пол≥тики.

ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни Ї центральним спец≥ал≥зованим органом державноњ виконавчоњ влади з управл≥нн€ ≥ контролю за ф≥нансами. ¬оно зд≥йснюЇ контроль за складанн€м проекту й виконанн€м державного бюджету, за дотриманн€м банками правил касового виконанн€ держбюджету за доходами; установлюЇ пор€док веденн€ бухгалтерського обл≥ку ≥ складанн€ зв≥тност≥ про виконанн€ бюджет≥в, кошторис≥в витрат бюджетних установ; координуЇ в≥домчий ф≥нансовий контроль.  р≥м того, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в контролюЇ: схоронн≥сть ≥ ефективн≥сть використанн€ державного майна, закр≥пленого за п≥дприЇмствами; випуск ≥ об≥г ц≥нних папер≥в, видаЇ дозволи на зд≥йсненн€ ц≥Їњ д≥€льност≥; веде загальний реЇстр випуску ц≥нних папер≥в в ”крањн≥.

” систем≥ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в д≥ють так≥ спец≥альн≥ контрольн≥ служби, €к ƒержавне казначейство ≥ √оловне контрольно-рев≥з≥йне управл≥нн€.

ƒержавне казначейство €к орган ф≥нансового контролю зд≥йснюЇ контроль за орган≥зац≥Їю виконанн€ ƒержавного бюджету ”крањни ≥ за надходженн€м та використанн€м кошт≥в державних фонд≥в: ≥ кошт≥в установ ≥ орган≥зац≥й, що утримуютьс€ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.  р≥м того, ƒержавне казначейство веде обл≥к касового виконанн€ ƒержавного бюджету ”крањни, складаЇ зв≥т про стан виконанн€ ƒержавного бюджету ”крањни тощо.

ќсновн≥ завданн€ √оловного контрольно-рев≥з≥йного управл≥нн€ пол€гають у п≥дготовц≥ пропозиц≥й щодо формуванн€ державноњ пол≥тики у сфер≥ державного ф≥нансового контролю ≥ забезпеченн€ реал≥зац≥њ ц≥Їњ пол≥тики в д≥€льност≥ м≥н≥стерств, ≥нших центральних ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, ≥нших бюджетних установ, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, що отримують кошти з бюджет≥в чи державних ц≥льових фонд≥в.

ѕри цьому √олова  –” орган≥зуЇ рев≥з≥њ ≥ перев≥рки ф≥нансовоњ д≥€льност≥ щодо використанн€ кошт≥в, матер≥альних ц≥нностей та њхньоњ схоронност≥, стану й в≥рог≥дност≥ бухгалтерського обл≥ку ≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥; проводить рев≥з≥њ ≥ перев≥рки використанн€ та схоронност≥ державного ≥ комунального майна (у тому числ≥ майна, переданого в користуванн€); проводить перев≥рки використанн€ бюджетних кошт≥в ≥ кошт≥в державних ц≥льових фонд≥в, належного виконанн€ державних контракт≥в, проавансованих за рахунок бюджетних кошт≥в.

Ќац≥ональний банк ”крањни в систем≥ орган≥в ф≥нансового контролю пос≥даЇ особливе м≥сце. „инним законодавством на нього покладено зд≥йсненн€ банк≥вського регулюванн€ ≥ нагл€ду; сертиф≥кац≥њ аудитор≥в, що провод€ть аудиторськ≥ перев≥рки банк≥в; орган≥зац≥ю ≥ зд≥йсненн€ валютного контролю за банками й ≥ншими ф≥нансовими установами; анал≥з стану грошово-кредитних, ф≥нансових, ц≥нових ≥ валютних в≥дносин.

ƒержавна митна служба ”крањни контролюЇ дотриманн€ правил перем≥щенн€ валютних ц≥нностей через митний кордон ”крањни, точну ≥ своЇчасну сплату мита й ≥нших митних платеж≥в.

ћ≥н≥стерство звТ€зку ”крањни зд≥йснюЇ контроль за дотриманн€м установлених правил видач≥ та прийманн€ грошових переказ≥в.

ƒержавна проб≥рна палата €к спец≥альний орган державного ф≥нансового контролю зд≥йснюЇ контроль за випробуванн€м, виробництвом, використанн€м, оборотом, обл≥ком та збереженн€м дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн€, виконанн€м операц≥й ≥з цими ц≥нност€ми.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 416 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2541 - | 2139 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.