Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди ф≥нансового контролю
ћетод ф≥нансового контролю - це сукупн≥сть способ≥в, засоб≥в ≥ прийом≥в зд≥йсненн€ контрольних функц≥й. —л≥д зазначити, що анал≥з метод≥в ф≥нансового контролю ірунтуЇтьс€ на дос€гненн€х €к ф≥нансового права, так ≥ де€ких сум≥жних наук (статистики, бухгалтерського обл≥ку, лог≥ки).

«астосуванн€ тих чи ≥нших метод≥в насамперед залежить в≥д компетенц≥њ органу контролю, поставлених перед ним ц≥лей ≥ завдань, моменту проведенн€ ф≥нансового контролю.

ќсновними методами ф≥нансового контролю Ї так≥: спостереженн€, обстеженн€, обл≥к, анал≥з, перев≥рка ≥ рев≥з≥€. ”с≥ вони конкретизуютьс€ в р≥зних в≥домчих методиках ≥ правилах проведенн€ контролю.

—постереженн€ (мон≥торинг) - загальне в≥дстеженн€ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ контрольованого субТЇкта. « де€кими застереженн€ми можна вважати спостереженн€м ≥ д≥€льн≥сть з ф≥нансового мон≥торингу в≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни "ѕро попередженн€ ≥ протид≥ю легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, отриманих злочинним шл€хом" в≥д 28.11.2002 р.

ќбл≥к Ї досить специф≥чним ф≥нансово-контрольним методом, сфера застосуванн€ €кого обмежуЇтьс€ переважно д≥€льн≥стю орган≥в контролю при зд≥йсненн≥ реЇстрац≥њ субТЇкт≥в контролю (наприклад, платник≥в податк≥в) чи в ≥нших випадках, визначених чинним законодавством. ќбл≥к не обмежуЇтьс€ суто реЇстрац≥йною роботою, а передбачаЇ також анал≥тику ≥ створенн€ ≥нформац≥йноњ бази.

ќбстеженн€ провод€ть здеб≥льшого у процес≥ попереднього контролю. ¬оно пол€гаЇ у вивченн≥ конкретних напр€м≥в ф≥нансовоњ д≥€льност≥ субТЇкта контролю. «окрема, зд≥йснюють д≥агностику його ф≥нансового стану, досл≥джують зв≥тн≥сть, провод€ть первинний анал≥з дотриманн€ ф≥нансового законодавства, оц≥нюють в≥дпов≥дн≥сть його д≥€льност≥ статутним документам.

—пец≥альними прийомами п≥д час обстеженн€ Ї опитуванн€ та анкетуванн€.

” раз≥ ви€вленн€ в процес≥ обстеженн€ €кихось негативних результат≥в орган контролю приймаЇ р≥шенн€ про проведенн€ перев≥рки або рев≥з≥њ.

јнал≥з провод€ть за даними зв≥тност≥ (поточноњ чи за визначений пер≥од), застосовуючи так≥ спец≥альн≥ статистичн≥ методи, €к ≥ндексний, метод середн≥х ≥ в≥дносних величин. јнал≥зують основн≥ ф≥нансово-економ≥чн≥ характеристики обТЇкта контролю, що даЇ змогу ви€вити не€вн≥ порушенн€ ф≥нансовоњ дисципл≥ни та њх причини. ќсобливо ефективним при цьому Ї такий ф≥нансово-економ≥чний прийом, €к пор≥вн€нн€.

ѕерев≥рка. –озр≥зн€ють види перев≥рок за такими ознаками:

1) орган≥зац≥йними:

Ч планов≥ (внесен≥ у встановленому пор€дку до плану роботи органу контролю);

Ч позапланов≥ (провод€тьс€ де€кою м≥рою раптово, поза планом, за на€вност≥ важливих п≥дстав, установлених чинним законодавством: у раз≥ надходженн€ скарг громад€н чи ≥ншоњ ≥нформац≥њ про порушенн€ ф≥нансовоњ дисципл≥ни, недогл€д у робот≥, що потребують нев≥дкладноњ перев≥рки; за вимогою компетентних державних орган≥в);

2) за п≥дставою призначенн€:

Ч повторн≥ (провод€ть через певний час п≥сл€ первинноњ ф≥нансовоњ перев≥рки у раз≥ визнанн€ њњ такою, що проведена не€к≥сно, або з метою контролю за усуненн€м ви€влених порушень. “аку перев≥рку провод€ть з тих самих питань ≥ за той самий пер≥од, що й первинну);

Ч додаткова (зд≥йснюють дл€ зТ€суванн€ питань, €к≥ не ставилис€ перед первинною перев≥ркою, а переважно - у звТ€зку з новими обставинами).

3) за обс€гом:

Ч повн≥ (охоплюють ус≥ напр€ми ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥);

Ч частков≥ (або неповн≥, п≥д час €ких досл≥джують окрем≥ напр€ми ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥);

Ч комплексн≥ (њх зазвичай проводить група фах≥вц≥в, вивчаючи широке коло взаЇмозалежних питань). ќдним ≥з п≥двид≥в комплексноњ перев≥рки Ї наскр≥зна перев≥рка, що охоплюЇ ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть к≥лькох орган≥зац≥й чи п≥дприЇмств, повТ€заних м≥ж собою в≥дносинами субординац≥њ;

Ч тематичн≥ (або ц≥льов≥), що спр€мован≥ на зТ€суванн€ певних питань, досл≥дженн€ певноњ д≥л€нки роботи (теми), окремого напр€му д≥€льност≥ субТЇкта, €кого перев≥р€ють, чи конкретного типу операц≥й);

4) повнотою охопленн€:

- суц≥льн≥ (фронтальн≥)) п≥д час €ких вивчають абсолютно вс≥ документи та обл≥ков≥ записи за певний пер≥од);

- виб≥рков≥ (перев≥р€ють не весь субТЇкт, а його п≥дрозд≥л чи окремий напр€м д≥€льност≥, вид≥лений за певним принципом).

5) м≥сцем проведенн€:

- вињзн≥ (зд≥йснюють за м≥сцезнаходженн€м обТЇкта контролю);

- камеральн≥ (провод€ть за м≥сцем дислокац≥њ органу ф≥нансового контролю);

6) характером контрольованих показник≥в:

- формальн≥, за €ких перев≥р€ють правильн≥сть оформленн€ документ≥в (наприклад, зТ€совують д≥йсн≥сть п≥дпис≥в, на€вн≥сть п≥дчищань ≥ виправлень, правильн≥сть заповненн€ рекв≥зит≥в);

- арифметичн≥ (оц≥нюють правильн≥сть математичних розрахунк≥в ≥ таксувань);

7) характером субТЇкт≥в контролю:

- позав≥домч≥ (покладаютьс€ на органи ≥ншого в≥домства або м≥н≥стерства, €кому п≥дпор€дкована орган≥зац≥€, котру перев≥р€ють);

- в≥домч≥ (зд≥йснюЇ у рамках того самого в≥домства чи м≥н≥стерства, але прац≥вник вищого р≥вн€, вищоњ орган≥зац≥њ).

ќкремо сл≥д вид≥лити "зустр≥чну " перев≥рку, за €коњ первинн≥ документи або зв≥тн≥ дан≥ з≥ставл€ютьс€ з аналог≥чними або взаЇмозалежними даними п≥дприЇмства-контрагента.

–ев≥з≥€ - найважлив≥ший метод ф≥нансового контролю, що вир≥зн€Їтьс€ найб≥льшими д≥Їв≥стю, глибиною ≥ повнотою. –ев≥з≥ю варто в≥днести до наступного контролю.

«д≥йснюють рев≥з≥ю спец≥альн≥ органи ф≥нансового контролю дл€ ви€вленн€ факт≥в порушенн€ законност≥, в≥рог≥дност≥ й доц≥льност≥. ѕ≥д час рев≥з≥њ анал≥зують ф≥нансово-господарську документац≥ю на предмет правильност≥ веденн€ бухгалтерського обл≥ку, схоронност≥ кошт≥в ≥ матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в, своЇчасност≥ ≥ повноти зв≥тност≥.

–ев≥зор над≥л€Їтьс€ певними правами:

- перев≥р€ти плани, кошториси, грошов≥, бухгалтерськ≥ й ≥нш≥ документи, на€вн≥сть грошей ≥ ц≥нностей, а в раз≥ ви€вленн€ п≥дробок та ≥нших зловживань вилучати необх≥дн≥ документи на терм≥н до зак≥нченн€ рев≥з≥њ;

- перев≥р€ти правильн≥сть списанн€ сировини, палива, ≥нших матер≥альних ц≥нностей, тепло- й електроенерг≥њ на витрати виробництва; повноту оприбуткуванн€ готовоњ продукц≥њ; вимагати в≥д кер≥вництва субТЇкта, €кий перев≥р€ють, проведенн€ контрольного вим≥рюванн€ виконаних роб≥т;

- вимагати проведенн€ ≥нвентаризац≥њ основних фонд≥в, товарно-матер≥альних ц≥нностей, перев≥рки грошових кошт≥в, у раз≥ потреби опечатувати каси, склади, арх≥ви;

- одержувати в≥д ≥нших п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й дов≥дки ≥ коп≥њ документ≥в, повТ€заних з операц≥€ми, €к≥ перев≥р€ють;

- отримувати в≥д посадових ос≥б письмов≥ по€сненн€.  ласиф≥кац≥€ рев≥з≥й, €к бачимо, здеб≥льшого ≥дентична класиф≥кац≥њ

перев≥рок, з де€кими незначними застереженн€ми. Ќаприклад, можна виокремити такий п≥двид позаплановоњ рев≥з≥њ, €к рев≥з≥€, призначена постановою орган≥в сл≥дства.

“ерм≥н проведенн€ рев≥з≥њ - не б≥льш €к «ќ дн≥в (може бути продовжений т≥льки з дозволу кер≥вника органу, що призначив рев≥з≥ю).

«а результатами рев≥з≥њ складають акт.  ер≥вник органу, що призначив рев≥з≥ю, зобовТ€заний у тижневий строк розгл€нути њњ результати ≥ вжити заход≥в щодо усуненн€ ви€влених порушень, в≥дшкодуванн€ завданого матер≥ального збитку, прит€гненн€ до в≥дпов≥дальност≥ винних ос≥б, усуненн€ причин та умов, що призвели до порушенн€ ф≥нансовоњ дисципл≥ни.

‘≥нансово-економ≥чна експертиза. «д≥йсненн€ експертно-анал≥тичноњ д≥€льност≥ належить до компетенц≥њ –ахунковоњ палати.. ¬она зобовТ€зана за дорученн€м ¬ерховноњ –ади ”крањни проводити експертизу ≥ давати висновки щодо проект≥в: ƒержавного бюджету ”крањни, закон≥в та ≥нших нормативних акт≥в, м≥жнародних договор≥в ”крањни, загальнодержавних ц≥льових програм, програм  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни й ≥нших документ≥в, що стосуютьс€ питань державного бюджету ≥ ф≥нанс≥в ”крањни.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 516 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2114 - | 1885 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.029 с.