Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансова зв≥тн≥сть.  онсол≥дована
 онсол≥дована ф≥нансова зв≥тн≥сть Ч ф≥нансова зв≥тн≥сть, €ка в≥дображаЇ ф≥нансове становище, результати д≥€льност≥ та рух грошових кошт≥в юридичноњ особи та њњ доч≥рн≥х п≥дприЇмств €к Їдиноњ економ≥чноњ одиниц≥.[1] ¬перше консол≥дована зв≥тн≥сть з'€вилась у —Ўј на початку XX стол≥тт€, коли характерною особлив≥стю економ≥чного розвитку того пер≥оду стали злитт€, придбанн€ одних п≥дприЇмств ≥ншими та формуванн€ в результат≥ таких процес≥в економ≥чних г≥гант≥в. ¬ 1901 роц≥ американською компан≥Їю ƒж. ѕ. ћоргана "United States Steel Company" було п≥дготовлено ≥ представлено консол≥дований бухгалтерський зв≥т.

÷≥нов≥ стратег≥њ

—тратег≥чн≥ р≥шенн€ щодо р≥вн€ ц≥н.

÷≥ р≥шенн€ дуже важлив≥ у процес≥ ц≥ноутворенн€. ¬ид≥л€ють два принципово в≥дм≥нн≥ типи стратег≥й щодо ц≥нового р≥вн€:

Ц стратег≥€ високих ц≥н;

Ц стратег≥€ низьких ц≥н.

¬ибираючи в≥дпов≥дну стратег≥ю, ураховують ц≥л≥ ц≥новоњ пол≥тики ф≥рми, а також психолог≥ю ц≥носприйн€тт€.

¬исок≥, Ђпрестижн≥ї ц≥ни асоц≥юютьс€ у споживач≥в ≥з високою €к≥стю товар≥в, що зумовлена використанн€м коштовних матер≥ал≥в, ретельним виготовленн€м, суворим контролем, а також високим р≥внем серв≥су. ¬исока ц≥на, в≥д≥граючи роль ≥ндикатора €кост≥, маЇ найб≥льший вплив при куп≥вл≥ складних ≥ ц≥нних товар≥в (автомоб≥л≥в, дорогоњ парфумер≥њ тощо).

Ќизьк≥ ц≥ни, приваблив≥ дл€ значноњ частини ринку, дають змогу зб≥льшувати обс€ги продажу товар≥в, вести активну ц≥нову конкурентну боротьбу.

ѕри встановленн≥ ц≥н на принципово нов≥, Ђп≥онерн≥ї товари, захищен≥ патентом, ц≥ дв≥ альтернативн≥ стратег≥њ про€вл€ютьс€ най€скрав≥ше ≥ мають своњ назви:

Ц стратег≥€ Ђзн€тт€ вершк≥вї;

Ц стратег≥€ Ђпроникненн€ї.

ѕри використанн≥ стратег≥њ Ђзн€тт€ вершк≥вї ф≥рма спочатку встановлюЇ на св≥й товар високу престижну ц≥ну, €ка робить його дос€жним лише дл€ верхн≥х ешелон≥в ринку. ѕ≥сл€ упов≥льненн€ першоњ хвил≥ збуту ц≥ни поетапно знижують, що даЇ змогу поступово залучати до куп≥вл≥ товару дедал≥ б≥льшу к≥льк≥сть ринкових сегмент≥в, зн≥маючи з кожного з них ф≥нансов≥ Ђвершкиї. “аку ц≥нову стратег≥ю використовуЇ, наприклад, корпорац≥€ Ђƒюпонї, €ка вивела на св≥товий ринок багато справжн≥х новинок (целофан, нейлон тощо).

¬икористанн€ стратег≥њ Ђзн€тт€ вершк≥вї зумовлюють так≥ фактори:

Ц вона допомагаЇ компенсувати значн≥ витрати на науково-досл≥дн≥ розробки Ђп≥онернихї товар≥в ≥ впровадженн€ њх у виробництво, а також витрати на рекламу при виведенн≥ новинок на ринок;

Ц перша група споживач≥в нового товару (сегмент ≥з високим р≥внем доход≥в) менш чутлива до високоњ ц≥ни, н≥ж подальш≥ сегменти;

Ц висока початкова ц≥на створюЇ образ високоњ €кост≥ товару;

Ц зб≥льшенн€ початковоњ ц≥ни найчаст≥ше викликаЇ оп≥р ринку, тод≥ €к поступове зниженн€ ц≥ни сприймаЇтьс€ доброзичливо.

ƒе€к≥ ф≥рми ефективно використовують стратег≥ю Ђпроникненн€ї, в≥дразу встановлюючи на свою новинку в≥дносно низьку ц≥ну, спод≥ваючись у такий спос≥б залучити велику к≥льк≥сть споживач≥в та захопити значну частку ринку.

¬становленню ц≥ни проникненн€ спри€ють так≥ умови:

Ц ринок характеризуЇтьс€ високою ц≥новою еластичн≥стю попиту;

Ц зб≥льшенн€ обс€г≥в збуту спри€Ї зниженню витрат на виробництво ≥ реал≥зац≥ю продукц≥њ;

Ц низька ц≥на не приваблюЇ потенц≥йних конкурент≥в.

 

39. ‘≥нансове плануванн€

‘≥нансове плануванн€ Ч це процес розробки системи ф≥нансових план≥в, €кий пол€гаЇ у визначенн≥ ф≥нансових ц≥лей, встановленн≥ ступен€ в≥дпов≥дност≥ цих ц≥лей поточному ф≥нансовому стану п≥дприЇмства та формулюванн≥ посл≥довност≥ д≥й, спр€мованих на дос€гненн€ поставлених ц≥лей. ” процес≥ плануванн€ розробл€ють узагальнююч≥ ф≥нансов≥ показники к≥льк≥сного та €к≥сного характеру ≥ визначають найб≥льш ефективн≥ шл€хи њх дос€гненн€.

ѕроцес ф≥нансового плануванн€ обов'€зково включаЇ так≥ етапи: анал≥з поточного ф≥нансового стану п≥дприЇмства, прогнозуванн€ майбутн≥х значень планових показник≥в, безпосереднЇ складанн€ план≥в та розробка процедури внесенн€ коректив в процес реал≥зац≥њ план≥в. «апровадженн€ системи ф≥нансового плануванн€ на п≥дприЇмств≥ передбачаЇ не т≥льки складанн€ та затвердженн€ ф≥нансових план≥в, а й контроль за њх виконанн€м та внесенн€ необх≥дних зм≥н до них в процес≥ њх реал≥зац≥њ.

–етельний анал≥з поточного ф≥нансового стану даЇ змогу сформулювати реальн≥ ф≥нансов≥ ц≥л≥, а прогнозуванн€ майбутньоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства Ч визначити найб≥льш оптимальн≥ шл€хи дос€гненн€ цих ц≥лей.

ѕрогнозуванн€ Ї досить складним етапом ф≥нансового плануванн€, €кий потребуЇ в≥д ф≥нансового менеджера високого р≥вн€ фаховоњ п≥дготовки у сфер≥ не т≥льки ф≥нанс≥в, а й вищоњ математики та програмуванн€, а також розум≥нн€ того, що математичн≥ методи Ч це лише ефективний ≥нструментар≥й, €кий не може зам≥нити здатн≥сть ф≥нансиста вид≥л€ти найважлив≥шу ≥нформац≥ю, правильно њњ оц≥нювати та передбачати майбутн≥ зм≥ни на ринку.

ѕрогнозуванн€ завжди пов'€зано з невизначен≥стю ≥ передбачаЇ багатовар≥антн≥сть, оск≥льки ф≥нансов≥ плани можуть складатись при р≥зних припущенн€х щодо оч≥куваних зм≥н у д≥€льност≥ п≥дприЇмства ≥ кон'юнктур≥ ринку. ќск≥льки достов≥рн≥ прогнози не можна отримати при неправильних припущенн€х, при прогнозуванн≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства важливо вид≥лити ≥ врахувати найважлив≥ш≥ серед множини чинник≥в, одн≥ з €ких п≥дл€гають оц≥нц≥ й управл≥нню, а ≥нш≥ мають зовн≥шн≥й характер ≥ њх не завжди можна точно оц≥нити.

«алежно в≥д горизонту плануванн€ розр≥зн€ють коротко- (до 1 року), середньо- (в≥д 1 до 3Ч5 рок≥в) та довгостроков≥ (в≥д 3Ч5 рок≥в) плани. –≥зн≥ види ф≥нансових план≥в вир≥шують р≥зн≥ завданн€. ќстанн≥, в свою чергу, обумовлюютьс€ горизонтом плануванн€. “ак, основною метою короткострокового ф≥нансового плану ванн € Ї ефективне управл≥нн€ оборотним кап≥талом" що передбачаЇ забезпеченн€ неперевност≥ виробничого процесу та збуту продукц≥њ, п≥дтримку л≥кв≥дност≥ й платоспроможност≥ п≥дприЇмства на належному р≥вн≥, м≥н≥м≥зац≥ю витрат на ф≥нансуванн€ оборотного кап≥талу.

ќск≥льки б≥льш≥сть завдань з управл≥нн€ оборотним кап≥талом фактично пов'€зан≥ з управл≥нн€м потоком грошових кошт≥в, у процес≥ короткострокового ф≥нансового плануванн€ потр≥бно з великою точн≥стю визначати основн≥ параметри грошового потоку п≥дприЇмства ≥ складати плани руху грошових кошт≥в з розбивкою на м≥с€ц≥, декади чи тижн≥ (залежно в≥д ≥нтенсивност≥ та обс€г≥в проведенн€ операц≥й п≥дприЇмством). ѕри плануванн≥ руху грошових кошт≥в та складанн≥ в≥дпов≥дних ф≥нансових документ≥в необх≥дно правильно спрогнозувати приплив та в≥дплив кошт≥в ≥з п≥дприЇмства, њх розпод≥л у час≥, ви€вити надлишок або нестачу кошт≥в в окрем≥ моменти часу з тим, щоб п≥дготувати в≥дпов≥дн≥ управл≥нськ≥ р≥шенн€.

ќсновним ≥нструментар≥Їм короткострокового ф≥нансового плануванн€ на сьогодн≥ Ї:

Х розрахунок циклу обороту грошових кошт≥в (ф≥нансового циклу);

Х плат≥жний календар, €кий в≥дображуЇ обов'€зков≥ платеж≥ п≥дприЇмства прот€гом планового пер≥оду;

Х гот≥вковий бюджет, що визначаЇ обс€ги надходжень та витрат кошт≥в п≥дприЇмства прот€гом планового пер≥оду, а також моменти часу, в €к≥ оч≥куютьс€ ц≥ надходженн€ та витрати.

ћетою середньо- та довгострокового плануванн€ Ї ефективне зд≥йсненн€ кап≥таловкладень, €к≥ б забезпечили подальше економ≥чне зростанн€ п≥дприЇмства. ѕроцес такого плануванн€ ірунтуЇтьс€ на прогноз≥ обс€г≥в ≥ специф≥ки виробництва, визначенн≥ на основ≥ цього потреби в активах, обс€гах ≥нвестиц≥й дл€ њх придбанн€, а також визначенн≥ в≥дпов≥дних њм джерел ф≥нансуванн€. ’арактер ≥ значенн€ ц≥льових функц≥й у таких планах залежать в≥д встановленоњ п≥дприЇмством див≥дендноњ пол≥тики, погл€д≥в на структуру кап≥талу ≥ р≥вень ризику, €кий п≥дприЇмство може на себе прийн€ти з тим, щоб забезпечити ≥нтереси акц≥онер≥в та максим≥зувати варт≥сть п≥дприЇмства.

‘≥нансовий план Ч це документ, €кий розкриваЇ спос≥б дос€гненн€ ф≥нансових ц≥лей п≥дприЇмства та узгоджуЇ доходи з витратами.

як правило, ф≥нансовий план м≥стить розд≥ли, що стосуютьс€ особливостей ≥нвестиц≥йноњ, ф≥нансовоњ, див≥дендноњ та обл≥ковоњ пол≥тики п≥дприЇмства на плановий пер≥од. ” розд≥лах плану, зокрема, мають бути обірунтован≥ та розкрит≥:

Х пол≥тика ф≥нансуванн€ кап≥таловкладень ≥ специф≥ка управл≥нн€ довгостроковими ф≥нансовими вкладенн€ми п≥дприЇмства прот€гом планового пер≥оду;

Х механ≥зм управл≥нн€ оборотним кап≥талом, зокрема товарно-матер≥альними запасами, деб≥торською заборгован≥стю та грошовими коштами;

Х загальна потреба в кап≥тал≥, потреба в зовн≥шньому ф≥нансуванн≥ та в≥дпов≥дна структура кап≥талу;

Х оч≥куван≥ зм≥ни в економ≥чному середовищ≥ та в≥дпов≥дн≥ њм структура доход≥в, витрат п≥дприЇмства, а також прогнозна ф≥нансова зв≥тн≥сть;

Х див≥дендна пол≥тика;

Х обл≥кова пол≥тика, зокрема методи нарахуванн€ амортизац≥њ та визначенн€ вартост≥ реал≥зованих запас≥в;

Х податкова пол≥тика п≥дприЇмства;

Х система управл≥нського контролю тощо.

ќдним ≥з найважлив≥ших ≥нструмент≥в плануванн€ в середньо- та довгостроковому пер≥од≥ Ї б≥знес-план, €кий в концентрован≥й форм≥ розкриваЇ суть д≥€льност≥ новоствореного п≥дприЇмства або запропонованого нового напр€му д≥€льност≥ ≥снуючого п≥дприЇмства ≥ в≥дображуЇ ключов≥ показники, що обірунтовують доц≥льн≥сть того чи ≥ншого вар≥анта кап≥таловкладень (див. І12.7).

«алежно в≥д ц≥льового спр€муванн€ розр≥зн€ють оперативне, поточне та стратег≥чне ф≥нансове плануванн€.

ќперативне та поточне ф≥нансове плануванн€ вир≥шують тактичн≥ завданн€, що постають у коротко- та середньостроков≥й перспектив≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 559 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2556 - | 2146 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.