Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Мета, завдання і функції фінансового менеджменту 

Метою фінансового менеджменту є максимізація ринкової вартості підприємства, що реалізує кінцеві матеріальні інтереси власників його капіталу.

Тобтоосновною метою фінансового менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періоді; раціональне використання фінансових ресурсів; здатність підприємств покрити витрати, пов'язані з ви­користанням ресурсів і забезпечити прийнятний рівень доходів за мінімального ризику вкладників капіталу. В процесі реалізації мети фінансовий менеджмент вирішує наступніосновні задачі:

1. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку підприємства (визначення загальної потреби у фінан­сових ресурсах, збільшення обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, управлін­ня залученням позичкових фінансових ресурсів, оптимізацію структури джерел формування ресурсного фінансового потенціалу).

2. Забезпечення найефективнішого використання фінансових ресурсів у розрізі основних напрямів діяльності підприємства (оптимізація їх розподілу, встановлення оптимальних пропорцій у викорис­танні, забезпечення дохідності інвестованого капіталу). Цей процес повинен підпорядко­вуватися стратегічній меті та має забезпечувати віддачу вкладе­них коштів.

3. Оптимізація грошових потоків підприємства (вхідних і вихідних). Одним із резуль­татів цього є оптимізація залишку вільних грошових активів, яка має забезпечувати зменшення втрат від їх неефективного викори­стання та інфляції.

4. Забезпечення максимізації прибутку підприємства з най­меншим рівнем фінансового ризику. При цьому з метою забезпечення розширеного економічного розвитку підприємство має максимізувати не валовий, а чистий прибуток, який залиша­ється в його розпорядженні. Це забезпечується проведенням ефек­тивної податкової, амортизаційної і дивідендної політики. Максимізація рівня прибутку підприємства досягається, як правило, за суттєвого зростання рівня фінансових ризиків. Важливо, щоб максимізація прибутку забезпечувалася в межах допустимого фі­нансового ризику, конкретний рівень якого визначається власни­ками або менеджерами підприємства на основі фінансових роз­рахунків.

5. Забезпечення мінімізації фінансового ризику за очікуваного рівня прибутку (шля­хом диверсифікації видів операційної і фінансової діяльності, а також портфеля фінансових інвестицій; профілактикою мінімі­зації окремих фінансових ризиків, ефективними формами їх вну­трішнього і зовнішнього страхування).

6. Забезпечення відносної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку, що характеризується висо­ким рівнем фінансової стійкості і платоспроможності підприєм­ства і забезпечується формуванням раціональної структури майна та капіталу, ефективними пропорціями в обсягах формування фі­нансових ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім рівнем самофінансування інвестиційних потреб.

Розглянуті завдання фінансового менеджменту тісно взаємо­зв'язані між собою, хоча окремі з них і мають різнонапрямлений характер, тому вони повинні реалізуватись у вза­ємозв'язку та взаємообумовленості [24].

Ці завдання вирішуються за допомогою раціонального управ­ління потоками фінансових ресурсів підприємства та оптимізації джерел фінансування підприємства (як внутрішніх, так і зовнішніх): у результаті фінансово-господарської діяльності підприємства; на фінансовому ринку під час продажу акцій, облігацій, отримання кредитів; повернення суб'єктам фінансового ринку процентів і дивідендів як плати за капітал; сплати податкових платежів;інвестування і реінвестування у розвиток підприємства.

Сутність фінансового менеджменту реалізується через його функції, які класифікують залежно від його об’єкта і суб’єкта. Функції об’єкта: відтворювальна і розподільна. Функції суб’єкта: планування, організація, мотивація і контроль.

Розглянемо їх змістовний прояв у фінансовому менеджменті. Фінансовий менеджмент виконує функції:

• управління формуванням усіх фінансових ресурсів;

• управління розподілом і використанням усіх видів фінансових ресурсів;

• планування (бюджетування), прогнозування та аналіз фінан­сового управління діяльністю підприємства [10].

Сутність першої функції фінансового менеджменту полягає в управлінні своєчасним формуванням усіх видів фінансових ре­сурсів, а також у систематичному пошукові резервів додаткового накопичення фінансових ресурсів, особливо власних, для забез­печення належного фінансового стану і стійкої, стабільної роботи підприємства та для запобігання його банкрутству.

Ця функція фінансового менеджменту включає також стиму­лювання поповнення фінансових ресурсів, насамперед грошових коштів. У ролі фінансових стимулів можуть використовуватися проценти за кредити, ставки податків, податкові пільги, економі­чні штрафні санкції як антистимули та ін.

Сутність другої функції полягає в управлінні раціональним розподілом фінансових ресурсів, зокрема управлінні розподілом та перерозподілом усіх грошових надходжень, насамперед вируч­ки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Здійснення цієї функції фінансовим менеджментом потребує прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень щодо залучення вільних фінансових ресурсів для найефективніших вкладень.

Сутність третьої функції полягає у систематичному плануван­ні (бюджетуванні), прогнозуванні та аналізі як абсолютних фі­нансових показників, так і відносних оціночних коефіцієнтів, та у вжитті за результатами такого аналізу невідкладних заходів з фі­нансового оздоровлення підприємства, а при необхідності – рі­шень щодо управління його санацією.

У процесі планування, прогнозування та аналізу управління фінансовою діяльністю підприємства здійснюються:

• розроблення фінансової стратегії, тактики і політики управ­ління підприємством на перспективний період;

• формування на майбутнє фінансових управлінських служб, які спроможні забезпечити прийняття і практичну реалізацію управлінських рішень у сфері фінансово-господарської діяльнос­ті підприємства;

• формування й ефективне використання інформаційної бази фінансового управління діяльністю підприємства;

• всебічний аналіз фінансового стану підприємства та фінан­сових результатів його фінансово-господарської діяльності;

• планування та прогнозування фінансової діяльності підпри­ємства за основними її напрямами;

• створення і практична реалізація дієвої системи стимулювання ефективних рішень у галузі фінансового управління під­приємством;

• ефективний контроль за реалізацією рішень у сфері управління фінансовою діяльністю підприємства [10].

До другої із перелічених вище груп функцій фінансового ме­неджменту можна віднести:

• управління активами підприємства, зокрема, його майном і капіталом;

• управління пасивами підприємства та пошук джерел форму­вання фінансових ресурсів підприємства;

• управління фінансовими інвестиціями, визначення інвести­ційної привабливості підприємства та пошук оптимальних варіантів інвестиційних рішень;

• управління фінансовим станом підприємства, його ліквідністю, платоспроможністю, фінансовою стійкістю, діловою активні­стю, прибутковістю;

• управління фінансовими ризиками і запобігання банкрутст­ву підприємства.

Функції фінансового менеджменту на підприємстві визначаються основними задачами, що стоять перед ним. Основними функціями фінансових менеджерів, як правило, є :

· дослідження зовнішнього економічного середовища та прогнозування кон’юнктури фінансового ринку;

· розробка фінансової стратегій підприємства;

· аналіз та планування фінансової діяльності підприємства;

· прийняття рішень по фінансовим аспектам операційної (виробничо-комерційної) діяльності підприємства;

· прийняття інвестиційних рішень, що забезпечують найбільш ефективні напрямки розвитку підприємства;

· ефективна взаємодія з державними органами, операторами та суб’єктами інфраструктури фінансового ринку по окремим аспектам фінансової діяльності підприємства;

· координація та контроль за виконанням управлінських рішень в сфері фінансової діяльності підприємства.

На кожному підприємстві залежно від специфічних особливо­стей його фінансово-господарської діяльності повинна будува­тись власна багаторівнева функціональна система управління фі­нансовою діяльністю.

Від повноти, своєчасності та якості виконання фінансовим менеджментом притаманних йому функцій (послідовність, цілеспрямованість реалізації рішень.) залежить ефектив­ність фінансового управління підприємством (успішність діяльності і тривала життєздатність).

 

Дата добавления: 2015-11-23; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.