Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ орган≥зац≥њ навчального процесу учн≥в з порушенн€ми слуху
ѕо€снювальна записка

ѕрограма дл€ 5 класу спец≥альних загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в дл€ д≥тей глухих складена на основ≥ новоњ програми курсу "≤нформатика" дл€ 5-9 клас≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в за новим базовим стандартом осв≥ти.[1]

¬ умовах ≥нформац≥йного сусп≥льства ≥нформатика, €к навчальний предмет, набуваЇ особливого значенн€ серед ≥нших дисципл≥н. Ўкол€р≥ з вадами слуху зазнають значних труднощ≥в у процес≥ вивченн€ ≥нформатики, засвоюють навчальний матер≥ал не у повному обс€з≥, що негативно впливаЇ на можливост≥ одержанн€ подальшоњ осв≥ти й знижуЇ њхню самооц≥нку. ” звТ€зку з особливост€ми њхнього психоф≥зичного розвитку та осв≥тн≥ми можливост€ми, школ€р≥ з вадами слуху потребують б≥льше часу на вивченн€ матер≥алу та особливо на проведенн€ практичних зан€ть у пор≥вн€нн≥ з њхн≥ми однол≥тками, що чують.

√оловною метою програми дл€ учн≥в 5 класу Ї формуванн€ теоретичноњ бази знань учн≥в з основ ≥нформатики та практичних навичок використанн€ де€ких засоб≥в сучасних ≥нформац≥йних та комун≥кац≥йних технолог≥й, €к≥ мають особливе значенн€ дл€ ц≥Їњ категор≥њ учн≥в у повс€кденн≥й практичн≥й та навчально-п≥знавальн≥й д≥€льност≥, продовженн€ ознайомленн€ школ€р≥в з основами ≥нформатики (робота з текстом у програм≥ Word, знайомство ≥з компТютерною граф≥кою, св≥товою мережею ≤нтернет, створенн€ прост≥ших компТютерних публ≥кац≥й та презентац≥й, побудова простих електронних таблиць ≥ баз даних та набутт€ простих навичок у д≥€х з текстом, автоф≥гурами, пошуком ≥нформац≥њ в ≤нтернет≥, тощо), формуванн€ ≥ розвиток предметноњ ≤ “-компетентност≥ та ключових компетентностей дл€ реал≥зац≥њ творчого потенц≥алу глухих учн≥в ≥ њх соц≥ал≥зац≥њ у ≥нформац≥йному сусп≥льств≥, корекц≥йна робота з розвитку мовленн€ ≥ сприйн€тт€ на слух комп'ютерноњ терм≥нолог≥њ та зб≥льшенн€ словникового запасу учн≥в. ћета дос€гаЇтьс€ через практичне оволод≥нн€ учн€ми навичками роботи з прикладними програмами загального та навчального призначенн€, ознайомленн€ з призначенн€м основних пристроњв комп'ютера та принципами њх д≥њ.

«авданн€ми навчанн€ ≥нформатики Ї формуванн€ в учн≥в здатностей, знань, ум≥нь, навичок ≥ способ≥в д≥€льност≥:

Х проводити основн≥ операц≥њ над ≥нформац≥йними обТЇктами, зокрема створювати та опрацьовувати ≥нформац≥йн≥ обТЇкти в р≥зних програмних середовищах;

Х зд≥йснювати пошук необх≥дних ≥нформац≥йних матер≥ал≥в (в≥домостей) з використанн€м пошукових систем, зокрема в ≤нтернет≥;

Х алгоритм≥чно, лог≥чно та критично мислити;

Х висувати нескладн≥ г≥потези навчально-п≥знавального характеру ≥ перев≥р€ти њх при розвТ€зуванн≥ практичних задач з використанн€м ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й (≤ “);

Х використовувати засоби ≤ “ дл€ обм≥ну пов≥домленн€ми та орган≥зац≥њ сп≥впрац≥ при розвТ€зуванн≥ навчальних, в тому числ≥ €к≥ виникають при навчанн≥ ≥нших предмет≥в, досл≥дницьких ≥ практичних життЇвих завдань;

Х планувати, орган≥зовувати та зд≥йснювати ≥ндив≥дуальну ≥ колективну д≥€льн≥сть в ≥нформац≥йному середовищ≥;

Х безпечно працювати з ≥нформац≥йними системами.

“акож у завданн€ програми входить розвиток мисленн€, пам'€т≥, лог≥ки та анал≥зу в учн≥в за допомогою спец≥ально розроблених завдань, повТ€заних з математикою та р≥дною мовою, що маЇ дуже важливе значенн€ дл€ всеб≥чного розвитку дитини з вадами слуху. ѕор€д з навчальними вправами ≥ розвиваючими завданн€ми на кожному уроц≥ проводитьс€ корекц≥йна робота з розвитку мовленн€ та слухового сприйманн€.

“еоретичну базу знань складають: у€вленн€ про ≥нформац≥ю, њњ властивост≥, ≥нформац≥йн≥ процеси та системи, загальн≥ принципи опрацюванн€ ≥нформац≥њ за допомогою комп'ютера з використанн€м програмного забезпеченн€ загального та навчального призначенн€, у€вленн€ про програмне забезпеченн€ спец≥ального призначенн€ (програми - арх≥ватори та антив≥русн≥ програми), принципи будови та д≥њ комп'ютера, у€вленн€ про можливост≥ використанн€ св≥товоњ мереж≥ ≤нтернет, пошук потр≥бних в≥домостей, тощо.

ѕрактичн≥ навички учн≥в складають: навички роботи з пристро€ми введенн€ - виведенн€ ≥нформац≥њ, з прикладним програмним забезпеченн€м загального ≥ навчального призначенн€ Ч програмами техн≥чного обслуговуванн€ апаратноњ складовоњ, операц≥йними системами, текстовим редактором ≥ текстовим процесором, граф≥чним редактором, засобами п≥дготовки компТютерних публ≥кац≥й та презентац≥й, програмами дл€ перегл€ду г≥пертекстових стор≥нок, програмами дл€ роботи з електронною поштою, пошуку потр≥бних в≥домостей в св≥тов≥й мереж≥ ≤нтернет.

ќсобливост≥ орган≥зац≥њ навчального процесу учн≥в з порушенн€ми слуху.

“еми, що викладаютьс€, сл≥д розгортати в≥д простого до б≥льш складного, впроваджуючи €комога б≥льше практичних вправ дл€ учн≥в. “ак, п≥д час вивченн€ тем Ђ√раф≥чний редакторї треба дати створен≥ вчителем зразки, або показати використанн€ шаблон≥в з обовТ€зковим практичним закр≥пленн€м поданого навчального матер≥алу, а пот≥м перейти до самост≥йного створенн€ под≥бних обТЇкт≥в. “аким чином учн≥ отримуватимуть базов≥ знанн€ й навички та зможуть закр≥плювати ≥ розширювати њх, виконуючи практичн≥ роботи ≥ в повс€кденному житт≥. Ќавчанн€ учн≥в з порушенн€ми слуху засноване на виконанн≥ практичних завдань за зразками (по аналог≥њ) та багаторазового повторенн€ практичних д≥й. «а в≥дсутност≥ спец≥ально розроблених навчальних пос≥бник≥в та п≥дручник≥в дл€ учн≥в з недол≥ками слуху, вчитель може обирати окрем≥ навчальн≥ пос≥бники ≥ дидактичне забезпеченн€, в≥ддаючи перевагу тим чи ≥ншим з них або ж певним чином поЇднуючи њх.

 

ѕрот€гом навчального року учн≥ продовжують навчатис€ працювати на компТютер≥. ¬они продовжують знайомство ≥з Ђѕравилами роботи з компТютером та повед≥нки у компТютерному клас≥ї, Ђѕравилами набору тексту на компТютер≥ї, отримують поширене у€вленн€ про ≥нформац≥ю, про будову компТютеру, його пристроњ, про програмне забезпеченн€ та його призначенн€. “акож вони знайомл€тьс€ ≥з програмами Windows, Word,  алькул€тор, граф≥чний редактор, табличний процесор, програмами-арх≥ваторами, антив≥русними програмами, пошуковими програмами дл€ роботи в ≤нтернет≥ та њхн≥м призначенн€м, з програмним забезпеченн€м навчального призначенн€, €кий Ї у на€вност≥ у в≥дпов≥дних навчальних закладах. ”чн≥ працюють з компТютерними в≥кнами, меню, –обочим столом, навчаютьс€ форматувати та редагувати текст, вводити символи та граф≥чн≥ обТЇкти у текст у програмах MS-Word та граф≥чному редактор≥ Paint, виконувати прост≥ д≥њ з автоф≥гурами, працювати з кольором, т≥нню та обТЇмом, робити прост≥ граф≥чн≥ малюнки у програм≥ MS-Word та Paint, створювати прост≥ електронн≥ таблиц≥ та бази даних та працювати з ними, працювати з де€ким програмним забезпеченн€м навчального призначенн€.

”чн≥ вчатьс€ розум≥ти основн≥ пон€тт€ ≥нформатики, знати призначенн€ компТютерних в≥кон, меню, –обочого столу, виконувати д≥њ з ними з вказ≥вками вчител€. ¬они дотримуютьс€ Ђѕравил роботи з компТютером та повед≥нки у компТютерному клас≥ї. ”чн≥ мають перв≥сн≥ навички роботи на клав≥атурному тренажер≥, компТютерного набору текст≥в р≥дною мовою та форматуванн€ ≥ редагуванн€ символ≥в, сл≥в, окремих речень та абзац≥в. ¬они навчаютьс€ починати та зак≥нчувати роботу компТютера, запускати програми, створювати, збер≥гати документ та друкувати його. ¬м≥ють працювати за допомогою мишки та клав≥атури, управл€ють об'Їктами на екран≥ мон≥тору. ¬иконують р≥зн≥ д≥њ з автоф≥гурами та створюють прост≥ малюнки у граф≥чному редактор≥.

Ќа кожному уроц≥ ведетьс€ робота по засвоЇнню лексики з основ ≥нформатики ≥ комп'ютерноњ техн≥ки та збагаченню словника школ€р≥в. ѕроводитьс€ орфоеп≥чний анал≥з нових сл≥в дл€ запоб≥ганн€ та корекц≥њ недол≥к≥в вимови ≥ наголосу.

«акр≥плюютьс€ назви найб≥льш застосовуваних керуючих клав≥ш клав≥атури англ≥йською мовою та назви найб≥льш розповсюджених програм (розп≥знаванн€ назв англ≥йською мовою на клав≥атур≥, на екран≥ мон≥тору, у друкованому текст≥, тощо, кальковане вимовл€нн€ та дактилюванн€ р≥дною мовою).

”чень на к≥нець навчального року:

використовуЇ збережен≥ анал≥затори (з≥р, залишковий слух,) п≥д час виконанн€ вс≥х завдань;

використовуЇ усну та письмову мову, дактиль, жестову мову на уроц≥;

ор≥ЇнтуЇтьс€ на робочому м≥сц≥, у п≥дручнику, у терм≥нолог≥чному словнику-дов≥днику;

по€снюЇ своњ д≥њ за в≥дпов≥дними малюнками, за вказ≥вками вчител€ та самост≥йно;

пор≥внюЇ, запамТ€товуЇ, м≥ркуЇ, висловлюЇ твердженн€ та судженн€, робить висновки за зразком та самост≥йно, ор≥ЇнтуЇтьс€ у простор≥, розвТ€зуЇ звичайн≥ лог≥чн≥ завданн€, повТ€зан≥ з математикою, ≥нформатикою, р≥дною мовою, довк≥лл€м;

використовуЇ знанн€, одержан≥ на попередн≥х уроках;

зд≥йснюЇ наб≥р текст≥в за зразком та самост≥йно;

ор≥ЇнтуЇтьс€ щодо можливостей програмних засоб≥в навчального призначенн€, €к≥ Ї у на€вност≥ у школ≥;

самост≥йно використовуЇ засоби навчального призначенн€, €к≥ Ї у на€вност≥ у школ≥, дл€ виконанн€ вправ та завдань;

використовуЇ знанн€, одержан≥ на попередн≥х уроках дл€ пошуку в ≤нтернет≥ потр≥бноњ ≥нформац≥њ (в≥домостей) за вказ≥вками вчител€ та самост≥йно;

створюЇ пр

ост≥ компТютерн≥ презентац≥њ у середовищ≥ Power Point та використовуЇ њх у своњй навчальн≥й д≥€льност≥;

виправл€Ї помилки та недол≥ки у власному мовленн≥, дактилюванн≥ та жестов≥й мов≥ за вказ≥вками вчител€ та зауваженн€ми однокласник≥в;

ви€вл€Ї п≥знавальний ≥нтерес до вивченн€ основ ≥нформатики;

уважно сл≥дкуЇ за мовленн€м вчител€ ≥ однокласник≥в та розум≥Ї њх;

використовуЇ засвоЇний словник, пом≥чаЇ ≥ виправл€Ї помилки та недол≥ки у мовленн≥ та дактилюванн≥ засвоЇного словника однокласник≥в;

виправл€Ї помилки та недол≥ки у власному мовленн≥ та дактилюванн≥ засвоЇного словника за вказ≥вками вчител€;

пом≥чаЇ ≥ виправл€Ї помилки та недол≥ки однокласник≥в п≥д час обговоренн€ процесу виконанн€ навчальних завдань;

в≥дпов≥даЇ на запитанн€ вчител€;

прагне до самост≥йност≥ у виконанн≥ вправ та завдань, про€вл€Ї активн≥сть п≥д час опитуванн€ вчителем та виконанн€ самост≥йних завдань;

ви€вл€Ї допитлив≥сть, км≥тлив≥сть, бажанн€ вчитис€.

ѕрограму складено з урахуванн€м того, що у спец≥альн≥й середн≥й загальноосв≥тн≥й школ≥ дл€ д≥тей порушенн€ми слуху навчаютьс€ учн≥, €к≥ мають значн≥ прогалини в знанн€х, волод≥ють недостатн≥м обс€гом ≥нформац≥њ з р≥зних галузей житт€ ≥ мають особлив≥ навчальн≥ можливост≥, що зумовлено недол≥ками слуху та особливост€ми њхнього психоф≥зичного розвитку.

ѕрограма спр€мована на формуванн€ мотивац≥њ до навчанн€, на розвиток учн€ €к особистост≥, €ка прагне до самост≥йного набутт€ знань, њх практичного використанн€ у повс€кденному житт≥, на розум≥нн€ учн€ми можливостей комп'ютера €к ≥нструмента п≥знанн€ та сп≥лкуванн€, необх≥дного в сучасних умовах.

¬раховуючи специф≥ку навчального закладу, варто використовувати методи ≥ форми навчанн€, €к≥ забезпечать не т≥льки засвоЇнн€ програмного матер≥алу, вихованн€ ≥нформац≥йноњ культури учн≥в, але й розвиток розумових зд≥бностей та €костей особистост≥ (мисленн€, у€ва, увага, пам'€ть, п≥знавальна д≥€льн≥сть, ≥нтерес, лог≥ка тощо).

ќбс€г програмного матер≥алу розраховано в≥дпов≥дно до можливостей учн≥в 5 класу з недол≥ками слуху з урахуванн€м особливостей њхнього ф≥зичного та розумового розвитку, особливих навчальних потреб ≥ терм≥ну навчанн€, призначеного дл€ вказаного предмету.

ѕрограма з ≥нформатики дл€ 5 класу Ђ≤нформатикаї розрахована на 35 годин за рахунок ≥нвар≥антноњ частини навчального плану

¬≥дпов≥дно до ƒержавного стандарту базовоњ ≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти курс Ђ≤нформатикаї дл€ 5 класу

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 481 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2021 - | 1876 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.