Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќеобх≥дн≥сть управл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства
 

ƒинам≥зм економ≥чних процес≥в та розвиток економ≥чноњ теор≥њ викликаЇ необх≥дн≥сть уточненн€ та переосмисленн€ сутност≥ пон€тт€ Ђпотенц≥алї. “ерм≥н Ђпотенц≥алї у своЇму походить в≥д латинського слова Ђpotentiaї ≥ означаЇ Ђприхован≥ можливост≥ї, €к≥ у виробнич≥й практиц≥ завд€ки прац≥ можуть перейти в реальну д≥йсн≥сть.

ќсновний зм≥ст пон€тт€ Ђпотенц≥ал п≥дприЇмстваї пол€гаЇ в ≥нтегральному в≥дображенн≥ поточних ≥ майбутн≥х можливостей економ≥чноњ системи трансформувати вх≥дн≥ ресурси за допомогою притаманних њњ персоналу п≥дприЇмницьких зд≥бностей в економ≥чн≥ блага, максимально задовольн€ючи в так≥й спос≥б корпоративн≥ та сусп≥льн≥ ≥нтереси [1, с. 11].

ѕотенц≥ал п≥дприЇмства Ц це складна, динам≥чна, пол≥структурна система. ÷€ агломерац≥€ маЇ певн≥ законом≥рност≥ розвитку, в≥д ум≥нн€ використати €к≥ вир≥шальною м≥рою залежить ефективн≥сть економ≥ки, темпи та €кост≥ њњ зростанн€. ќтже, потенц≥ал п≥дприЇмства характеризуЇтьс€ наступними рисами:

1. ѕотенц≥ал п≥дприЇмства визначаЇтьс€ його реальними можливост€ми в т≥й чи ≥нш≥й сфер≥ економ≥чноњ д≥€льност≥, причому не т≥льки реал≥зованими, а й нереал≥зованими з будь-€ких причин.

2. ћожливост≥ п≥дприЇмства здеб≥льшого залежать в≥д на€вност≥ ресурс≥в та резерв≥в (економ≥чних, соц≥альних), не залучених у виробництво. “ому потенц≥ал п≥дприЇмства характеризуЇтьс€ також ≥ певним обс€гом ресурс≥в, €к залучених у виробництво, так лише п≥дготовлених дл€ використанн€.

3. ѕотенц≥ал п≥дприЇмства визначаЇтьс€ не т≥льки на€вними ресурсними можливост€ми, але ще й навичками р≥зних категор≥й персоналу щодо його використанн€ ≥ отриманн€ максимального доходу.

4. –≥вень ≥ результати реал≥зац≥њ п≥дприЇмницького потенц≥алу, а саме: обс€ги виробленоњ продукц≥њ або отриманого прибутку визначаютьс€ також формою п≥дприЇмництва ≥ орган≥зац≥йною структурою управл≥нн€ [1, с. 12].

ѕотенц≥ал п≥дприЇмства Ч головний критер≥й доц≥льност≥ його ≥снуванн€. „ерез р≥ст потенц≥алу йде розвиток п≥дприЇмства ≥ його п≥дрозд≥л≥в, а також вс≥х елемент≥в виробничо-господарськоњ системи. ”правл€ти процесами реал≥зац≥њ потенц≥алу Ч значить управл€ти €к процесами функц≥онуванн€ п≥дприЇмства, так ≥ процесами його розвитку, розширюючи коло можливостей дл€ дос€гненн€ ц≥лей п≥дприЇмства.

¬ сучасних умовах управл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства виступаЇ €к загальноеконом≥чний чинник рац≥онального споживанн€ ресурс≥в та ефективного функц≥онуванн€ виробничоњ системи. ¬≥домо, що нав≥ть т≥ п≥дприЇмства, €к≥ мають близьк≥ за р≥внем потен≠ц≥али, часто р≥зн€тьс€ за результатами њх д≥€льност≥. ≤накше кажучи, за ≥нших р≥вних умов, величина результату буде тим б≥льша, чим вдал≥шою буде система управл≥нн€ потен≠ц≥алом п≥дприЇмства [2, с. 103].

ќтже, управл≥нн€ потенц≥алом Ч це ц≥леспр€моване формуванн€ складу ≥ структу≠ри утворюючих елемент≥в потенц≥алу ≥ встановленн€ взаЇмозв'€зк≥в м≥ж ними. ”правл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства спр€мовуютьс€ на процеси його формуванн€, використанн€ та розвитку. ¬ тр≥ад≥ пон€ть Ђформуванн€ Ч використанн€ Ч розвитокї формуванн€ Ї найб≥льш м≥стким, що передаЇ всю сукупн≥сть д≥й пов'€заних ≥з забезпеченн€м високоњ результативност≥ потенц≥алу п≥дприЇмства. ÷е по€снюЇтьс€ наступними причинами:

ѕроцес використанн€ потенц≥алу п≥дприЇмства маЇ в основному тактичний характер, €кий пов'€заний ≥з тепер≥шн≥м часом. …ого можна ≥дентиф≥кувати €к процес використанн€ ресурс≥в п≥дприЇмства та реал≥зац≥њ на€вних на сучасному етап≥ можливос≠тей у зовн≥шньому середовищ≥.

ѕроцес розвитку потенц≥алу п≥дприЇмства передбачаЇ визначен≥ д≥њ щодо удос≠коналенн€, покращенн€, п≥двищенн€ €кост≥ складових елемент≥в та р≥вн€ ефективност≥ њх використанн€. ƒаний процес поЇднуЇ тепер≥шн≥й час, прот€гом €кого зд≥йснюютьс€ заходи спр€мован≥ на розвиток, ≥ майбутнЇ, коли будуть отриман≥ ≥ оц≥нен≥ результати розвитку.

ѕроцес формуванн€ дозвол€Ї поЇднати вс≥ три часов≥ в≥др≥зки: минуле, тепер≥шнЇ ≥ майбутнЇ. —учасний стан потенц≥алу п≥дприЇмства визначаЇтьс€ минулими д≥€ми щодо забезпеченн€ на€вност≥, в≥дпов≥дного стану та ступен€ використанн€ ресурс≥в та можливос≠тей. ѕроцес формуванн€ потенц≥алу розпочинаЇтьс€ ≥з створенн€м п≥дприЇмства ≥ не припин€Їтьс€ прот€гом всього часу його ≥снуванн€.

ќсновним завданн€м управл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства Ї формуванн€ стратег≥ч≠ного потенц≥алу п≥дприЇмства з ор≥Їнтац≥Їю на зовн≥шнЇ середовище дл€ створенн€ стра≠тег≥чного потенц≥алу усп≥ху та забезпеченн€ довгострокових конкурентних переваг [3, с. 186]. ѕри цьому управл≥нський вплив повинен спр€мовуватис€ на основн≥ складов≥ потенц≥алу: ресурси, компетенц≥њ, можливост≥ п≥дприЇмства, а також структуру потенц≥алу, €ка харак≠теризуЇ взаЇмозв'€зки м≥ж його елементами. ќсновною задачею такого впливу Ї дос€гнен≠н€ позитивного синерг≥чного ефекту у використанн≥ зазначених елемент≥в потенц≥алу, €кий буде виражатис€ у позитивн≥й тенденц≥њ результат≥в функц≥онуванн€ п≥дприЇмства у в≥дпов≥дност≥ ≥з ц≥льовими настановами.

”правл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства базуЇтьс€ на процесному, системному ≥ ситу≠ац≥йному п≥дходах. ѕроцесний п≥дх≥д дозвол€Ї розробити механ≥зми управл≥нн€ в простор≥ ≥ час≥ у вигл€д≥ взаЇмопов'€заних д≥й, спр€мованих на дос€гненн€ ц≥лей п≥дприЇмства.

ѕроцеси управл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства реал≥зуютьс€ в цикл≥ функц≥њ управл≥нн€ п≥дприЇмством на основ≥ оц≥нки ≥ анал≥зу потенц≥алу п≥дприЇмства та зовн≥шньо≠го середовища [4, с. 95-96]. “аким функц≥€ми виступають плануванн€, орган≥зац≥€, регулюванн€, координац≥€, мотивац≥€, контроль, обл≥к, €к≥ спр€мовують св≥й вплив на потенц≥ал п≥д≠приЇмства €к об'Їкт управл≥нн€.

ћетодолог≥чною основою пон€тт€ Ђпотенц≥алї ≥ п≥дприЇмства €к складноњ в≥дкритоњ системи Ї загальна теор≥€ систем, що обумовлюЇ використанн€ системного п≥дходу до управл≥нн€ потенц≥алом €к системноњ сукупност≥ його елемент≥в. —итуац≥йний п≥дх≥д до управл≥нн€ потенц≥алом передбачаЇ реагуванн€ на сукупн≥сть ситуац≥й, що в≥дбуваютьс€ у зовн≥шньому та внутр≥шньому середовищ≥ п≥дприЇмства, на основ≥ принцип≥в адаптивност≥, гнучкост≥ та саморегулюванн€.

ќдн≥Їю ≥з найважлив≥ших проблем запровадженн€ управл≥нн€ потенц≥алом на п≥д≠приЇмствах Ї розробка орган≥зац≥йного механ≥зму. ¬ залежност≥ в≥д розм≥ру п≥дприЇмства, його орган≥зац≥йно-правовоњ форми, диверсиф≥кованост≥, територ≥альноњ розосередженост≥, к≥лькост≥ ≥ складу структурних п≥дрозд≥л≥в управл≥нн€ потенц≥алом може зд≥йснюватис€ в межах ≥снуючоњ системи управл≥нн€ або ж через створенн€ окремоњ орган≥зац≥йноњ одиниц≥. ¬ першому випадку, функц≥њ управл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства розпод≥л€≠ютьс€ м≥ж окремими кер≥вниками, €к правило найвищого р≥вн€. Ќа великих п≥дприЇмст≠вах доц≥льно створювати окремий структурний п≥дрозд≥л, €кий може отримати назву в≥дд≥лу стратег≥чного або перспективного розвитку. —творенн€ такого в≥дд≥лу передбачаЇ зд≥йсненн€ в≥дпов≥дноњ реорган≥зац≥њ системи управл≥нн€ п≥дприЇмством, €ка вимагаЇ проведенн€ орган≥зац≥йно-правових, кадрових та ≥нформац≥йних зм≥н.

ќрган≥зац≥йно-правов≥ зм≥ни передбачають визначенн€ основних функц≥њ та њх розпод≥л, обірунтуванн€ структури п≥дрозд≥лу, визначенн€ прав, обов'€зк≥в та в≥дпов≥даль≠ност≥ його сп≥вроб≥тник≥в, розробку положенн€ про в≥дд≥л та посадових ≥нструкц≥й.  адров≥ зм≥ни передбачають в≥дб≥р персоналу, його п≥дготовку та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ в контекс≠т≥ формуванн€ та розвитку потенц≥алу п≥дприЇмства. ≤нформац≥йн≥ зм≥ни стосуютьс€ орган≥зац≥њ ≥нформац≥йного забезпеченн€ п≥дрозд≥лу, розробки нових або використанн€ ≥снуючих методик оц≥нки та анал≥зу потенц≥алу п≥дприЇмства, а також процес≥в його форму≠ванн€, використанн€ та розвитку, орган≥зац≥њ мон≥торингу зовн≥шнього середовища, розробки форм документ≥в та орган≥зац≥њ документооб≥гу, налагодженн€ комун≥кац≥й ≥з ≥ншими п≥дрозд≥лами всередин≥ п≥дприЇмства та р≥зноман≥тними контактними аудито≠р≥€ми зовн≥шнього оточенн€ [5, с. 55].

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1201 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2140 - | 1864 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.