Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з системи ц≥ноутворенн€ на п≥дприЇмств≥
 

“уризм €к соц≥ально-економ≥чне €вище в≥дбуваЇтьс€ на основ≥ взаЇмод≥њ його технолог≥чних показник≥в, до €ких належать:

- туристичн≥ ресурси − природн≥, ≥сторичн≥, соц≥ально-культурн≥ обТЇкти, що включають обТЇкти туристичного показу, а також ≥нш≥ обТЇкти, що здатн≥ задовольн€ти духовн≥ потреби турист≥в, спри€ти в≥дновленню ≥ розвитку њхн≥х ф≥зичних сил;

- туристична д≥€льн≥сть − туроператорська ≥ турагентська д≥€льн≥сть, а також ≥нша д≥€льн≥сть з орган≥зац≥њ подорожей;

- туроператорська д≥€льн≥сть − д≥€льн≥сть з формуванн€, просуванн€ ≥ реал≥зац≥њ туристичного продукту, €ка зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ юридичною особою чи ≥ндив≥дуальним п≥дприЇмцем;

- турагентська д≥€льн≥сть − д≥€льн≥сть з просуванн€ ≥ реал≥зац≥њ туристичного продукту, €ка зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ юридичною особою чи ≥ндив≥дуальним п≥дприЇмцем;

- послуги г≥да-перекладача − д≥€льн≥сть профес≥йно п≥дготовленоњ ф≥зичноњ особи щодо ознайомленн€ турист≥в з туристичними ресурсами в крањн≥ (м≥сц≥) тимчасового перебуванн€;

- тур − комплекс послуг з розташуванн€, перевезенн€, харчуванн€ турист≥в, екскурс≥йн≥ послуги, а також послуги г≥д≥в-перекладач≥в та ≥нш≥ послуги, надан≥ в залежност≥ в≥д ц≥лей подорож≥;

- туристичний продукт − право на тур, призначене дл€ реал≥зац≥њ туристу. “урпродукт включаЇ:

а) тури, обТЇднан≥ за ц≥леспр€мован≥стю (п≥знавальн≥, оздоровч≥, д≥лов≥);

б) туристсько-екскурс≥йн≥ послуги р≥зних вид≥в (розташуванн€, харчуванн€, транспортн≥ послуги);

в) товари туристсько-сувен≥рного призначенн€ (карти, лист≥вки, сувен≥ри тощо);

Ќа ц≥ноутворенн€ впливаЇ характер попиту, розвинен≥сть ринку туристичних послуг, м≥сце туристичноњ ф≥рми на ньому та оц≥нка конкурентного середовища, обрана маркетингова стратег≥€ тощо. ÷≥на туру в≥дтворюЇ економ≥чний б≥к д≥€льност≥ суб'Їкта господарюванн€ ≥ в≥дбиваЇ його комерц≥йну пол≥тику на ринку туристичних послуг. ÷≥на туру коливаЇтьс€ в межах в≥д соб≥вартост≥ до продажноњ ринковоњ ц≥ни. ÷≥ коливанн€ в≥дбивають попит на даний турпродукт.  оливанн€ попиту мають часовий (л≥тн≥й, зимовий пер≥оди, м≥жсезонн€), видовий (на окрем≥ види туризму) та територ≥альний (на певн≥ рег≥они) зр≥зи. ƒиференц≥ац≥€ ц≥н на турпродукт Ї результатом диференц≥ац≥њ тариф≥в на окрем≥ види послуг, що вход€ть до складу тура, в≥дбиваючи зм≥ни витрат прац≥ на певн≥ види послуг в р≥зний пер≥од часу.  оливанн€ тариф≥в Ї результатом ринковоњ пол≥тики продуцент≥в послуг ≥ грунтуютьс€ на тому, що пропозиц≥€ ор≥Їнтована на задоволенн€ потреб турист≥в в пер≥од максимального попиту, тому потр≥бно мати резервн≥ потужност≥ ≥ можлив≥сть њх розгортанн€ в≥дпов≥дно до зростаючих потреб. ÷≥ноутворенн€ ускладнюЇтьс€ також введенн€м до складу турпродукта туристичних ресурс≥в, тобто р≥зноман≥тних пам'€ток, що за економ≥чною сутн≥стю Ї результатами вкладеноњ колись прац≥, або туристичних благ, що взагал≥ не Ї продуктами прац≥ (кл≥мат, мальовнич≥ ландшафти тощо).

÷≥на туру залежить в≥д класу обслуговуванн€, терм≥ну та сезону подорож≥, њњ виду та форми. Ќа нењ впливаЇ кон'юнктура ринку та характер обраноњ маркетинговоњ стратег≥њ (реклама, канали реал≥зац≥њ тощо). «окрема, на ц≥ну тура впливаЇ характер угод туроператора з турагенц≥€ми, оск≥льки ц≥ угоди визначають умови реал≥зац≥њ ≥ визначають ком≥с≥йн≥ винагороди турагента, що реал≥зуютьс€ через систему нац≥нок та знижок. Ќа сьогодн≥шн≥й день туроператор р≥дше виступаЇ в рол≥ оптового продавц€, €кий в подальшому не контролюЇ ц≥нову пол≥тику турагента з реал≥зац≥њ своњх тур≥в (тобто турагент сплачуЇ варт≥сть тур≥в, визначену туроператором, ≥ встановлюЇ свою власну ринкову ц≥ну при њх реал≥зац≥њ). “обто оператор бажаЇ залишити за собою право контрол€ ц≥новоњ пол≥тики ≥ надати турагенту в≥дпов≥дн≥ знижки €к оптовому покупцев≥ певного турпакета (тод≥ турагент повинен дотримуватись т≥Їњ роздр≥бноњ ц≥ни, €ка визначена туроператором, а його прибуток Ц 10% вартост≥ туру).

—об≥варт≥сть тура Ї сумарною ц≥ною складових (проживанн€, харчуванн€, транспортуванн€, екскурс≥йне обслуговуванн€ та р€д додаткових послуг, €к≥, на думку туроператора, €к≥сно п≥двищують конкурентоздатн≥сть пакета, медичне страхуванн€ та в≥зова п≥дтримка дл€ заруб≥жних тур≥в) в≥дпов≥дно до сезону та рег≥ону (сезонн≥ нац≥нки практично на вс≥ види послуг, нац≥нки на послуги в попул€рних туристсько-рекреац≥йних центрах), терм≥ну (чим довший тур, тим в≥н дорожчий), обраного виду подорожуванн€ (ав≥а-, автобусний тощо), його форми (≥ндив≥дуальн≥ тури дорожч≥ за групов≥ в розрахунку на одного туриста ≥ чим б≥льша група, тим менша ц€ варт≥сть), складу учасник≥в групи (багато послуг надаЇтьс€ певним категор≥€м споживач≥в на п≥льгових умовах, наприклад, д≥т€м дошк≥льного в≥ку та школ€рам, пенс≥онерам, в≥йськовим, студентам).

«важаючи на вищевказан≥ фактори, ц≥ноутворенн€ на замовлен≥ у туроператора пакетн≥ тури не в≥дбуваЇтьс€ без втручанн€ агента. јгенц≥€ не маЇ права зм≥нювати ц≥ну на тур, що замовл€Ї у оператора, €кщо в майбутньому бажаЇ мати позитивний ≥м≥дж на ринку. ƒовол≥ часто трапл€Їтьс€ так, що агенти дають знижку за рахунок своЇњ ком≥с≥йноњ винагороди, в такому раз≥ кл≥Їнти можуть довго обирати тур в р≥зних агенц≥€х, шукаючи кращу ц≥ну, проте серв≥с, що його надаЇ агенц≥€, буде в≥дпов≥дним. ƒо того ж сам≥ туроператори ≥нод≥ зд≥йснюють тестов≥ дзв≥нки агентам-партнерам, аби в≥д анон≥мно поц≥кавитис€ чи надають вони знижки ≥ в €ких розм≥рах. якщо агент д≥Ї не за правилами, ц≥лком можливе його занесенн€ у Ђчорний списокї.

“ому на баз≥ практики, €к ≥ на б≥льшост≥ ≥нших невеликих туристичних п≥дприЇмств ц≥ноутворенн€ в≥дбуваЇтьс€ лише в тому випадку, €кщо поњздка комплектуЇтьс€ самим агентом. „аст≥ше за все це тури ”крањною або ж по ƒн≥пропетровськ≥й област≥. ƒл€ цього на п≥дприЇмств≥ використовують метод вибору ц≥ни на основ≥ р≥вн€ поточних ц≥н, що ор≥ЇнтуЇ д≥€льн≥сть ф≥рми щодо ц≥ноутворенн€ передус≥м не на власн≥ витрати, а на ситуац≥ю на ринку, на ц≥нову пол≥тику ф≥рм-конкурент≥в. ѕовед≥нка ф≥рми ц≥лком адекватна њхньому становищу на ринку. ≤снують певн≥ ф≥рми-л≥дери, €к≥ диктують своњ умови. ƒр≥бн≥ш≥ ф≥рми можуть соб≥ дозволити ор≥Їнтуватис€ на л≥дера, зм≥нювати ц≥ну п≥сл€ того, €к це зробив л≥дер. ћетод ц≥ноутворенн€, що ор≥ЇнтуЇтьс€ на р≥вень поточних ц≥н, досить поширений. ¬≥н створюЇ атмосферу справедливого п≥дходу до встановленн€ ц≥ни в ц≥лому по галуз≥. ј це даЇ змогу п≥дприЇмствам отримувати певну норму в прибутку.

¬становлен≥ в такому пор€дку ц≥ни, в≥дображен≥ у фрагмент≥ прас-листа у табл. 4.3.1.

“абл.4.3.1.

ѕрайс-лист Ђ≈кскурс≥йн≥ тури по ”крањн≥ї

Ќазва туру ¬арт≥сть, грн
’рами ≥ ≥стор≥€ ƒн≥пропетровська  
Ђ осм≥чний ƒн≥пропетровськї  
—учасна ферма Ђјгросоюзї (страуси)  
Ђѕетрик≥вка та козакиї  
”мань. —оф≥њвський парк  
ѕолтава. ƒиканька  
о. ’ортиц€ ¬≥д 200
јктивний в≥дпочинок у  арпатах (7 дн)  
Ћьв≥в + Ђ«амки золотоњ п≥дковиї  

 

јгенц≥€ маЇ прибуток також з реал≥зац≥њ додаткових послуг, оренди спор€дженн€, наданн€ ≥нструкторських послуг, при оформленн≥ закордонних паспорт≥в, а також в≥з та проњзних документ≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 941 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2042 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.