Лекции.Орг


Поиск:
Що таке політичні вибори? діяльність, спрямована на формування представницьких органів державних, партійних та громадських організацій
73. Які Ви знаєте рівні соціальної політики? Загальнодержавний, регіональний, міс3цевий, локальний.

74. Які Ви знаєте принципи розв'язання національних конфліктів?- демократизм, заснований на праві націй на самовизначення та врахуванні національних інтересів;- компроміс та діалог сторін з урахуванням реальної етнонаціональної ситуації, співвідношення сил;- рівноправність всіх націй і народностей незалежно від чисельності та рівня розвитку;- непримиримість до будь-яких проявів націоналізму, шовінізму та сепаратизму;- спільність історичної долі народів, забезпечення цілісності держави

75. Суспільні функції виборів. інструментом реалізації народного суверенітету, легітимізації влади; забезпечується стабільність, поступовість і наступність існування влади; фільтр складу представницьких органів; спосіб форм. і вираження сусп. думки .

76. Які напрями соціальної політики України? досягнення в суспільстві соціальної злагоди; • утвердження в суспільстві соціальної справедливості; • формування і розвиток соціально-ринкових відносин; • регулювання міграційними процессами; • здійснення захисту трудових прав гром.; • розвиток відносин соціального партнерства

77. Що таке національна політика держави? науково обґрунтована система заходів, спрямована на реалізацію національних інтересів, розв'язання суперечностей у сфері етнонаціональних відносин

78. Основні принципи виборів (на прикладі України). загальності виборчого права; рівного; прямого; таємного голосування; рівного і рівноправного висування кандидатів; Гласність і відкритість, принцип лояльності, невтручання державного апарату в хід передвиборчої боротьби.

79. Назвіть об'єкти і суб'єкти національної політики держави. Субєкт. – держ., ОДВ політичні партії, гром організації. Обєкт. – національні відносини разом з націями народностями та ін етнічними спільностями

80. Види виборів. За територіальною ознакою вибори бувають: > загальнонаціональні (загальнодержавні),;> локальні (іноді їх називають місцевими, комунальними, адміністративними) За суб’єктами розрізняють:> вибори народних депутатів України;> вибори Президента України;> вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;> вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;> вибори сільських, селищних і міських голів. За часом проведення виборів поділяються на: > чергові, > позачергові, або дострокові,> вибори депутатів замість депутатів, сільських, селищних, міських голів, які вибули.> вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці. За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають:> загальними, основними;> частковими (додатковими). З огляду на правові наслідки вибори поділяються на: > дійсні > недійсні

81. Дайте визначення поняття "політичний конфлікт". Що є причиною конфлікту? Зіткнення протиборство різних політичних сил – суб’єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси і цілі пов’язані насамперед з боротьбою за взяття, утримання і використання влади. Причини: несоціальні – базуються на певниз рисах агресивності людини, на відчутті страху, паніки, голоду; соціальні – з участю суспільних груп, війни, страйки, партійні рухи, мітинги; комбіновані – притаманні риси як соц. Так і несоц. Причини: погана інформованість, недосконалість людської психіки, соц..нерівність, дефіцит життєвих благ, егоїстичність людини, боротьба за кращі позиції в суспільстві.

82. Які основні напрями державної політики України у сфері міжнародних відносин? 1. Утвердження і розвиток. 2. Забезпеч. стабільності. 3. Збереження територ. цілісності та недоторк. кордонів. 4. Включення націон. господ. у світову економ. сист., забезпеч. потреб гром. і підвищ. добробуту народу. 5. Захист пр.. та інтересів гром. юр. ос. за кордоном. 6. Поширення у світі образу Укр. як надійного і передбач. партнера

Розкрийте зміст поняття "виборча система". Дайте характеристику основних типів виборчої системи. Ви́борча систе́ма — сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні державних представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимним. Мажоритарна система (фр. majогіtе — більшість) — система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) отримують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними. Пропорційна система (лат. proportіo — співрозмірність) — система визначення результатів виборів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. Тобто чим більший відсоток голосів отримала партія на виборах, тим більший відсоток депутатів вона буде мати у парламенті. Змішана система — система визначення результатів виборів, яка передбачає поєднання у собі елементів мажоритарної та пропорційної систем.

У чому проявляється позитивна і негативна роль конфлікту? Позитивна: виявляють назрілі конфлікти, виправлення недоліків, сприяє оновленню життя, знімає напругу, сприяє обєднанню людей. Негативна: створює стресову ситуацію, деорганізовує життя людей, викликає розкол у суспільстві.

85. Що таке "політичний абсентеїзм"? Які існують причини "політичного абсентеїзму"? Абсентеїзм (від лат. — відсутність) — ухилення від участі у виборах. Одна з форм свідомого бойкотування виборцями виборів, відмова від участі в них; пасивний протест населення проти існуючої форми правління, політичного режиму, проява байдужості до виконання людиною своїх прав та обов'язків. причиною зростання абсентеїзму є відчуженість від політичного процесу, що у свою чергу, є наслідком загального послаблення соціальних зв’язків у суспільстві, які могли б забезпечити зовнішнє заохочення голосувати, а також підвищити відчуття значущості виборів. Причиною абсентеїзму може бути й протест проти недемократичного виборчого законодавства, проти недоліків виборчої системи або й існуючої форми правління взагалі. Абсентеїзм може бути й відбиттям прагнення людей відсторонитися від політики, в якій вони вбачають марнославне та амбіційне змагання групових, егоїстичних інтересів. У інших випадках причинами неучасті можуть бути такі протилежні мотиви як прагнення заявити політичний протест або, навпаки, повне задоволення своїм становищем, на яке вибори не можуть вплинути

86. Які Ви знаєте шляхи розв'язання конфліктів?? 1) вирішення проблеми, що стала причиною його виникнення2) компроміс, що базується на взаємних розумних поступках; 3) поступове згладжування протиріч; 4) відсторонення конфліктуючих від безпосереднього спілкування на певний час, повне припинення стосунків між ними

87. Якою є виборча система в Україні? вибори депутатів - за пропорційною системою. Депутати на рівні ВР АРК, обл., м. рад м. К. та С., р-н, р-н у м. К та С., м. рад - за пропорційною системою. Депутати с. та сел. рад - за мажоритарною системою відносної більшості. ПУ – за мажори система.

88. Основоположні принципи зовнішньої політики держави. Відповідність постійній меті держави реальним можливостям її досягнення, адекватна оцінка глобальної ситуації, узгодження політичної, військової стратегії, узгодження внутрішньої і зовнішньої політики, верховенство права, забезпечення прав і свобод людини, забезпечення права на державну таємницю з урахуванням міжнародно-правових обмежень, що витікають з принципу рівності та однакової безпеки, незастосування сили та загрози застосування такої сили, мирне вирішення спорів, невтручання у внутрішні справи держав, принцип міжнародного співробітництва, що будується на принципі добросовісного виконання обов'язків, що витікають з умов міжнародно-правових договорів

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 421 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1379 - | 1389 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.