Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ поточного модульного контролю
 

ќц≥нюванн€ знань студент≥в з соц≥олог≥њ зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ результат≥в поточного модульного контролю (ѕћ ). «агальним обТЇктом оц≥нюванн€ знань студент≥в Ї в≥дпов≥дн≥ частини навчальноњ програми з дисципл≥ни Ђ—оц≥олог≥€ї, засвоЇнн€ €коњ перев≥р€Їтьс€ п≥д час ѕћ .

«авданн€м ѕћ  ‒ перев≥рити розум≥нн€ та засвоЇнн€ навчального матер≥алу зм≥стового модулю, здатн≥сть осмислити зм≥ст окремих тем чи розд≥лу, ум≥нн€ застосовувати отриман≥ соц≥олог≥чн≥ знанн€ при вир≥шенн≥ профес≥йних завдань.

ќдним ≥з обТЇкт≥в ѕћ  знань студент≥в з соц≥олог≥њ Ї систематичн≥сть та активн≥сть роботи на сем≥нарських зан€тт€х.

 ритер≥€ми оц≥нюванн€ Ї активн≥сть та р≥вень знань при обговоренн≥ питань сем≥нарських зан€ть, в≥дв≥дуванн€ в≥дпов≥дних форм навчального процесу (в≥д 0 до 5 бал≥в).

 

ќц≥нка р≥вн€ знань при проведенн≥ сем≥нарського зан€тт€

 

5 бал≥в —тудент маЇ систематичн≥ та глибок≥ знанн€ навчального матер≥алу, вм≥Ї без помилок виконувати проблемно-пошуков≥ завданн€, €к≥ передбачен≥ програмою дисципл≥ни; засвоњв основну й ознайомивс€ з додатковою л≥тературою; викладаЇ матер≥ал у лог≥чн≥й посл≥довност≥, робить узагальненн€ й висновки, наводить практичн≥ приклади у контекст≥ тематичного теоретичного матер≥алу
4 бали —тудент повн≥стю засвоњв навчальний матер≥ал, знаЇ основну л≥тературу. ¬м≥Ї виконувати завданн€, викладаЇ матер≥ал у лог≥чн≥й посл≥довност≥, робить певн≥ узагальненн€ й висновки, але не наводить практичних приклад≥в у контекст≥ тематичного теоретичного матер≥алу або допускаЇ незначн≥ помилки у формулюванн≥ терм≥н≥в, категор≥й
3 бали —тудент засвоњв навчальний матер≥ал не у повному обс€з≥, даЇ неповну в≥дпов≥дь на поставлен≥ теоретичн≥ питанн€, допускаЇ груб≥ помилки при розвТ€зуванн≥ практичних завдань
2 бали ≥ менше —тудент не засвоњв навчального матер≥алу, даЇ неправильн≥ в≥дпов≥д≥ на поставлен≥ теоретичн≥ питанн€, не вм≥Ї навести приклад≥в ≥з житт€

«м≥стовий модуль 1. «ј√јЋ№Ќќ“≈ќ–≈“»„Ќј “ј ≈ћѕ≤–»„Ќј —ќ÷≤ќЋќ√≤я

—ем≥нарське зан€тт€ є 1

“ема. ¬»Ќ» Ќ≈ЌЌя “ј ≈“јѕ» —“јЌќ¬Ћ≈ЌЌя —ќ÷≤ќЋќ√≤„Ќќѓ Ќј” »

 

ћета: зТ€сувати теоретико-методолог≥чн≥ передумови й обТЇктивну необх≥дн≥сть виникненн€ науки соц≥олог≥њ, показати м≥сце та роль ќ.  онта у становленн≥ соц≥олог≥њ €к науки, охарактеризувати основн≥ напр€мки соц≥олог≥чноњ науки на початку та в њњ розвитку, зТ€сувати значенн€ класичноњ соц≥олог≥њ у розвитку соц≥олог≥чного значенн€, розкрити сутн≥сть сучасних соц≥олог≥чних теор≥й, дати анал≥з соц≥олог≥чних погл€д≥в початку зародженн€ соц≥олог≥њ в ”крањн≥.

 

 лючов≥ пон€тт€: позитив≥зм, соц≥альна статика, соц≥альна динам≥ка, орган≥цизм, Ђрозум≥юча соц≥олог≥€ї, структурний функц≥онал≥зм, теор≥€ соц≥ального конфл≥кту, символ≥чний ≥нтеракц≥он≥зм, теор≥€ соц≥ального обм≥ну, феноменолог≥чна соц≥олог≥€, психоанал≥тичн≥ теор≥њ.

 

ѕлан зан€тт€

1. ќгюст  онт Ц основоположник соц≥олог≥чноњ науки. –озвиток соц≥олог≥чноњ науки в ’≤’ ст.: основн≥ напр€ми ≥ школи.

2.  ласична соц≥олог≥€ к≥нц€ ’≤’ Ц початку ’’ ст.

3. ’арактеристика основних сучасних соц≥олог≥чних теор≥й.

4. ќсобливост≥ розвитку соц≥олог≥чноњ науки в ”крањн≥.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

¬ивченн€ першого питанн€ радимо розпочати з осмисленн€ тих умов, €к≥ склалис€ в сусп≥льств≥ на початку ’’ ст., що спричинили широке розгортанн€ р≥зноман≥тних соц≥альних досл≥джень ≥ зумовили по€ву нових методолог≥чних та св≥тогл€дних у€влень про сусп≥льство.

Ќеобх≥дно зосередити увагу на проблем≥ м≥сц€ й рол≥ ќ.  онта у розробц≥ основних ≥дей ≥ завдань соц≥олог≥њ €к науки про сусп≥льство. ¬≥н не лише вводить новий терм≥н Ђсоц≥олог≥€ї у науковий вжиток, а й розробл€Ї досить повну систему соц≥олог≥чного знанн€, окреслюЇ предмет, структуру, визначаЇ п≥знавальн≥ засоби та можливост≥ новоњ науки. ѕри розгл€д≥ цього питанн€ варто звернути увагу на систему соц≥олог≥њ, де в≥н вид≥л€Ї два розд≥ли Ц соц≥альну статику, предметом €коњ Ї природн≥ умови ≥снуванн€ соц≥альноњ системи, ≥ соц≥альну динам≥ку, €ка в≥д≥граЇ в систем≥ ќ.  онта роль теор≥њ сусп≥льного прогресу, в основу €коњ покладено принцип ≥нтелектуального розвитку людства та в≥дображено у Ђвеликому основному закон≥ трьох стад≥йї. Ќеобх≥дно п≥дкреслити значенн€ соц≥олог≥чноњ системи ќ.  онта дл€ розвитку соц≥олог≥чного знанн€.

“акож потр≥бно глибоко й критично проанал≥зувати два основн≥ напр€мки розвитку соц≥олог≥њ у ’≤’ ст. Ц натурал≥зм та психолог≥зм. јнал≥зуючи натурал≥стичний напр€мок (соц≥олог≥чний позитив≥зм), зверн≥ть увагу на так≥ його школи: орган≥стичну (√. —пенсер), соц≥ал-дарв≥нську (”. Ѕеджгот, Ћ. √умплович), расово-антрополог≥чну (∆. ј. де √об≥но, ’. —. „емберлен), географ≥чну (√. “. Ѕокль, Ћ. ≤. ћЇчн≥ков). ѕри цьому вкаж≥ть, що Ї сп≥льного дл€ цих шк≥л натурал≥стичного напр€му.

ѕри висв≥тлен≥ психолог≥чного напр€му (соц≥олог≥чного психолог≥зму) дайте характеристику концепц≥њ груповоњ повед≥нки, зокрема, Ђпсихолог≥њ народ≥вї (¬. ¬ундт), Ђпсихолог≥њ натовпуї (√. Ћебон), Ђпсихолог≥њ насл≥дуванн€ї (√. “ард) та ≥нстиктив≥зму (”. ћак-ƒугалл), ≥ покаж≥ть, €ке значенн€ мав соц≥олог≥чний психолог≥зм на подальший розвиток соц≥олог≥њ.

ѕри розгл€д≥ другого питанн€ розкрийте обмежен≥сть натурал≥стичних та психолог≥чних тлумачень сусп≥льного житт€. ¬иникають ≥ посилюютьс€ переконанн€, що сусп≥льство маЇ свою специф≥ку, що соц≥альн≥ структури й в≥дносини не Ї чимось зовн≥шн≥м стосовно людини, а постають продуктами минулоњ та сучасноњ њњ д≥€льност≥, ≥ зрозум≥ти њх можна лише у звТ€зку з людською д≥€льн≥стю. як насл≥док Ц зростаЇ зац≥кавленн€ проблемами соц≥альноњ д≥њ ≥ взаЇмод≥њ, розробки метод≥в п≥знанн€ соц≥альних €вищ ≥ процес≥в.

–озкрийте особлив≥сть класичного пер≥оду у становленн≥ соц≥олог≥њ. ” звТ€зку з цим, проанал≥зуйте концепц≥ю ћакса ¬ебера, €кий вв≥йшов в ≥стор≥ю соц≥олог≥њ €к засновник Ђрозум≥ючоњ соц≥олог≥њї ≥ теор≥њ соц≥альноњ д≥њ.

” контекст≥ висв≥тленн€ цього питанн€ охарактеризуйте теоретичну концепц≥ю ≈. ƒюркгейма, €ку називають Ђсоц≥олог≥змомї або Ђсоц≥альним реал≥змомї. ѕроанал≥зуйте детальн≥ше пон€тт€ Ђнормаї та Ђаном≥€ї ≈. ƒюркгейма.

¬исв≥тлюючи третЇ питанн€, зверн≥ть увагу, що сучасна зах≥дна соц≥олог≥€ характеризуЇтьс€ великим р≥зноман≥тт€м ≥дей, теор≥й, парадигм. –озмежуйте макросоц≥олог≥чн≥ та м≥кросоц≥олог≥чн≥ теор≥њ.

ќсновними макросоц≥олог≥чними теор≥€ми Ї структурний функц≥онал≥зм (“. ѕарсонс, –. ћертон) ≥ теор≥€ соц≥ального конфл≥кту ( . ћаркс, √. «≥ммель, Ћ.  озер, –. ƒарендорф). ÷≥ теор≥њ зосереджен≥ на ви€вленн≥ законом≥рностей становленн€ та розвитку соц≥альних систем ≥ виход€ть з анал≥зу великих сп≥льнот (соц≥альних груп, страт, нац≥й тощо). «г≥дно з ними р≥зн≥ м≥кропро€ви ≥ процеси (повед≥нка особистост≥, м≥жособист≥сн≥ в≥дносини тощо) розгл€даютьс€ п≥д кутом зору законом≥рностей макрор≥вн€.

” межах м≥кросоц≥олог≥чних теор≥й зд≥йснюЇтьс€ анал≥з Ђм≥крообТЇкт≥вї: м≥жособист≥сних взаЇмод≥й, стосунк≥в, комун≥кативних звТ€зк≥в у малих групах, повед≥нки особистост≥, соц≥олог≥€ окремих соц≥альних €вищ, процес≥в тощо. ¬ основу м≥кросоц≥олог≥чного анал≥зу покладено досл≥дженн€ повс€кденноњ взаЇмод≥њ людей. ћакросоц≥олог≥чн≥ €вища розгл€даютьс€ представниками м≥кросоц≥олог≥њ €к неправом≥рн≥ абстракц≥њ, реальн≥сть €ких неможливо довести емп≥рично. ƒо м≥кросоц≥олог≥чних теор≥й в≥днос€ть: символ≥чний ≥нтеракц≥он≥зм (ƒж.-√. ћ≥д, √. Ѕлумер), теор≥ю соц≥ального обм≥ну (ƒж. ’оманс, ѕ. Ѕлау), феноменолог≥чну соц≥олог≥ю (ј. ўюц), етнометодолог≥ю (√. √арф≥нкель), психоанал≥тичн≥ теор≥њ («. ‘рейд, ≈. ‘ромм, ‘. √≥дд≥нгс).

ѕри розгл€д≥ четвертого питанн€ проанал≥зуйте у€вленн€ про особливост≥ становленн€ украњнськоњ соц≥олог≥чноњ традиц≥њ, формуванн€ соц≥олог≥чних погл€д≥в, оск≥льки цей процес був надзвичайно складним ≥ бол≥сним; пл≥дн≥ соц≥олог≥чн≥ розробки, €к≥ стали надбанн€м соц≥олог≥њ в ”крањн≥ на довгий час залишилис€ призабутими. ” звТ€зку з цим, розгл€ньте так≥ з них, €к пол≥тична соц≥олог≥€ ћ. ƒрагоманова, генетична соц≥олог≥€ ћ. √рушевського, соц≥альна наука Ѕ.  ≥ст€к≥вського, соц≥олог≥€ державотворенн€ ¬. Ћипинського, внесок у розвиток украњнськоњ соц≥олог≥њ ћ. Ўаповала та ≥н.

Ќа завершенн€ охарактеризуйте розвиток соц≥олог≥њ в ”крањн≥ на сучасному етап≥, њњ м≥сце та роль у розбудов≥ украњнського сусп≥льства.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. ўо спри€ло виникненню ≥ розвитку соц≥олог≥њ €к окремоњ науки?

2. ’то вважаЇтьс€ засновником соц≥олог≥њ €к окремоњ науки?

3. —к≥льки стад≥й, за ќ.  онтом, проходить ≥нтелект у своЇму розвитку?

4. ’то поклав початок вивченню соц≥альних ≥нститут≥в?

5. ѕо€сн≥ть розум≥нн€ √. —пенсером сусп≥льства €к орган≥зму.

6. ўо мав на уваз≥  . ћаркс п≥д терм≥ном Ђсусп≥льна формац≥€ї?

7. ƒо чого закликала марксова теор≥€ класовоњ боротьби?

8. як ставивс€ ≈. ƒюркгейм до приватноњ власност≥ та нер≥вност≥ людей?

9. –озкрийте суть Ђрозум≥ючоњ соц≥олог≥њї (за ћ. ¬ебером).

10. « чим повТ€зане виникненн€ соц≥олог≥чного психолог≥зму в ’≤’ стол≥тт≥?

11. ƒайте характеристику основних концепц≥й класичноњ соц≥олог≥њ на рубеж≥ ’≤’Ц’’ ст.

12. як≥ основн≥ напр€ми сучасноњ зах≥дноњ соц≥олог≥њ?

13. ƒайте загальну характеристику особливостей розвитку соц≥олог≥чноњ науки в ”крањн≥.

14. Ќазв≥ть основн≥ завданн€ ≥ проблеми сучасноњ украњнськоњ соц≥олог≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1367 - | 1308 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.