Лекции.Орг


Поиск:
Типові помилки в аргументації та критиці. 1. Назвіть типи логічних помилок, які трапляються при побудові промови
1. Назвіть типи логічних помилок, які трапляються при побудові промови.

 

2. Назвіть логічні помилки, які трапляються внаслідок неточного визначення предмета.

 

3. Окресліть суть логічної помилки «суперечність в самому визначенні».

 

4. Наведіть приклад логічної помилки «суперечність в самому визначенні».

 

5. Окресліть суть логічної помилки «визначення відомого через невідоме».

 

6. Окресліть суть логічної помилки «заперечення замість визначення».

 

7. Наведіть приклад логічної помилки «заперечення замість визначення».

 

8. Окресліть суть логічної помилки «тавтологія».

 

9. Окресліть зміст логічної помилки «плеоназм».

 

10. З’ясуйте різницю між плеоназмом і тавтологією.

 

11. Наведіть приклад плеоназму.

 

12. Окресліть суть логічної помилки «номінативна підміна».

 

13. Наведіть приклад логічної помилки «номінативна підміна».

 

14. Окресліть суть логічної помилки «непорівнювані поняття».

 

15. Окресліть зміст логічної помилки «порівняння замість визначення».

 

16. Наведіть приклад логічної помилки «порівняння замість визначення».

 

17. Окресліть зміст логічної помилки «змішування суттєвого з випадковим».

 

18. Наведіть приклад логічної помилки «змішування суттєвого з випадковим».

 

19. Окресліть суть логічної помилки «називання роду замість виду і виду замість роду».

 

20. Наведіть приклад логічної помилки «побудови лінійних ланцюжків замість ієрархічних».

 

21. Назвіть логічні помилки, які трапляються у структурі силогізму.

 

22. Окресліть суть логічної помилки у структурі силогізму «первинна неправда».

 

23. Які помилки трапляються в результаті порушення правила щодо тези?

 

24. Що таке «підміна тези»?

 

25. Коли виникає помилка «підміна тези»?

 

26. Що таке «втрата тези»?

 

27. Окресліть суть логічної помилки у структурі силогізму «змішування кількох питань в одному».

 

28. Наведіть приклад логічної помилки у структурі силогізму «змішування кількох питань в одному».

 

29. Окресліть суть логічної помилки у структурі силогізму «змішування причини і наслідку».

 

30. Наведіть приклад логічної помилки у структурі силогізму «змішування причини й наслідку».

 

31. Назвіть основні правила щодо аргументів.

 

32. Як ви розумієте правило, що аргументи повинні бути обґрунтованими твердженнями?

 

33. Окресліть структуру обґрунтування тези.

 

34. Як називається помилка, яка виникає у випадку порушення правила, що аргументи повинні бути обґрунтованими твердженнями?

 

35. Назвіть види помилок, які мають назву «необґрунтований аргумент».

 

36. Що таке «хибний аргумент»?

 

37. Що таке «випередження основи»?

 

38. Що таке «коло в обґрунтуванні»?

 

39. Наведіть приклад помилки, що має назву «коло в обґрунтуванні».

 

40. Як ви розумієте правило, що аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування?

 

41. Що таке «надмірне обґрунтування»?

 

42. Як ви розумієте правило, що аргументи повинні відповідати тезі, яку обґрунтовують?

 

43. Коли у промові виникає помилка, яка називається «безпідставний аргумент»?

 

44. Що таке «безпідставний аргумент»?

 

45. Сформулюйте правило щодо форми аргументації.

 

46. Як називається помилка, що виникає при порушенні правила щодо форми аргументації?

 

47. Назвіть різновиди помилки, яка має назву «не підтверджую».

 

48. Розкрийте зміст помилки «від сказаного умовно до сказаного безумовно».

 

49. Розкрийте зміст помилки «після цього, отже, з цієї причини».

 

50. Розкрийте зміст помилки «хибна аналогія».

 

51. Окресліть мету завершення промови.

 

52. Назвіть найпоширеніші прийоми, які використовують у завершенні.

 

53. Розкрийте зміст поняття прийому «формулювання висновків».

 

54. Якими способами розгортається прийом «формулювання висновків»?

 

55. Що передбачає розгортання завершення на предмет промови?

 

56. Що передбачає розгортання завершення на структуру повідомлення?

 

57. Розкрийте зміст поняття прийому «розгляд перспектив».

 

58. Назвіть види екстраполяції.

 

59. Що передбачає завершення промови через часову екстраполяцію?

 

60. Що передбачає завершення промови через просторову екстраполяцію?

 

61. Розкрийте зміст прийому «апелювання».

 

62. Від чого залежить вибір прийому завершення промови?

 

63. Який прийом завершення промови підходить для інформативних промов?

 

64. Який прийом завершення промови підходить для переконливих промов?

 

65. Назвіть прийоми завершення промови, які підходять до промов на будь-яку тему.

 

66. Назвіть «негативні» прийоми завершення промови, які не рекомендують застосовувати.

 

Література:

1. Колотілова Н.А. Риторика. – К., 2007. – С. 64-73.

2. Мацько Л.І, Мацько О.М. Риторика. – К., 2003 – С. 116-130.

3. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.166-171.

 

 

Елокуція

 

1. Що таке елокуція?

 

2. Назвіть критерії словесного вираження промови.

 

3. Що таке правильність як елемент словесного вираження промови?

 

4. Окресліть ясність як елемент словесного вираження промови.

 

5. Що таке прийом «ускладнення мовних конструкцій»?

 

6. Окресліть зміст прийому «ускладнення мовних конструкцій».

 

7. Наведіть приклад «ускладнення мовних конструкцій».

 

8. Назвіть форми прийому «ускладнення мовних конструкцій».

 

9. Що таке форма прийому «безглуздий аргумент»?

 

10. Що таке форма прийому «помноження аргументів»?

 

11. Що таке краса промови?

 

12. Окресліть красу як елемент словесного вираження промови.

 

13. Що таке доречність як елемент словесного вираження промови?

 

14. Які розрізняють форми мовленнєвого впливу?

 

15. Що передбачає вибір форми мовленнєвого впливу?

 

16. Що таке пряма форма мовленнєвого впливу?

 

17. Окресліть пряму форму мовленнєвого впливу.

 

18. Що таке непряма форма мовленнєвого впливу?

 

19. Окресліть непряму форму мовленнєвого впливу.

 

20. Назвіть групи риторичних фігур.

 

21. Що таке троп?

 

22. Що є об’єктом зміни у фігурах?

 

23. Що є об’єктом зміни у тропах?

 

24. Що таке фоніка?

 

25. Що таке алітерація?

 

26. Наведіть приклад алітерації.

27. Що таке асонанс?

 

28. Наведіть приклад асонансу.

 

29. Назвіть найпоширеніші помилки, яких треба уникати ораторові.

 

30. Назвіть групи слів, які належать до лексичного рівня тексту.

 

31. Що таке просторіччя?

 

32. Що таке діалектизми?

 

33. Наведіть приклад діалектизмів.

 

34. Що таке жаргонізми?

 

35. Наведіть приклад жаргонізмів.

 

36. Що таке вульгаризми?

 

37. Наведіть приклад вульгаризмів.

 

38. Що таке неологізми?

 

39. Наведіть приклад неологізмів.

 

40. Що таке архаїзми?

 

41. Наведіть приклад архаїзмів.

 

42. Що таке варваризми?

 

43. Наведіть приклад варваризмів.

 

44. Що таке солецизми?

 

45. Наведіть приклад солецизмів.

 

46. Назвіть тропи, які належать до лексичного рівня тексту.

 

47. Що таке риторичні фігури?

 

48. Назвіть найпоширенішу риторичну фігуру.

 

49. Що таке риторичне запитання?

 

50. У котрих випадках у промовах ставлять риторичні запитання?

 

51. Що таке риторичне звертання?

 

52. Наведіть приклад риторичного звертання.

 

53. Що таке риторичний оклик?

 

54. Наведіть приклад риторичного оклику.

 

55. Що таке риторичне порівняння?

 

56. Наведіть приклад риторичного порівняння.

 

57. Що таке оксюморон?

 

58. Наведіть приклад оксюморону.

 

59. Що таке метафора?

 

60. Наведіть приклад метафори.

 

61. Що таке уособлення?

 

62. Наведіть приклад уособлення.

 

63. Що таке персоніфікація?

 

64. Наведіть приклад персоніфікації.

 

65. Окресліть різницю між персоніфікацією й уособленням.

 

66. Окресліть різницю між алегорією й символом.

 

67. Що таке метонімія?

 

68. Наведіть приклад метонімії.

 

69. Що таке синекдоха?

 

70. Наведіть приклад синекдохи.

 

71. Що таке евфемізм?

 

72. Наведіть приклад евфемізму.

 

73. Що таке амфіболія?

 

74. Наведіть приклад амфіболії.

 

75. Які фігури належать до синтаксичного рівня тексту?

 

76. Що таке полісиндетон?

 

77. Наведіть приклад полісиндетону.

 

78. Що таке зевгма?

 

79. Наведіть приклад зевгми.

 

80. Що таке синтаксичний паралелізм?

 

81. Наведіть приклад синтаксичного паралелізму.

 

82. Що таке симплока?

 

83. Наведіть приклад симплоки.

 

84. Що таке антитеза?

 

85. Наведіть приклад антитези.

 

86. Що таке каламбур?

 

87. Наведіть приклад каламбуру.

 

88. Що таке парадокс?

 

89. Наведіть приклад парадоксу.

 

90. Що таке епістрофа?

 

91. Наведіть приклад епістрофи.

 

92. Що таке діафора?

 

93. Наведіть приклад діафори.

 

94. Що таке епіфора?

 

95. Наведіть приклад епіфори.

 

96. Що таке анадиполозис?

 

97. Наведіть приклад анадиплозиса.

 

98. Що таке інверсія?

 

99. Наведіть приклад інверсії.

 

100. Що таке обрив?

 

101. Наведіть приклад обриву.

 

102. Що таке паралепсис?

 

103. Наведіть приклад паралепсису.

 

104. Що таке ремінісценція?

 

105. Наведіть приклад ремінісценції.

 

106. Що таке градація?

 

107. Назвіть види градації.

 

108. Що таке клімакс?

 

109. Наведіть приклад клімаксу.

 

110. Що таке антиклімакс?

 

111. Наведіть приклад антиклімаксу.

 

112. Що таке «синтаксичне перетворення»?

 

113. Назвіть групи фігур, через які реалізується прийом синтаксичного перетворення.

 

114. На які групи поділяються фігури скорочення?

 

115. Що таке фігури скорочення?

 

116. Які прийоми належать до фігур скорочення?

 

117. Що таке апосіопеза?

 

118. Наведіть приклад апосіопези.

 

119. Що таке асиндетон?

 

120. Наведіть приклад асиндетону.

 

121. Що таке еліпсис?

 

122. Наведіть приклад еліпсису.

 

123. Що таке фігури скорочення?

 

124. Назвіть фігуру, яка належить до прийому зменшення.

 

125. Що таке літота?

 

126. Наведіть приклад літоти.

 

127. Що таке фігури додавання?

 

128. На які групи поділяються фігури додавання?

 

129. Які фігури належать до фігур додавання?

 

130. Що таке анафора?

 

131. Наведіть приклад анафори.

 

131. Що таке епіфора?

 

133. Наведіть приклад епіфори.

 

134. Що таке гомеотелевтон?

 

135. Наведіть приклад гомеотелевтону.

 

136. Що таке кіклос?

 

137. Наведіть приклад кіклосу.

 

138. Що таке хіазм?

 

139. Наведіть приклад хіазму.

 

140. Що таке фігури збільшення?

 

141. Що таке фігури кількості?

 

142. Які фігури належать до фігур кількості?

 

143. Що таке гіпербола?

 

144. Наведіть приклад гіперболи.

 

145. Що таке мейозис?

 

146. Наведіть приклад мейозису.

 

147. Що таке літота?

 

148. Наведіть приклад літоти.

 

149.Які фігури належать до фігур додавання

 

150. Що таке гіпербола?

 

151. Наведіть приклад гіперболи.

 

152. Що таке фігури розташування?

 

153. Які фігури належать до фігур розташування?

 

154. Що таке інверсія?

 

155. Наведіть приклад інверсії.

 

156. Що таке паратеза?

 

157. Наведіть приклад паратези.

 

158. Що таке парцеляція?

 

159. Наведіть приклад парцеляції.

 

160. Що таке тропи?

 

161. Назвіть головні тропи за тотожністю.

 

162. Що таке евфемізм?

 

163. Що таке дисфемізм?

 

164. Окресліть різницю між евфемізмом та дисфемізмом.

 

165. Що таке антономазія?

 

166. Наведіть приклад антономазії.

 

167. Що таке персоніфікація?

 

168. Наведіть приклад персоніфікації.

 

169. Що таке перифраза?

 

170. Наведіть приклад перифрази.

 

171. Назвіть тропи, які належать до тропів за схожістю.

 

172. Назвіть головний троп за схожістю.

 

173. Що таке метафора?

 

174. Наведіть приклад метафори.

 

175. Що таке алегорія?

 

176. Наведіть приклад алегорії.

 

177. Окресліть різницю між алегорією та персоніфікацією.

 

178. Що таке катахреза?

 

179. Наведіть приклад катахрези.

 

180. Що таке прозопопея?

 

181. Наведіть приклад прозопопеї.

 

182. Назвіть тропи, що належать до тропів за суміжністю.

 

183. Який троп є головним за суміжністю?

 

184. Що таке метонімія?

 

185. Наведіть приклад метонімії.

 

186. Що таке синекдоха?

 

187. Наведіть приклад синекдохи.

 

188. Назвіть тропи, які належать до тропів за протилежністю.

 

189. Який троп є головним за протилежністю?

 

190. Що таке іронія?

 

191. Наведіть приклад іронії.

 

192. Що таке парадокс?

 

193. Наведіть приклад парадоксу.

 

194. Що таке пародія?

 

195. Наведіть приклад пародії.

 

196. Що таке алюзія?

 

197. Наведіть приклад алюзії.

 

198. Що таке еналага?

 

199. Наведіть приклад еналаги.

 

200. Що таке апосіопеза?

 

201. Наведіть приклад апосіопези.

 

202. Що таке преокупація?

 

203. Наведіть приклад преокупації.

 

204. Що таке градація?

 

205. Наведіть приклад градації.

 

206. Що таке плеоназм?

 

207. Наведіть приклад плеоназму.

 

208. Що таке паралепсис?

 

209. Наведіть приклад паралепсису.

 

210. Що таке тавтологія?

 

211. Наведіть приклад тавтології.

 

212. Що таке метатеза?

 

213. Наведіть зміст метатези.

 

214. Що таке анаграма?

 

215. Наведіть приклад анаграми.

 

216. Що таке аномінація?

 

217. Наведіть приклад аномінації.

 

218. Що таке іронія, визначним майстром якої був Сократ?

 

219. Що таке антифразис?

 

220. Наведіть приклад антифразису.

 

221. Що таке параномазія?

 

222. Наведіть приклад параномазії.

 

Література:

 

1. Колотілова Н.А. Риторика. – К., 2007. – С. 81-98.

2. Мацько Л.І, Мацько О.М. Риторика. – К., 2003. – С.133-170.

3. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С. 173-190.

4. Сагач Г.М. Словник основних термінів та понять риторики. – К., 2006.

 

 

Меморія

 

1. Що таке меморія?

 

2. Що таке акція?

 

3. Назвіть способи запам’ятовування промови.

 

4. У чому полягає механічний спосіб запам’ятовування промови?

 

5. Окресліть механічний спосіб запам’ятовування промови.

 

6. У чому полягає логічний спосіб запам’ятовування промови?

 

7. Окресліть логічний спосіб запам’ятовування промови.

 

8. Назвіть умови, які передбачає логічне запам’ятовування промови.

 

9. У чому полягає мнемотехнічний спосіб запам’ятовування промови?

 

10. Назвіть провідний вид мнемотехніки.

 

11. Окресліть суть асоціативного способу запам’ятовування.

 

12. Укажіть, у які часові проміжки знижується увага аудиторії.

 

13. Які особливості людського сприйняття повинен враховувати оратор під час виголошення промови?

 

14. Що таке «ефект рамки»?

 

15. Який відсоток часу відводиться на вступ і завершення промови?

 

16. Що таке «магічне число»?

 

17. Окресліть поняття «магічне число».

 

 

Література:

 

1. Колотілова Н.А. Риторика. – К., 2007. – С. 105-108.

 

Акція

 

1. Окресліть завдання оратора на етапі виголошення промови (акції).

 

2. Що складає основу п’ятого розділу риторики – акції?

 

3. Назвіть блоки, які виділяють у комунікації.

 

4. Що таке вербальний блок комунікації?

 

5. Що таке невербальний блок комунікації?

 

6. Окресліть різницю між вербальним та невербальними блоками мовлення.

 

7. Назвіть знаки невербального спілкування.

 

8. Назвіть науки, що входять до невербальної семіотики.

 

9. Що таке паралінгвістика?

 

10. Що таке кінесика?

 

11. Що таке окулесика?

 

12. Що таке аускультація?

 

13. Що таке гаптика?

 

14. Що таке гастика?

 

15. Що таке ольфакція?

 

16. Що таке проксемика?

 

17. Що таке хронеміка?

 

18. Що таке системологія?

 

19. Розкрийте зміст твердження: «Не буде другого шансу створити перше враження».

 

20. Що є основою формування в аудиторії першого враження про оратора?

 

21. Окресліть статистику щодо каналів отримання інформації при першій зустрічі.

 

22. У чому полягає специфіка поведінки оратора в аудиторії?

 

23. Окресліть зміст поняття «мова жестів».

 

24. Окресліть зміст поняття «мова міміки».

 

25. Окресліть зміст поняття «парамовленнєві характеристики».

 

26. Назвіть чотири дистанції у спілкуванні.

 

27. Що таке інтимна дистанція спілкування?

 

28. Окресліть межі інтимної дистанції спілкування.

 

29. Що таке особиста дистанція спілкування?

 

30. Окресліть межі особистої дистанції спілкування.

 

31. Що таке соціальна дистанція спілкування?

 

32. Окресліть межі соціальної дистанції спілкування.

 

33. Що таке публічна дистанція спілкування?

 

34. Окресліть межі відкритої дистанції спілкування.

 

35. Окресліть зміст поняття «мова одягу» та «мова кольорів».

 

Література:

 

1. Колотілова Н.А. Риторика. – К., 2007. – С. 108-114.

2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003. – С. 171-190.

 Відповіді

Предмет риторики

  б   б   1-в, 2-а, 3-б
  а   в   1-б, 2-в, 3-а
  а   в   б, д, г, а, в
  1-б, 2-в, 3-а   а   а
  а   б   в
  б   в   б
  а   а   в
  б   б   б
  в   в   а
  1-б, 2-в, 3- а   1-в, 2-а, 3-б   б
  а   б   а

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 683 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

1282 - | 1140 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.