Лекции.Орг


Поиск:
Співвідношення кількості кримінальних справ і
Чисельності членів групи

   
Кількість членів групи                
Кількість кримінальних справ                

 

Модальною величиною в даному випадку буде злочинна група, у складі якої 4 людини, оскільки цьому значенню в нашому ряду розподілу відповідає найбільша кількість кримінальних справ—260.

В інтервальному варіаційному ряді розподілу модою вважають центральний варіант так званого модального інтервалу, який має найбільшу частоту. В межах інтервалу необхідно знайти те значення ознаки, яке є модою.

В інтервальних варіаційних рядах розподілу моду визначають за такою формулою:

Де, Х0 – нижня межа модального інтервалу;

h – величина інтервалу;

f1 – частота предмодального інтервалу;

f2 – частота модального інтервалу;

f3 – частота після модального інтервалу.

Формула ґрунтується на припущенні, що відстані від нижньої (мінімальної) межі модального інтервалу до моди і від моди до верхньої межі модального інтервалу прямо пропорційні різницям між чисельностями (частотами) модального інтервалу і інтервалів, що прилягають до нього.

Розрахунок моди в інтервальному варіаційному ряду розподілу проілюструємо на прикладі обчислення моди на наступному прикладі (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Розподіл злочинців за віком (дані умовні)

Вік скоєння злочину, років Середина інтервалу, років Кількість злочинців, чіл.
До 20    
20-25    
25-30    
30-35    
35-40    
40-45    
45-50    
50-55    
55-60    
Разом  

 

Інтервал з межами від 35 до 40 років буде модальним, оскільки він має найбільшу частоту - 120 чоловік, які вчинили злочини в цьому віці.

Розрахункова величина моди рівна 38 рокам - тобто це (за нашими даними), вік осіб, що найчастіше вчиняють злочини (найвища точка у динамічному ряді), що найбільш часто зустрічається.

Медіаною (Ме), або серединним значенням спостережуваної сукупності, в статистиці називають величину варіюючої ознаки, яка знаходиться у середині ряду, розташованого у порядку зростання або зниження. Іншими словами під медіаною розуміють таке значення варіюючої ознаки, яке ділить ряд розподілу на дві рівні частини за об'ємом частот. Медіана розраховується по різному в дискретних і інтервальних рядах.

1. Якщо ряд розподілу дискретний і складається з парного числа членів, то медіана визначається як середня величина з двох серединних значень рангірованого ряду ознак.

2. Якщо в дискретному ряду розподілу непарне число рівнів, то медіаною буде серединне значення рангированного ряду ознак.

У інтервальних рядах медіана визначається по формулі:

- нижня межа медіанного інтервалу (інтервалу для якого накопичена частота вперше перевищить напівсуму частот)

Me - величина інтервалу

- сума частот ряду

- сума накопичених частот передуючих медіанному інтервалу

- частота медіанного інтервалу

Медіану можна також використовувати в якості приблизної середньої арифметичної, коли вся сукупність досліджуваного явища (наприклад, злочинності або групи злочинів) упорядкована. В цьому разі вона буде визначатися за середнім показником варіанти значень у даній сукупності.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття абсолютних величин.

2. Назвіть види абсолютних величин?

3. Дайте визначення узагальнюючих показників?

4. Назвіть види узагальнюючих показників.

5. Що розуміють під відносними величинами?

6. Назвіть основні види відносних величин.

7. Які існують вимірники абсолютних величин?

8. Дайте визначення середніх величин.

9. Назвіть види середніх величин.

10. Що таке мода і медіана?


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 415 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1503 - | 1178 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.