Тема 4 (2 години). Ефективне управління групами
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 4 (2 години). Ефективне управління групами
1. Характеристика групи як соціального феномена.

2. Групова динаміка та рівні проблем управління.

3. Стадії розвитку групи та управління груповою динамікою.

4. Функції ефективної групи і соціальні ролі її членів.

5. Умови ефективності групового вирішення проблем.

6. Характеристики членів групи як фактор ефективності.

7. Типи підлеглих.

Проблеми для обговорення

1. Дайте характеристику групи як соціального феномена.

2. Охарактеризуйте групову динаміку її рівні.

3. Які стадії розвитку групи та управління груповою динамікою.

4. Визначити функції ефективної групи і соціальні ролі її членів.

5. Які умови ефективності групового вирішення проблем.

6. Назвіть характеристики членів групи які впливають на ефективность.

7. Перелік типів підлеглих.

Практикум ( завдання для самостійного виконання):

За допомогою методики «ВАШ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ» визначте власний стиль управління.

Методичні рекомендації

Характеристика групи як соціального феномена.

В зв’язку з тим, що будь-яка організація — це сукупність стабільних соціальних груп, але формування цих груп відбувається як на основі структур­них і функціональних особливостей організації, так і на основі спільності рис та інтересів індивідів, що об'єднуються в групи з метою колективного вирішення спільних проблем, тому формальні та неформальні групи своєрідно переплітаються, утворюючи живий і цілісний організм конкретної організації.

Виходячі з цього енергія цих груп може бути як творчою, так і руйнівною. Вона може бути сфокусованою в одному напрямі, але може також спря­мовуватися на суперечливі цілі, у результаті чого розпорошуються організаційні ресурси, що в підсумку знижує ефективність колек­тивної діяльності. Тому при відповіді на це питання більш докладніше опишить закономірності групової динаміки й можливості їх викорис­тання з метою ефективного вирішення організаційних проблем таких як: колективне сприйняття, особливі потреби, загальні цілі, взаємозалежність, соціальна організація, взаємодія, зв'язок, членство.

Групова динаміка та рівні проблем управління.

Розглядаючи це питання дайте визначення групової динаміки, як складного і багатопла­нового процесу розвитку групи, зміни взаємин між її членами, а та­кож мотивації, настроїв, стосунків і становища всіх членів.

Охарактеризуйте аспекти цього процесу які очевидні й дуже легко регулю­ються, і ті, що завуальо­вані та приховані не лише від сторонніх, але їх не усвідомлюють на­віть члени групи.

Проаналізуйте сукупність проблем групової динаміки, які Б. Редді назвав «айсбергом».

Стадії розвитку групи та управління груповою динамікою.

Розкриваючи це питання покажіть, що групова динаміка безпосередньо пов'язана зі стадіями групо­вого розвитку. Доведіть, що сукупність індивідів, що зібралися разом для того, щоб виконати спільне завдання, не ставши групою, не зможуть продуктивно працювати над завданням через ряд соціально-психологічних причин. Назвіть ці причини?

Охарактеризуйте чотири стадії розвитку групи. Назвіть фактори, що справля­ють домінуючий вплив на поведінку індивідів і розвиток групи.

Функції ефективної групи і соціальні ролі її членів.

Назвіть фактори від яких залежить ефективність роботи групи.

Охарактеризуйте функції, які потрібно розвивати в рамках групи маючи на меті формування ефективної групи.

Проаналізуйте функції, які ефективна група здатна забезпечити.

Охарактеризуйте ролі, які члени групи обирають готуючись до виконання завдання. Наведіть приклади виконання членамі групи деструктивних соціальних ролей.

Опишить моделі взаємодії членів групи між собою при формуванні ефективної робочої групи згідно існуючих сценарієв.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 390 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.