Лекции.Орг

Поиск:


VI. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ1. Населення України, його природний і механічний рух.

2. Структура і розміщення населення України.

3. Характеристика і взаємозв’язок категорій курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”: “населення”, “трудові ресурси”, економічно активне населення”, “трудовий потенціал країни”, “робоча сила”.

4. Основні джерела формування трудових ресурсів.

5. Демографічна структура населення і методи її вивчення.

6. Демографічна ситуація в Україні і фактори, що її визначають.

7. Розміщення продуктивних сил як основа розподілу і перерозподілу трудових ресурсів.

8. Планування і прогнозування потреби в трудових ресурсах.

9. Міграція населення: суть, види, причини та наслідки.

10. Внутрішні та міжнародні види міграційних процесів в Україні.

11. Роль держави у регулюванні демографічних і міграційних процесів.

12. Ринок праці та механізм його функціонування.

13. Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його зв’язок з іншими ринками. Функції ринку праці.

14. Особливості формування ринку праці в Україні.

15. Сегментація ринку праці за різними ознаками.

16. Сегментація ринку праці в Україні.

17. Інфраструктура ринку праці та її функції.

18. Основні напрямки державної політики в галузі зайнятості населення.

19. Особливості систем управління зайнятістю і регулювання безробіття в розвинених країнах.

20. Вартість робочої сили та її формування.

21. Рівень життя і його показники.

22. Мотивація праці. Системи трудової мотивації.

23. Відтворення населення і відтворення трудових ресурсів. Депопуляція населення.

24. Регулювання заробітної плати на державному (національному) рівні. Мінімальна заробітна плата.

25. Профорієнтаційна робота, її роль в формуванні робочих і управлінських кадрів.

26. Організація професійної освіти і навчання трудових ресурсів.

27. Світовий досвід підготовки і перепідготовки кадрів.

28. Соціальне партнерство як фактор стабілізації колективу на підприємствах та установах.

29. Роль профспілок в регулюванні трудових відносин.

30. Правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.

31. Колективні договори: порядок укладання, структура і зміст.

32. Інтеграційні процеси та їх вплив на зайнятість населення.

33. Роль міжнародних організацій в розвиток міжнародного співробітництва у сфері управління трудовими ресурсами.

34. Зайнятість молоді, особливості працевлаштування молоді та пенсіонерів.

35. Соціально-економічна сутність заробітної плати.

36. Тарифна система. Тарифно-договірне регулювання заробітної плати.

37. Поняття “соціальна політика”. Основні напрями соціальної політики в Україні.

38. Принципи побудови соціального захисту населення на етапі переходу до ринкової економіки.

39. Сутність соціально-трудових відносин.

40. Якість трудового життя як критерій оцінки соціально-трудових відносин.

41. Фактори формування і розвитку соціально-трудових відносин.

42. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і удосконалення соціально-трудових відносин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України (з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду України). – Харків, Ксилон, 2006. – 380 с.

2. Кодекс Законів України про працю. – Харків: ПП „ІГВІН”, 2006. – 128 с.

3. Закон України про зайнятість населення / Закони України: Інститут законодавства, 1996. – Т.1 – С.252-268.

4. Адамчук В.В., Ромашов О.В. Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 407 с.

5. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. – К.: Знання–Прес, 2000. – 313 с.

6. Буряк П.Ю., Карпинський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов . – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 384 с.

8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 559 с.

9. Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Мікрюков О.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 240 с.

10. Державне регулювання економіки / Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. та ін. – К., 2000. – 316 с.

11. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. Пособие. – К.: Кондор, 2003. – 464 с.

12. Колосницына М.Г. Экономика труда. – М.: ЧЧП «Издательство «Магистр», 1998. – 346 с.

13. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

14. Міжнародне законодавство про охорону праці. Конвенції та рекомендації МОП у 3 т. – К.: Основа, 1997. – Т.2. – С.407-409.

15. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. Для вузов. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с.

16. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. тпосібник – К.: Кондор, 2003. – 224 с.

17. Петюх В.М. Ринок праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 201 с.

18. Политика доходов и качество жизни / Под ред. Горелова Н.А. – Спб.: Питер, 2003. – 663 с.

19. Рощин С.Ю., Розумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.

20. Рынок труда: Учебник / Под ред. Буланова В.С., Волгина Н.А. – М.: Экзамен, 2000. – 448 с.

21. Рынок труда и доходы населения: Учебное пособие / Под ред. Волгіна Н.А. – М.: Филинъ, 1999. – 280 с.

22. Туй Ф., Хансен Е., Прайс Д. Державна служба зайнятості на ринку праці, що змінюється. – Женева: МОП, 2001. – 294 с.

23. Щекин Г.В. Профессиональная ориентация – основа эффективного кадрового обучения. – К.: ВЗУУП, 1992. – 180 с.

24. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 816 с.

25. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Меликьяна Г.Г., Колосовой Р.П. – М.: Изд-во ЧЕРО, изд-во МГУ, 1996. – 590 с.

26. Экономика труда: Учебник / Под ред. Шлендера П.Э., Кокина Ю.П. – М.: Юристъ, 2002. – 592 с.

27. Эренберг Р. Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: изд-во МГУ, 1996. – 800 с.

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 339 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.