Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒробний х≥д анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в ≤-VI анал≥тичних груп
 

 ат≥они першоњ анал≥тичноњ групи NH4+, Na+, K+ не мають групового реагенту, вс≥ знаход€тьс€ у розчин≥.

« окремоњ проби досл≥джуваного розчину першим ви€вл€ють кат≥они NH4+ за реакц≥Їю з лугом при нагр≥ванн≥.  оли кат≥они NH4+ у розчин≥ присутн≥, то њх видал€ють так, €к це виконують зг≥дно ходу анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в першоњ анал≥тичноњ групи.  ат≥они  + ви€вл€ють за реакц≥Їю з Na3[Co(NO2)6], а кат≥они Na+ Ц м≥крокристалоскоп≥чною реакц≥Їю з цинк-уран≥л ацетатом.

ƒл€ ви€вленн€ кат≥он≥в другоњ анал≥тичноњ групи до невеликоњ частини досл≥джуваного розчину додають розчин розведеноњ хлоридноњ кислоти, отриманий при цьому осад AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м, промивають холодною водою, а дал≥ цей осад анал≥зують зг≥дно з ходом анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в другоњ анал≥тичноњ групи.

ѕри недостатн≥й концентрац≥њ у розчин≥ йон≥в Pb2+ вони можуть не випасти в осад у вигл€д≥ PbCl2 зважаючи на достатню розчинн≥сть плюмбум(≤≤) хлориду. “од≥ до частини досл≥джуваного розчину додають надлишок розчину кал≥й йодиду. ѕри цьому випадають в осад AgI, Hg2I2, PbI2 та CuI2. ќсад в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м, промивають невеликою к≥льк≥стю холодноњ води, пот≥м додають до осаду води ≥ нагр≥вають. √ар€чу сум≥ш центрифугують. ѕ≥сл€ охолодженн€ центрифугату з нього випадають золотист≥ кристали PbI2.

ƒл€ ви€вленн€ кат≥он≥в третьоњ анал≥тичноњ групи Ba2+, Sr2+, Ca2+ до частини досл≥джуваного розчину додають такий же обТЇм розведеного розчину сульфатноњ кислоти, близько 10хв. нагр≥вають до 70-800— ≥ отриманий осад BaSO4, SrSO4, частково CaSO4 та PbSO4 (€кщо у розчин≥ були ка≥тони Pb2+) в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м, промивають водою. ѕот≥м сульфати перевод€ть у карбонати кипТ€т≥нн€м з насиченим розчином Na2CO3 або  2CO3, отриман≥ карбонати промивають, розчин€ють у розведеному розчин≥ оцтовоњ кислоти. ƒо оцтовокислого розчину додають розчин  ≤ дл€ осадженн€ Pb2+ у вигл€д≥ PbI2, в≥дд≥л€ють осад PbI2 центрифугуванн€м. ” центрифугат≥ ви€вл€ють Ba2+, Sr2+, Ca2+ зг≥дно з ходом анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в третьоњ анал≥тичноњ групи.

 р≥м того, кат≥они Ba2+, Sr2+, Ca2+ можна вид≥лити з досл≥джуваного розчину наступним способом. ƒо частини досл≥джуваного розчину додають розчин лугу ≥ отриманий при цьому осад в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м. ÷ентрифугат нейтрал≥зують розчином хлоридноњ або оцтовоњ кислоти ≥ з нього доосаджують кат≥они четвертоњ анал≥тичноњ групи розчином амон≥аку, знову центрифугують ≥ у центрифугат≥ ви€вл€ють кат≥они Ba2+, Sr2+, Ca2+ за схемою анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в третьоњ анал≥тичноњ групи.

 ожен з кат≥он≥в Ba2+, Sr2+, Ca2+ можна ви€вити з окремих проб досл≥джуваного розчину.

ƒл€ ви€вленн€ кат≥он≥в Ba2+ до невеликоњ частини досл≥джуваного розчину додають розчин лугу ≥ нагр≥вають до кип≥нн€ дл€ осадженн€ можливих кат≥он≥в Cr3+. ѕот≥м отриманий розчин г≥дроксид≥в в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м ≥ до центрифугату додають розчин оцтовоњ кислоти до кислоњ реакц≥њ середовища. якщо у розчин≥ були ви€влен≥ кат≥они Pb2+, то додають до отриманого оцтовокислого розчину H2S дл€ осадженн€ Pb2+ у вигл€д≥ PbS. якщо при цьому утворюЇтьс€ осад PbS, його в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м, а до отриманого центрифугату додають розчин K2CrO4.якщо при цьому випадаЇ жовтий осад ¬аCrO4, то це означаЇ, що у центрифугат≥ на€вн≥ кат≥они Ba2+.

ƒл€ ви€вленн€ кат≥он≥в Sr2+ невелику пробу досл≥джуваного розчину нейтрал≥зують розчином лугу, €кщо розчин маЇ кислу реакц≥ю, до по€ви слабкоњ мут≥, п≥сл€ чого додають сюди розчин оцтовоњ кислоти до кислоњ реакц≥њ середовища та розчин K2CrO4. ѕри цьому в осад випадають PbCrO4, BaCrO4 та ≥нш≥ хромати. ќсад з розчином нагр≥вають на вод€н≥й бан≥ прот€гом 10-15хв., центрифугують.  ат≥они Sr2+ при цьому залишаютьс€ у розчин≥, оск≥льки SrCrO4 розчин€Їтьс€ в оцтов≥й кислот≥. ƒо центрифугату додають г≥псову воду ≥ знову прот€гом 5-10хв. нагр≥вають. «а на€вност≥ у центрифугат≥ кат≥он≥в Sr2+ з нього при цьому випадаЇ дуже пов≥льно, прот€гом близько 20 хв., осад SrSO4. ƒл€ перев≥рки осаду SrSO4 досл≥джують на забарвленн€ полумТ€ газового пальника, €ке за на€вност≥ —тронц≥ю набуваЇ карм≥ново-червоного забарвленн€.

ƒл€ визначенн€ кат≥он≥в Ca2+ до проби досл≥джуваного розчину додають розчин лугу ≥ отриманий при цьому осад г≥дроксид≥в важких метал≥в в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м. ƒо центрифугату додають розчин сульфатноњ кислоти до кислоњ реакц≥њ середовища, пот≥м розчин амон≥аку до нейтральноњ або слабколужноњ реакц≥й ≥ прот€гом 3-5хв. нагр≥вають до кип≥нн€ дл€ повного осадженн€ BaSO4, SrSO4 та PbSO4. ”творений осад сульфат≥в в≥дд≥л€ють центрифугуванн€м. ÷ентрифугат д≥л€ть на дв≥ частини. ƒо одн≥Їњ частини додають розчин (NH4)2C2O4. ѕри цьому за на€вност≥ кат≥он≥в —а2+ випадаЇ б≥лий осад кальц≥й оксалату. « другоњ частини центрифугату на предметне скло м≥кроскопа нанос€ть краплю розчину ≥ п≥дсушують над полумТ€м газового пальника так, щоб висохли крањ пл€ми. –озгл€дають п≥д м≥кроскопом утворен≥ на кра€х пл€ми характерн≥ голчаст≥ кристали CaSO4Ј2H2O.

 ат≥они четвертоњ, пТ€тоњ та шостоњ анал≥тичних груп ви€вл€ють за схемою анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в цих груп.

якщо у розчин≥ були ви€влен≥ кат≥они другоњ та третьоњ анал≥тичних груп, то при ви€вленн≥ кат≥он≥в Hg2+ у в≥дпов≥дност≥ до ходу анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в четвертоњ-шостоњ анал≥тичних груп, з розчину мають бути видален≥ кат≥они Hg22+. ƒл€ ви€вленн€ кат≥он≥в Al3+ сл≥д повн≥стю видалити з розчину кат≥они Ba2+, Sr2+, Ca2+. ¬и€вленню кат≥он≥в As3+ та As5+ за реакц≥Їю з  ≤, а також ви€вленню кат≥он≥в Zn2+ заважають кат≥они Pb2+.“ому перед тим, €к ви€вл€ти кат≥они IV-VI анал≥тичних груп, до розчину сл≥д додати невелику к≥льк≥сть розведених HCl та H2SO4 та в≥дд≥лити утворений при цьому осад AgCl, Hg2Cl2, PbSO4, BaSO4, SrSO4 центрифугуванн€м.

—л≥д зазначити, що вс≥ ≥нш≥ кат≥они IV-VI анал≥тичних груп, кр≥м йон≥в Hg2+, AsO4, Al3+ та Zn2+, можуть бути ви€влен≥ за методом анал≥зу сум≥ш≥ кат≥он≥в цих груп ≥ без видаленн€ з досл≥джуваного розчину кат≥он≥в другоњ та третьоњ анал≥тичних груп.

“реба враховувати, що за на€вност≥ у розчин≥ кат≥он≥в Ca2+ внасл≥док значноњ розчинност≥ CaSO4 вони також будуть у розчин≥ з кат≥онами IV-VI анал≥тичних груп.  ат≥они —а2+ заважають ви€вленню йон≥в Al3+ ал≥зарином. ѕроте при розчиненн≥ осаду Al(OH)3, H2SnO3, Zn2(OH)2CO3, а також CaCO3 у хлоридн≥й кислот≥ та подальш≥й обробц≥ отриманого розчину розчинами амон≥аку та амон≥й хлориду кат≥они Ca2+ залишаютьс€ у розчин≥ разом з [Zn(NH3)4]2+.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 641 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2301 - | 2147 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.