Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з динам≥ки, складу ≥ структури основних засоб≥в
ƒо основних засоб≥в належать матер≥альн≥ активи, €к≥ п≥дприЇмство утримуЇ з метою використанн€ њх у процес≥виробництва або постачанн€ товар≥в ≥ послуг, наданн€ в оренду ≥ншим особам або дл€ зд≥йсненн€ адм≥н≥стративних ≥ соц≥ально-культурних функц≥й, оч≥куваний строк корисного використанн€ (експлуатац≥њ) €ких б≥льше одного року (або операц≥йного циклу, €кщо в≥н тривал≥ший за р≥к).

” економ≥чн≥й л≥тератур≥ часто ототожнюЇтьс€ пон€тт€ "основн≥ засоби"; "основн≥ фонди".

ѕ≥д фондами розум≥ють джерела утворенн€ господарських засоб≥в п≥дприЇмства, €кими Ї статутний кап≥тал, резервний кап≥тал, прибуток та ≥нш≥ джерела, що в≥дображаютьс€ в пасив≥ балансу.

ѕравильн≥ше застосовувати пон€тт€ "основн≥ засоби", так €к саме вони становл€ть частину актив≥в п≥дприЇмства.

«а економ≥чною природою засоби прац≥ виступають у вигл€д≥ основних засоб≥в т≥льки в процес≥ продуктивного використанн€. “≥ ж об'Їкти, €к≥ придбан≥ з метою подальшоњ реал≥зац≥њ, в≥днос€тьс€ до товар≥в, а не до основних засоб≥в.

ќсновн≥ засоби й довгостроков≥ ≥нвестиц≥њ в основн≥ засоби по-р≥зному впливають на ф≥нансов≥ результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ’арактер цього впливу показано в табл. 12.16.

 

 

јнал≥з використанн€ основних засоб≥в починаЇтьс€ з оц≥нки забезпеченост≥ п≥дприЇмства основними засобами. ƒл€ цього необх≥дно вивчити динам≥ку обс€гу, складу ≥ структури, основних засоб≥в њх техн≥чний стан за класиф≥кац≥йними групами (див. рис. 12.4).

 

 

ƒл€ економ≥чного анал≥зу особливе значенн€ маЇ розпод≥л виробничих основних засоб≥в основноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства на дв≥ частини: активну ≥ пасивну. ƒо активноњ частини у б≥льшост≥ галузей промисловост≥ належать машини та устаткуванн€, €к≥ безпосередньо взаЇмод≥ють з предметами прац≥. ѕасивну частину формують основн≥ засоби, €к≥ створюють умови дл€ зд≥йсненн€ виробничого процесу, - буд≥вл≥, споруди, передавальн≥ пристроњ, транспортн≥ засоби. «ростанн€ питомоњ ваги активноњ частини Ї показником прогресивност≥ структури основних засоб≥в, п≥двищенн€ техн≥чноњ оснащеност≥ п≥дприЇмства.

Ќа обс€г, структуру ≥ динам≥ку виробничих основних засоб≥в впливають так≥ фактори:

Ä характер та особливост≥ процесу виробництва (безперервний, дискретний);

Ä тип виробництва (масове, сер≥йне, одиничне);

Ä технолог≥€, р≥вень спец≥ал≥зац≥њ ≥ кооперуванн€;

Ä методи орган≥зац≥њ виробництва тощо.

ƒл€ оц≥нки складу, руху та динам≥ки основних засоб≥в використаЇмо дан≥ таблиц≥ 12.17.

 

«а даними таблиц≥ 12.17 можна зробити висновок, що на к≥нець року варт≥сть основних засоб≥в зб≥льшилас€ на 1,9%, що склало 61 тис. грн. Ќайб≥льше зб≥льшенн€ в≥дбулос€ у склад≥ промислово-виробничих основних засоб≥в - на 2,6 %, що склало 60 тис. грн., в т.ч. активноњ частини основних засоб≥в на 2,5 % або на 30 тис. грн. ѕри цьому в≥дбулос€ зменшенн€ невиробничих основних засоб≥в на 6,4 % або на 9 тис. грн. на к≥нець року пор≥вн€но з початком. —труктура основних засоб≥в п≥дприЇмства на к≥нець року пор≥вн€но з початком майже не зм≥нилас€. Ќайб≥льшу питому вагу у склад≥ основних засоб≥в займали промислово-виробнич≥ основн≥ засоби в≥дпов≥дно 71,3 та 71,8 %, в тому числ≥ активна частина - 36,6 % та 36,8 %.

ѕри проведенн≥ анал≥зу динам≥ки, складу ≥ структури основних засоб≥в необх≥дно:

1) визначити середньор≥чну варт≥сть основних засоб≥в ≥ динам≥ку њњ зм≥ни за дек≥лька рок≥в;

2) ви€вити причини зб≥льшенн€ вартост≥ основних засоб≥в (зб≥льшенн€ внасл≥док переоц≥нки основних засоб≥в не Ї позитивною тенденц≥Їю, до числа позитивних можна в≥днести перевищенн€ темп≥в зростанн€ вартост≥ виробничих основних засоб≥в над темпами зростанн€ вартост≥ невиробничих засоб≥в);

3) з≥ставити темпи зм≥ни вартост≥ основних засоб≥в з динам≥кою зростанн€ вартост≥ продукц≥њ або обс€г≥в виробництва в натуральному вираженн≥. ќстанн≥й показник повинен мати вищ≥ темпи зростанн€ пор≥вн€но з варт≥стю основних засоб≥в;

4) ви€вити тенденц≥њ щодо структурних зм≥н в склад≥ основних засоб≥в. ѕричому до числа позитивних можна в≥днести:

Ä значну питому вагу активноњ частини основних засоб≥в пор≥вн€но з пасивною частиною основних засоб≥в;

Ä п≥двищенн€ темп≥в зростанн€ активноњ частини основних засоб≥в пор≥вн€но з темпами зростанн€ пасивноњ частини основних засоб≥в.

«абезпечен≥сть окремими видами машин, механ≥зм≥в, обладнанн€, прим≥щенн€ми встановлюЇтьс€ шл€хом пор≥вн€нн€ фактичноњ њх на€вност≥ з плановою потребою, необх≥дною дл€ виконанн€ програми виробництва продукц≥њ.

”загальнюючими показниками, що характеризують р≥вень забезпеченост≥ п≥дприЇмства основними виробничими засобами, Ї фондоозброЇн≥сть, енергоозброЇн≥сть та техн≥чна озброЇн≥сть прац≥. ѕоказник загальноњ фондоозброЇност≥ прац≥ розраховуЇтьс€ €к в≥дношенн€ середньор≥чноњ вартост≥ основних засоб≥в до середньосписковоњ чисельност≥ роб≥тник≥в у найб≥льшу зм≥ну (маЇтьс€ на уваз≥, що роб≥тники, зайн€т≥ на ≥нших зм≥нах, використовують т≥ ж засоби прац≥).  оеф≥ц≥Їнт енергоозброЇност≥ прац≥ обчислюЇтьс€ €к в≥дношенн€ енергетичноњ потужност≥, що обслуговуЇ виробничий процес, до чисельност≥ роб≥тник≥в, €к≥ працюють у найб≥льш≥й зм≥н≥.  оеф≥ц≥Їнт техн≥чноњ озброЇност≥ прац≥ визначаЇтьс€ €к в≥дношенн€ вартост≥ виробничого обладнанн€ до середньоспискового числа роб≥тник≥в у найб≥льшу зм≥ну. ” процес≥ анал≥зу значенн€ розрахованих показник≥в пор≥внюЇтьс€ з даними минулих пер≥од≥в, прогнозними, визначаютьс€ напр€ми њх зм≥н.  р≥м того, темпи зростанн€ фондоозброЇност≥, енергоозброЇност≥, техн≥чноњ озброЇност≥ пор≥внюютьс€ з темпами зростанн€ продуктивност≥ прац≥. ѕри цьому бажано, щоб темпи зростанн€ продуктивност≥ прац≥ випереджали темпи зростанн€ цих показник≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1636 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2077 - | 1909 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.