Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕор€док ≥ критер≥њ оц≥нюванн€ знань
Ќавчальний матер≥ал дисципл≥ни розбитий на три модул≥.  омплексна оц≥нка знань студент≥в проводитьс€ за 100 бальною шкалою, включаючи так≥ види роб≥т:

  1. –обота прот€гом семестру (навчальний процес) (до 60 бал≥в)

1.1. «а присутн≥сть на зан€тт≥ лекц≥йному чи практичному (≥з розрахунку 0,17 бала за 1 зан€тт€) Ц всього 4,5 бала.

1.2. «а активн≥сть на практичних зан€тт€х (0,1 бал за У3Ф; 0,2 бала за У4Ф; 0,3 бала за У5Ф) Ц максимально можливий бал 7,8 бала.

1.3. «а написанн€ поточних контрольних роб≥т за темами (теми, види роб≥т та њх бальна оц≥нка приведен≥ в таблиц≥ 7.1).

1.4. «а самост≥йну роботу студента (≥з розрахунку 0,2 Ц 0,3 бала за годину, в залежност≥ в≥д складност≥ роботи)- максимально можливий бал 18 (теми, види роб≥т та њх бальна оц≥нка приведен≥ в розд≥л≥ 6 та у зведен≥й таблиц≥ 7.2).

—амост≥йна робота виконуЇтьс€ в окремому зошит≥ ≥ захищаЇтьс€ у сп≥вбес≥д≥ з викладачем на практичних зан€тт€х за рахунок часу, в≥дведеного дл€ перев≥рки виконанн€ домашн≥х завдань. ¬ар≥ант самост≥йноњ роботи в≥дпов≥даЇ номеру студента в списку групи.

1.5 ѕри виконанн≥ самост≥йноњ роботи студенти повинн≥ використовувати на€вн≥ п≥дручники з≥ статистики (за списком л≥тератури) та передов≥ компТютерн≥ технолог≥њ.

1.6 «а умови одержанн€ максимального балу кожного виду роб≥т студент може набрати за роботу прот€гом семестру 60 бал≥в, що означаЇ одержанн€ оц≥нки Узадов≥льноФ без складанн€ екзамену.

2. ѕ≥двищити к≥льк≥сть бал≥в студент може за умови усп≥шного написанн€ модульних контрольних роб≥т, €к≥ вважаютьс€ атестац≥йними.

2.1 «а модулем ≤: У—татистичне спостереженн€ зведенн€ та узагальненн€ його результат≥вФ п≥дсумкова робота м≥стить два тести ≥ пТ€ть задач та оц≥нюЇтьс€ максимально в 10 бал≥в (У3Ф Ц 6 бал≥в; У4Ф Ц 8 бал≥в, У5Ф Ц 10 бал≥в).

2.2 «а модулем ≤≤: Уѕоказники вар≥ац≥њ та њх практичне застосуванн€ у статистичних досл≥дженн€хФ п≥дсумкова робота м≥стить два тести ≥ пТ€ть задач та оц≥нюЇтьс€ максимально в 10 бал≥в (У3Ф Ц 6 бал≥в; У4Ф Ц 8 бал≥в, У5Ф Ц 10 бал≥в).

2.3 «а модулем ≤≤≤ У—татистичний анал≥з динам≥ки простих та складних €вищ≥Ф дв≥ поточн≥ контрольн≥ роботи зараховуютьс€ одночасно €к модульн≥ без зб≥льшенн€ к≥лькост≥ бал≥в за вивченн€ модулю.

2.4 ƒопускаЇтьс€ в≥дпрацюванн€ студентами поточних контрольних роб≥т в межах модул€, але не п≥зн≥ше дати написанн€ модульноњ контрольноњ роботи. ѕ≥сл€ дати написанн€ модульноњ контрольноњ роботи переписувати поточн≥ контрольн≥ роботи з даного модул€ вже не дозвол€Їтьс€.

2.5 ћодульна контрольна робота не в≥дпрацьовуЇтьс€, за виключенн€м модул€ ≤≤≤, в €кому на дату проведенн€ модульноњ контрольноњ роботи студенти можуть написати вперше або переписати поточну контрольну з теми У≤ндексиФ.

 

2.6 —туденти, €к≥ усп≥шно виконали модульн≥ контрольн≥ роботи можуть додати до набраних ран≥ше бал≥в ще 20 бал≥в. ћаксимальна сума бал≥в становитиме 80

 

“аблиц€ 7. 1. ѕерел≥к та бальна оц≥нка поточних контрольних роб≥т з дисципл≥ни У—татистикаФ

ћодуль та тема, з €коњ проводитьс€ робота ¬иди роб≥т „ас, на €кий вони розрахован≥, хв.  ≥льк≥сть питань чи задач ћаксимальна бальна оц≥нка вс≥Їњ роботи  ≥льк≥сть бал≥в у перерахунку на
У3Ф У4Ф У5Ф
1 модуль: —татистичне спостереженн€, зведенн€ та узагальненн€ його результат≥в
“ема 1. ћетодолог≥чн≥ засади статистики - - - - - - -
“ема 2. —татистичне спостереженн€ ƒиктант       0,6 0,8  
“ема 3. «веденн€ ≥ групуванн€ статистичних даних –озрахункова       2,4 3,2  
“ема 4. ”загальнююч≥ статистичн≥ показники              
4.1 јбсолютн≥ ≥ в≥дносн≥ показники “естово-розрахункова   2 тести 2 задач≥ 2,5 1,5   2,5
4.2 —ередн≥ величини “естово-розрахункова       2 тести 2 задач≥ 2,5 1,5   2,5
2 модуль: ѕоказники вар≥ац≥њ та њх практичне застосуванн€ у статистичних досл≥дженн€х
“ема 5. јнал≥з р€д≥в розпод≥лу –озрахункова   1 задача   1,8 2,4  
“ема 6. ¬иб≥рковий метод –озрахункова   1 задача   1,8 2,4  
“ема 7: јнал≥з концентрац≥њ, диференц≥ац≥њ та под≥бност≥ розпод≥л≥в - - - - - - -
“ема 8: —татистичн≥ методи вим≥рюванн€ звТ€зк≥в –озрахункова   2 задач≥   2,4 3,2  
3 модуль: —татистичний анал≥з динам≥ки простих та складних €вищ
“ема 9. јнал≥з ≥нтенсивност≥ динам≥ки –озрахункова   1 задача 2 тести   1,2 1,6  
“ема 10. јнал≥з тенденц≥й розвитку та коливань - - - - - - -
“ема 11. ≤ндекси –озрахункова   3 задач≥   4,8 6,4  
“ема 12. √раф≥чний метод - - - - - - -

≥ студент одержуЇ за вивченн€ дисципл≥ни оц≥нку УдобреФ без складанн€ екзамену.

3. Ќаукова робота студента, виконана за планом роботи ≥ тематикою наукового студентського гуртка У—татистикФ та презентована на зас≥данн≥ гуртка або науков≥й студентськ≥й конференц≥њ може додати до набраних студентом бал≥в ще 20 бал≥в.

3.1 ƒо написанн€ науковоњ роботи допускаютьс€ студенти, що набрали максимальний бал з модул€ ≤ (30 бал≥в).

3.2 ¬ залежност≥ в≥д €кост≥ науковоњ роботи та р≥вн€ презентац≥њ вона може принести автору наступну суму бал≥в: У3Ф-12 бал≥в; У4Ф-16 бал≥в; Ф5Ф-20 бал≥в.

3.3 « врахуванн€м науковоњ роботи студент може набрати максимально 100 бал≥в ≥ одержати оц≥нку Ув≥дм≥нноФ без складанн€ екзамену.

4.  ≥льк≥сть бал≥в, набрана студентом з дисципл≥ни за семестр (без складанн€ екзамену), переводитьс€ в традиц≥йну оц≥нку за шкалою:

ќц≥нка Унезадов≥льноФ з обовТ€зковим повторним курсом Унезадов≥льноФ з можлив≥стю в≥дпрацюванн€ та складанн€ екзамену Узадов≥льноФ УдобреФ Ув≥дм≥нноФ
 ≥льк≥сть бал≥в 1-34 35-59 60-74 75-89 90-100

5. —тудент, €кий набрав 35 бал≥в ≥ б≥льше допускаЇтьс€ до складанн€ екзамену ≥ може зб≥льшити суму набраних бал≥в максимально на 40.

” раз≥ складанн€ екзамену на У3Фстудент додатково набираЇ 25 бал≥в;

” раз≥ складанн€ екзамену на У4Фстудент додатково набираЇ 32 бали;

” раз≥ складанн€ екзамену на У5Ф студент додатково набираЇ 40 бал≥в.

ѕ≥дсумкова оц≥нка за вивченн€ курсу виставл€Їтьс€ не за оц≥нкою, на €ку складений екзамен, а за загальною сумою бал≥в набраною студентом, наприклад, за семестр набрано 35 бал≥в та на екзамен≥ - ще 40 бал≥в, всього 75 бал≥в Ц виставл€Їтьс€ загальна оц≥нка УдобреФ.

5.1 ≈кзаменац≥йне завданн€ м≥стить 2 тести та 10 задач тестово-розрахункового характеру за ус≥ма основними темами курсу. “естов≥ завданн€ ≥ задач≥ оц≥нюютьс€ в≥д 1 до 5 бал≥в.

5.2 ѕриклад типового екзаменац≥йного завданн€ (б≥лету)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 351 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2219 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.