Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства. 1. јнал≥з ефективност≥ використанн€ власного кап≥талу п≥дприЇмства
1. јнал≥з ефективност≥ використанн€ власного кап≥талу п≥дприЇмства

ќсновним показником дл€ ≥нвестор≥в Ї рентабельн≥сть власного кап≥талу. ¬≥н дозвол€Ї визначити ефективн≥сть використанн€ кап≥талу, ≥нвестованого власниками п≥дприЇмства ≥ показуЇ величину прибутку, €ку отримаЇ п≥дприЇмство на одиницю вартост≥ власного кап≥талу.

–вк = „истий прибуток/ ¬ласний кап≥тал (4.1)

ƒаний показник може представлений за допомогою модел≥ ф≥нансового анал≥зу (так званоњ ƒюпон≥вськоњ (Du Pont) системи ф≥нансового контролю), €ка передбачаЇ представленн€ рентабельност≥ власного кап≥талу добутком трьох сп≥вмножник≥в:

Ј  оеф≥ц≥Їнт рентабельност≥ (прибутковост≥) продаж≥в Ц показуЇ величину прибутку, €ку отримаЇ п≥дприЇмство на одиницю грошових кошт≥в продажу:

–пр = „истий прибуток/ ¬иручку в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (4.2)

Ј  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ актив≥в Ц характеризуЇ ефективн≥сть використанн€ актив≥в ≥ показуЇ, ск≥льки оберт≥в робл€ть активи за анал≥зований пер≥од:

ќа = ¬иручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ/ —ума актив≥в п≥дприЇмства (4.3)

Ј ѕоказник структури кап≥талу (ф≥нансовий леверидж) Ц характеризуЇ участь власного кап≥талу у формуванн≥ актив≥в компан≥њ:

‘л = —ума актив≥в п≥дприЇмства/ ¬ласний кап≥тал (4.4)

2. јнал≥з ефективност≥ використанн€ залученого кап≥талу п≥дприЇмства. ≈фект ф≥нансового важел€ (левериджу)

‘≥нансовий леверидж Ц це потенц≥йна можлив≥сть впливати на прибуток та рентабельн≥сть п≥дприЇмства шл€хом зм≥ни обс€гу та структури довгострокових пасив≥в.

≈фект ф≥нансового важел€ показуЇ на ск≥льки в≥дсотк≥в зб≥льшуЇтьс€ рентабельн≥сть власного кап≥талу за рахунок залученн€ позикових кошт≥в в оборот п≥дприЇмства.

≈фект ф≥нансового важел€ розраховуЇтьс€ за формулою:

≈‘¬ = (1 - —пп) * (–вк - ¬ ) * « /¬ , (4.5)

де ≈‘¬ Ч ефект ф≥нансового важел€, що постаЇ у прирост≥ коеф≥ц≥Їнта рентабельност≥ власного кап≥талу; —пп Ч ставка податку на прибуток; –вк Ч рентабельн≥сть власного кап≥талу, %; ¬  Ч в≥дсоток за кредит, що сплачуЇ п≥дприЇмство за використанн€ залученого кап≥талу, %; «  Ч середн€ сума залучених кошт≥в, що використовуютьс€ п≥дприЇмством; —  Ч середн€ сума власного кап≥талу, що використовуЇтьс€ п≥дприЇмством.

¬ формул≥ ≈‘¬ можна вид≥лити три основн≥ складов≥:

- податковий коректор ефекту ф≥нансового важел€ (1 - —пп), €кий показуЇ €кою м≥рою про€вл€Їтьс€ ефект ф≥нансового левериджу у зв'€зку з р≥зним р≥внем оподаткуванн€ прибутку;

- диференц≥ал ефекту ф≥нансового важел€ (–вк - ¬ ), €кий характеризуЇ р≥зницю м≥ж коеф≥ц≥Їнтом рентабельност≥ власного кап≥талу ≥ середн≥м розм≥ром процент≥в за кредит. ƒиференц≥ал Ї головною умовою позитивного ефекту ф≥нансового важел€. „им б≥льш високе позитивне значенн€ цього показника, тим б≥льш високим за ≥нших р≥вних умов буде його ефект;

- плече важел€ (« /¬ ), €кий розраховуЇтьс€ в≥дношенн€м позикового та власного кап≥талу. ѕри позитивному значенн≥ диференц≥ала будь-€кий прир≥ст буде викликати ще б≥льший прир≥ст коеф≥ц≥Їнту рентабельност≥ власного кап≥тал, а при в≥д'Їмному значенн≥ диференц≥ала буде приводити до ще б≥льшого темпу зниженн€ коеф≥ц≥Їнту рентабельност≥ власного кап≥талу.

3. јнал≥з платоспроможност≥ п≥дприЇмства

ѕлатоспроможн≥сть п≥дприЇмства Ц це здатн≥сть субТЇкта економ≥чноњ д≥€льност≥ розраховуватис€ по своњм поточним зобовТ€занн€м в повн≥й м≥р≥ ≥ в строк.

Ћ≥кв≥дн≥сть п≥дприЇмства Ц спроможн≥сть перетворювати своњ активи в гот≥вку дл€ виконанн€ вс≥х необх≥дних платеж≥в у м≥ру настанн€ њх строку.

ѕлатоспроможн≥сть п≥дприЇмства традиц≥йно оц≥нюють за допомогою коеф≥ц≥Їнт≥в л≥кв≥дност≥:

Ј  оеф≥ц≥Їнт загальноњ л≥кв≥дност≥ (коеф≥ц≥Їнт покритт€, коеф≥ц≥Їнт поточноњ л≥кв≥дност≥) Ц показуЇ, €ку частину поточних зобовТ€зань п≥дприЇмство спроможне погасити, €кщо воно реал≥зуЇ ус≥ своњ оборотн≥ активи, в тому числ≥ ≥ матер≥альн≥ запаси, тобто ск≥льки грн. оборотних кошт≥в приходитьс€ на кожну гривню поточних зобовТ€зань:

 зл = ќборотн≥ активи/ ѕоточн≥ зобовТ€занн€ (4.6)

Ј  оеф≥ц≥Їнт швидкоњ л≥кв≥дност≥ Ц показуЇ, €ку частину поточних зобовТ€зань п≥дприЇмство спроможне погасити за рахунок найб≥льш л≥кв≥дних оборотних кошт≥в Ц грошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в, ф≥нансових ≥нвестиц≥й та деб≥торськоњ заборгованост≥:

 шл = ќборотн≥ активи Ц «апаси/ ѕоточн≥ зобовТ€занн€ (4.7)

Ј  оеф≥ц≥Їнт абсолютноњ л≥кв≥дност≥ Ц показуЇ, €ку частину поточних зобовТ€зань п≥дприЇмство при необх≥дност≥ може погасити негайно:

 шл = (√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти + ѕоточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ) / ѕоточн≥ зобовТ€занн€ (4.8)

4. јнал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства

‘≥нансова ст≥йк≥сть п≥дприЇмства Ц це стан майна п≥дприЇмства, що гарантуЇ йому платоспроможн≥сть. ‘≥нансова ст≥йк≥сть п≥дприЇмства передбачаЇ, що ресурси, вкладен≥ в п≥дприЇмницьку д≥€льн≥сть, повинн≥ окупитись за рахунок грошових надходжень в≥д господарюванн€, а отриманий прибуток - забезпечувати самоф≥нансуванн€ та незалежн≥сть п≥дприЇмства в≥д зовн≥шн≥х залучених джерел формуванн€ актив≥в.

ƒл€ анал≥зу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ використовуютьс€ наступн≥ коеф≥ц≥Їнти:

Ј  оеф≥ц≥Їнт концентрац≥њ власного кап≥талу (коеф≥ц≥Їнт автоном≥њ, коеф≥ц≥Їнт незалежност≥) Ц показуЇ, €ка частка актив≥в п≥дприЇмства сформована за рахунок власних кошт≥в п≥дприЇмства:

 авт = ¬ласн≥ кошти/ ѕ≥дсумок балансу (4.9)

Ј  оеф≥ц≥Їнт концентрац≥њ позикового кап≥талу Ц показуЇ, €ка частка актив≥в п≥дприЇмства сформована за рахунок позикових кошт≥в п≥дприЇмства:

 кпк = «алучен≥ кошти / ѕ≥дсумок балансу (4.10)

Ј  оеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ стаб≥льност≥ Ц визначаЇтьс€ в≥дношенн€м власного кап≥талу п≥дприЇмства до залученого:

 фс = ¬ласн≥ кошти/ «алучен≥ кошти (4.11)

Ј  оеф≥ц≥Їнт маневреност≥ Ц показуЇ, €ка частина власного кап≥талу використовуЇтьс€ дл€ ф≥нансуванн€ поточноњ д≥€льност≥, тобто €ку частино вкладено в оборотн≥ кошти, а €ку Ц кап≥тал≥зовано:

 ман = ¬ласн≥ оборотн≥ кошти (¬ќ )/ ¬ласний кап≥тал (4.12)

¬ќ  = ¬ласний кап≥тал + ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€ Ц Ќеоборотн≥ активи (4.13)

або ¬ќ  = ќборотн≥ активи Ц  ороткостроков≥ зобовТ€занн€ (4.14)

 лючов≥ слова: рентабельн≥сть власного кап≥талу, рентабельн≥сть продаж≥в, оборотн≥сть актив≥в, ф≥нансовий леверидж, ефект ф≥нансового важел€, л≥кв≥дн≥сть п≥дприЇмства, коеф≥ц≥Їнти л≥кв≥дност≥, коеф≥ц≥Їнти ф≥нансовоњ ст≥йкост≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 834 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2250 - | 2159 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.