Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди анал≥зу ф≥нансовоњ зв≥тност≥
1. ¬иди ≥нформац≥йних джерел.

—еред найважлив≥ших джерел ≥нформац≥њ дл€ п≥дприЇмства за напр€мами надходженн€ можна вид≥лити так≥ види: внутр≥шн≥ Ц всередин≥ самого п≥дприЇмства (внутр≥шньогосподарськ≥) та зовн≥шн≥ Ц т≥, що публ≥куютьс€, а також, €к≥ надход€ть з ≥нших п≥дприЇмств.

¬нутр≥шньогосподарськ≥ джерела ≥нформац≥њ представл€ють спец≥ал≥зован≥ ≥нформац≥йно-анал≥тичн≥ групи прац≥вник≥в з њх д≥€льн≥стю, пер≥одичною зв≥тн≥стю, вс≥л€кими ≥нформац≥йними зв'€зками.

ƒжерела ≥нформац≥њ, €к≥ публ≥куютьс€, можуть бути у форм≥ зв≥т≥в ур€дових агентств, торговельних орган≥зац≥й, наукових публ≥кац≥й, журнал≥в, дов≥дник≥в тощо. ¬они становл€ть ≥нформац≥йну базу з р≥зних питань, €к≥ стосуютьс€ управл≥нн€, економ≥чних умов, виробництва, реал≥зац≥њ продукц≥њ, ц≥новоњ пол≥тики, нормативно-правових акт≥в тощо.

ƒл€ проведенн€ анал≥зу господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства джерела ≥нформац≥њ можна под≥лити детальн≥ше, а саме на обл≥ков≥, планов≥ та позаобл≥ков≥.

ќбл≥ков≥ джерела ≥нформац≥њ включають документи бухгалтерського, статистичного обл≥ку та зв≥тност≥. як в≥домо, бухгалтерський обл≥к включаЇ анал≥тичний, оперативний ≥ статистичний обл≥к.

¬иход€чи з цього, бухгалтерськ≥ документи класиф≥куютьс€:

Ц на первинн≥ документи;

Ц рег≥стри бухгалтерського обл≥ку;

Ц внутр≥шньогосподарську (управл≥нську) зв≥тн≥сть;

Ц ф≥нансову зв≥тн≥сть.

ѕервинн≥ документи Ц це так≥ достов≥рн≥ джерела первинноњ ≥нформац≥њ певноњ форми, €к≥ встановлюють факт зд≥йсненн€ господарськоњ операц≥њ, служать дл€ анал≥тичного обл≥ку; на њх основ≥ бухгалтер≥€ веде первинний обл≥к.

–ег≥стри бухгалтерського обл≥ку Ц це спец≥альн≥ таблиц≥, в €ких згрупован≥ обл≥ков≥ записи господарських операц≥й на рахунках (журнали-ордери, мемор≥альн≥ ордери, в≥домост≥, розроблен≥ таблиц≥, картки).

¬нутр≥шньогосподарська (управл≥нська) зв≥тн≥сть Ц це спец≥альна зв≥тн≥сть, що складаЇтьс€ на п≥дстав≥ даних бухгалтерського обл≥ку ≥ призначена дл€ задоволенн€ потреб в ≥нформац≥њ внутр≥шн≥х користувач≥в Ц орган≥в управл≥нн€ п≥дприЇмства.

” загальному вигл€д≥ ф≥нансову зв≥тн≥сть можна охарактеризувати €к документи встановленоњ форми, €к≥ в≥дображають ф≥нансов≥ показники д≥€льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од ≥ передаютьс€ контролюючим органам.

¬ажливою складовою документац≥њ статистичного обл≥ку Ї зв≥тн≥сть. —татистична зв≥тн≥сть Ц це зв≥тн≥сть, €ку складають ус≥ суб'Їкти господарюванн€ ≥ €ка м≥стить ≥нформац≥ю, необх≥дну органам державноњ статистики дл€ оц≥нки, плануванн€ ≥ прогнозуванн€ економ≥чного розвитку держави.

ѕодаткова зв≥тн≥сть Ц це зв≥тн≥сть, €ку складають ус≥ суб'Їкти господарюванн€ Ц платники податк≥в, ≥ €ка призначена дл€ наданн€ ≥нформац≥њ органам державноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ щодо стану розрахунк≥в з державою за податками.

ѕланов≥ джерела ≥нформац≥њ Ц це документи з плануванн€, зокрема плани, нормативи, технолог≥чн≥ карти виконанн€ роб≥т, кошториси витрат, проектн≥, госпрозрахунков≥ завданн€ тощо.

ѕозаобл≥ков≥ джерела становл€ть документи, €к≥ регулюють господарську д≥€льн≥сть: регламентован≥ Ц законодавчо-регулююч≥ документи (нормативно-правов≥ акти, стандарти) та розпор€дч≥ документи (розпор€дженн€, накази, вказ≥вки, рекомендац≥њ, пропозиц≥њ), а також нерегламентован≥ Ц матер≥али засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, наукових конференц≥й, прес-конференц≥й, нарад, виступ≥в, матер≥али спец≥альних обстежень тощо.

2. —труктура та зм≥ст Ѕалансу («в≥т про ф≥нансовий стан).

Ѕаланс або «в≥т про ф≥нансовий стан (форма є 1) Ц зв≥т про ф≥нансовий стан п≥дприЇмства, €кий в≥дображаЇ на певну дату (на початок ≥ на к≥нець зв≥тного пер≥оду) його активи, зобов'€занн€ ≥ власний кап≥тал.

јктиви в≥дображають кошти п≥дприЇмства, пасиви Ц джерела њх виникненн€.

—клад актив≥в:

–озд≥л ≤. Ќеоборотн≥ активи

Ќематер≥альн≥ активи - в≥дпов≥дно до ѕ(—)Ѕќ є 8 - це немонетарний актив, €кий не маЇ матер≥альноњ форми, може бути в≥докремлений в≥д п≥дприЇмства та утримуЇтьс€ з метою використанн€ б≥льше 1 року. Ќематер≥альн≥ активи Ї об'Їктом ≥нтелектуальноњ власност≥ та ≥нших прав - користуванн€ природними ресурсами, майном, на товарн≥ знаки дл€ товар≥в ≥ послуг, на об'Їкти промисловоњ власност≥, авторськ≥ та сум≥жн≥ з ними права та ≥н.

ќсновн≥ засоби - матер≥альн≥ активи, €к≥ п≥дприЇмство використовуЇ у процес≥ виробництва або доставки товар≥в, наданн€ послуг, здаванн€ в оренду або дл€ зд≥йсненн€ адм≥н≥стративних ≥ соц≥ально-культурних функц≥й, оч≥куваний строк використанн€ €ких б≥льше 1 року. ѕор€док обл≥ку регламентуЇтьс€ ѕ(—)Ѕќ є 7.

Ќематер≥альн≥ активи та основн≥ засоби вход€ть у валюту балансу за њх залишковоњ вартост≥. ѕерв≥сна варт≥сть та знос також в≥дображаютьс€ в баланс≥ - дов≥дково.

ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ Ц ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ на пер≥од б≥льше одного року.

ƒовгострокова деб≥торська заборгован≥сть - стоком погашенн€ б≥льше 1 року з дати балансу.

–озд≥л ≤≤ ќборотн≥ активи

ќборотн≥ активи Ц кошти, €к≥ забезпечують безперервн≥сть виробництва ≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ, мають терм≥н використанн€ менше 1 року з дати балансу, повн≥стю перенос€ть свою варт≥сть на соб≥варт≥сть виробленоњ продукц≥њ прот€гом одного виробничого циклу ≥ при цьому зм≥нюють свою натурально-речову форму. ќборотн≥ активи одночасно перебувають на р≥зних стад≥€х кругооб≥гу - у сфер≥ виробництва: запаси, незавершене виробництво ≥ в сфер≥ об≥гу: готова продукц≥€ на склад≥, товари, деб≥торська заборгован≥сть, короткостроков≥ ф≥нансов≥ вкладенн€ (депозитн≥ вклади, обл≥гац≥њ), грошов≥ кошти.

–озд≥л ≤≤≤. Ќеоборотн≥ активи, утримуван≥ дл€ продажу, та групи вибутт€

” розд≥л≥ "Ќеоборотн≥ активи, утримуван≥ дл€ продажу, та групи вибутт€ї в≥дображаЇтьс€ варт≥сть необоротних актив≥в та груп вибутт€, утримуваних дл€ продажу, €к≥ визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ (стандарту) бухгалтерського обл≥ку 27 "Ќеоборотн≥ активи, утримуван≥ дл€ продажу, та припинена д≥€льн≥сть".

—клад пасив≥в:

–ќ«ƒ≤Ћ ≤. ¬ласний кап≥тал

¬ласний кап≥тал представлений такими джерелами €к зареЇстрований та пайовий кап≥тал, €кий формуЇтьс€ засновниками в момент створенн€ п≥дприЇмства; додатковий кап≥тал - перевищенн€ ринковоњ вартост≥ акц≥й над ном≥нальною; резервний кап≥тал - частина нерозпод≥леного прибутку, €ка резервуЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог законодавства; нерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток) - в≥дображаЇтьс€ сума прибутку, ре≥нвестована ≥ накопичена з моменту створенн€ п≥дприЇмства.

–озд≥л ≤≤. ƒовгостроков≥ зобов'€занн€ та забезпеченн€

ƒо довгострокових зобов'€зань в≥днос€тьс€ кредити банк≥в та ≥нш≥ ф≥нансов≥ зобов'€занн€ терм≥ном погашенн€ б≥льше одного року.

–озд≥л ≤≤≤. ѕоточн≥ зобов'€занн€ та забезпеченн€

ѕоточн≥ зобов'€занн€ п≥дприЇмства об'Їднують суми заборгованостей, €к≥ передбачаЇтьс€ погасити прот€гом одного року, ≥ до €ких в≥днос€тьс€: короткостроков≥ кредити банк≥в; поточна заборгован≥сть за довгостроковими кредитами; кредиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, з≥ страхуванн€, за розрахунками з учасниками та внутр≥шн≥х розрахунк≥в.

–озд≥л ≤V. «обов'€занн€, пов'€зан≥ з необоротними активами, утримуваними дл€ продажу, та групами вибутт€

” розд≥л≥ "«обов'€занн€, пов'€зан≥ з необоротними активами, утримуваними дл€ продажу, та групами вибутт€" в≥дображаютьс€ зобов'€занн€, €к≥ визначаютьс€ в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ (стандарту) 27.

3. —труктура та зм≥ст «в≥ту про ф≥нансов≥ результати («в≥т про сукупний дох≥д).

«в≥т про ф≥нансов≥ результати або «в≥т про сукупний дох≥д (форма є 2) Ц це зв≥т про доходи, витрати, ф≥нансов≥ результати та сукупний дох≥д, що м≥стить ≥нформац≥ю за зв≥тний та за попередн≥й пер≥од.

‘орма є 2 складаЇтьс€ з чотирьох розд≥л≥в:

–озд≥л I. ‘≥нансов≥ результати

–озд≥л побудований за функц≥ональним гуртуванн€ доход≥в ≥ витрат: виробництво, управл≥нн€, збут продукц≥њ та ≥н, €к≥ представлен≥ у зв≥т≥ з метою визначенн€ прибутку.

” м≥ру зменшенн€ виручки на величину витрат, визначаЇтьс€ р≥зн≥ р≥вн≥ ф≥нансового результату:

1 - валовий прибуток;

2 - ф≥нансов≥ результати в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥;

3 - ф≥нансовий результат до оподаткуванн€;

4 - чистий ф≥нансовий результат (прибуток або збиток).

–озд≥л II. —укупний дох≥д

” розд≥л≥ в≥дображаютьс€ доходи ≥ витрати, €к≥ не були включен≥ до складу доход≥в ≥ витрат, але призвели до зб≥льшенн€ (зменшенн€) власного кап≥талу.

–озд≥л III. ≈лементи операц≥йних витрат

ќперац≥йн≥ витрати представлен≥ за економ≥чними елементами:

- ћатер≥альн≥ витрати;

- ¬итрати на оплату прац≥;

- ¬≥драхуванн€ на соц≥альн≥ заходи;

- јмортизац≥€;

- ≤нш≥ операц≥йн≥ витрати.

–озд≥л IV. –озрахунок показник≥в прибутковост≥ акц≥й

–озд≥л заповнюЇтьс€ акц≥онерними товариствами, акц≥њ €ких в≥дкрито продаютьс€ та купуютьс€ на фондових б≥ржах.

4. ћетоди анал≥зу ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

ќсновними методами анал≥зу зв≥тност≥ Ї наступн≥:

Ј читанн€ зв≥тност≥ Ц це вивченн€ абсолютних показник≥в, представлених у зв≥тност≥;

Ј горизонтальний анал≥з Ц дозвол€Ї визначити абсолютн≥ ≥ в≥дносн≥ зм≥ни р≥зних статей зв≥тност≥ у пор≥вн€нн≥ з попередн≥м пер≥оду;

Ј вертикальний анал≥з Ц даЇ змогу визначити долю (в≥дсоток) окремих показник≥в в загальному агрегованому показнику;

Ј трендовий анал≥з Ц використовуЇтьс€ дл€ визначенн€ зм≥н у господарськ≥й д≥€льност≥ п≥дприЇмства б≥льш, н≥ж за два посл≥довних роки (Ї вар≥антом горизонтального анал≥зу);

Ј розрахунок ф≥нансових коеф≥ц≥Їнт≥в.

 лючов≥ слова: первинн≥ документи, ф≥нансова зв≥тн≥сть, статистична зв≥тн≥сть, актив, необоротн≥ активи, оборотн≥ активи, пасив, власний кап≥тал, горизонтальний анал≥з, вертикальний анал≥з.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 592 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2101 - | 1910 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.