Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ўк≥длива д≥€ забрудненого пов≥тр€ на людей, тварин, рослин
¬ажливою проблемою, щодо шк≥дливоњ д≥њ забрудненого пов≥тр€ на людей, рослин, тварин Ї дотриманн€ еколог≥чних вимог при експлуатац≥њ п≥дприЇмств, споруд та при ≥нших видах д≥€льност≥. ÷≥ вимоги можна реал≥зувати на п≥дстав≥ впровадженн€ та б≥льш ефективно≠го використанн€ природоохоронних заход≥в, серед котрих ч≥льне м≥сце по≠с≥дають заходи щодо попередженн€ забрудненн€ атмосфери, оск≥льки будь-€ке порушенн€ чистоти атмосферного пов≥тр€ обов'€зково впливаЇ на стан води та земл≥. ” зв'€зку з цим заходи з охорони пов≥тр€ повинн≥ забезпечува≠ти збереженн€ рослинного ≥ тваринного св≥ту. “аким чином, охорона навко≠лишнього природного середовища в≥д шк≥дливого б≥олог≥чного впливу вима≠гаЇ комплексного п≥дходу до вир≥шенн€ проблеми попередженн€ забруднен≠н€ атмосфери та води викидами промислових п≥дприЇмств.

ѕ≥д забрудненн€м атмосферного пов≥тр€ розум≥ють зб≥льшенн€ концентрац≥њ ф≥зичних, х≥м≥чних та б≥олог≥чних компонент≥в понад р≥вень, що виво≠дить природн≥ системи з≥ стану р≥вноваги. —еред промислових викид≥в основ≠ними джерелами забрудненн€ атмосферного пов≥тр€ Ї низьк≥ технолог≥чн≥ та вентил€ц≥йн≥ викиди (св≥тлов≥ та вентил€ц≥йн≥ л≥хтар≥ цех≥в, труби вентил€≠ц≥йних установок тощо) неперервноњ д≥њ, котр≥ складають близько 80 % в≥д загальноњ к≥лькост≥ викид≥в. Ќадзвичайно важливою особлив≥стю таких ви≠кид≥в, з точки зору забрудненн€ атмосфери, Ї те, що максимальн≥ концент≠рац≥њ шк≥дливих речовин ≥снують у безпосередн≥й близькост≥ в≥д м≥сц€ њхньо≠го виникненн€, а не на п'€тнадц€тикратн≥й в≥д висоти труб в≥ддал≥, що притаманно дл€ високих джерел. ќтже, промислов≥ викиди в атмосферу неспри€тливо впливають перш за все на людину та на навколишнЇ природне середовище, а найб≥льш важк≥ форми про€ву спостер≥гаютьс€ на промислових майданчиках та прилеглих до них територ≥€х. —аме тут виникають найб≥льш висок≥ концентрац≥њ шк≥дли≠вих речовин в атмосферному пов≥тр≥, котр≥ перевищують гранично допустим≥ концентрац≥њ в 2Ч5, а нер≥дко ≥ в б≥льше раз≥в, ≥ саме на цих територ≥€х акумулюЇтьс€ њхн€ основна маса ірунтом та поверхнею водоймищ. ” зв'€зку з цим особливо гострою Ї проблема запоб≥ганн€ забрудненн€ атмосфери м≥ст, де зосереджена б≥льша частина населенн€ та промисловост≥.

ѕричиною неспри€тливоњ еколог≥чноњ ситуац≥њ Ї невир≥шен≥ проблеми, пов'€зан≥ з реал≥зац≥Їю природоохоронних заход≥в, недосконал≥стю методич≠них матер≥ал≥в з проектуванн€ пов≥троочисних пристроњв, недостатн≥стю ви≠х≥дних даних дл€ проведенн€ еколог≥чних експертиз продукц≥њ, що випус≠каЇтьс€, та розроблюваних технолог≥чних процес≥в.

ѕромислов≥ викиди в атмосферу поширюютьс€ на значну в≥дстань, забруднюючи приземний шар пов≥тр€ не лише на промислових майданчиках, але й на прилеглих населених територ≥€х. —уттЇвий вплив на р≥вень забруд≠ненн€ пов≥тр€ справл€ють орган≥зован≥ та неорган≥зован≥ технолог≥чн≥ вики≠ди. ≤снуюча нормативно-техн≥чна документац≥€ допускаЇ граничне забруд≠ненн€ пов≥тр€ного середовища в м≥сц€х пов≥троприймальних пристроњв сис≠тем промисловоњ вентил€ц≥њ, воно становить 0,3 √ƒ , а забрудненн€ пов≥тр€≠ного середовища викидами з вентил€ц≥йних систем не повинне перевищу≠вати 1 √ƒ . ќднак на багатьох п≥дприЇмствах згадан≥ вимоги не виконують≠с€, а забруднен≥сть пов≥тр€ нер≥дко перевищуЇ не лише √ƒ , але й норми √ƒ¬ в дек≥лька раз≥в.

—истематична або пер≥одична на€вн≥сть в атмосферному пов≥тр≥ населених пункт≥в шк≥дливих речовин з концентрац≥€ми, що перевищують норма≠тивн≥ величини, призводить до захворювань, нав≥ть ракових, до поширенн€ серед частини населенн€ токсикоман≥њ, ускладнюЇ переб≥г серцево-судинних захворювань, спри€Ї виникненню та розвитку захворювань дихальноњ ≥ нер≠вовоњ систем людини. ƒосл≥дженн€ показують, що в м≥сцевост€х з пор≥вн€но невисоким р≥внем забрудненост≥ пов≥тр€ного середовища частота захворю≠вань орган≥в диханн€ зростаЇ в 2 та б≥льше раз≥в, а при високому р≥вн≥ забрудненн€ - в 40 раз≥в. ¬≥д впливу забруднюючих речовин в першу чергу страждають д≥ти. Ўкода, котроњ зазнають д≥ти, в дек≥лька раз≥в перевищуЇ шкоду, завдану здоров'ю дорослих. ѕро це св≥дчать результати досл≥джень, проведених фах≥вц€ми  ал≥форн≥йського ун≥верситету. “рагед≥€, котра ста≠лас€ в „ерн≥вц€х в 1988 роц≥, цей висновок п≥дтверджуЇ. Ќа зростанн€ шк≥дли≠вих викид≥в в першу чергу зреагували д≥ти. ” д≥тей, котр≥ мешкали в центр≥ м≥ста, повн≥стю або частково стало випадати волосс€.

¬становлено, що пост≥йне перевищенн€ допустимоњ концентрац≥њ лише одного з вид≥в контрольованих забруднюючих речовин призводить до п≥дви≠щенн€ захворюваност≥ в 1,7 рази, а в де€ких в≥кових групах Ч до трьох раз≥в. «абрудненн€ атмосфери справл€Ї також безпосередн≥й вплив на фаса≠ди буд≥вель, декоративн≥ прикраси, автомоб≥л≥, пам'€тники, од€г тощо. Ќа≠приклад, зг≥дно з досл≥дженн€ми лаборатор≥њ економ≥ки —умського ф≥л≥алу ’ѕ≤, у ¬олинськ≥й област≥, де чисте пов≥тр€, фарбуванн€ автомоб≥л≥в зд≥йснюЇтьс€ один раз на два роки, а на ƒонбас≥ Ч два рази на р≥к. ¬икиди токсичних речовин (с≥рчистого та с≥рчаного анг≥дрид≥в, с≥рковод≠ню, ам≥аку, пилу) скорочують терм≥н експлуатац≥њ од€гу на 5 %, зумовлю≠ють необх≥дн≥сть частого пранн€, зниженн€ прозорост≥ скла в буд≥вл€х та спорудах, що викликаЇ п≥двищену витрату електроенерг≥њ. –езультати до≠сл≥джень показують, що в м≥ст≥ з населенн€м 100 тис. чолов≥к додатков≥ видатки на експлуатац≥ю житлових та громадських будинк≥в складають б≥льше 35 %, на побутов≥ потреби - 18 %, на озелененн€ - 14 %, на прибиранн€ територ≥њ в зв'€зку з пиловими викидами Ч 15 %, витрати, пов'€зан≥ з≥ зростанн€м споживанн€ води Ч на 10 %.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 923 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2066 - | 1944 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.