Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 1. —утн≥сть, складов≥ та засади орган≥зац≥њ м≥сцевих ф≥нанс≥в
ћ≥сцев≥ ф≥нанси

ƒисципл≥на теоретичного та прикладного характеру, що маЇ на мет≥ вивченн€ засад орган≥зац≥њ та управл≥нн€ м≥сцевими ф≥нансами, враховуючи розмежуванн€ повноважень та функц≥й м≥ж державними та м≥сцевими органами влади. ¬ивчаЇ економ≥чн≥ в≥дносини у процес≥ формуванн€, розпод≥лу та використанн€ ф≥нансових ресурс≥в, що забезпечують функц≥онуванн€ орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ та п≥дприЇмств м≥сцевого господарства. ‘ормуЇ розум≥нн€ сутност≥ та рол≥ м≥сцевих ф≥нанс≥в у соц≥ально-економ≥чному розвитку адм≥н≥стративно-територ≥альних утворень. —при€Ї обТЇктивному оц≥нюванню економ≥чних процес≥в у рег≥он≥.

ћета вивченн€ дисципл≥ни "ћ≥сцев≥ ф≥нанси" Ї формуванн€ системи знань щодо теоретичних засад ≥ практичних аспект≥в управл≥нн€ ф≥нансами, що призначен≥ дл€ виконанн€ м≥сцевим самовр€дуванн€м його завдань та повноважень.

ќсновн≥ завданн€ курсу:

- набутт€ ірунтовних знань про м≥сцев≥ ф≥нанси, њх сутн≥сть, складов≥, становленн€, значенн€ та управл≥нн€;

- вивченн€ м≥сцевих ф≥нансових ≥нститут≥в та њх д≥њ;

- опануванн€ теоретичних засад та практичних аспект≥в у сфер≥ формуванн€ та використанн€ ф≥нансових ресурс≥в м≥сцевих орган≥в влади, у тому числ≥ м≥сцевих бюджет≥в, ц≥льових фонд≥в, м≥сцевих позик, ф≥нанс≥в комунальних п≥дприЇмств;

- набутт€ навичок орган≥зац≥њ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств м≥сцевого та комунального господарства;

- досл≥дженн€ впливу елемент≥в системи м≥сцевих ф≥нанс≥в на соц≥ально-економ≥чний розвитку адм≥н≥стративних-територ≥альних одиниць.

ƒос€гненню поставлених завдань курсу спри€Ї така форма орган≥зац≥њ навчального процесу, €к самост≥йна робота, у межах €коњ певн≥ визначен≥ завданн€ виконуютьс€ студентом п≥д методичним кер≥вництвом викладача, але без його безпосередньоњ участ≥.

—амост≥йна робота студента передбачаЇ поглиблене вивченн€ тем курсу, що розгл€даютьс€ п≥д час лекц≥йних ≥ практичних зан€ть; самост≥йне опануванн€ матер≥алу за темами курсу, з €ких програмою не передбачен≥ лекц≥йн≥ зан€тт€; огл€д наукових та анал≥тичних публ≥кац≥й з проблематики дисципл≥ни; набутт€ навичок використанн€ отриманих знань дл€ вир≥шенн€ практичних завдань та проблемних ситуац≥й, застосуванн€ њх у безпосередн≥й профес≥йн≥й д≥€льност≥.

—амост≥йна робота студента охоплюЇ так≥ основн≥ види роб≥т, €к поглиблене вивченн€ основного та додаткового матер≥алу за розгл€нутими на аудиторних зан€тт€х темах; опануванн€ основного та додаткового матер≥алу за темами, що винос€тьс€ на самост≥йне вивченн€. “ака робота передбачаЇ опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу, в≥дпов≥дних джерел основноњ та додатковоњ л≥тератури, наукових статей, статистичних та анал≥тичних матер≥ал≥в у пер≥одичних виданн€х та мереж≥ Internet, розгл€д практичних проблемних ситуац≥й з д≥€льност≥ субТЇкт≥в м≥сцевого господарства, самоуправл≥нн€ та державноњ влади, або ж з життЇвого досв≥ду.

—–— передбачаЇ виконанн€ обовТ€зкових та виб≥ркових завдань. ƒо обовТ€зкових завдань —–— належить п≥дготовка до практичних зан€ть та поточних модульних контрольних роб≥т, виконанн€ письмових самост≥йних роб≥т. ƒо виб≥ркових завдань —–— належить виконанн€ ≥ндив≥дуальноњ анал≥тичноњ роботи за одним ≥з запропонованих напр€мк≥в: Ђ¬изначенн€ обс€гу м≥жбюджетних трансферт≥вї або ЂЅюджетний мон≥торингї.

 

«м≥ст дисципл≥ни

«м≥стовний модуль 1. ћ≥сцев≥ ф≥нанси: становленн€, сутн≥сть та складов≥

“ема 1. —утн≥сть, складов≥ та засади орган≥зац≥њ м≥сцевих ф≥нанс≥в

ѕередумови функц≥онуванн€ м≥сцевих ф≥нанс≥в. —утн≥сть та роль територ≥альноњ громади.  онституц≥йн≥ гарант≥њ та правовий статус територ≥альноњ громади. ‘ункц≥њ та права територ≥альноњ громади. “еритор≥альна громада €к субТЇкт економ≥чноњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥.

≤нститут м≥сцевого самовр€дуванн€ в ”крањн≥ та його роль. —утн≥сть та призначенн€ м≥сцевого самовр€дуванн€. “еоретичн≥ та орган≥зац≥йн≥ засади м≥сцевого самовр€дуванн€. —клад законодавчоњ та виконавчоњ г≥лки м≥сцевого самовр€дуванн€. ‘ункц≥њ, обовТ€зки та повноваженн€ м≥сцевого самовр€дуванн€.

—тановленн€ системи м≥сцевих ф≥нанс≥в. «ародженн€ та становленн€ м≥сцевих ф≥нанс≥в у середньов≥чн≥й ™вроп≥. –озвиток м≥сцевих ф≥нанс≥в за час≥в  ињвськоњ –ус≥ та  озацькоњ доби. ¬плив ¬еликого кн€з≥вства Ћитовського. –озвиток м≥сцевих ф≥нанс≥в у ™вроп≥ VIII-XIX ст. ћ≥сцев≥ ф≥нанси у –ос≥йськ≥й ≤мпер≥њ та –ад€нському —оюз≥. —тановленн€ та розвиток м≥сцевих ф≥нанс≥в в сучасних умовах ”крањни та св≥ту.

¬ченн€ про м≥сцев≥ ф≥нанси. –озвиток теоретичноњ бази та вченн€ про м≥сцев≥ ф≥нанси. ƒецентрал≥зац≥й на теор≥€, теор≥€ "природного права", теор≥€ вольност≥ общин, громадська теор≥€ м≥сцевого самовр€дуванн€, державницька теор≥€ м≥сцевого самовр€дуванн€, теор≥€ мун≥ципального соц≥ал≥зму.

—утн≥сть м≥сцевих ф≥нанс≥в €к м≥сцевого господарства та ресурс≥в м≥сцевого самовр€дуванн€. —утн≥сть м≥сцевих ф≥нанс≥в €к системи в≥дносин. “рансформац≥€ сутност≥ м≥сцевих ф≥нанс≥в. —истема м≥сцевих ф≥нанс≥в та њњ складов≥: обТЇкт, субТЇкти, взаЇмов≥дносини, м≥сцев≥ ф≥нансов≥ ≥нститути. ‘ункц≥њ та роль м≥сцевих ф≥нанс≥в.

—утн≥сть та особливост≥ функц≥онуванн€ м≥сцевих ф≥нансових ≥нститут≥в. ќсобливост≥ формуванн€ та д≥€льност≥ м≥сцевих ф≥нансових ≥нститут≥в. –оль та значенн€ м≥сцевих ф≥нансових ≥нститут≥в в ”крањн≥.

ћ≥сцев≥ ф≥нансов≥ ≥нститути. ≤нститут самост≥йних м≥сцевих бюджет≥в. ≤нститут позабюджетних валютних та ц≥льових фонд≥в. ≤нститут м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в. ≤нститут комунальноњ власност≥, ф≥нанс≥в комунальних п≥дприЇмств та комунальних платеж≥в. ≤нститути комунального (м≥сцевого/мун≥ципального) кредиту та комунального страхуванн€. ≤нститут сусп≥льних послуг.

¬≥тчизн€на нормативно-правова база та м≥жнародн≥ стандарти орган≥зац≥њ та функц≥онуванн€ м≥сцевих ф≥нанс≥в. „инна нормативно-правова база м≥сцевих ф≥нанс≥в ”крањни.  онституц≥€ ”крањни. Ѕюджетний кодекс ”крањни. ѕодатковий кодекс ”крањни. ўор≥чний «акон ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни". «акон ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр€дуванн€ в ”крањн≥". «акон ”крањни "ѕро м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ". ’арт≥€ украњнських м≥ст. Ќаказ ƒержавного казначейства ”крањни "ѕор€док казначейського обслуговуванн€ м≥сцевих бюджет≥в". ѕлан ƒержавного казначейства ”крањни "ѕлан рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку виконанн€ державного та м≥сцевих бюджет≥в". Ќаказ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни "ѕро затвердженн€ документ≥в, що застосовуютьс€ в процес≥ виконанн€ бюджету". Ќаказ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни "ѕро бюджетну класиф≥кац≥ю та њњ запровадженн€".

ћ≥жнародн≥ стандарти орган≥зац≥њ м≥сцевих ф≥нанс≥в. ¬сесв≥тн€ декларац≥€ м≥сцевого самовр€дуванн€. ™вропейська харт≥€ про м≥сцеве самовр€дуванн€. ™вропейська харт≥€ м≥ст. ™вропейська декларац≥€ прав м≥ст. ƒекларац≥€ про принципи м≥сцевого самовр€дуванн€ у крањнах —Ќƒ.

ћ≥сцев≥ нормативн≥ документи. ўор≥чне –≥шенн€ ћиколањвськоњ обласноњ ради "ѕро обласний бюджет ћиколањвськоњ област≥". ўор≥чне –≥шенн€ ћиколањвськоњ м≥ськоњ ради "ѕро м≥ський бюджет м≥ста ћиколањв". –озпор€дженн€ голови ћиколањвськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ "—тратег≥€ економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ћиколањвськоњ област≥ на 2004 Ц 2015 роки". ћ≥сцев≥ програми соц≥ально-економ≥чного та культурного розвитку.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 472 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2164 - | 2082 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.