Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ ≥нституц≥њ ™— та њх роль у формуванн≥ Їдиноњ ф≥нансовоњ пол≥тики
≤нституц≥њ ™вропейського —оюзу утворювалис€ й удосконалювалис€ з перспективою дедал≥ т≥сн≥шого об'Їднанн€ крањн ™вропи та проведенн€ ними Їдиноњ ≥нтеграц≥йноњ пол≥тики.

≤нституц≥йна структура ™вропейського —оюзу побудована за схемою, €ка суттЇво в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д схем державного управл≥нн€. –озгл€немо детальн≥ше роль та функц≥ональне призначенн€ основних ≥нституц≥й ™— (рис. 19.4), €к≥ мають безпосередню причетн≥сть до формуванн€ Їдиноњ ф≥нансовоњ пол≥тики —оюзу.

™вропейська –ада Ч кер≥вний пол≥тичний орган, що заснований 1974 р., €кий включаЇ глав держав або ур€д≥в, м≥н≥стр≥в закордонних справ, а також голову ™вропейськоњ  ом≥с≥њ разом з одним з≥ своњх заступник≥в. Ќа в≥дм≥ну в≥д ≥нших ≥нституц≥й, ™вропейська –ада д≥Ї без будь-€ких правил внутр≥шнього розпор€дку (цей формальний недол≥к Ї характеристикою вищого органу, скликаного державою-членом, що головуЇ в ™—, його зас≥данн€ зазвичай провод€тьс€ в ц≥й крањн≥, пор€док денний готуЇ ц€ ж крањна).

–ис. 19.4. —труктура ≥нституц≥йноњ системи ™—

™вропейська –ада т≥сно сп≥впрацюЇ з ™вропейським ѕарламентом. «окрема, п≥сл€ кожного зас≥данн€ ™вропейська –ада надаЇ ™вропейському ѕарламенту зв≥т своњх слухань ≥ щор≥чний письмовий зв≥т про дос€гнутий —оюзом прогрес. ” такий спос≥б ≥з залученн€м ™вропейського ѕарламенту до систематичного огл€ду справ —оюзу створено додатковий демократичний елемент дебат≥в стосовно майбутнього Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ.

–ада ™— (™вропейська –ада м≥н≥стр≥в) Ч переважно пол≥тичний орган ухваленн€ р≥шень у ™—, що затверджуЇ або коригуЇ пропозиц≥њ ™вропейськоњ  ом≥с≥њ, €к≥й доручено виконанн€ р≥шень –ади м≥н≥стр≥в. –ада ™— характеризуЇтьс€ двома основними ознаками: 1) њњ зас≥данн€ в≥дбуваютьс€ не на пост≥йн≥й основ≥; 2) склад –ади та њњ назва зм≥нюютьс€ залежно в≥д пор€дку денного њњ роботи, ≥з залученн€м р≥зних представник≥в ур€д≥в держав-член≥в (на р≥вн≥ м≥н≥стр≥в) до участ≥ в зас≥данн€х.

™вропейська  ом≥с≥€ ( ом≥с≥€ ™—) Ч виконавчий орган ™—, €кий маЇ досить обмежен≥ повноваженн€ та можливост≥ вт≥лювати пол≥тику ™—. ¬важаЇтьс€ Ђдвигуном Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њї, оск≥льки маЇ майже вин€ткове право на законодавчу ≥н≥ц≥ативу. —аме до њњ компетенц≥њ належить переважна б≥льш≥сть ≥н≥ц≥атив у сфер≥ ф≥нанс≥в.  р≥м того,  ом≥с≥€ забезпечуЇ нагл€д за виконанн€м прийн€тих р≥шень. ¬≥дпов≥дно до своњх повноважень  ом≥с≥€ повинна:

розробл€ти й пропонувати законодавч≥ акти;

керувати запровадженн€м пол≥тики ™—;

розпор€джатис€ бюджетом;

п≥дтримувати зовн≥шн≥ в≥дносини;

забезпечувати нагл€д та контроль за дотриманн€м закон≥в ™—;

вказувати шл€хи та перспективи розвитку.

™вропейський ѕарламент Ч одна з п'€ти ≥нституц≥й ™вропейського —оюзу; пройшла шл€х в≥д спостер≥гача за органами найвищоњ влади до повноц≥нного парламенту демократичноњ держави. —учасн≥ повноваженн€ ™вропейського ѕарламенту передбачають участь у законодавчому процес≥, бюджетн≥ процедури, участь у виборах  ом≥с≥њ ≥ в процес≥ виробленн€ й ухваленн€ р≥шень, зокрема й наданн€ згоди на асоц≥ац≥ю чи приЇднанн€ нових держав.

ќтже,  ом≥с≥€, –ада та ѕарламент утворюють Ђ≥нституц≥йний трикутникї, що в≥д≥граЇ ключову роль у прийн€тт≥ ф≥нансових р≥шень у ™—.

Ђ≤нституц≥йний трикутникї доповнюЇтьс€ ще двома важливими ≥нституц≥€ми Ч —удом ™вропейського —оюзу та ѕалатою аудитор≥в.

—уд ™вропейського —оюзу Ч орган, створений у 1952 р. ƒоговором про заснуванн€ ™вропейського об'Їднанн€ вуг≥лл€ та стал≥, €кий забезпечуЇ дотриманн€ права в ™—. —уд розгл€даЇ суперечки м≥ж державами-членами, м≥ж —оюзом ≥ крањнами ™—, м≥ж ≥нститутами, ф≥зичними особами або сп≥льними органами ≥ —оюзом; готуЇ експертн≥ висновки ≥ в≥дпов≥даЇ за попередн≥ р≥шенн€ (за клопотанн€м нац≥онального суду); висловлюЇ свою думку щодо м≥жнародних угод. ’оча суд не над≥лений примусовими повноваженн€ми, в переважн≥й б≥льшост≥ випадк≥в сторони виконують р≥шенн€ суду, спираючись на концепц≥ю дотриманн€ сп≥льних ≥нтерес≥в.

–ахункова палата (ѕалата аудитор≥в) Ч колег≥альний орган, заснований 1975 р., €кий забезпечуЇ зовн≥шн≥й контроль сп≥льних Ївропейських ф≥нанс≥в ≥ консультативний розгл€д бюджетних проект≥в ™—.

” сфер≥ бюджетного плануванн€ значну роль в≥д≥грають дорадч≥ органи ™— Ч ™вропейський економ≥чний ≥ соц≥альний ком≥тет (виражаЇ позиц≥њ громад€нського сусп≥льства з соц≥альних та економ≥чних питань) та  ом≥тет рег≥он≥в (виражаЇ позиц≥ю рег≥ональних та м≥сцевих орган≥в влади).

™вропейський економ≥чний ≥ соц≥альний ком≥тет Ч ≥нституц≥€, що представл€Ї ≥нтереси держав Ч член≥в ™— в економ≥чн≥й ≥ соц≥альн≥й сферах ≥ зд≥йснюЇ дорадч≥ функц≥њ.

 ом≥тет рег≥он≥в Ч консультативний орган, створений у 1993 р, у рамках ћаастрихтського договору, €кий забезпечуЇ представництво рег≥ональних та м≥сцевих сп≥льнот у процес≥ прийн€тт€ р≥шень ™—. «авд€ки створенню  ом≥тету рег≥он≥в рег≥ональн≥ та м≥сцев≥ органи отримали можлив≥сть брати участь у д≥€льност≥ ™—, щоб просувати сп≥льн≥ ≥нтереси та за необх≥дност≥ представл€ти ≥ лоб≥ювати њх врахуванн€ на р≥вн≥ —оюзу.

™вропейський ≥нвестиц≥йний банк створено у 1958 р. в≥дпов≥дно до ƒоговору про ™вропейське економ≥чне сп≥втовариство. ¬≥дпов≥дно до ст. 267 ƒоговору основне завданн€ Ѕанку пол€гаЇ у спри€нн≥ за допомогою своњх власних ресурс≥в ≥ доступу на ринок кап≥талу збалансованому та ст≥йкому розвитку сп≥льного ринку. ÷е означаЇ, що Ѕанк переважно маЇ д≥€ти €к джерело ≥нвестиц≥йних ресурс≥в дл€ проект≥в, €к≥ спри€ють дос€гненню певних ц≥лей ™—. Ѕанк працюЇ на некомерц≥йн≥й основ≥, уповноважений давати позики та гарант≥њ дл€ полегшенн€ ф≥нансуванн€ трьох тип≥в проект≥в у вс≥х секторах економ≥ки:

проект≥в дл€ розвитку найменш розвинутих рег≥он≥в ™—;

проект≥в дл€ модерн≥зац≥њ або конверс≥њ п≥дприЇмств, розвитку п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ в нових галуз€х, €к≥ Ї пр≥оритетними з огл€ду на прогресивне функц≥онуванн€ сп≥льного ринку;

проект≥в, що мають сп≥льний ≥нтерес дл€ дек≥лькох крањн-член≥в (п≥дтримка проект≥в загальноЇвропейського масштабу в галуз€х транспорту, зв'€зку, охорони навколишнього середовища, енергетики).

” рамках ™вропейського ≥нвестиц≥йного банку з 1994 р. д≥Ї ™вропейський ≥нвестиц≥йний фонд, €кий надаЇ довгостроков≥ гарант≥њ дл€ ф≥нансуванн€ трансТЇвропейських транспортних та комун≥кац≥йних ≥ енергетичних с≥ток, а також дл€ розвитку малих ≥ середн≥х п≥дприЇмств.

™вропейський центральний банк (оф≥ц≥йна дата створенн€ Ч 1 червн€ 1998 р.) …ого було створено на баз≥ ™вропейського валютного ≥нституту, €кий функц≥онував з 1994 р. ≥ п≥дготував запровадженн€ сп≥льноњ валюти на другому етап≥ розвитку ≈коном≥чного валютного союзу.

™вропейський центральний банк маЇ право:

на висловленн€ своЇњ думки стосовно вс≥х пропозиц≥й про ухваленн€ правових акт≥в ™— та щодо вс≥х проект≥в закон≥в нац≥ональних оф≥ц≥йних орган≥в влади, €к≥ стосуютьс€ його сфери повноважень;

зверненн€ ≥з запитами про наданн€ статистичних даних, необх≥дних дл€ його роботи, представництво у сфер≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, участь у д≥€льност≥ м≥жнародних валютних установ.

“аким чином, ™вропейський центральний банк займаЇ ч≥льне м≥сце у ™вропейськ≥й систем≥ центральних банк≥в, а його основним завданн€м Ї розробленн€ основних напр€м≥в грошово-кредитноњ пол≥тики ™вропейського економ≥чного ≥ валютного союзу.

ќтже, ™— поступово трансформуЇтьс€ з м≥жнародноњ орган≥зац≥њ, з економ≥чного та пол≥тичного союзу зах≥дноЇвропейських крањн в обТЇднанн€ держав з Їдиною валютою, громад€нством, кордонами, Їдиною зовн≥шньою ≥ внутр≥шньою пол≥тикою.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 675 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1975 - | 1878 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.