Практична робота № 15 Тема
Лекции.Орг

Поиск:


Практична робота № 15 Тема
Excel. Структура таблиці й основні типи даних. Задача "Товарний чек". Задача "Рахунок у банку".

Мета

Уміти налаштовувати параметри робочої сторінки, вводити текстові, числові дані і формули в таблицю, редагувати дані, срорматувати дані і таблицю, копіювати формули з відносними адресами.

Задача 1 "Товарний чек"

Підготувати товарний чек, де зафіксована купівля декількох найменувань (шести-восьми) товарів. Вхідні дані: тип (авто­мобілі, книги, телевізори, косметика, комп'ютери, касети, одяг, літаки, іграшки, ліки, запчастини, продукти, овочі тощо), назву, ціну, кількість товарів задайте самостійно. На рис. 33 показано зразок розв'язування задачі у випадку купівлі канцтоварів.

Задача 2 "Рахунок у банку"

Клієнт відкрив рахунок у банку на деяку суму під 12% річних. Яка сума буде на його рахунку через 10 років? Відо­бразити щорічні зміни на рахунку у вигляді таблиці (рис. 34).

Теоретичні відомості

Електронна таблиця (ЕТ) — це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді таблиці бухгалтерського, економічного чи статистичного характеру, а також для автомати­зації математичних обчислень.

ЕТ складається з клітинок (комірок, чарунок), що утворюють рядки і стовпці. Стовпці таблиці позначені буквами (А, В, С, ..., Z, АА, АВ, ..., AZ, ВА, ...), а рядки цифрами (1, 2, ...). Кожна клітинка має адресу, наприклад, А1— адреса лівої верхньої клітинки. Стовпців може бути до 256, а рядків до 65536.


Рис. 33. Таблиця розв'язування задачі 1.

Рис. 34. Зразок розв'язування задачі 2.


 
Заповнені клітинки утворюють робочу таблицю. Робоча таблиця міститься на робочій сторінці (аркуші). Сторінка має назву, наприклад Лист 1, яка відображена на бірці внизу екрана (рис. 33). Декілька робочих сторінок утворюють робочу книжку. Книжка зберігається у файлі з розширенням ХІ5 (у випадку ви­користання програми MS Excel).

У клітинки користувач вводить дані трьох основних типів: числа, тексти, дати, а також формули для дій з даними. Текстові дані використовують, зокрема, для оформлення назв таблиць і назв рядків та стовпців даних.

Щоб виконати якусь дію над клітинкою чи її даним, клітинку потрібно виокремити (вибрати, активізувати). Це роблять за допомогою клавіш зі стрілками або миші. Активна (виокремлена) клітинка має рамку з маркером, який є у правому нижньому куті. З нею можна виконувати дії, визначені в основному чи контекст­ному меню: ввести чи вилучити дане, скопіювати чи перемістити дане в буфер обміну, очистити клітинку, відформатувати дане чи клітинку, вставити примітку.

Виокремлювати можна не лише одну, але й декілька клітинок (рядків чи стовпців).

Щоб увести в клітинку дане, її виокремлюють, набирають дане на клавіатурі і натискають на клавішу вводу або на клавішу Tab.Під час введення дане можна редагувати. Уведений у клітин­ку текст (до 255 символів) автоматично вирівнюється до лівого краю, а числа — до правого.

Якщо почати вводити нове дане у клітинку, то старе пропадає.

Якщо в клітинці вже є дане і його треба відредагувати, то клітинку вибирають і користуються одним із двох способів:

1) двічі клацають мишею;

2) натискають на клавішу F2.

Вилучити з клітинки дане, примітку, формат даного можна командами з меню: Редагувати <=> ОЧИСТИТИ о Все.

Числа в клітинку вводять звичайним способом, але на екрані вони можуть бути відображені незвично: число може виглядати як заокруглене, з символом грошової одиниці ($, грн.), з комами чи пропусками, які відокремлюють тріади цифр тощо.

Відображення даного залежить від формату його зображення. Формати чисел у вибраних клітинках задають командою Формат <=> Клітинки => Вибирають закладку Число. Для роботи з числами корисним є формат Числовий, де можна задати кількість десят­кових знаків після коми. Є й інші формати: загальний, грошо­вий, фінансовий, дата, час, процентний, дробовий, експоненціаль-


ний, текстовий, додатковий (поштовий індекс, номер телефону, табельний номер), усі формати користувача. Наприклад, число 1230,5 у форматі користувача # ##0,00грн.;[Червоний]-# ##0,00грн. буде зображене на екрані у грошовому форматі 1 230,50грн., а від'ємне таке ж число буде зображене червоним кольором. Символ 0 у форматі — це вказівка відображати у відповідній позиції конкретну цифру або нуль, символ # — лише значущі, цифри, пропуск забезпечує відокремлення груп цифр.

Розділювачем цілої і дробової частини в числах може бути крапка або кома залежно від налаштування Windows. Розділювач можна поміняти на закладці Числа у вікні програми Мова І стандарти панелі керування (Пуск о Налаштовування •=> Панель керування о Мова і стандарти).

Над таблицею є рядок формул (якщо він увімкнений). У ньому висвітлюється дане чи формула, які вводять або які вже є в клітинці.

Формули призначені для виконання дій над вмістом клітинок (над даними) згідно з умовою конкретної задачі. Вони мають символ = на початку, наприклад, =В2*С2. Після введення форму­ли у клітинці відображається результат обчислень, а формулу можна побачити лише у рядку формул.

Щоб побачити всі формули у таблиці, треба задати режим відо­браження формул у клітинках. Це роблять у діалоговому вікні Пара­метри так: Сервіс •=> Параметри •=> Закладка Вигляд о 0 формули

ОК.

Щоб знову побачити результати обчислень, потрібно зняти режим відображення формул.

Якщо замість результатів ви отримали ######, то це озна­чає, що велике число в клітинці не поміщається, отже, стовпець треба зробити ширшим, перетягнувши межу в заголовку стовпця.

Обчислення в таблиці ведуться автоматично. Це означає, що зміна будь-якого вхідного даного одразу ж веде до переоб-числень всієї таблиці (якщо задано режим 0 Автоматично на закладці Обчислення діалогового вікна Параметри). Режим Автоматично можна вимкнути і скористатися ручним переобчис-ленням за допомогою клавіші F9.

Адреси клітинок вигляду ВЗ чи СЗ називаються відносними.

В ЕТ є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку зокрема), що прискорює розв'язуван­ня задач.

Під час копіювання формули відбуваються такі дії: формула вводиться в інші клітинки автоматично;


 
формула автоматично модифікується — змінюються віднос­ні адреси, на які є посилання у формулі.

Наприклад, під час копіювання формули = ВЗ*СЗ з третього рядка у четвертий формула в четвертому рядку набуде вигляду = В4*С4.

Копіювання виконують методом перетягування маркера клі­тинки у потрібному напрямку. Це інакше називають автозапов-ненням таблиці. .

Копіювати можна не тільки формули, а й текст і числа.

Якщо клітинки містять текст з цифрами чи ціле число, то перетягування маркера за допомогою правої клавіші миші і ви­конання команди Заповнити веде до модифікації числа (збіль­шення на одиницю, якщо перетягування відбувається вниз чи вправо і зменшення на одиницю, якщо перетягування відбуває­ться вгору чи вліво).

Копіювання формул і автоматичне переобчислення у таблиці це два основні засоби автоматизації обчислень в ЕТ.

Надання таблиці бажаного вигляду називається формату­ванням. Ширину стовпців та висоту рядків можна змінювати шляхом перетягування їхніх обмежувальних ліній. Вибрані клі­тинки можна замальовувати різними кольорами, обводити рамка­ми, змінювати стиль і колір шрифта засобами основного меню, панелі інструментів чи контекстного меню.

Зазвичай таблиця на екрані має сітку, якщо увімкнуто режим відображення сітки, однак під час друкування на папері вона не відображається. Щоб таблиця була відповідним чином розграфлена на папері, треба задати параметри на закладці Межі діалогового вікна Формат клітинок: Формат Клітинки Межі або, що зручніше, скористатися відповідними кнопками на панелі форматування.

Розглянемо інші закладки вікна Формат КЛІТИНОК.

На закладці Вирівнювання задають спосіб написання тексту в клітинці: горизонтально, вертикально, під кутом і режим пере­несення тексту по словах (коли потрібно, щоб великий текст був у вузькій клітинці).

На закладці Вигляд можна задати колір клітинок і узір. На закладці Захист можна зняти чи задати режими захисту клітинок від несанкціонованих змін і ховання формул. Щоб унеможливити внесення змін до захищених клітинок, захист з зазначенням паролю або без нього треба задати ще командою Сервіс Захист Захистити лист.


Словник

Сторінка Лист Sheet

Клітинка Ячейка Cell

Число Число Number

Грошовий Денежный Currency

Вирівнювання Вьіравнивание Alignment

Захист Защита Protection

Редагувати Правка Edit

Межі ГраницьІ Borders

Сервіс/Параметри Сервис/Пapaметры Tools/Options

Обчислення Вьічисления Calculation

Загальні Общие General

Збільшити Увеличить Increase Decimal

Зменшити Уменьшить Decrease Decimal

Зразок Образец Sample

Заповнити Заполнить Fill

Прогресія арифм. Прогрессия Series linear

Хід роботи №15

Запустіть програму Excel.

Відкриється порожня книжка (в іншому випадку створіть нову книжку).

2. Перевірте, які задано параметри для першої сторінки.

Сервіс => Параметри=> Закладка ВИГЛЯД.

Задайте відображення рядків формул і стану, приміток з індика­торами, об'єктів, сітки, заголовків, смуг прокручування, бірок сторінок, відмініть режим відображення формул (зверніть лише увагу на ці параметри, оскільки більшість з них уже задана).

Задайте режим 0 Автоматично на закладці Обчислення і відмі-

ніть Ітерації, якщо вони були задані.

На закладці Загальні задайте стандартний кирилізований шрифт.

3. Закрийте діалогове вікно Параметри (ОК).

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 518 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.