Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Правопис особових закінчень дієслів 

Дієслова поділяються на дві дієвідміни. До 1-ої дієвідміни належать дієслова, які в 3-ій особі множини мають закінчення -уть, -ють (в інших особах: -у,-ю; -еш,-єш; -е, -є; -емо, -ємо; -ете, -єте), до 2-ої – дієслова, які в 3-ій особі множини мають закінчення -ать, -ять (в інших особах: -у,-ю; -иш, -їш; -ить, -їть; -имо, -їмо; -ите, -їте). Крім традиційного способу визначення дієвідміни за основою теперішнього часу та закінченням можна визначити дієвідміну за основою неозначеної форми дієслова (відкинувши суфікс –ти).

До 1-ої дієвідміни належать дієслова:

а) з односкладовою основою: лити, бити, мити, пити;

б) з суфіксами -ува-, -ну-, -і-, -а-, що не випадають в особових формах: зимувати, крикнути; біліти, грати;

в) з основою на приголосний: нести, могти, берегти;

г) з основою на -оро-, -оло-: боротися, полоти, колоти;

д) дієслова хотіти, іржати, ревіти, сопіти, гудіти.

До 2-ої дієвідміни належать дієслова:

а) з суфіксами -и-, -і- (-ї-), які випадають в особових формах: сидіти, клеїти;

б) з суфіксом -а- після шиплячих та [j]: лежати, стояти;

в) дієслова бігти, спати та ін.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

Тема: ЛЕКСИКА З ТОЧКИ ЗОРУ ПОХОДЖЕННЯ

Мета: з'ясувати особливості використання іншомовних слів у діловому мовленні; навчитися правильно писати слова іншомовного походження; навчитися правильно укладати протокол зборів трудового колективу.

 

План

  1. Розшарування лексики української мови з точки зору її походження: власне українські слова і запозичені.
  2. Групи запозичених слів за ступенем освоєння та загальна їх характеристика.
  3. Правопис слів іншомовного походження.
  4. Протокол зборів трудового колективу: визначення, реквізити, правила укладання.

 

Завдання

1. Користуючись навчальними посібниками, дайте усні відповіді на всі пункти плану заняття. Випишіть із навчального посібника визначення основних термінів: екзотизми, варваризми, кальки.

2. Виконайте вправи:

2.1. Поставте замість крапок пропущені букви. При виконанні вправи користуйтеся орфографічним словником.

А. Проп..ганда, трансп..рант, д..спансер, д..ректива, д..зайн, д..скр..дитація, д..скр..мінація, пр..вілей, пр..оритет, р..зидент, р..ж..сер, ф..д..рація, пр..амбула, ко..фіц..єнт, д..р..гент, р..ф..рендум, р..пр..з..нтувати.

Б. Вав..лон, Т..бет, М..сс..с..п.., єп..скоп, Адр..ат..ка, Аргент..на, соц..олог..я, Мекс..ка, Мавр..тан..я, роз..граш, В..рдж..нія, Л..сабон, Єрусал..м, С..рія, Мадр..д, Ваш..нгтон, Корс..ка, м..тропол..т, експер..мент, інц..дент, Ка..р, Ізма..л.

2.2. Доберіть синоніми рідної мови до запозичених слів. Окресліть стилістичне коло використання поданих слів. З’ясуйте відмінності у їх значеннях.

Стимулювати, пріоритетний, інтеграція, домінувати, форсувати, диференціація, лаконічний, екстрений, біографія, адекватно, конфедерація, консиліум, консенсус, консонанс, фешенебельний, симбіоз, символ, монарх, конфлікт, інцидент, ідентичний.

2.3. Поясніть різницю у значенні запозичених синонімів.

Конфлікт — інцидент, регіон — район, професія — спеціальність, контракт — конвенція, дилема — проблема, стимул — імпульс, енергійний — активний, дефект — брак, аргументувати — обґрунтувати.

2.4. Поясніть значення виділених іншомовних слів у наведених реченнях. З’ясуйте доречність використання цих слів.

1. Генеральний директор і його заступники репрезентують Спільне підприємство згідно з договором. 2. До компетенції дирекції входять усі питання, пов’язані з повсякденною діяльністю підприємства. 3. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною угодою сторін з урахуванням змін кон’юнктури грошового ринку. 4. дозволяється 50 відсотків продукції реалізувати шляхом бартерних операцій. 5. Загальнодержавним завданням, яке потребує термінового вирішення, є залучення іноземних інвестицій у програми відновлення робочих місць. 6. Підписку на акції нової емісії планується провести з 20 червня 2001 року по 20 грудня 2001 року. 7. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

3. Укладіть протокол зборів трудового колективу.

 

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 1455 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.