Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—абақтың тақырыбы: Үй≥рме жұмыстарын және элективт≥ курсты ұйымдастыру
∆оспары: 1. —ыныптан тыс сабақтарды ұйымдастырудың м≥ндеттер≥ және олардың педагогикалық ерекшел≥ктер≥н, қағидаларын, оқушылардың шығармашылық ≥с - әрекеттер≥ бойынша сыныптан тыс жұмыстары ұйымдастырудың формаларын (топтық жұмыстар, үй≥рме) талқылау.

2. Үй≥рме жұмыстарын (конструкторлық, —ҚӨ, технологи€лық, техникалық т.б.) оқушылардың шығармашылық ≥с-әрекет≥ бойынша ұйымдастыру және сабақты өтк≥зу әд≥стемес≥

—абақтың мақсаты, м≥ндеттер≥, ≥скерл≥г≥, дағдысы және кұз≥ретт≥л≥г≥: Үй≥рме жұмыстарын және элективт≥ курсты ұйымдастыруға талдау жасап үйрену.

—абақты өту формасы: жеке жоба

џсқаша теори€лық мәл≥меттер

ќқушылардың шығармашылық ≥с - әрекеттер≥ бойынша сыныптан тыс жұмыстары ұйымдастырудың формалары (топтық жұмыстар, үй≥рме, жалпылама форма). —абақта пәнд≥ оқу бағдарламасынан да көб≥рек б≥лг≥с≥ келет≥н оқушылар анықталады. Үй≥рмеге оқушылар ер≥кт≥ түрде қатысады, оған қатарлас сынып оқушыларын да, әр жастағы оқушыларды да қабылдауға болады. Үй≥рмеге басшылық етет≥н пән мұғал≥м≥. Үй≥рмеде оқушылар курстың қызықты тақырыптарын тереңдет≥п оқып, атақты ғалым, жазушылардың, басқада қайраткерлерд≥ң өм≥р≥ және қызмет≥мен, ғылым және техниканық жаңа жет≥ст≥ктер≥мен танысып, ғалымдардың мерейтойларына, ғылыми жаңалықтарға арналған кештер өтк≥зед≥, техникалық модельдер жасап, биологи€дан тәж≥рибе жұмыстарын жүрг≥зед≥, зерттеуш≥лермен кездесулер ұйымдастырады. Үй≥рме жұмысының нег≥з≥нде ғылыми қоғамдар ұйымдастырылады, олар үй≥рмелерд≥ң жұмыстарын үйлест≥р≥п, көпш≥л≥кке арналған ≥с-шаралар, байқаулар және олимпиадалар өтк≥зед≥.  еңестер оқушыларға жеке тақырыптарды, бөл≥мдерд≥ түс≥ну үш≥н бер≥лед≥.  еңес кез≥нде оқушылар сұрақтар беред≥, өздер≥ жауап беруге тырысады, мұғал≥мн≥ң не шақырылған мамандардың берген түс≥н≥ктер≥н тыңдайды. ќл сыныпқа, топқа, оқушыға бер≥лед≥.

ќлимпиадалар және байқаулар: ќлимпиадалар аудандық, облыстық, республикалық олимпиадалар алдында өтк≥з≥лед≥. Қаз≥р алуан түрл≥ олимпиадалар мен байқаулар интернет жел≥с≥н≥ң көмег≥мен өтк≥з≥лед≥. Ѕалалардың техникалық шығармашылығына арналған көрмелерде оқушылардың ең жақсы жұмыстары көрсет≥лед≥.

 онференци€лар. ќлар оқуды ғылыми жұмысқа жақындатады. ќқушылар ба€ндама тақырыптарын өздер≥ таңдап, шағын зерттеу жұмыстарын жүрг≥з≥п, нәтижелер≥ бойынша сөз сөйлеуге әз≥рленед≥.  онференци€ны сыныпта, мектепте өтк≥зуге болады.  онференци€ны симпозиум түр≥нде өтк≥зуге болады, онда мұғал≥м б≥р мәселен≥ тұжырымдайды, ал оқушылар сол мәселен≥ шешу туралы өздер≥н≥ң ұсыныстарын алдын ала жазып кел≥п айтады.  онференци€ туралы оқушыларға алдын ала хабарланады. ќқушылар сұрақтар әз≥рлеп, мәселен≥ талқылауға әз≥рленед≥. Ѕа€ндамашыға мұғал≥м, не мамандар кеңес беред≥.

Ѕ≥л≥мгерлерге сабаққа дайындалу бойынша ұсыныстар:

Ѕ≥л≥мгерлерд≥ң оқыту барысындағы нәтижелер≥ мен үлгер≥м деңгейлер≥н жоғары бағалау үш≥н, практикалық сабаққа дайындықпен келу, сабаққа белсенд≥ қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда б≥л≥мгерге жоғары баға қойылады.

—абақтың көрнек≥л≥г≥, құрал-жабдықтары: ќқу бағдарламалары, дәр≥стер жинағы, практикалық сабақтарға арналған әд≥стемел≥к нұсқаулар, кәс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥не арналған оқу құралдары, оқулықтар.

јудитори€да орындалатын тапсырма түрлер≥ және т≥з≥м≥:

1-тапсырма. Үй≥рме сабақтарын ұйымдастыру ерекшел≥ктер≥.

2-тапсырма. Өнд≥р≥ст≥к орындарында сабақтан тыс сабақтарды ұйымдастыру.

… тапсырмаларының түрлер≥ және т≥з≥м≥

Ѕақылау сұрақтары:

1. ќқушылардың шығармашылық ≥с - әрекеттер≥ бойынша сыныптан тыс жұмыстары қалай ұйымдастырылады?

2. Үй≥рме жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшел≥ктер≥н неде?

3. Ғылыми қоғам, ғылыми кеңес деген≥м≥з не?

4. ќлимпиадалар және байқаулар қалай ұйымдастырылады?

5.  онференци€лардың қанадй түрлер≥ бар.

—Ө∆-ге тапсырмалар

≤. нұсқа (қарапайым)

1. Үй≥рме жұмыстарын ұйымдастырудың қажетт≥л≥г≥.

II. нұсқа (орташа күрделел≥к)

1.Ұлттық бағыттағы үй≥рме жұмыстарын ұйымдастыру

III. нұсқа (күрдел≥)

1. Қандай үй≥рме жұмыстарын ұйымдастыру ти≥мд≥ келед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1324 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1711 - | 1383 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.