Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


… тапсырмаларының түрлер≥ және т≥з≥м≥
ƒидактикалық материалдар жайлы мәл≥меттерге презентаци€ дайындау.

Ѕақылау сұрақтары:

1.  өрнек≥л≥к ұғымының анықтамасы.

2. —абақ барысында қолданылатын көрнек≥л≥ктер.

3. ќқыту үдер≥с≥нде қолданылатын көрнек≥л≥ктерд≥ң түрлер≥.

4. ќрта кәс≥пт≥к б≥л≥м беру мекемелер≥те сызбаларды оқу ережелер≥н≥ң түрлер≥.

5. √рафикалық сауаттылық деген≥м≥з не?

6. √рафикалық епт≥л≥к дегенд≥ қалай түс≥нес≥з?

7. “аратпа материалдар деген≥м≥з не?

—Ө∆ тапсырмалары:

Ѕер≥лген 3- кесте нег≥з≥нде жұмыс жасау.

1. “ехнологи€ б≥л≥м саласының сәнд≥к қолданбалы өнер элементтер≥ нег≥з≥нде материалдарды көркем өңдеу тарауы бойынша нұсқау карталарын әз≥рлеу.

2. “ехнологи€ б≥л≥м саласының сәнд≥к-қолданбалы өнер элементтер≥ нег≥з≥нде материалдарды көркем өңдеу тарауы бойынша символикалық және графикалық көрнек≥л≥ктерд≥ әз≥рлеу

Ұсынылатын әдебиеттер:

Ќег≥зг≥

1. ∆олдасбекова —.ј., ”захова ј.—., Ѕайбатшаева ј.≈.  әс≥пт≥к оқыту әд≥стемес≥. (қыздар үш≥н) 5¬012000 -  әс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥не арналған оқу құралы. Ўымкент. ћ.Әуезов атындағы ќҚћ”. 2016 ж Ц 204 б.

2. “ехнологи€ оқу бағдарламасы. јстана 2013 ж.

ќсымша

1. ”захова ј.—. Ђ әс≥пт≥к оқыту әд≥стемес≥ї пән≥ бойынша 5¬012000 -  әс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥н≥ң практикалық сабақтарды орындауға арналған әд≥стемел≥к нұсқау. 2012 ж (қыздар).

2. ”захова ј.—. Ђ әс≥пт≥к оқытуї пән≥нен —Ө∆. Әд≥стемел≥к нұсқау. ћ. Әуезов атындағы ќҚћ”. 2015 ж

≈сеп беру формасы: тапсырманы жеке орындау,жазбаша есеп беру, мәл≥меттерд≥ қорғау.

ѕрактикалық сабақ є13

 

“ақырыбы:  үндел≥кт≥ сабақ жоспарын құру.

—абақтың жоспары:  үндел≥кт≥ сабақ жоспарын әз≥рлеу.

—абақтың мақсаты, м≥ндеттер≥, ≥скерл≥г≥, дағдысы және кұз≥ретт≥л≥г≥:  үндел≥кт≥ сабақ жоспарының құрылымдық элементтер≥н≥ң мазмұнына талдау жасауды үйрену. —абақ жоспарын түзу.

—абақты өту формасы: жеке - дара, зерттеу.

џсқаша теори€лық мәл≥меттер

 үндел≥кт≥ сабақ жоспарының құрылымдық элементтер≥н≥ң мазмұны. —абақтың тақырыбы б≥л≥мгерлер үш≥н жаңа техникалық-технологи€лық б≥л≥м мен ≥скерл≥к нег≥з≥нде құралады. Әрб≥р өт≥п кеткен сабақ және алда өтет≥н сабақтармен логикалық түрде байланысты болады.

—абақтың нег≥зг≥ мақсаты: б≥л≥мгерлерд≥ң техника-технологи€лық ой-өр≥с≥н кеңейт≥п, б≥л≥мдер≥н, шеберл≥ктер≥н арттыру нег≥з≥н немесе б≥л≥м, тәрбие, дамыту аспект≥с≥н қамтитын м≥ндеттерд≥ң кешен≥мен анықталады: б≥л≥мд≥л≥к, т әрбиел≥к, дамытушылық.

ћатериалдық техникалық базасы -жабдықтар, саймандар мен бей≥мдеу құралдары, көрнек≥ құралдар-технологи€лық нұсқау карталары.

—абақтың мазмұны мен құрылымы оның мақсатына сәйкес белг≥ленед≥.

—абақтың барысы. —абақтың барысы, сабақтың мазмұны мен мақсатына байланысты анықталады. ћысалы, сабақта б≥л≥мгерлерд≥ң б≥л≥м≥н тексеру қажет болса, б≥рақ ол жаңа сабақтың мазмұнымен байланысты болмаса, онда оқытушы 10 - 15 минуттық жазбаша бақылау жұмысын өтк≥зуге болады.

ќқу материалын түс≥нд≥ру. ќқытушы оқу материалын к≥тап т≥л≥нде емес, қарапайым б≥л≥мгерлерге түс≥н≥кт≥ жатық т≥лмен жетк≥зу керек. —ондықтан, жоспар - конспект≥с≥ оқытушының шығармашылық еңбег≥н≥ң жем≥с≥. ћұнда б≥л≥мгерлерге бер≥лет≥н жаттығу жұмыстарының күрдел≥л≥г≥, б≥л≥мгер алдында кездесет≥н қиындықтары ескер≥лед≥. Ѕұйымды орындамас алдында б≥л≥мгерге алғаш кездесет≥н технологи€лық терминдер мен жаңа ұғымдар түс≥нд≥р≥лед≥.

Ѕ≥л≥мгерлерге сабаққа дайындалу бойынша ұсыныстар:

Ѕ≥л≥мгерлерд≥ң оқыту барысындағы нәтижелер≥ мен үлгер≥м деңгейлер≥н жоғары бағалау үш≥н, практикалық сабаққа дайындықпен келу, сабаққа белсенд≥ қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда б≥л≥мгерге жоғары баға қойылады.

—абақтың көрнек≥л≥г≥, құрал-жабдықтары: ќқу бағдарламалары, дәр≥стер жинағы, практикалық сабақтарға арналған әд≥стемел≥к нұсқаулар, кәс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥не арналған оқу құралдары, оқулықтар.

јудитори€да орындалатын тапсырма түрлер≥ және т≥з≥м≥:

1-тапсырма. “ехнологи€лық салада өт≥лген оқу сабақтарына әд≥стемел≥к талдау жасау.

2-тапсырма.  әс≥пт≥к оқыту саласындағы оқу сабақтарына әд≥стемел≥к талдау жасау.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 702 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2053 - | 1774 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.