Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ақырыбы: —абақтың мақсатын және оқу Ц тәрбие м≥ндеттер≥н анықтау.
—абақтың жоспары: —абақтың оқу-тәрбиел≥к мақсаттары мен м≥ндеттер≥н талқылау және оны жоспарлау барысында қолдану.

—абақтың мақсаты, м≥ндеттер≥, ≥скерл≥г≥, дағдысы және кұз≥ретт≥л≥г≥: —абақты ұйымдастыру барысында ескер≥лет≥н оқу мақсаттарына талдау жасау, мақсаттарды жүзеге асырудың жолдарын меңгеру.

—абақты өту формасы: Ѕағдарлама мазмұнын талқылай отырып тұжырым жасау,  олб әд≥с≥

џсқаша теори€лық мәл≥меттер

ќқыту мақсаттары: б≥л≥мгерлерд≥ң техника-технологи€лық ой-өр≥с≥н кеңейт≥п, б≥л≥мдер≥н, шеберл≥ктер≥н арттыру нег≥з≥н немесе б≥л≥м, тәрбие, дамыту аспект≥с≥н қамтитын м≥ндеттерд≥ң кешен≥мен анықталады: Ѕ≥л≥мд≥л≥к Ц оқу бағдарламасына сәйкес б≥л≥мгерлерге епт≥л≥к пен дағдыны қалыптастыратын теори€лық мәл≥мет беру.

“әрбиел≥к Ц б≥л≥мгерлерд≥ң еңбек тапсырмаларын саналы және шығармашылық нег≥зде орындауға құлшындыру. Ѕұл мақсатты жүзеге асыру ұзақ уақытты талап етет≥нд≥ктен, әрб≥р сабақ оның звеносы рет≥нде саналады. —ондықтан оны бағдарламаны тарауына немесе тақырыпқа сай жоспарлайды.

ƒамытушылық Ц б≥л≥мгерлерд≥ң ой-өр≥с≥н жасаған жұмыстарына талдау жасау және өзара салыстыру, практикада қажетт≥л≥к рет≥нде қолданылуын ескере отырып ≥зден≥мпаздылығын о€ту және сапалы еңбек етуге епт≥л≥г≥н арттыру. Ќег≥зг≥ педагогикалық ұғымдар - тәрбие, б≥л≥м беру, дамыту б≥р-б≥р≥не тәуелд≥. Ѕұл ұғымдар жастарды өм≥рге, практикаға дайындаудың басты құралы.

ќқытушы жұмысындағы мұндай жүйел≥к оқу үдер≥с≥н үзд≥кс≥з жет≥лд≥ре беруге, әрб≥р жеке алынған сабақты сабақтар жүйес≥ндег≥ буын рет≥нде қарастыруға мүмк≥нд≥к беред≥.

ќқу жұмысының мазмұнын ойластырып алу Ц сыныпта оқу материалын өтуд≥ң б≥р≥зд≥л≥г≥ жөн≥нде айқын да анық түс≥н≥к құрып алу деген сөз. —ондықтан оқытушының оқу бағдарламасымен жүрг≥зет≥н жұмысы оларға оқу тоқсанына белг≥ленген материалдың өт≥лу≥н қысқаша жоспарлап алу болып табылады. Ѕұлай ету оларға әр тақырып не болмаса тақырыпша шеңбер≥нде сабақтарды неғұрлым айқын жоспарлауға мүмк≥нд≥к беред≥.

Ѕ≥л≥мгерлерге сабаққа дайындалу бойынша ұсыныстар

Ѕ≥л≥мгерлерд≥ң оқыту барысындағы нәтижелер≥ мен үлгер≥м деңгейлер≥н жоғары бағалау үш≥н, практикалық сабаққа дайындықпен келу, сабаққа белсенд≥ қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда б≥л≥мгерге жоғары баға қойылады.

—абақтың көрнек≥л≥г≥, құрал-жабдықтары: ќқу бағдарламалары, дәр≥стер жинағы, практикалық сабақтарға арналған әд≥стемел≥к нұсқаулар, кәс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥не арналған оқу құралдары, оқулықтар.

“ехникалық және құрал-жабдықтар: дәр≥с жинағы, —Ө∆-ге арналған әд≥стемел≥к нұсқау. Ђ“ехнологи€ї оқу бағдарламасы, таратпа материалдары, оқулықтар, оқу құралдары.

јудитори€да орындалатын тапсырма түрлер≥ және т≥з≥м≥:

1-тапсырма. Ђ“ехнологи€ї пән≥нде белг≥л≥ сынып бойыншасабақтың мақсатын оқу-тәрбие м≥ндеттер≥н жазба түрде талқылау.

2-тапсырма.  әс≥пт≥к сала бойынша сабақтың мақсатын оқу-тәрбие м≥ндеттер≥н жазба түрде талқылау.

… тапсырмаларының түрлер≥ және т≥з≥м≥

ќқу мақсаттарына презентаци€ дайындау.

Ѕақылау сұрақтары:

1. —абақтың мақсаты қандай?

2. Ѕ≥л≥мгерлер қандай жаңа б≥л≥мдер алуы қажет және олар практика жүз≥нде нен≥ үйренед≥?

3. —абақта айтылатын ойдың бастысы қайсысы?

4. Ѕұл ойлар қандай жүйемен ба€ндалмақ?

5. ќлар қандай жолмен нег≥зделмек?

6. Қандай қорытындылар керек?

7. —абақта қандай әд≥стер және көрнект≥ құралдар пайдаланылмақ?

8. Ѕ≥л≥мгерлерд≥ң б≥л≥м≥н тексеру үш≥н оларға қандай бақылау сұрақтарын беру керек?

9. Ѕ≥л≥мгерлер алған б≥л≥мдер≥н пысықтау және практикада қолдану мақсатында қандай жаттығулар беру керек?

—Ө∆-ге тапсырмалар

≤. нұсқа (қарапайым)

1.јрнайы пәндер бойынша түз≥лген күнт≥збел≥к жоспарлар нег≥з≥нде сабақтың б≥л≥мд≥л≥к, тәрбиел≥к, дамытушылық, танымдық мақсаттарын құрастыру.

≈сеп беру формасы: тапсырманы жеке орындау,жазбаша есеп беру, мәл≥меттерд≥ қорғау.

—ынылатын әдебиеттер

Ќег≥зг≥

1. ∆олдасбекова —.ј., ”захова ј.—., Ѕайбатшаева ј.≈.  әс≥пт≥к оқыту әд≥стемес≥. (қыздар үш≥н) 5¬012000 -  әс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥не арналған оқу құралы. Ўымкент. ћ.Әуезов атындағы ќҚћ”. 2016 ж Ц 204 б.

2. “ехнологи€ оқу бағдарламасы. јстана 2013 ж.

ќсымша

1. ”захова ј.—. Ђ әс≥пт≥к оқыту әд≥стемес≥ї пән≥ бойынша 5¬012000 -  әс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥н≥ң практикалық сабақтарды орындауға арналған әд≥стемел≥к нұсқау. 2012 ж (қыздар).

2. ”захова ј.—. Ђ әс≥пт≥к оқытуї пән≥нен —Ө∆. Әд≥стемел≥к нұсқау. ћ. Әуезов атындағы ќҚћ”. 2015 ж

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1603 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2243 - | 1964 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.