Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


џсқаша теори€лық мәл≥меттер.  әс≥пт≥к оқыту және еңбек технологи€сы сабақтарында пайдаланылатын түрл≥ сипаттағы дидактикалық материалдары
 әс≥пт≥к оқыту және еңбек технологи€сы сабақтарында пайдаланылатын түрл≥ сипаттағы дидактикалық материалдары, технологи€лық және нұсқау карталары, тапсырма - карталары.  өрнек≥л≥ктерд≥ оқыту үдер≥с≥н дұрыс ұйымдастыруға ықпал етед≥, себеб≥ оқыту үдер≥с≥н≥ң мазмұны техникалық үдер≥стер және объект≥лерге байланысты. Ѕұл объект≥лер мен үдер≥стерд≥ң зерделену≥ б≥р≥нш≥ құрылымның ек≥нш≥с≥мен сабақтастығы шарттарынсыз жүзеге аспайды. —ондықтан әрб≥р сабақта дидактикалық материалдары, технологи€лық және нұсқау карталары, тапсырма-карталары, көрнек≥л≥ктерд≥ кең≥нен пайдаланылады. Ѕұлардың ара қатынасы нақты дидактикалық мақсатқа, сабақ мазмұнына, көрнек≥ құралдың бар-жоқтығына, олардың саны мен сапасына және т. б. тәуелд≥ түр≥н өзгертед≥.  өрнек≥л≥к жаңаны тану рет≥нде, ой немесе әңг≥мен≥ елестету, б≥л≥мгерлерд≥ң аңғарымдығын дамыту, материалды есте сақтау қаб≥лет≥н арттыру үш≥н қолданылады.

ќқу жоспары б≥л≥мгерлерд≥ң колледж шеберханаларда графикалық б≥л≥м мен епт≥л≥кс≥з сабақ өту≥ нег≥з≥нде құралады. ќсыған байланысты технологи€ оқытушы≥н≥ң алдында б≥л≥мгерлерд≥ техникалық құжаттар мен тапсырмалар орындауға бағыттайтын б≥л≥м беру м≥ндет≥ тұрады.

ƒидактикалық материалдар деген≥м≥з Ц карталар, кестелер сабақты қайталауға арналған кеспе қағаздарының тұратын көрнек≥ құрал болып саналады. ћұнда бер≥лгкн тапсырмалар сабақтың дидактикалық мақсаттарын ашу нег≥з≥нде ұйымдастырылады. Ђƒидактикаї ұғымы-жас ұрпақты Ђоқыту-үйретуї тәж≥рибес≥н≥ң нәтижес≥нде пайда болған саналады. ƒидактиканың нег≥з≥нде жеке пәндерд≥ оқыту ерекшел≥ктер≥ зерттелед≥.

—ондықтан да оқыту үдер≥с≥нде оқытушының әртүрл≥ ережелерд≥ қолдана б≥лу≥, б≥л≥мгерлерд≥ң дербес ерекшел≥ктер≥мен б≥л≥мдер≥н тануға иг≥ әсер≥н тиг≥зед≥. —абақ барысында дидактикалық материалдарды пайдалану арқылы жасалатын жұмыстар б≥л≥мгерлерд≥ң теори€лық б≥л≥м≥н ≥с жүз≥нде бек≥туге, олардың ойлау қаб≥лет≥н арттыруға, нег≥зг≥ технологи€лық түс≥н≥ктерд≥ меңгеруге көмек беред≥.

“апсырма-карталарыөткен сабақ мазмұнына байланысты қойылған сұрақтарға б≥л≥мгерд≥ң ауызша және жазбаша түрде жауап беред≥.

Ќұсқау картасы Ц жазбаша нұсқау беру түр≥не жатады. ∆азбаша нұқсау беруд≥ң б≥рнеше түрлер≥ бар: нұсақау беру технологи€лық, технологи€лық, сабақта орындалатын карта-тапсырма, ақаулар сақтандыру кеспе қағазы, үй тапсымасына арналған карта, бақылау картасы, сапаны бақылау әд≥стер≥н анықтайтын карта, еңбект≥ ұйымдастыру картасы т.б. Ќұсқау картасының мазмұнында қандай б≥р бұйымды әдз≥рлеу барысы қысқаша және нақты түс≥нд≥р≥лед≥.

Ќұсқау кратасында - қандай б≥р жұмыстың белг≥л≥ ережелер мен тәс≥лдерд≥ м≥ндетт≥ түрде сақтау арқылы орындау жүйес≥ көрсет≥лед≥.

Ќұсқау картасы ЂҚол жұмыстары үш≥н аспаптар мен бей≥мдеу құралдарын дұрыс пайдалануї, Ђ»нен≥ сабақ ережес≥ї, Ђ“ұрмыстық және әмбебап т≥г≥н машиналарын сабақтауї, ЂҚау≥пс≥зд≥к еңбек ету ережелер≥ї т.б. тақырыптарға жасалады. Ђќймақ және инемен жұмыс жасау тәс≥л≥ї деген тақырыптың нұсқау картасына мысал келт≥рей≥к ( есте 4).

 есте 4. Ђќймақ және инемен жұмыс жасау тәс≥л≥ї тақырыптың нұсқау картасы

“әс≥лдерд≥ орындау ретт≥л≥г≥ —урет ∆ұмысты орындау талаптары
1. »нен≥ң құрылысын оқып-үйрену    

“ехнологи€лық картада оқу - технологи€лық операци€ларды орындауға талаптар көрсет≥лед≥. Ѕұл картаның мазмұнында м≥ндетт≥ түрде бұйымды өңдеу жүйес≥, техникалық шарттары (т≥г≥с адамы, матаны жиырудң көлем≥, әд≥п түс≥ру белг≥с≥ т.б.) қолданылатын аспаптар, бей≥мдеу құралдары мен жабдықтар бер≥лу≥ керек. Ѕұл карталар қау≥пс≥зд≥к еңбек ету қамтауы мүмк≥н. “ехнологи€лық карталар бұйымның бөлшектер≥н өңдеуд≥ң технологи€лық б≥р≥зд≥л≥г≥н көрсетед≥. Ѕұл картаны б≥л≥мгерлер өз бет≥нше жұмыс келес≥ сабақ дайындалу барысында жасауына болады. ћұндай әрекет б≥л≥мгерлерд≥ң тақырыпты жылдам меңгеру≥не мүмк≥нд≥к тудырады. ћысалы ( есте 5).

 есте 5 - Ђ∆ең≥л ки≥мдердег≥ жағаны өңдеуд≥ң б≥р≥зд≥л≥г≥ї бойынша технологи€лық карта

“ехнологи€лық операци€ның мазмұны мен нөм≥р≥ ћаман дануы “ехникалық шарттардың орындалу опреци€сы және графикалық бейнес≥ ∆абдықтар, аспаптар мен бей≥мдеу құралдары Өңдеу ережес≥
         
1. јстыңғы жағаның бөлшектер≥н қайып т≥гу “ћ-т≥г≥н машинасы —урет орны 97 ј ќ«Ћћ т≥г≥н машинасы ћазмұнды ашып жазу

Ќұсқау беру технологи€лық картасында бұйымның технологи€сына байланысты оқу-өнд≥р≥ст≥к жұмыстарды орындау ретт≥л≥г≥, оқу-техникалық және оқу-технологи€лық талаптар, тәс≥лдерд≥ орындау ережес≥, суреттер, фотолар, техникалық қау≥пс≥зд≥к ережелер≥ көрсет≥лед≥. Ѕұл карта жұмыстың тәс≥лдер≥н меңгеру картасы болып саналады. ћысалы ( есте 6)

 есте 6 - ЂЅөлшектерд≥ қайып т≥гуї операци€ларын меңгеру бойынша нұсқау беру-технологи€лық картасы

ќпераци€ларды орындау ретт≥л≥г≥ √рафикалық бейнес≥ “әс≥лдерд≥ орындау ережес≥ “ехникалық ережелер
       
Ѕөлшектерд≥ қайып т≥гу     “≥г≥с ен≥ 10мм құрайды

Ѕ≥л≥мгерлерге сабаққа дайындалу бойынша ұсыныстар:

Ѕ≥л≥мгерлерд≥ң оқыту барысындағы нәтижелер≥ мен үлгер≥м деңгейлер≥н жоғары бағалау үш≥н, практикалық сабаққа дайындықпен келу, сабаққа белсенд≥ қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда б≥л≥мгерге жоғары баға қойылады.

—абақтың көрнек≥л≥г≥, құрал-жабдықтары: ќқу бағдарламалары, дәр≥стер жинағы, практикалық сабақтарға арналған әд≥стемел≥к нұсқаулар, кәс≥пт≥к оқыту мамандығы студенттер≥не арналған оқу құралдары, оқулықтар.

јудитори€да орындалатын тапсырма түрлер≥ және т≥з≥м≥:

1 -тапсырма. “ехнологи€ пән≥не технологи€лық - нұсқаулық карталарды әз≥рлеу.

2-тапсырма.  әс≥пт≥к сала бойынша технологи€лық - нұсқаулық карталарды әз≥рлеу

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 810 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2376 - | 1987 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.