Перелік екзаменаційних завдань
Лекции.Орг

Поиск:


Перелік екзаменаційних завдань
Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни

„Потенціал і розвиток підприємства”

для студентів за напрямом підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

заочної форми навчання

 

Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

Протокол від„___”__________2013 р.№__

 

Рівне – 2012

 

 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни

„Потенціал і розвиток підприємства ” для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання./ А.Й.Жемба, Рівне: НУВГП, 2012 р.- 26 с.

 

Упорядники: А.Й.Жемба

Відповідальна за випуск : Кушнір Н.Б., професор, завідувач кафедри економіки підприємства

 

 

ЗМІСТ

 

1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ...... 3

2. Перелік екзаменаційних завдань................................................................ 4

2.1. Теоретичні питання, що потребують розгорнутої відповіді................................4

2.2. Методичні питання, що потребують розкриття основних методичних

положень................................................................................................................... 5

2.3. Типові практичні завдання та методичні вказівки до їх рішення......................9

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ контрольної роботи з дисципліни...........18

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ..................................................................................................19

5.ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.................................................................................................22

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА............................................................................25

 

© A.Й.Жемба, 2012

© НУВГП, 2012

 

1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього. Основою успішного довгострокового функціонування підприємств є орієнтація на зростання їх вартості у відповідності з якісними вимогами ринкового середовища.

Мета дисципліни – надання знань про закономірності, принципи і особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Завдання – вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання; набуття практичних навичок оціночної діяльності як необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства.

Предмет – процеси і методи формування та оцінювання потенціалу підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- теоретичні засади визначення сутності „потенціалу підприємства”;

- видову класифікацію потенціалів;

- методологічні підходи і методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств;

- загальні принципи, методи і нормативно-методичні положення оцінки потенціалу підприємства як динамічної поліструктурної виробничо-господарської та соціальної системи;

Студенти повинні вміти:

- застосовувати прикладні моделі вимірювання, оцінки та забезпечення стратегічних конкурентних переваг;

- розраховувати ринкову вартість земельних ділянок, будівель, споруд та інших складових нерухомості;

- оцінювати вартість машин та обладнання, рівень їх фізичного, функціонального, технологічного та економічного старіння;

- здійснювати оцінку нематеріальних активів;

- оцінювати потенціал управлінського і техніко-технологічного персоналу;

- визначати вартість бізнесу та втілених у ньому потенційних можливостей.

Дисципліна „Потенціал підприємства” включена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва. Дана дисципліна тісно пов’язана з усіма економічними дисциплінами, а особливо із „Економікою підприємства”, “Стратегією підприємства”, “Менеджментом”, “Фінанси підприємства”.

 

 

Перелік екзаменаційних завдань

2.1. Теоретичні питання, що потребують розгорнутої відповіді.

1. Сутність та характерні риси потенціалу підприємства

2. Об’єктні складові потенціалу підприємства.

3. Суб’єктні складові потенціалу підприємства

4. Ефект синергії й оптимізація структури потенціалу підприємства.

5. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємств

6. Сутність конкурентоспроможності потенціалу підприємства та її рівні.

7. Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування.

8. Поняття вартості в обміні та її форми

9. Поняття вартості у користуванні та її форми

10. Принципи оцінки потенціалу підприємства, .які базуються на уявленнях користувача та пов’язані з ринковим середовищем

11. Принципи оцінки потенціалу підприємства, .які пов’язані із землею, будинками і спорудами;

12. Процес та коефіцієнт капіталізації

13. Функції грошової одиниці.

14. Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок складовими потенціалу підприємства.

15. Теоретичні аспекти визнання об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства

16. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок

17. Експертна грошова оцінка земельних ділянок

18. Об’єкт, цілі та особливості оцінки машин і обладнання.

19. Класифікація машин та обладнання.

20. Види зносу та їх вплив на вартість машин та обладнання.

21. Сутність та класифікація нематеріальних активів підприємства.

22. Роль, значення та характер участі нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства.

23. Сутність і структура трудового потенціалу підприємства.

24. Класифікація видових проявів трудового потенціалу підприємства

25. Принципи управління трудовим потенціалом

 

2.2. Методичні питання, що потребують розкриття основних методичних

Положень.

1. Графоаналітична модель потенціалу підприємства

2. Методика вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу підприємства при його формуванні.

3. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства: теорії конкурентних переваг М.Портера, аналізу конкурентоспроможності фірм Ж-Ж.Ламбена

4. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства: STEP, SWOT.

5. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу на основі SPACE- аналізу

6. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства: GAP, LOTS, PIMS.

7. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства за економічними стандартами.

8. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства за методом набору конкурентоспроможних елементів.

9. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства.

10. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства.

11. Результатна оцінка потенціалу підприємства

12. Методи оцінки вартості земельних ділянок, що базуються на капіталізації

13. Оцінка земельної ділянки на основі порівняльного підходу

14. Оцінка вартості об’єктів нерухомості на основі доходного підходу

15. Оцінка вартості об’єктів нерухомості на основі витратного підходу

16. Методи оцінки зносу машин та обладнання.

17. Витратний підхід до оцінки машин та обладнання

18. Дохідний та порівняльний підходи до оцінки машин та обладнання.

19. Дохідні методи оцінки нематеріальних активів підприємства

20. Витратний підхід до оцінки нематеріальних активів підприємства

21. Витратний підхід до оцінки трудового потенціалу підприємства.

22. Порівняльний підхід до оцінки трудового потенціалу підприємства.

23. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу.

24. Методи результатного підходу до оцінки вартості бізнесу.

25. Методи порівняльного підходу до оцінки вартості бізнесу

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.