Типові практичні завдання та методичні вказівки до їх рішення
Лекции.Орг

Поиск:


Типові практичні завдання та методичні вказівки до їх рішення
Завдання 1

Вартість цілісного земельно-майнового комплексу складається із вартості земельної ділянки та вартості будівель у співвідношенні 1: 3. коефіцієнт капіталізації для землі та будівель дорівнюють 12% та 16% відповідно. Від використання нерухомості очікується щорічний чистий операційний дохід в розмірі 120 тис. грн.. Оцінити вартість земельної ділянки на основі метода середньозваженого коефіцієнта капіталізації.

 

Методичні вказівки.

Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації – модифікація метода прямої капіталізації, що ґрунтується на пайовому підході до оцінки.

Розрахунки за даним методом виконуються в декілька етапів:

1. приблизно розраховуються пропорції, у яких вартість всього земельно-майнового комплексу поділяється на вартість земельної ділянки та вартість будівель і споруд.

2. визначається середньозважений (загальний) коефіцієнт капіталізації – коефіцієнт, який використовується для капіталізації всього чистого операційного доходу. Він розраховується виходячи із структури вартості об’єкта.

 

КкСР = КкЗ * дЗ + КкБ * дБ

 

де КкСР – середньозважений (загальний) коефіцієнт капіталізації

КкЗ, КкБ - коефіцієнт капіталізації для землі та для будівель і споруд;

дЗ, дБ – частка земельної ділянки та будівель і споруд відповідно до загальної вартості.

3. визначається вартість усього земельно-майнового комплексу (Взмк) методом капіталізації доходу: Взмк = ЧОД / КкСР

4. вартість земельної ділянки (Вз) розраховується за допомогою часткового коефіцієнта: Вз = Взмк * дЗ

 

Завдання 2.

Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує розмістити АЗС на три колонки. Питомі капіталовкладення в розрахунку на 1 колонку визначені в розмірі 48780 грн. Аналіз експлуатації діючих АЗС в аналогічних за місцем розташування умовах дозволив встановити, що протягом години на одній колонці в середньому заправляються 4 автомобілі; одне заправлення в середньому дорівнює 20 літрам; чистий доход з одного літра бензину складає близько 0,026 грн., число днів роботи АЗС – 300 днів у рік при цілодобовому режимі. Планова прибутковість від об’єкта нерухомості – 12%; термін економічного життя визначений у 6 років. Відшкодування інвестицій здійснюється за прямолінійним методом. Використати метод залишку для землі.

Методичні вказівки.

1. Достатньо точне визначення поточної вартості будівель і споруд (Вб), а також чистого операційного доходу від земельно-майнового комплексу в цілому (ЧОД).

2. Визначення частини чистого операційного доходу, яка припадає на будівлі та споруди (ЧОДб), шляхом перемноження їх поточної вартості на коефіцієнт капіталізації.

Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд (КкБ) може бути отриманий як внесок на амортизацію грошової одиниці

Ккб = Кп + Кз

де Кп – коефіцієнт повернення (відшкодування) капіталу;

Кз – коефіцієнт капіталізації для землі. Капіталізація в цьому випадку здійснюється тільки за ставкою доходу на інвестиції без урахування відшкодування капіталу, тому що вважається, що земля не зношується.

3. Визначається залишок чистого операційного доходу, що приходиться на земельну ділянку(ЧОДз): ЧОДз = ЧОД – ЧОДб

4.методом прямої капіталізації визначається вартість земельної ділянки (Вз):

Вз = ЧОДз / Кз

 

Завдання 3.

На основі інформації про ціни продажу та характеристики подібних об’єктів оцінити вартість земельної ділянки.

Таблиця

Вихідна інформація про земельні ділянки

 

Подібний об’єкт Ціна продажу, тис. грн. Розмір, га Інженерне забезпечення Місцезнаходження Ухил поверхні
1,0 Вода Прилеглий до центру Яркуватий
0,9 Вода Центральний район Рівнинний
1,0 Вода, газ Прилеглий до центру Рівнинний
1,0 Вода, газ Центральний район Рівнинний
1,0 Вода Центральний район Рівнинний
Об’єкт оцінки   0,9 Вода, газ Прилеглий до центру Яркуватий

Методичні вказівки

При цьому вартість земельної ділянки встановлюється шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, що ураховують відмінності в умовах угод та характеристиках, які впливають на вартість. Поправки визначаються на основі попарного порівняння

Скоректована ціна продажу подібної земельної ділянки визначається за формулою:

де Цзпфакт – фактична ціна продажу подібної земельної ділянки;

m – кількість факторів порівняння;

Δ ЦзпJ – поправка в ціні (+, -) продажу подібної земельної ділянки стосовно ділянки, що оцінюється, за j –м фактором порівняння.

Вартість земельної ділянки визначається як медіанне (серединне для ранжованого ряду) або модальне (найбільш поширене значення отриманих результатів).

Рішення оформити в формі таблиці.

Таблиця

 

Процедура оцінки земельної ділянки шляхом зіставлення цін продажів

подібних об’єктів

 

Характеристики Аналоги
Ціна продажу, тис. грн.          
Розмір          
Інженерне забезпечення          
Місцезнаходження          
Ухил поверхні          
Поправка          
Скоректована вартість          

Завдання 4.

Оцінити вартість офісного приміщення загальною площею 100 м2. За попередніми прогнозами імовірний процент недозавантаження об’єкта під час оренди складає 2%, експлуатаційне резервування доходу – 1% від дійсного валового доходу, коефіцієнт капіталізації – 20%. Інформація щодо пропозиції на ринку оренди офісних приміщень в районі розташування об’єкта наведена в таблиці.

Таблиця

Пропозиція на ринку оренди офісних приміщень

 

Об’єкт - аналог Місячна ставка орендної плати, грн./м2
22,5
20,5
17,5
21,5

 

Методичні вказівки

1. Розрахунок потенційного валового доходу (ПВД) як доходу, який може бути отриманий від об’єкта нерухомого майна за умов його 100% -го використання без урахування всіх втрат і витрат, на основі аналізу поточних ставок, тарифів, що існують на ринку нерухомості для порівняних об’єктів

ПВД = П * Со,

де П – площа, що надається в оренду, м2,

Со – орендна ставка за 1 м2 (на основі аналізу пропозицій ринку оренди нерухомості розраховують вірогідну місячну орендну ставку для об’єкта оцінки за формулою середньої арифметичної)

2. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом зменшення потенційного валового доходу на величину можливих втрат, операційних витрат.

3. Оцінка вартості об’єкта нерухомості (Вон) за формулою:

Вон = ЧОД / Кк,

де Кк – коефіцієнт капіталізації.

 

Завдання 5.

Для придбання майнового комплексу підприємства було залучено позику на суму 300 тис. грн.. Іпотечна постійна (коефіцієнт капіталізації на позиковий капітал) складає 17,5%. Очікується, що об’єкт власності принесе чистий операційний дохід 65 тис. грн.. Аналіз порівнянних продажів показує, що інвестори очікують 19% коефіцієнт капіталізації на власні кошти від інвестицій у схожі об’єкти. Оцінити вартість майнового комплексу.

 

Методичні вказівки

1. Визначають чистий операційний дохід на позиковий капітал (ЧОДпк) як добуток суми залученого кредиту (ПК) на відповідний коефіцієнт капіталізації(Ккпк)

2. Чистий операційний дохід на власний капітал (ЧОДвк) становить різницю між загальним чистим операційним доходом (ЧОД) і чистим операційним доходом на позиковий капітал (ЧОДпк)

3. Власний капітал (ВК) визначають за формулою:

ВК = ЧОДвк / Кквк

4. Вартість майнового комплексу (В) : В = ПК + ВК

Завдання 6.

Протягом 5 років передбачається надавати адміністративну будівлю площею 2000 м2 в оренду. Середня орендна плата за 1 м2 на рік для району розташування будівлі та класу адміністративних приміщень складає 1500 грн. Середній рівень несвоєчасного оновлення орендної угоди для району розташування оцінюваного об’єкта складає 12%.

Операційні витрати приблизно складають 10% від розміру дійсного валового доходу. Валовий дохід власника зменшиться на величину витрат на ремонт, пов’язаних із фарбуванням і штукатуркою 1000 м2 площі, що надається в оренду. Мінімальний розмір витрат на ремонт складе 50 грн. за 1 м2 в першому році. Починаючи з другого прогнозного року необхідний щорічний підтримуючий ремонт у розмірі 25 тис. грн.. з наступним зростанням цієї суми на 5 тис. грн.. щорічно.

На основі представленої інформації оцінити вартість адміністративної будівлі методом дисконтова них грошових потоків з урахуванням поточної вартості реверсії 1800 тис. грн. Ставка дисконту 22%.

 

Методичні вказівки

Ринкова вартість об’єкта (Во) за даних умов дорівнюватиме сумі поточної вартості орендних платежів (чистого операційного доходу)за прогнозний період і поточної вартості реверсії, тобто виручки від продажу будівлі в пост прогнозний період.

Розрахунки здійснюють за методом дисконтування чистого операційного доходу.

Потенційний валовий дохід (ПВД) розраховують за формулою:

ПВД = П * Со,

де П – площа, що надається в оренду, м2,

Со – орендна ставка за 1 м2 .

Розраховують чистий операційний дохід (ЧОД) шляхом зменшення потенційного валового доходу на величину можливих втрат, операційних витрат, витрат на ремонт.

Розраховують поточну вартість доходів ЧОДпотi = ЧОД / (1+ r )i , де r – ставка дисконту.

Завдання 7.

Оцінити величину сукупного зносу на основі таких даних про об’єкт нерухомості:

1) об’єкт оцінки – адміністративна будівля виробничого підприємства, строк економічного життя якої оцінюється в 60 років, ефективний вік – 12 років, відновлювальна вартість – 1200 тис. грн.., витрати на ремонт окремих компонентів – 50 тис. грн..

2) віконні рами, що були встановлені в процесі будівництва об’єкта – дерев’яні невисокої якості, на їх встановлення було витрачено 12,5 тис. грн.. Необхідна заміна цих віконних рам на пластикові, які характеризуються кращими шумоізоляцією та енергозбереженням. Витрати на заміну оцінюються в 20 тис. грн..

3) розміри внутрішніх приміщень адміністративної будівлі є не досить зручними для ефективної організації праці в підрозділах підприємства. Розбіжності в щорічних доходах, що отримують від експлуатації аналогічних об’єктів (з більш вдалим плануванням приміщень) та об’єкта оцінки, на 1м2 загальної площі складають 0,15 тис. грн.. загальна площа адміністративної будівлі – 200 м2, коефіцієнт капіталізації – 0,25

4) за рішенням місцевої ради на вулиці, де знаходиться об’єкт оцінки, організовано рух транспортних засобів тільки в одному напрямку, що ускладнило під’їзд до будівлі. Втрата вартості через такі заходи місцевої ради за прогнозами експертів складає 105 тис. грн..

 

Методичні вказівки

Сукупний знос адміністративної будівлі складається з фізичного, функціонального та зовнішнього.

Для визначення величини неусувного фізичного зносу застосовуємо метод строку життя (ефективний вік поділити на строк економічного життя і помножити на відновлювальну вартість), усуваний фізичний знос дорівнює витратам на ремонт окремих компонентів.

Величина усувного функціонального зносу дорівнює різниці між вартістю встановлення пластикових і дерев’яних віконних рам. Величина неусувного функціонального зносу визначається за методом прямої капіталізації втрат доходів, пов’язаних із незручним плануванням приміщень.

Величина зовнішнього зносу дорівнює втратам вартості адміністративної будівлі за рахунок організації однобічного руху транспорту на вулиці її розташування.

 

 

Завдання 8.

Оцінити двоповерхову будівлю заводоуправління площею 400 м2, що потребує косметичного ремонту. Аналогом було обрано двоповерхову офісну будівлю площею 350 м2, у якій був зроблений косметичний ремонт. Ціна продажу аналога – 250000 грн. у базі даних були знайдені наступні дані по парних продажах:

Таблиця

 

Об’єкт Фізичні характеристики та призначення об’єкта Стан об’єкта Ціна, грн.
Одноповерхова цегельна офісна будівля площею 150 м2 Потрібний косметичний ремонт
Одноповерхова цегельна офісна будівля площею 200 м2 Проведено косметичний ремонт

Методичні вказівки

Вартість оцінюваного об’єкта визначається за формулою:

,

де Ван – вартість продажу аналога

Пан – площа аналога

Пр – поправка процесі приведення характеристик об’єкта-аналога до оцінюваного об’єкта (поправка на наявність косметичного ремонту)

По – площа оцінюваного об’єкта

,

де В1 – вартість об’єкта 1,

В2 – вартість об’єкта 2,

П1 – площа об’єкта 1,

П2 – площа об’єкта 2.

 

Завдання 9.

Оцінити вартість об’єкта, який після його придбання буде здаватися в оренду. Аналіз відповідного сегменту ринку показав, що за останній час було продано п’ять приблизно аналогічних об’єктів, інформація про які наведена в таблиці.

Таблиця

 

Об’єкти для порівнянь Потенційний валовий дохід, грн. Ціна продажу, грн..
435 000 2 900 000
560 000 3 500 000
784 000 5 600 000
1 020 000 6 000 000
1 125 000 1 750 000
Оцінюваний об’єкт 680 000  

 

Методичні вказівки

Визначають валовий рентний мультиплікатор (ВРМ) для кожного об’єкта як відношення продажної ціни об’єкта до потенційного валового доходу, що отриманий від експлуатації об’єкта нерухомості.

Визначають усереднене значення валового рентного мультиплікатора без урахування екстремальних значень отриманих коефіцієнтів за формулою середньої арифметичної.

Вартість оцінюваного об’єкта дорівнює добутку потенційного валового доходу об’єкта оцінки на усереднене значення мультиплікатора.

 

Завдання 10.

Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники експлуатації об’єкту оцінки наведено в таблиці.

Таблиця

 

Показник Значення
1. Середній річний пробіг автомобіля, тис. км (П)
2. Середня вага транспортування вантажу на 1 км, т (В) 6,5
3. Тариф на перевезення (без ПДВ), грн. / т км (Т) 1,5
4. Собівартість транспортування (без амортизації), грн. / т км (С) 1,44
5. Вартість будівель (гараж та ремонтне господарство) на один автомобіль, тис. грн. (Вб)  
6. Ставка капіталізації для будівель, % (Ккб)
7. Ставка капіталізації для автомобіля, % (Кка)

Методичні вказівки.

З урахуванням наведеної інформації вартість вантажного автомобіля дорівнює капіталізованому доходу від його експлуатації, який може бути розрахований як різниця між доходом, що одержаний від функціонування бізнесу з транспортуванням вантажів узагалі, та доходом, що відноситься на будівлі.

Чистий операційний дохід за рік, що отримують від транспортування вантажів (ЧОД)

ЧОД = П * В * (Т – С)

Чистий операційний дохід, що відноситься на будівлі (ЧОДб)

ЧОДб = Вб * Ккб

Частка чистого операційного доходу, що отримують від експлуатації автомобіля (ЧОДа) за методом залишку становить

ЧОДа = ЧОД – ЧОДб

Вартість автомобіля (Ва) за методом капіталізації дорівнює

Ва = ЧОДа / Кка

 

Завдання 11.

Визначити відновлювальну вартість спеціальної шафи для збереження продукції.Шафа виготовлена за індивідуальним замовленням і на ринку обладнання аналогів не має. Габаритні розміри шафи 800*800*450 мм. Як однорідний об’єкт обрано медичну шафу, габаритні розміри якої дорівнюють 600*1100*2200 мм. Ціна медичної шафи 2000 грн. Коефіцієнт рентабельності для даної продукції, що користується попитом 0,25. Ставка податку на прибуток – 25%, ставка податку на додану вартість -20%.

Методичні вказівки

1. Розрахунок повної собівартості однорідного об’єкта за формулою:

де Спод - повна собівартість виробництва однорідного об’єкта;

ПДВ – ставка податку на додану вартість (коефіцієнт);

ПП – ставка податку на прибуток (коефіцієнт);

Кр – коефіцієнт рентабельності продукції;

Цод – ціна однорідного об’єкта.

2. Розрахунок повної собівартості об’єкта оцінки. Для цього в собівартість однорідного об’єкта вносяться коректування, що враховують розходження в конструктивних параметрах об’єктів.

де Сп – повна собівартість виробництва оцінюваного об’єкта;

Коц, Код – конструктивний параметр об’єкта оцінки й однорідного об’єкта відповідно

3. Розрахунок повної відновлювальної вартості об’єкта оцінки (без ПДВ) (Воц)

 

Завдання 12.

Визначити ринкову вартість за станом на 20 липня 2006 р. трактора гусеничного сільськогосподарського призначення марки Т – 4А. Кандидатом в аналоги обрано трактори гусеничні сільськогосподарського призначення ДТ -175 і ДТ-75, ринкова вартість яких за станом на 01.01.06 складала 16700 грн. і 15000 грн. відповідно. Індекс цін на промислову продукцію за період між датою оцінки і датою визначення ринкових цін аналогів склав 1,05.

Техніко-економічні показники порівнюваних машин, вагові коефіцієнти (коефіцієнти значимості характеристик) наведені в таблиці.

Таблиця

 

Показник Марка трактора Ваговий коефіцієнт
Т-4А ДТ-175 ДТ-75
Найбільша тягова потужність (кВт) 0,25
Ресурс до першого капітального ремонту (моно-година)         0,4
Питомі витрати палива (г / кВт - година) 0,25
Маса конструктивна (кг) 0,1
Поправочний коефіцієнт на технічні параметри   -       -
Поправочний коефіцієнт на метричні параметри   -   0,95   0,95   -

 

Методичні вказівки

Во = Ван * К1 * К2 * Іц

 

де Во – вартість об’єкта оцінки

Ван – вартість аналога

К1 - поправочний коефіцієнт на технічні параметри

К2 - поправочний коефіцієнт на метричні параметри

Іц – індекс цін за період між датою оцінки і датою продажу аналога

Розрахунок поправочних коефіцієнтів на технічні параметри здійснюється за формулою

- якщо дана характеристика збільшує величину оціночної вартості об’єкта

Кі = Поі / Паі

- якщо дана характеристика зменшує величину оціночної вартості об’єкта

Кі = Паі / Поі

де Паі – і-а характеристика аналога

Поі – і-а характеристика об’єкта оцінки

Загальна поправка на технічні параметри розраховується за формулою

Якщо аналогами виступають кілька об’єктів, то для кожного з них здійснюються розрахунки за формулами, а отримані результати усереднюються.

Завдання 13.

Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 400 тис .грн., а зобов’язань – 300 тис. грн.. Фактичний прибуток до оподаткування – 23 тис. грн.., ставка податку на прибуток – 25%. Середньо галузева рентабельність власного капіталу – 15%. Ставка капіталізації – 18%. Оцінити вартість гудволу.

 

Методичні вказівки.

Розрахувати вартість гудволу (Г) методом надлишкових прибутків:

де П – скоректований (на нетипові доходи та витрати) фактичний чистий прибуток підприємства

Рср – середньо ринкова дохідність на активи або власний капітал

А – ринкова вартість активів (власного капіталу)

Кк – коефіцієнт капіталізації

 

Завдання 14.

Оцінити вартість товарного знаку „Джерело”, власником якого є ЗАТ „Кристал”, якщо маркетингове дослідження показало, що за станом на дату оцінки відпускна ціна пакета (1л) ординарного натурального соку ЗАТ „Кристал” на 0,55 грн. перевищує відпускну ціну пакета соку підвищеної якості одного з рядових конкурентів (ЗАТ „Врожай”), якому він відповідає за своїми споживчими властивостями. Ставка ПДВ – 20%, ставка податку на прибуток – 25%. Фізичний обсяг продажів продукції ЗАТ „Кристал” під товарним знаком „Джерело” за рік, що передує даті оцінки, склав 154725 л. Коефіцієнт капіталізації – 30%.

 

Методичні вказівки.

Вартість товарного знаку визначається методом прямої капіталізації річного економічного ефекту від реалізації продукції з урахуванням цінової переваги.

В = Д / Кк,

де Д – економічний ефект від використання нематеріального активу за рік,

Кк – коефіцієнт капіталізації,

Д = ΔЦ * (1 – ПДВ) * (1 – ПП) * В,

де ΔЦ - перевага у відпускній ціні пакета;

ПДВ – ставка податку на додану вартість (коефіцієнт);

ПП – ставка податку на прибуток (коефіцієнт);

В – обсяг продажу в натуральному виразі.

 

Завдання 15.

Підприємство володіє ноу-хау виробництва масляної фарби. Витрати на виробництво фарби без використання ноу-хау складають 1,5 грн. на 1 кг. При цьому 35% собівартості складають витрати праці. Обсяг продажів підприємства дорівнює 300 т фарби на рік. Ноу-хау дає можливість заощаджувати на кожному кілограмі фарби 0,3 грн. за рахунок використовуваних матеріалів і 15% трудових витрат. За прогнозами, ця перевага зберігатиметься протягом 4 років. Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 12%


Методичні вказівки.

Вартість ноу-хау (В) розраховується методом дисконтування економічного ефекту за рахунок зниження собівартості.

,

де Ді – виграш у собівартості, отриманий у даному випадку як сума економії на матеріалах для виробництва фарби та економії на витратах праці за рік.

r – ставка дисконту в долях,

і – порядковий номер року.

 

Завдання 16.

Підприємство „Альфа” розробило нову технологію виробництва запасних частин для автомобілів, що сприяє підвищенню ефективності використання обладнання підприємства, і отримало патент на неї. Якщо раніше протягом року на виробничих потужностях підприємства можливо було виробляти 5 тис. одиниць продукції, то після освоєння нової технології продуктивність збільшилась до 6,5 тис. одиниць продукції. Ціна одиниці продукції без ПДВ становить 1500 грн. собівартість продукції становить 70% від обсягу її виробництва, податок на прибуток – 25%. Визначити вартість технології, якщо ставка дисконту дорівнює 22%, а тривалість прогнозного періоду – 6 років.

 

Методичні вказівки.

Вартість технології розраховується методом дисконтування чистого економічного ефекту (за винятком собівартості та податку на прибуток) за рахунок зростання обсягу реалізації.

, Ді = Ц * (К1 – К2)* (1- С) * (1-ПП)

де Ді – річний чистий економічний ефект від використання технології з урахуванням зростання обсягу реалізації та за винятком собівартості та податку на прибуток,

r – ставка дисконту в долях,

і – порядковий номер року,

Ц - Ціна одиниці продукції без ПДВ ,

К1, К2 – обсяг виробленої продукції з і без використання нематеріального активу,

С – доля собівартості продукції в обсязі виробництва,

ПП – доля податку на прибуток.

 

Завдання 17.

Підприємство розглядає можливість придбання ліцензії на виготовлення нової продукції. Запланований обсяг виробництва і реалізації продукції за ліцензією становить у перший рік 10 тис. шт.., другий рік – 15 тис. шт.., третій рік – 20 тис. шт.., четвертий рік – 25 тис. шт.., п’ятий рік – 20 тис. шт.. ціна одиниці продукції по роках дії ліцензії становить 15 грн., 12 грн., 11,5 грн., 11 грн., 10 грн. ставка роялті незмінна по роках і становить 15% від обсягу реалізованої продукції. Ставка дисконту -18%. Визначити можливу ціну ліцензії, яка буде базовою при укладенні реальної угоди.

Методичні вказівки.

Вартість ліцензії дорівнює сумі дисконтованих сум відрахувань роялті. Необхідно врахувати, що перший рік при розрахунку коефіцієнта приведення до поточної вартості вважається нульовим. Розрахунки оформити у вигляді таблиці

Таблиця

 

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
1. Обсяг виробництва та реалізації, тис. шт.          
2. Ціна одиниці продукції, грн..          
3. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.          
4. Сума відрахувань роялті, тис. грн..          
5. Коефіцієнт приведення до поточної вартості (1/(1+r)I, де r – ставка дисконту в долях, I – порядковий номер року)          
6. Поточна вартість сум відрахувань роялті, тис. грн.          

Завдання 18.

Необхідно знайти ціну об’єкта промисловості, що не має прототипу на момент продажу. Відомо, що він складається з чотирьох структурних елементів, які виготовлялись послідовно впродовж 8 років.

 

Структурний елемент Вартість заміщення (тис. грн..) за роками
1-й          
2-й            
3-й            
4-й            

 

Ставка дисконту 10%. Нормативний термін дії охоронного документа з моменту декларування ідеї створення об’єкта промислової власності – 50 років.

 

Методичні вказівки.

Вартісна оцінка об’єкта промислової власності (Во) визначається за формулою

де Ці – вартісна оцінка об’єкта промислової власності в і-му році розрахункового періоду

Т1 – початковий рік розрахункового періоду (початковий рік дії виключних прав на об’єкт промислової власності (8 рік виготовлення вважається нульовим))

Т2 – кінцевий рік розрахункового періоду (рік розрахунку вартості об’єкта))

Кп – коефіцієнт приведення різночасових вартісних оцінок до рівня розрахункового року Кп =(1+r)I, r – ставка дисконту в долях

Кс – коефіцієнт, що враховує ступінь техніко-економічного старіння об’єкта

Кс = 1 – Тф / Тн,

Тн – номінальний термін дії охоронного документа

Тф – термін дії охоронного документа в розрахунковому році

Кб – боніфікаційний коефіцієнт (коефіцієнт техніко-економічної значущості) об’єкта промислової власності, числові значення якого встановлюються за шкалою:

- Кб =1,3 – винахід, що не має прототипу (піонерний винахід)

- Кб =1,2 – основний (базовий) винахід

- Кб = 1,1 – допоміжний винахід (удосконалення, що розвиває основний винахід)

- Кб =1,05 – варіантний винахід стосовно основного винаходу

- Кб =1,0 – варіантний винахід стосовно допоміжного винаходу.

 

Завдання 19

Розглядаються три можливі варіанти забудови земельної ділянки. Визначена вартість забудови: житлового проекту – 2250 тис. грн.., торговельного центру – 3600 тис. грн.., офісного будинку – 2875 тис. грн.. На основі наведених у таблиці прогнозних показників щодо здійснення альтернативних варіантів обґрунтувати, який з них відповідає вимогам найліпшого та найефективнішого використання ділянки землі.

Таблиця

 

Показники Варіанти забудови
Житловий проект Торговельний центр Офісний будинок
1. Потенційний річний валовий дохід, тис. грн.
2. Недовикористання та втрати при зборі платежів, тис. грн.
3. Інший дохід, тис. грн.
4. Операційні витрати, тис. грн.
5. Резерв на заміщення зношених активів, тис. грн.
6. Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд 0,131 0,140 0,130
7. Коефіцієнт капіталізації для землі 0,180 0,180 0,180

 

Методичні вказівки.

1. Розрахунок чистого операційного доходу (ЧОД) шляхом зменшення суми потенційного валового доходу та інших доходів на величину можливих втрат, операційних витрат, резерву на заміщення зношених активів.

2. визначення частини чистого операційного доходу, яка припадає на будівлі та споруди (ЧОДб), шляхом перемноження їх поточної вартості на коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд.

3. визначається залишок чистого операційного доходу, що приходиться на земельну ділянку(ЧОДз): ЧОДз = ЧОД – ЧОДб

4. методом прямої капіталізації визначається вартість земельної ділянки (Вз): Вз = ЧОДз / Кз,

де Кз – коефіцієнт капіталізації для землі

 

Завдання 20

Визначити трудовий потенціал підприємства, виходячи з таких даних:

- продуктивність праці робітника у звітному році досягла 15 тис. грн..

- індекс зростання продуктивності праці одного робітника в порівнянні з базовим роком становить 1,09

- індекс зростання фондоозброєності праці одного робітника в порівнянні з базовим роком становить 1,05

- середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу становить 1500 осіб

- процент реалізації трудового потенціалу – 84%

- витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу становлять 160200 грн.

 

Методичні вказівки

1. Визначається одиниця оцінки живої праці одного робітника (А), шляхом встановлення її фондового аналога у вартісному виразі:

А = Пп. * (ΔФв / Δ Пп.),

 

де Пп. – продуктивність праці робітника у звітному році, тис. грн.,

ΔФв - зростання фондоозброєності праці в розрахунку на одного робітника в порівнянні з базовим роком, %

Δ Пп. - зростання продуктивності праці в розрахунку на одного робітника в порівнянні з базовим роком, %

2. Визначається трудовий потенціал технологічного персоналу підприємства:

ТПтех = А*Ч*Кртп,

де Ч- середньорічна чисельність промислово-виробничого потенціалу, чол..,

Кртп – коефіцієнт реалізації трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

3. Трудовий потенціал управлінського потенціалу визначається на основі витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу.

4. Загальний трудовий потенціал підприємства визначається шляхом підсумування вартості трудового потенціалу технологічного і управлінського потенціалу.

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 394 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.043 с.