Список використаних джерел. Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:
Лекции.Орг

Поиск:


Список використаних джерел. Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:
Основна частина

Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послідовності:

- титульний аркуш;

- бланк завдання;

- реферат;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки.

Завершену й оформлену належним чином роботу обов'язково підписують на титульному аркуші й на бланку завдання: студент - автор роботи, науковий керівник, консультанти, завідувач кафедри.

Завдання на дипломну роботу, підписане науковим керівником, консультантами і студентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульного аркуша (за нумерацією сторінок - 2,3).

Мовою дипломної роботи можуть бути російська чи українська, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел є неприпустимим.

У разі виконання роботи за допомогою комп'ютера її виконують на аркушах стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм) - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman з розрахунку 30 рядків на сторінці. Текст розміщують на сторінці, яка обмежується полями: верхнє і нижнє - 20, ліве – 25, праве - 15 мм. Вирівнювання тексту здійснюють за шириною.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплому і розміщуватися, як правило, в додатках.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи й підрозділи (параграфи) згідно з планом роботи.

Заголовки структурних частин дипломної роботи - РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, вступ, розділ, висновки та пропозиції, список ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ - друкують великими літерами по центру сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) по центру сторінки. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком розділу й заголовком підрозділу дорівнює 1 інтервалу основного тексту. Відстань між заголовком підрозділу і текстом має дорівнювати двом інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи (реферат, зміст, вступ, розділ, висновки й пропозиції, список використаних джерел, додатки) слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів (параграфів), рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок і на якому номер сторінки не ставиться. Бланк завдання має дві сторінки, тому його нумерують як сторінки 2, 3. Нумерацію подальших сторінок тексту дипломної роботи проставляють у правому верхньому куті (без крапки після неї); вона є наскрізною упродовж всієї роботи.

Додатки повинні мати спільну з рештою тексту наскрізну нумерацію сторінок.

РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставлять після слів "РОЗДІЛ"; крапку після номеру розділу не ставлять. Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставлять крапку: наприклад, "1.4" (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, тому в тексті на кожну з них має бути посилання з коментарем. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рисунок ___" і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2 – Види підприємств" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією по центру (Додаток Е).

Таблиці, формули, посилання

Цифровий матеріал, як правило, подають у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу.

Зліва розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номеру, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою: наприклад, "Таблиця 2.3 – Показники інтенсивності руху кадрів" (третя таблиці другого розділу). Назву таблиці подають в рядку з написом. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери і розміщують над таблицею зліва. Назву не підкреслюють. Правила оформлення таблиць подано в додатку Е. Заголовки граф таблиць починають з великих літер, підзаголовки - з малих (якщо вони складають одне речення із заголовком) і з великих (якщо вони є самостійними). Заголовки колонок таблиць починають з великої літери (в називному відмінку однини).

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшою частиною пишуть "Продовження таблиці " із зазначенням номера таблиці, назву таблиці не вказують.

У таблицях слід обов'язково зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові, для всіх показників таблиці, їх наводять у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Формули в дипломній роботі нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище і нижче кожної формули треба залишати не менше ніж один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "…. у працях [1-6]… ".

Посилання на ілюстрації номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.9", на формули – порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)", на таблиці – пишуть скорочено, наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці й ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2", "див. рис. 3.3".

Список використаних джерел

Список використаних джерел вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) періодичні видання (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць наприклад: "Бланк И.А. Управление прибылью. - СПб.: НИКА-ЦЕНТР ЭЛЬГА, 2003.-543 с." (див. додаток Ж). Літературні джерела вказуються мовою оригіналу.

Список літератури повинен містити від 25 і більше джерел. Бажано вказувати у посиланнях на літературу сторінки, з яких використані певні матеріали, наприклад, [8, с.145-147]. Використання матеріалів із збірників наукових праць, періодичних видань вказують наступним чином: [31, С. 17-26].

Додатки

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дипломної роботи:

- реальні документи підприємства;

- рекламні матеріали;

- проміжні математичні викладки, економічні докази, формули, розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру (додаток З).

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи і розміщують в порядку появи посилань на них у тексті.

Посередині рядка малими літерами (з першої великої) друкують слово "Додаток" і поряд - велику літеру, що його позначає. Заголовок додатку має бути написаним або надрукованим малими літерами (з першої великої літери) симетрично до тексту сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад,

Додаток А

Методика розрахунку показників виробничої програми

Єдиний додаток у тексті позначають як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують, у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка - велику літеру і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатка А.

Ілюстрації, таблиці й формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "рис. Д.1.2." - другий рисунок першого розділу додатка Д, "формула (А.1)"- перша формула додатка А.

5. Рецензування і захист дипломної роботи

Завершену дипломну роботу рецензують відповідно до порядку виконання дипломної роботи, зазначеному в розділі ІІ цих методичних рекомендацій. Першим роботу рецензує науковий керівник, який складає відзив на неї. У відзиві дають оцінку якості виконання самої роботи і праці дипломника над нею і робиться висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК. Науковий керівник здійснює допомогу студенту в оформленні акту впровадження пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К). В акті зазначають: вид результатів, масштаб та форма впровадження, наукова новизна, прогнозований економічний, соціальний і науково-технічний ефект.

У разі позитивного відзиву наукового керівника дипломну роботу подають на кафедру для проведення внутрішньої рецензії, в ході якої перевіряють відповідність дипломної роботи вимогам щодо виконання, оформлення та захисту. Практична цінність та реальність дипломної роботи значно підвищується при наявності акту про впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (Додаток К).

Захист дипломних робіт здійснюють перед Державною екзаменаційною комісією, яку очолює провідний фахівець з підприємств або доктор економічних наук, професор іншого ВНЗ. До захисту допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до захисту, подає декан факультету.

Студент, який прибув на захист, повинен мати крім матеріа­лів роботи, відгук керівника проекту й рецензію на подану ро­боту. Відгук і рецензія перед початком засідання ДЕК представ­ляють секретареві ДЕК. При відсутності відгуку та рецензії сту­дент до захисту не допускається.

Захист дипломної роботи здійснюється прилюдно перед Державною комісією. Основні положення дипломної роботи викладаються студентом у доповіді протягом 10-15 хвилин, в якій стисло вказуються актуальність дослідження, мета роботи, основні результати аналізу, найбільш істотні висновки й пропозиції. По закінченні доповіді зачитують рецензію на дипломну роботу. Студент висловлює своє ставлення до зауважень. З урахуванням одержаної інформації члени ДЕК формулюють питання, що можуть виходити за коло проблем, розглянутих у дипломній роботі, торкатися інших знань, якими повинен володіти майбутній фахівець.

Після захисту всіх робіт у даний день ДЕК про­водить закрите обговорення рівня поданих робіт та їх захисту. Відразу після оголошення результатів захисту студенти повинні здати роботи на кафедру під розписку.

Захист може проходити як у ВНЗ, так і на базових об'єктах дослідження – на підприємствах, в організаціях, установах.

 

6. Критерії оцінювання дипломної роботи

Підсумкову оцінку дипломній роботі студента має виставити державна екзаменаційна комісія, рішення якої є остаточним і оскарженню не підлягає. При визначенні комісією оцінки роботи враховують наступні чинники:

- актуальність обраної теми дипломної роботи;

- відповідність результатів, які досягнуті в роботі, поставленій меті й завданням;

- зв’язок з програмами науково-дослідної роботи Академії;

- логічність і послідовність викладення матеріалу, що досліджується;

- рівень застосування сучасних інформаційних технологій при написанні роботи;

- рівень володіння та застосування мультимедійної техніки (за наявності), активність використання роздавального матеріалу;

- рівень практичного дослідження проблеми, реальність і суттєвість запропонованих рекомендацій, наявність економічного ефекту;

- рівень теоретичного дослідження, ступінь вивчення сучасних методів;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- особливості самостійної роботи студента;

- наукова новизна роботи.

Комісія звертає також увагу на якість захисту дипломної роботи. Студент повинен стисло, послідовно й чітко викласти основні результати дослідження, аргументовано захищати свої пропозиції та погляди на проблему, володіти культурою презентації наукової праці. Крім того, враховують загальний рівень підготовки студента.

Оцінка дипломної роботи студента виставляється за шкалою, що представлена на рис. 6.1.

Далі за наведеною шкалою набрані бали переводять у національну оцінку і градацію за шкалою ЕСТS.

Таблиця 6.1 - Критерії оцінки дипломних робіт та їх відповідність шкалі ЕСТS

Відсоток балів, набраних у результаті виконання та захисту дипломної роботи Оцінка за національною шкалою Градація за шкалою ЕСТS
більше 90-100 включно Відмінно А
більше 80-90 включно Добре В
більше 70-80 включно С
більше 60-70 включно Задовільно D
більше 50-60 включно E
від 0 до 50 включно Незадовільно F

Студенти, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з навчального закладу з академічною довідкою. Після захисту дипломна робота зберігається в архіві академії.


 

 


Рисунок 6.1 - Критерії оцінювання дипломних робіт


Додаток А

Орієнтовна тематика дипломних робіт із спеціальності

7.050107- «Економіка підприємства»

 

Об’єктом дослідження дипломної роботи відповідно до спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства" можуть бути:

- житлово-експлуатаційні підприємства;

- комунальні підприємства (санітарно-технічні, енергетичні й транспортні);

- підприємства зовнішнього міського благоустрою (зелене господарство, зовнішнє освітлення і шляхове господарство);

- житлово-комунальні комплекси (які поєднують декілька сфер діяльності);

- інші підприємства (за погодженням з керівником роботи).

Кожну тему дипломної роботи можна виконувати на матеріалах одного з вищевказаних підприємств. Наприклад, після включення до теми дипломної роботи «Дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства й розробка заходів щодо підвищення її ефективності» об’єкта дослідження назва теми матиме наступний вигляд: «Дослідження фінансово-господарської діяльності ДКП «Харківкомуночиствод» і розробка заходів щодо підвищення його ефективності».

 

Орієнтовна тематика дипломних робіт:

1. Визначення резервів і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи підприємства.

2. Дослідження фінансово-економічного стану й розробка заходів із зниження збитковості підприємства.

3. Розробка заходів щодо підвищення якості фінансово-господарської діяльності підприємства.

4. Планування та економічне обгрунтування напрямків зниження експлуатаційних витрат.

5. Дослідження фінансово-економічної діяльності й розробка з підвищення доходів комунального підприємства.

6. Дослідження експлуатаційних витрат на надання послуг і розробка напрямків впровадження енергозберігаючих технологій.

7. Тариф як фактор оптимізації фінансових результатів діяльності підприємств галузі.

8. Порівняльна характеристика моделей взаємовідносин міської влади, споживачів і виробників послуг підприємств галузі.

9. Дослідження особливостей формування дебіторської заборгованості на підприємстві та розробка моделі оптимізації фінансових результатів.

10. Дослідження фінансово-господарської діяльності і формування економічної політики підприємства в умовах ринку.

11. Дослідження аспекту відтворення основних фондів підприємства і визначення напрямків удосконалення його діяльності.

12. Дослідження продуктивності праці, форм та систем оплати праці і пошук напрямків їх удосконалення на підприємстві.

13. Дослідження системи обліку й розробка пропозицій щодо зниження

комерційних витрат електричної енергії.

14. Механізм оплати проїзду як фактор підвищення доходності підприємств міського електричного транспорту.

15. Міжнародний туризм як інструмент підвищення ефективності функціонування готелю в умовах ринкової економіки.

16. Формування економічної політики житлового підприємства в умовах трансформування економіки України.

17. Дослідження особливостей ціноутворення на послуги готельних підприємств у сучасних умовах.

18. Ефективність тролейбусного обслуговування в системі транспортного обслуговування житлового масиву.

19.Організаційно-економічні перспективи експлуатації житлового фонду в умовах формування ринкових відносин.

20. Геоінформаційні системи як інструмент керування комунальною власністю міста.

21. Конкурентоспроможність трамвайних маршрутів як фактор підвищення доходності підприємств міського електротранспорту.

22. Дослідження існуючої практики організації газопостачання і розробка напрямків її удосконалення.

23. Розробка пропозицій з удосконалення взаємовідносин підприємства зі споживачами.

24. Відтворення основних фондів житлового господарства: види й джерела фінансування.

25. Розробка заходів з удосконалення формування прибутку комунального підприємства.

26. Санація підприємств міського господарства шляхом реструктуризації.

27. Бюджетування як інструмент керування економічною діяльністю підприємства.

28. Дослідження і розробка пропозицій з удосконалення методики факторного аналізу фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємства.

29. Дослідження методики проведення економічної діагностики результатів діяльності підприємства і визначення напрямків її удосконалення.

30. Дослідження і розробка методики розрахунку впливу окремих чинників на кінцеві результати діяльності підприємства з використанням багатофакторних мультиплікативних моделей.

31. Дослідження і розробка методики багатофакторного аналізу техніко - економічних показників діяльності підприємства з використанням комп'ютерних технологій.

32. Дослідження методики аналізу динаміки й прогнозування техніко-економічних показників діяльності підприємства і визначення напрямків щодо її удосконалення.

33. Удосконалення системи керування підприємствами і організаціями як складова реформування ЖКГ .

34. Розробка пропозицій з реструктуризації підприємств і організацій ЖКГ.

35. Стимулювання економного і раціонального господарювання та використання ресурсів.

36. Формування ринкових відносин у житловій сфері шляхом впровадження і удосконалення конкурентних відносин на ринку послуг.

37. Економічне обгрунтування розвитку схем тепло -, водопостачання та водовідведення населених пунктів.

38. Розробка механізму тарифного регулювання з урахуванням скорочення нераціональних витрат.

39. Запровадження диференційованих тарифів на послуги підприємств ЖКГ, що надаються за нормами або показниками приладів обліку.

40. Формування ринкових відносин у сфері діяльності міського електротранспорту шляхом забезпечення конкуренції на ринку транспортних послуг.

41. Обґрунтування перспективних напрямків інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.

42. Обґрунтування напрямків ефективного використання інвестиційних ресурсів підприємства.

43. Обґрунтування проекту підвищення ефективності формування і використання основного і оборотного капіталу підприємства.

44. Обґрунтування проекту диверсифікації діяльності підприємства.

45. Керування господарськими ризиками в інноваційно-інвестиційній діяльності підприємства.

46. Розробка програми (проекту) підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства.

47. Обґрунтування стратегічних напрямків виходу фірми з кризового стану.

48. Діагностика й розробка напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства.

49. Розробка шляхів оптимізації організаційно-економічної структури підприємства.

50. Удосконалення організації праці персоналу та підвищення якості обслуговування на підприємстві.

51. Удосконалення мотивації праці і підвищення ефективності діяльності підприємства.

52. Резерви підвищення ефективності праці різних категорій робітників на підприємстві.

53. Оцінка інвестиційного клімату й розробка фінансової стратегії підприємства.

54. Керування інноваційною діяльністю підприємства й розробка заходів з підвищення ефективності його діяльності.

55. Керування інноваціями й розробка бізнес-плану впровадження інноваційного проекту в діяльність підприємства.

56. Розробка системи моніторингу реалізації інвестиційних програм підприємства.

57. Удосконалення керування комунікаційною діяльністю підприємства на основі впровадження сучасних інформаційних технологій.

58. Дослідження ефективності використання нових інформаційних технологій в керуванні й розробка інформаційної стратегії підприємства.

59. Оцінка ринкової вартості житлового будинку й визначення нормативних витрат на його утримання

60. Розробка системи збалансованих показників ринкового функціонування житлового господарства.

61. Формування ринкових відносин у житловій сфері.

62. Формування ринкових відносин у господарстві водопостачання як складова реформи ЖКГ.

63. Особливості формування ринкових відносин у сфері теплопостачання як складова реформи ЖКГ.

64. Удосконалення організаційно-економічного механізму в сфері міського електротранспорту.

65. Підвищення якості послуг МЕТ як напрямок реформування галузі.

66. Формування ринкових відносин у сфері зовнішнього благоустрою міст.

67. Впровадження договірних відносин між власниками житла, керуючими компаніями й підрядними організаціями - основа створення конкурентного середовища в ЖКГ.

68. Основні важелі створення достатнього рівня фінансування підприємств та організацій ЖКГ в умовах реформування галузі.

69. Реструктуризація, реорганізація та роздержавлення житлово-експлуатаційних організацій з метою перетворення їх на рівноправних партнерів на ринку послуг.

70. Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання і використання ресурсів в умовах реформування ЖКГ.

71. Дослідження і розробка методики рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.

72. Дослідження і розробка методики кількісної рейтингової оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства (його структурних підрозділів).

73. Дослідження і розробка пропозицій щодо підвищення рівня економіко-аналітичної діяльності підприємства.

74. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства та розробка пропозицій щодо підвищення рівня його аналітичної роботи.

 


Додаток Б

Бланк завдання на дипломну роботу

 

Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства
Кафедра______________________________________ Спеціальність:_________________________________ Спеціалізація: _________________________________

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Зав. кафедри _____________________
"…..." ……………………….. 200 р.

 

ЗАВДАННЯ на ДИПЛОМНу робоТУ СТУДЕНТові

____

(прізвище, ім`я та по батькові)

1.Тема дипломної роботи __________________________________________
затверджена наказом по академії від “____” ___________ 200__ р. № _______
2. Термін здачі студентом закінченої роботи “____” ____________ 200__ р.
3. Вихідні дані до роботи:________________________________________________ ________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці): ________________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу:_______________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  

6. Консультанти (за розділами роботи)

розділ   Консультант (наук. ступінь, посада, прізвище, ініціали)   Підпис, дата  
Завдання видав   Завдання прийняв  
Основна частина            
             
Охорона праці            
               

 

7. Дата видачі завдання “____” ___________ 200_ р.

 

Керівник роботи __________________ (підпис)

 

Завдання прийняв студент __________________ (підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Зміст етапів підготовки дипломної роботи   Термін виконання етапів роботи   Примітка  
1. Написання вступу й характеристики підприємства    
2. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства    
3. Вивчення літератури за темою дослідження    
4. Розробка пакету документів і проведення необхідних розрахунків для проектної частини        
5. Збір матеріалів і написання розділу “Охорона праці»    
6. Виконання графічної частини        
7. Оформлення пояснювальної записки      
8. Попередній захист і отримання рецензії      
9. Захист дипломної роботи        

 

Студент-дипломник ______________ _________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Керівник роботи ______________ _________________________

(підпис) (П.І.Б.)


Додаток В

Орієнтовний план дипломної роботи

Тема: Дослідження фінансово-господарської діяльності КП «Енергоресурс» і розробка заходів щодо підвищення її ефективності

 

Вступ

Розділ 1 Характеристика підприємства

Розділ 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності

2.1 Аналіз показників виробничої програми

2.2 Аналіз показників стану, руху й ефективності використання основних фондів

2.3 Аналіз показників з праці та її оплати

2.4 Аналіз витрат

2.5 Аналіз доходів

2.6 Аналіз фінансових результатів

2.7 Аналіз фінансового стану

Розділ 3 Обґрунтування актуальності обраної теми

Розділ 4 Розробка шляхів підвищення ефективності діяльності КП «Енергоресурс»

4.1 Теоретичні й прикладні основи вивчення та зниження втрат електроенергії в мережі

4.2 Впровадження заходів щодо зниження втрат електроенергії шляхом встановлення інтегрованої системи обліку споживання енергоресурсів

4.3 Техніко-економічне обґрунтування заміни обладнання на підстанції ПС «Лозівська»

Розділ 5 Охорона праці

Розділ 6 Використання ЕОМ

Висновки

Список використаної літератури

Перелік графічного матеріалу

Додатки


Додаток Д

Титульна сторінка дипломної роботи

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра міської і регіональної економіки

 

 

Дипломна робота

 

Назва теми дипломної роботи і підприємства,

за матеріалами якого виконано роботу

 

 

студента 5-6 курсу групи ЕПМГ-__

спеціальності 7.050107 -

«Економіка підприємства» Прізвище, ініціали

________________

Підпис студента

Керівник:

науковий ступінь, посада Прізвище, ініціали

_________________

Підпис керівника

 

Консультант:

науковий ступінь, посада Прізвище, ініціали

_________________

Підпис консультанта

Зав. кафедри:

науковий ступінь Прізвище, ініціали

_________________

Підпис зав. кафедри

 

 

Р.

Додаток Е

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 2.7 - Склад і структура фонду оплати праці

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Сума, тис.грн. Питома вага, % Сума, тис.грн. Питома вага, % Сума, тис.грн. Питома вага, %
1. Основна заробітна плата 946,6 69,9 1069,4 64,9 1338,4 61,5
2. Додаткова заробітна плата 387,7 28,6 546,8 33,2 779,4 35,8
3. Інші компенсаційні виплати 20,9 1,5 30,5 1,9 58,6 2,7
Всього 1355,2 1646,7 2176,4

Приклад оформлення ілюстрації

 
 

 

 


Рис. 2.1 - Форми інвестиційного ризику.


Додаток Ж

Приклади оформлення списку використаної літератури

Характеристика джерела Приклад оформлення
Закони Закон України «Про оплату праці» // Закони України. – К.: Інститут законодавства, 1997. – Т.8. – С. 210-218.
Монографії (один, два або три автори) Юр`єва Т.П. Економіка міського господарства: - Харків: ХДАМГ, 2002. – 672 с.
Чотири автори Управление проектами / Н.И. Ильин, А.И. Кочеткова, И.Г. Лукманова, А.М. Немчин / Под ред. А.И. Кочетковой. – СПб.: Два+Три, 2000. – 345 с.
П’ять і більше авторів Бизнес-план инвестиционного проекта / В.М. Попов, Л.П. Кураков, Г.В. Медведев и др. / Под ред. Л.Г. Голуб. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 285 с.
Колективний автор Стан ринку праці України за січень-вересень 2006 р.: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2007. -156 с.
Багатотомні видання Бригхем Ю.І. Финансовый менеджмент: В 2 т. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – Т.2.
Збірники наукових праць Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.
Складові частини книги Поддерегин А.Н. Финансы предприятий // Оборотные средства. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 89-119 с.
Складова частина журналу (стаття) Винниченко В.С. Проблемы организации взаимодействия разных видов пассажирского транспорта // Коммунальное хозяйство городов. – 2002. - № 37. – С. 101-103.
Електронні джерела http://www. nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

 


Додаток З

Титульна сторінка графічного матеріалу до дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра міської і регіональної економіки

 

 

Графічний матеріал до

дипломної роботи

 

Назва теми дипломної роботи і підприємства,

за матеріалами якого виконано роботу

 

 

студента 5-6 курсу групи ЕПМГ-__

спеціальності 7.050107 -

«Економіка підприємства»

Прізвище, ініціали

________________

Підпис студента

 

 

Науковий керівник:

науковий ступінь,

посада

Прізвище, ініціали

_________________

Підпис керівника

 

 

Р.


Додаток И

Зразок оформлення зовнішньої рецензії

На дипломну роботу

 

Назва підприємства, організації, установи Державній екзаменаційній комісії №__

із захисту дипломних робіт зі спеціальності

7.050107 - «Економіка підприємства»

Зовнішня рецензія

«___» ____________200_ №______

м. Харків

 

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 461 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.049 с.