На дипломну роботу студента
Лекции.Орг

Поиск:


На дипломну роботу студента
спеціальності 7.050107 -

«Економіка підприємства»

____________________________________

(прізвище, ініціали студента)

на тему ____________________________

(назва теми дипломної роботи і підприємства, за

матеріалами якого виконано роботу)

 

 

Зовнішня рецензія має містити:

- висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості дипломної роботи;

- характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідність змісту роботи її завданням;

- висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів щодо вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;

- оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення роботи підприємства;

- оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль, грамотність викладення тощо);

- висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам, що висуваються до робіт такого рангу; про можливість допущення її до захисту, за бажанням рецензента, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи.

 

Назва посади підпис печатка ініціали, прізвище

Додаток К

Зразок акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи у діяльність підприємства

 

Погоджено Затверджую

Зав. кафедри міської і регіональної економіки Керівник підприємства

__________________________ ____________________________

підпис прізвище, ініціали підпис прізвище, ініціали

 

«___» _______________200__р. «___» _______________200__р.

 

Акт

Впровадження пропозицій та розробок

Дипломної роботи в діяльність підприємства

 

Замовник___________________________________________________________________

(найменування підприємства – об’єкта дипломної роботи)

________________

(П.І.Б. керівника підприємства)

 

Цим актом підтверджується, що результати дипломної роботи на тему

________________

(найменування теми, затвердженої наказом №______ від «___» _____________200__р.)

яку виконано ____

(П.І.Б. студента-дипломника)

 

на кафедрі_______

(назва кафедри)

за спеціальністю _________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

 

яка виконувалася з_________________ по _______________ 200_ р.

 

впроваджені_____

(найменування підприємства, де здійснювалось впровадження)

1. Вид впроваджених результатів ______________________________________________

(удосконалення методів, організаційної структури,

________________

технології керування, бізнес-плану тощо)

 

2. Характеристика масштабу впровадження______________________________________

(удосконалення праці економіста, діяльності

 

________________

відділу, операційної системи, системи керування та підприємства в цілому тощо)

 

3. Форма впровадження: ______________________________________________________

 

Методика (метод) _______________________________________________________________

 

 

4. Наукова новизна результатів дипломної роботи:________________________________

___________

(розроблено вперше…, удосконалено…, набуло подальшого розвитку…)

 

5. Впроваджено:

 

в систему керування_________________________________________________________

(назвати розробки й пропозиції)

 

в операційну систему_________________________________________________________

(назвати розробки й пропозиції)

 

6. Прогнозований (плановий очікуваний) річний економічний ефект від впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи становить:

________ тис. грн.

(цифрами і прописом)

 

За рахунок ______

(економії витрат, оптимізації управлінських рішень, збільшення

________________

обсягу наданих послуг тощо)

 

 

7. Соціальний і науково-технічний ефект ________________________________________

________________

(оздоровлення і покращення умов праці, удосконалення структури керування,

________________

підвищення якості обслуговування, удосконалення соціального пакету для працівників,

________________

автоматизація процесів виробництва та керування тощо)

 

 

Від Внз Від підприємства

 

 

Науковий керівник дипломної роботи Головний економіст

 

 

__________________________ ___________________________

(підпис) П.І.Б. (підпис) П.І.Б.

 


Додаток Л

Зразок оформлення штампу до аркушів роздавального матеріалу

 

 

звичайний штамп

40   П.І.Б. Підпис МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
     
Викон.    
Керівн.     Тема дипломної роботи Масштаб Дата
Консульт.       1:1    
     
Зав.каф. Бубенко П.Т  
      Аркуш 1 Аркушів 6
5 Факультет Група Курс Назва аркуша графічного матеріалу   Кафедра міської і регіональної економіки
10 Е і П (ЗН) ЕПМГ 5,6
  20 25 20 70 25 25
               

 

малий штамп - для серії аркушів під однією назвою

 

А
Аркуш Б Аркушів В

 

де А - номер аркуша в переліку графічного матеріалу;

Б - порядковий номер (рахунок проводиться зліва напра­во) даного аркуша в серії;

В — кількість аркушів у серії.

 

 


Додаток М

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 192 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.