Матриця визначення конкурентоспроможності виробу №1
Лекции.Орг

Поиск:


Матриця визначення конкурентоспроможності виробу №1
Індикатор Споживчі властивості виробу    
Ціна Якість Дизайн Смакові характери-стики Престиж
Підприємство бал ранг бал ранг бал ранг бал ранг бал ранг
ПАТ « А»              
ПП «Б»              
ПАТ «В»              
ПАТ «Д»              
ПАТ «К»              
Вага індикатора           - -

Матриця визначення конкурентоспроможності виробу №2

Індикатор Споживчі властивості виробу    
Ціна Якість Дизайн Смакові характери-стики Престиж
Підприємство бал ранг бал ранг бал ранг бал ранг бал ранг
ПАТ « А»              
ПП «Б»              
ПАТ «В»              
ПАТ «Д»              
ПАТ «К»              
Вага індикатора              

 

Матриця визначення конкурентоспроможності виробу №3

Індикатор Споживчі властивості виробу    
Ціна Якість Дизайн Смакові характери-стики Престиж
Підприємство бал ранг бал ранг бал ранг бал ранг бал ранг
ПАТ « А»              
ПП «Б»              
ПАТ «В»              
ПАТ «Д»              
ПАТ «К»              
Вага індикатора              

Підсумкова таблиця для визначення конкурентоспроможності потенціалу ПАТ « А»

№ п/п Види робіт KSopia Структура виробництва продукції за проектною потужністю (Sv) Структура фактичного продажу продукції (Sp) Скорегована Ksopia на Sv Скорегована Ksopia на Sp Резерв конкурентно-спроможності RKSia Ранг конкурентноспромож-ності потенціалу підприємства Rangкпп
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Виріб№1          
2. Виріб№2          
3. Виріб№3          
           
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Виробництво, розподіл та збут продукції

Показники Кч ПАТ « А» ПП «Б» ПАТ «В» ПАТ «Д» ПАТ «К» Ранг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Потужність підприємства, тис.грн 1,2    
Якість продукції,% 1,25  
Фондовіддача, грн. 1,1   1,45 1,52 1,50 1,48  
Витрати на 1 грн. товарної продукції 1,1   0,95 0,87 0,90 0,88  
Екологія виробництва (штрафи), грн. 1,05  
Прибуток, тис. грн. 1,15    
Рентабельність, % 1,15   0,33 0,36 0,35 0,34  

Організаційна структура та менеджмент

Показники Кч ПАТ « А» ПП «Б» ПАТ «В» ПАТ «Д» ПАТ «К» Ранг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ділові якості менеджерів, балів 1,2  
Ефективність організаційної структури управління, балів 1,15  
Віковий стан персоналу, % працівників до 45 років 1,15  
Рівень освіти, % працівників з вищою освітою 1,05  
Продуктивність праці, тис. грн. 1,2   98,65 103,57 100,05 101,3  
Середньомісячна оплата праці, тис.грн. 1,25   10,89 23,12 20,53 21,32  

Маркетинг

Показники Кч ПАТ « А» ПП «Б» ПАТ «В» ПАТ «Д» ПАТ «К» Ранг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обсяги поставок на внутрішній ринок, тис. грн. 1,2    
Фінанння рекламної ді-сті, % до загал. витрат підприємства 1,15 1,3 0,5 2,3 1,3 1,6  
Фірмовий стиль (розвинуті напрямки) 1,15  
Ціна за один. продукції., грн. 1,25 2,9 2,80 3,10 2,95 3,00  
Інноваційна діяльність, тис. грн. 1,25 105,7 - - 88,4  

Фінанси

Показник Кч ПАТ « А» ПП «Б» ПАТ «В» ПАТ «Д» ПАТ «К» Ранг
Коефіцієнти ліквідності
Коефіцієнт поточної оцінки 1,05 1,17 0,90 1,62 1,75 1,02  
Коефіцієнт критичної оцінки 1,1 0,99 1,24 1,52 0,85 1,4  
Оборот матеріально-товарних запасів 1,05 16,48 14,26 19,57 16,52 17,5  
Термін погашення дебіторської заборгованості 1,05 71,71 97,38 109,87 105,37 103,5  
Коефіцієнти рентабельності:
Рентабельність продажу 1,15   0,16 1,23 0,38 1,05  
Рентабельність активів 1,05   0,20 0,79 0,50 0,92  
Рентабельність власного капіталу 1,1   0,24 0,85 0,62 0,62  
Показники ефективності:
Оборотність активів, об. 1,1 2,8 1,4 3,5 1,9 2,7  
Прибуток на одного працюючого, тис. грн. 1,05   31,45 37,85 33,62 34,86  
Виторг на 1-го працюючого, тис. грн. 1,05   98,65 103,57 100,05 101,3  
Коефіцієнт залежності
Коефіцієнт заборгованості 1,1 0,71 0,80 0,93 0,97 0,85  
Коефіцієнт капіталізації 1,15  
                   

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

а) основна

1. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

2. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 261 с.

3. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства” / Н.В. Мєшкова-Кравченко. – Херсон, ХНТУ, 2006.- 25 с.

5. Індивідуальні завдання та методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “ Потенціал підприємства: формування та оцінювання” студентами спец. 6.050100 «Економіка підприємства” / Н.В. Мєшкова-Кравченко. – Херсон, ХНТУ, - 2006. – 26 с.

6. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни « Потенціал підприємства: формування та оцінювання » для студентів спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства” заочної форми навчання / Н.В. Мєшкова-Кравченко. – Херсон, ХНТУ, 2006. – 22 с.

 

б) додаткова

7. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004 г. – 224 с.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Кош, 1999. – 416 с.

9. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П.Градова. – 3-е изд., испр. – СПб.: Спец-ЛИТ, 2000. – 589 с.

10. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.:ИНФРА-М, 2000. – 312 с.

11. Міжнародні стандарти оцінки: принципи, стандарти та правила / За ред. О.Драпіковського, І.Іванової. – К.: УКРелс, 1999. – 105 с.– 2001, - 320 с.

12. Мендрул А., Пузий Ф, Галкин И., Скринько С. И др. Учебное пособие для подготовки к сдаче квалификационного экзамена по экспертной оценке имущества, недвижимости, имущественных и неимущественных прав, бизнеса, техники и оборудования (категория А, В, С). – К.: Эксперт-Л, 2000. – 323с.

13. Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. – М.: Тандем; Экмос, 2000. – 352 с.

14. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. Пособие / Под ред. Н.А.Абдулаева, Н.А.Колайко. – М.: ЭКМОС, 2000. – 352 с.

 

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.