ТЕМА: Визначення методів менеджменту, які доцільно використовувати в різних ситуаціях.
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА: Визначення методів менеджменту, які доцільно використовувати в різних ситуаціях.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Мета: навчити студентів визначати необхідність використання різноманітних методів менеджменту в різних управлінських ситуаціях.

 

І. Хід роботи.

 

1. Необхідно визначити методи менеджменту, які доцільно використовувати по чотирьох ситуаціях відповідно до варіанту.

2. Дати обґрунтовані відповіді на запитання.

 

 

ІІ. Вихідні дані.

 

Варіант 1.

 

До начальника цеху звернувся майстер із раціоналізаторською пропозицією. Керівник не прийняв ідею підлеглого і навіть запев­нив у її непридатності до впровадження. Як виявилося пізніше, начальник цеху привласнив собі раціоналізаторську ідею, зверну­вся до вищого керівництва підприємства з пропорцією про її впровадження. Розрахунки показали, що реалізація цієї ідеї забез­печить економію матеріальних ресурсів на 20%. Ідея була підтри­мана і "раціоналізатор" отримав матеріальну винагороду.

Майстер довідався про незаконне привласнення своєї ідеї і зве­рнувся до дирекції підприємства з проханням вирішити це непо­добство. Працівники цеху підтримали майстра і підтвердили пра­вдивість інформації.

Завдання:

Якими мають бути дії вищого керівництва підприємства по відношенню до начальника цеху?

Якими мають бути дії вищого керівництва підприємства по відношенню до майстра?

Які саме методи менеджменту будуть доречними в цій ситуа­ції?

Які заходи слід здійснити для недопущення подібної ситуації у майбутньому?

 

Варіант 2.

 

За результатами діяльності підприємства (зростання обсягу про­даж, прибутку), з урахуванням ситуації на ринку сировини, цін кон­курентів, запитів споживачів, керівництвом виробничого підприєм­ства "Лакма" було вирішено знизити ціни на деякі види продукції.

Минув місяць після прийняття цього рішення. Директор під­приємства "Лакма" отримав інформацію, що один із менеджерів з продажу реалізує товар замовникам за старими цінами, а різницю залишає собі.

Завдання:

Якими мають бути дії директора підприємства по відношенню до менеджера, працівників відділу збуту?

Визначте методи менеджменту, які доцільно застосовувати в даній ситуації.

Які загальні функції менеджменту доцільно посилити керівництву організації?

 

 

Варіант 3.

У цех №1 м'ясопереробного комбінату прийняли на роботу молодого спеціаліста, який тільки-но отримав диплом і ще не має досвіду роботи. В цеху розміщена конвеєрна дільниця. Операції, що виконуються на конвеєрі, нескладні для досвідчених праців­ників, виконуються швидко та механічно. У молодого ж спеціалі­ста робота виконується не так швидко і якісно, як йому хотілося б. Спостерігаючи зі сторони, бригадир оцінює його дії як невпев­нені, але помічає, що все ж таки працівник намагається виконати роботу якомога краще, аби не погіршити результати роботи бригади в цілому. Останнім часом вище керівництво комбінату наго­лошує: "Висока якість продукції - це наша візитна картка".

Завдання:

Якими мають бути дії бригадира в цій ситуації?

Які методи менеджменту бригадир може застосувати до молодого фахівця?

Яку політику маг проводити керівництво підприємства щодо молодих спеціалістів?

 

 

Варіант 4.

 

На виробничій дільниці цеху промислового підприємства сталася поломка обладнання. Часу для очікування ремонтної бригади не було, оскільки необхідно до кінця робочого дня виконати термінове замовлення. Один з робітників виявив бажання ліквідувати неспра­вність, хоча це й не входило до його посадових обов'язків. Майстер не заперечував і навіть підганяв робітника. Ризикуючи життям, він ліквідував поломку. Начальник цеху довідався про ці події.

Завдання:

Якими мають бути дії начальника цеху по відношення до майс­тра, до робітника? Відповідь обґрунтуйте.

Чи доречно застосовувати соціально-психологічні методи в цій ситуації?

Яке рішення керівництву підприємства доцільно прийняти що­ до організації роботи ремонтної бригади?

 

 

Варіант 5.

 

У напружений період завершення виробничого завдання в бри­гаді мало місце порушення трудової дисципліни через неприпус­тиму поведінку двох робітниць. В результаті в строк не було ви­конано запланований обсяг роботи. Працівники бригади не отримали очікуваної премії.

Раніше подібні ситуації кілька разів повторювалися, але ні з боку бригади, ні керівництва не було вжито жодних відповідних заходів.

Останній випадок порушення трудової дисципліни примусив бригадира прийняти рішення: після закінчення зміни провести збори трудового колективу і публічно обговорити проблему.

Завдання:

Які методи управління внутрішньогруповими процесами і явищами, направленими на обмеження негативних тенденцій у колективі, ви запропонували б для вирішення проблеми?

Чи доречно застосовувати економічні методи в цій ситуації?

Чи с помилки в діях бригадира, працівників бригади?

 

 

ІІІ. Вказівки до виконання роботи.

 

Методи менеджменту - це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії. Вони покликані забезпечити високу ефективність діяльності ко­лективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного його члена, забезпечити своєчасну і дієву ліквідацію відхилень від накресленої програми дій.

За напрямом впливу на керований об'єкт методи менеджменту можна розподілити на:

методи прямого впливу, які безпосередньо впливають на керовану систему (накази, розпорядження, вказівки, інструкції, положення, тарифи тощо);

методи непрямого впливу, які створюють умови для впливу
на керовану систему (плани, стимули, методи формування ко­лективів тощо).

За способом урахування інтересів працівників методи менедж­менту поділяються на такі групи:

методи матеріального впливу, які враховують майнові та фі­нансові інтереси працівників і включають різноманітні еконо­мічні стимули;

методи владного впливу, які націлені на упорядкування функ­цій, обов'язків і прав працівників, регламентацію та регулювання їх діяльності (штатні розписи, регламенти діяльності, положення про виконавців, договори, накази, розпорядження, до­гани тощо);

методи морального впливу, які спрямовані на підвищення соціально-господарської активності та включають соціальні нор­ми, моральні стимули, методи установлення хороших взаємовідносин між керівником і підлеглим тощо.

За формою впливу методи менеджменту можна умовно поділи­ти на:

кількісні методи (калькуляції, кошториси, бюджет, матеріаль­ні стимули тощо);

якісні методи (вказівки, інструкції, моральні стимули, методи добору колективу за психофізіологічними факторами).

За характером впливу методи менеджменту поділяються на:

економічні методи менеджменту, які обумовлюються різно­манітними економічними важелями, за допомогою яких досягається взаємне та індивідуальне задоволення потреб на усіх рівнях (економічні плани і матеріальні стимули);

технологічні методи менеджменту, які впливають на пра­цівників через документи, що визначають технологію здійснення виробничо-господарських процесів. До них належать:

технологічні документи (виконують певну роботу, працівники, які керуються певним переліком технологічних операцій, тех­нологічними картами, вказівками з використання конкретного обладнання та оснащення, обґрунтованою послідовністю вико­нання трудових процесів);

конструкторські документи (вплив яких забезпечується через
використання у процесі трудової діяльності ескізів виробів, де­талей, вузлів, креслень, конструкторських карт, конструкторсь­ких схем складання машин та оснащення тощо).

соціально-психологічні методи менеджменту, які викорис­товуються з метою підвищення активності працівників та ство­рення відповідних соціально-психологічних умов для їх трудової діяльності. Ці методи використовують індивідуальну і групову свідомість, психологію та ґрунтуються на суспільно-значимих морально-етичних категоріях, цінностях та вихованні. До них належать:

соціальні плани (їхній вплив здійснюється через створення сприятливих умов праці, забезпечення відпочинку, організації побуту, медичного обслуговування, охорони праці тощо);

моральні стимули (впливають через нагородження орденами, грамотами, присвоєння звань тощо);

методи формування колективів та соціально-психологічного клімату в колективі (забезпечують вплив на засадах добору його членів за характером, стажу, національністю, розташування кадрів на робочих місцях тощо);

адміністративні методи менеджменту (організаційно-розпорядчі), завдяки яким відбувається вплив на діяльність орга­нізації в цілому та на окремих її працівників. До них належать:

організаційні способи, що реалізуються через документи три­валої дії та здійснюються шляхом організаційного регламенту­вання (закони, положення, статути, укази), організаційного нормування (витрат сировини, енергії, інструменту),
організаційного інструктування (інструкції, правила, вимоги),
організаційного інформування (акти, протоколи, доповідні за­писки, телеграми, заяви);

розпорядчі способи (накази, розпорядження, вказівки);

дисциплінарні способи (зауваження, догана, переміщення по­садових осіб, звільнення тощо).

Методи менеджменту взаємопов'язані, отже цей поділ цілком умовний. Наприклад, техніко-економічний план (економічний ме­тод) починає впливати на працівників організації після того, як він затверджений наказом директора (розпорядчі методи). При цьому можливі зміни в складі працівників (соціально-психологічні методи), викликані необхідністю виконання цього плану. Тому на практиці застосування конкретного методу має комплексний характер.

 

Література: Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. Основи менеджменту (практикум). Київ, Центр навчальної літератури, 2007р., с. 243-248

Дата добавления: 2017-02-11; просмотров: 726 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.