Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

II. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 9 страница22 Про що може захисник просити суд, коли не заперечує факту здійснення підсудним злочину?

23 Про що може говорити захисник у заключній частині промови?
24. Що таке репліка?

25 Чим відрізняється зміст репліки від основної судової промови?

26. Чи може захисник відмовитись від проголошення репліки, якщо прокурор скористався нею? Мотивуйте свою відповідь.

27. Чи може виступати захисник з реплікою, якщо прокурор від­мовиться від неї? Мотивуйте обидва варіанти.

28 Що має бути виділено і сформульовано в репліці?

29. Яких основних правил повинні дотримуватися під час судових дебатів прокурор і адвокат?

30. Чи допустима альтернатива в судовій промові?

31. В чому полягає зміст такого риторського прийому, як запиталь­но-відповідальна форма?

.

 

 

 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ

З метою блочно-модульного контролю тематику навчального курсу «Судова риторика» розбито на два блоки, кожен з яких включає декілька тем, об’єднаних за логічно-смисловою ознакою.

 

 

БЛОК (МОДУЛЬ) І

1. Схарактеризизуйте через порівняння судове, ділове, й соцільно- побутове публічне мовлення та проілюструйте прикладами ці види красномовства

2. Опишіть і проілюструйте яскравими прикладами дві функції судових промов під час судових дебатів: комунікативну та інформативну

3. Ознайомтеся з початком професійної історії, яка трапилася з досвідченим слідчим, і спрогнозуйте її фінал, памятаючи про різні прийоми впливу на слухачів з метою переконання.

Досвідчений слідчий виклав свої аргументи колегам щодо однієї версії у проведенні розслідування, проте вони були байдужими. Розуміючи, що переконати їх не зможе, він глибоко ковтнув повітря, різко зупинився і сказав...».

4. Схарактеризуйте та проілюструйте прикладами використовувані в судових промовах такі прийоми стилістичного синтаксису, як повтор, інверсія, градацт; риторичний вигук, риторичне запитання; антитеза. У разі потреби, скористайтеся словником.

5. Ознайомтеся з висловом, який нерідко зустрічається в
роботах юристів про культуру судових промов: "Людська думка постійно
коливається між логічним сприйняттям та емоцією; найчастіше наша
думка складається одночасно з логічної ідеї і почуття".

Прокоментуйте цей вислів, характеризуючи та ілюструючи основні мовні засоби переконання та впливу в судових промовах: уповільнення чи прискорення темпу мовлення, інтонаційне виділення певних слів, паузи, повторення, прийом адресації, точність слововикористання, риторичні запитання, метафори, порівняння, парономазія (умисне зіткнення паронімів в одному висловлюванні з метою акцентування різниці між поняттями), інверсія (умисна зміна прямого порядку слів), градація (таке розташування слів, за якого кожне наступне слово має вищий ступінь якості чи інтенсивності), парцеляція (частина висловлювання, відділена від основної частини розділовою паузою), анафора (повторення початкових слів і словосполучень).

6. Дайте обґрунтовану відповідь на запитання: "Яке мовлення є кращим: швидке чи повільне?" Спрогнозуйте відповідь П.Пороховщикова (Сергеїча) на це запитання, спираючись на приклад, яким він проілюстрував свою точку зору.

Обвинувач нагадав присяжним останні слова пораненого юнака: "Що я йому зробив? За що він мене вбив?" Він це сказав скоромовкою. - Треба було сказати так, щоб присяжні почули помираючого.

7. Уявіть, що ви - авдокат. Складіть українською мовою захисну промову з кримінальної справи. Використайте необхідні латинські вислови.

 

 

БЛОК (МОДУЛЬ) ІІ

1. Проілюструйте яскравими прикладами різні за змістом види вступної частини судової промови обвинувача: а) зазначення причин, що сприяли скоєнню злочину; б) виклад фактичних обствин справи; в) окреслення програми. Обгрунтуйте ситуації їх найдоцільнішого використання.

2. Проілюструйте яскравими прикладами, що розмірковування в судовій промові, як і взагалі в кожній публічній промові, має відбуватися за моделлю: від констатації через спростування до доказів.

3. З'ясуйте роль і значення в судових промовах фразеологічних одиниць (приспівів, приказок, примовок, афоризмів, крилатих виразів) та зазначте ситуації їх доцільного вживання.

4. Наведіть із судових промов (або придумайте) приклади різних типів висновків: а) індуктивний (типові випадки → узагальнення); б) дедуктивний (великий засновок → малий засновок → висновок); в) за аналогією (схожість → тотожність → висновок); г) каузальний (причина → пнаслідки).

5. Ознайомтеся з наведеною мовою оригіналу інформацією і зазначте, в чому виявляється сила судової промови Ф.Плевако.

Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла жестяной чайник стоимостью дешевле 50 копеек. Она была потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли, или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плевако и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна. Все наше гражданское благоустройство держится на собственности; если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет. Поднялся Плевако.

- Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла чайник стоимостью в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.

 

6. Ознайомтеся з латинськими виразами, які без перекладу (в оригіналі) вживаються в судових промовах. Запам'ятайте їх та наведіть приклади мовленнєвих ситуацій їх доречного використання.

A priori - з самого початку; ad rem - по суті справи; de jure -юридично, законно; argumenta falsa - фіктивні докази; argumentum invalidum- слабкий доказ; causa civilis- цивільна справа; causa criminalis- кримінальна справа; corpus delicti склад злочину; de lege lata - з погляду закону; delictum - злочин; de facto - фактично; ipso facto - в силу факту; lapsus - помилка; persona grata- особа, що користується особливою повагою, persona non grata - небажана особа; post factum - після події; pro et contra - за і проти; pura Veritas - чиста правда.

7. Які риси судової риторики давнього світу доцільні в наш час і чому?

 

Навчальні ігри

 

«Адвокати і прокурори»

Мета гри. Навчальні ігри призначаються для глибшого вивчення і Іасвоєння спецкурсу «Судова риторика».

У навчальних іграх беруть участь студенти, які прослухали лекції з Тем: «Короткий огляд історії ораторського мистецтва», «Видатні су­дові оратори», «Основні вимоги до судової промови», «Підготовка су­дової промови», «Обвинувальна промова», «Захисна промова».

Склад і функціональні обов'язки учасників гри. У навчальній грі бере участь вся академічна група. Вона розподіляється (за списком, бажан­ням студентів чи вибором викладача) на дві команди, які умовно мож­на назвати «Адвокати» і «Прокурори».

Учасники гри повинні попередньо засвоїти вказані теми, вивчити відповідні розділи Кримінально-процесуального кодексу України.

Арбітри (викладач, який читає спецкурс чи веде семінарські занят­тя, аспірант чи лаборант кафедри) у стадії підготовки до навчальної гри готують питання, роз'яснюють учасникам гри її зміст;

по ходу заняття контролюють ігровий режим, ведуть облік резуль­татів у процесі гри; по закінченні гри підсумовують бали та виставляють оцінки.

Капітани команд (обираються командами чи призначаються ви­кладачем з найактивніших студентів) записують на дошці склад своїх команд, заздалегідь готують по два—три запитання один одному з теми заняття, які задаються під час гри, стежать за ігровою дисципліною членів команди.

Члени команд по черзі виходять до столу арбітрів, одержують пи­тання, протягом однієї—двох хвилин відповідають на нього.

Критерії оцінки діяльності учасників гри. У навчальній грі за­стосовується бальна система оцінки учасників. За кожну вдалу й об-

грунтовану відповідь учасник отримує один бал. Набрані студентом під час гри три бали дорівнюють оцінці «5». За порушення ігрового режиму, підказки арбітри наділені правом карати штрафними балами.

Вихідними даними, які використовуються учасниками навчальної гри, є роздавальний матеріал, дошка, чисті аркуші паперу.

Процес навчальної гри складається з чотирьох етапів: 1) підготовка до гри; 2) початок навчальної гри; 3) навчальна гра; 4) підбиття підсумків.

Перший етап. Підготовка до гри триває близько двох місяців. Сту­денти слухають лекції із спецкурсу «Судова риторика», готуються і відповідають на звичайних семінарських заняттях, передбачених про­грамою. Капітанів команд попереджають про те, що вони зобов'язані підготувати два—три запитання один одному з теми заняття (виклада­чеві перед початком гри подаються підготовлені запитання і відповіді на них із посиланням на джерело).

На перерві, перед початком гри, капітани чи хтось із членів коман­ди пишуть прізвища учасників гри на дошці, готують таблички із на­звами команд.

Другий етап. Початок ігрового заняття (3—5 хв.). Ігрове заняття починається у визначений час перевіркою готовності учасників, які перед початком гри займають свої місця.

Арбітр роз'яснює усім учасникам гри її зміст, правила поведінки. За запізнення та інші порушення карає штрафними балами.

Учасники готують аркуші паперу із зазначенням прізвища і назви своєї команди.

Третій етап (70—80 хв.) починається з розминки. Арбітр оголошує одне—два запитання чи задачу, на які учасники гри повинні дати про­тягом 3—5 хв. письмову відповідь.

Студенти пишуть відповіді і здають їх арбітрам. Останні оцінюють відповіді і проставляють зароблені студентами бали проти прізвища кожного з них на дошці. Викладач по черзі викликає представників команд до столу. Вибравши питання (можна за допомогою дзиги), студент зачитує його і протягом 1 —2 хв. відповідає на нього. Якщо йому важко це зробити, відповідь можуть дати інші студенти (усно чи письмово). По закінченні вказаного терміну вони здають свої записи викладачеві.

За вказівкою викладача, який веде семінарські заняття, зароблені членами команди бали проставляються на дошці. Потім проводиться

Конкурс капітанів. Вони по черзі задають один одному запитання і відпо-иілиюгі. па них.

Четвертий етап. Підведення підсумків навчальної гри (5—10хв.). Арбітри роблять підсумки гри, проставляють бали проти кожного прізви­ща, потім підсумовують їх по кожній команді. Викладач оцінює й аналі-

і її учасників, вказує на помилки, допущені студентами, за-слуховує

і ування і виступи учасників.

На основі одержаних протягом гри балів викладач, який веде семінар-іаняття, виставляє оцінки й оголошує їх студентам.

 

Програмні питання курсу

 

 1. Зміст риторики, сутність в компоненти поняття риторична формула, система законів риторики в організації мисленнєво- мовленнєвої діяльності.
 2. Зв`язок риторики з іншими науками
 3. Історія красномовства
 4. Визначення еристики й характеристика конфліктів
 5. Шляхи подалання конфліктів.
 6. Причини виникнення конфліктів. Учасники конфліктів
 7. Предмет судової промови
 8. Види судових промов
 9. Засади і функції судової промови
 10. Спілкування із судовою аудиторією
 11. Словесна наочність
 12. Збирання матеріалів
 13. Аналіз матеріалів
 14. Систематизація матеріалів і письмова підготовка промови
 15. Зміст і побудова обвинувальної промови
 16. Вступна частина промови
 17. Виклад фактичних обставин злочину (фабула справи)
 18. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 19. Обґрунтування кваліфікації злочину
 20. Характеристика особи підсудного
 21. Обґрунтування пропозицій про міру покарання, цивільний позов
 22. Аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню злочину
 23. Заключна частина промови
 24. Репліка прокурора
 25. Промова прокурора при відмові від обвинувачення
 26. Зміст захисної промови адвоката
 27. Вступна частина захисної промови
 28. Установлення фактичних обставин справи, аналіз і оцінка до­казів
 29. Обґрунтування кваліфікації злочину
 30. Характеристика особи підсудного
 31. Яка країна є справжньою батьківщиною античного красномов­ства?
 32. Де виступали античні ритори?
 33. За що отримували нагороди античні ритори і які саме?
 34. Чим знаменитий Демосфен?
 35. Чим прославився Цицерон?
 36. Хто вважається творцем латинської мови і чому?
 37. Яким має бути справжнє красномовство, на думку Платона р Арістотеля?
 38. Хто вважається творцем теорії спору, дискусії?
 39. Хто створив перші рекомендації для риторів?
 40. Що таке софістика, еристика, діалектика за Арістотелем?
 41. Скільки промов Демосфена дійшло до наших днів і про які:
  них ви чули?
 42. Як готував свої промови Демосфен?
 43. Якими були промови Демосфена і чому їх порівнюють з творін-
  нями Фідіаса?
 44. Як ставилася християнська релігія до красномовства?
 45. Які види духовного красномовства ви знаєте?
 46. Чому не розвивалася риторика в середньовічні часи?
 47. Хто зробив першу спробу опису історії риторики Київської Русі, де і коли?
 48. Який художній твір Київської Русі вважається взірцем високої риторичної культури і чому?
 49. В чому заслуга як ритора першого митрополита Київської Русі Іларіона?
 50. Хто такий Кирило Туровський і чим він знаменитий?
 51. На чому базувалося красномовство слов'ян?
 52. Коли створена перша російська «Риторика», яка її структура?
 53. Коли засновано перший вищий загальноосвітній навчальний
  іаклад України і як він називався?
 54. Який статус мала Києво-Могилянська академія і чим вона уславилася?
 55. Скільки підручників риторики написано викладачами Києво-Могилянської академії, їх зміст?
 56. Які визначні слов'янські ритори навчалися у Києво-Моги-лянській академії?
 57. Хто такий Феофан Прокопович і в чому його заслуги?
 58. Яка структура «Риторики» Феофана Прокоповича?
 59. Які три стилі ригорики розробив Феофан Прокопович?
 60. Які заслуги Михайла Ломоносова в галузі риторики, художньої культури?
 61. Хто такий Петро Пороховщиков (П. Сергеїч)?
 62. Яка структура праці П. Сергеїча «Мистецтво промови на суді»?
 63. Хто такий Костянтин Зеленецький і які твори написані ним?
 64. Хто такий Михайло Сперанський і які твори написані ним?
 65. Хто такий Олексій Мерзляков і які твори написані ним?
 66. Хто такий Микола Кошанський і які твори написані ним?
 67. Що дала судова реформа в Російській імперії 1864 р. для судо­вої риторики?
 68. Яких ви знаєте українських судових риторів XIX—XX ст.?
 69. Які особливості судового красномовства відомих риторів?
 70. Хто такий Сергій Андрієвський і які твори написані ним?
 71. Хто такий Анатолій Коні і які твори написані ним?
 72. Хто такий Микола Карабчевський і які твори написані ним?
 73. Хто такий Микола Холева і які особливості його риторського обдарування?
 74. Хто такий Микола Криленко і які твори написані ним?
 75. Хто такий Роман Руденко, в яких загальновідомих міжнарод­них судових процесах він брав участь?
 76. Які характерні риси красномовства українських риторів?
 77. Які жанри красномовства ви знаєте?
 78. Що таке судова промова?
 79. Хто бере участь у судових дебатах у кримінальному процесі?
 80. Хто бере участь у судових дебатах у цивільному процесі?
 81. Кого заслуховують на засіданні суду в адміністративному процесі?
 82. Розкажіть коротко про зміст судової промови: державного обви­нувача, цивільного позивача і цивільного відповідача.
 83. На що спрямована і який зміст судової промови цивільного відпо­відача?
 84. Який зміст судової промови захисника?
 85. Що таке репліка і яке її основне призначення?
 86. Як впливають судові промови на формування внутрішнього пе-
  реконання судді?
 87. Що входить до предмета судової промови в кримінальних
  справах?
 88. Що входить до предмета судової промови в цивільних справах?
 89. Що входить до предмета доказування в цивільних справах?
 90. Що повинен з'ясувати судовий ритор, виступаючи з промовою
  в адміністративній справі?
 91. Що входить до предмета судової промови в суді другої інстанції?
 92. Які з вісімнадцяти видів судових промов ви можете назвати?
 93. Яка структура та зміст судової промови прокурора при відмові
  від обвинувачення?
 94. Які ви можете назвати засади та функції судової промови?
 95. В чому полягає психологічна засада судової промови?
 96. В чому полягають етична і логічна засади судової промови?
 97. Що таке комунікативна функція судової промови і в чому вона полягає?
 98. Що таке інформативна функція судової промови і в чому вона полягає?
 99. Розкажіть про труднощі, які виникають у процесі спілкування риторів із судовою аудиторією?
 100. Які прийоми можуть використовувати судові ритори для встановлення контакту з учасниками судового процесу, публікою у залі судового засідання?
 101. Яке значення має пауза при виголошенні судової промови?
 102. Що дає зміна темпу промови, модуляція голосу?
 103. Якими словами можна звернутися до учасників судового за­сідання, щоб привернути їхню увагу?
 104. Які засоби мовної виразності ви можете назвати?
 105. Що дає звернення судового ритора до слухачів із запитанням?
 106. Яке значення мають жести, міміка, рухи для судового ритора і в чому вони можуть проявлятися?
 107. Які канали впливу ритора на судову аудиторію ви знаєте?
 108. Які прийоми словесної наочності ви знаєте?
 109. Які чотири питання повинен з'ясувати судовий ритор, готую-
  чись до виступу?
 110. Що є головним положенням (висновком) судової промови?
 111. Що є головним висновком звинувачення в теорії і на практиці?
 112. Що є головним висновком захисту в теорії і на практиці?
 113. З яких етапів складається підготовка судової промови?
 114. Як збираються матеріали в процесі вивчення кримінальної
  справи?
 115. Як проходить збирання матеріалів під час судового слідства?
 116. Як рекомендується групувати різні джерела доказів?
 117. Що таке наглядове провадження?
 118. Що таке адвокатське досьє?
 119. Як перевіряються докази та їх джерела?
 120. Які правила оцінки доказів та їх джерел?
 121. Що означає належність і допустимість доказів та їх джерел?
 122. Що значить не задовольнятися готовими поясненнями фактів?
 123. Навіщо перевіряти факти з точки зору протилежної сторони?
 124. Навіщо звертати увагу на негативні факти при аналізі доказів?
 125. Що являє собою безпосередня підготовка судової промови?
 126. Коли займається судовою підготовкою промови судовий ритої у невеликих справах?
 127. Від чого залежить обсяг письмової підготовки промови судовим ритором?
 128. В чому полягає досудова підготовка прокурора в судових дебатах
 129. Коли настає завершальний етап у підготовці судової промови'
 130. Що повинно бути передбачено в плані захисту адвоката?
 131. Коли слід приступати до систематизації матеріалів судової про
  мови?
 132. Як належить фіксувати висновки і докази у справі?
 133. Як повинні бути розташовані міркування і висновки промови
  Що мають містити тези судової промови?
 134. Яка різниця між розгорнутими тезами і закінченою судовок мовою?
 135. Які переваги дають тези судової промови ритору?
 136. Як перебороти ритору хвилювання у суді?
 137. Що посідає головне місце в тезах судової промови?
 138. Як будувати тези судової промови при доказуванні алібі
  підсудного?
 139. Які технічні рекомендації щодо складання тез судової промови
 140. Що таке обвинувальна промова прокурора?
 141. Які питання покликаний висвітлити прокурор у своїй обвинувальній промові?
 142. Яким є оптимальний план обвинувальної промови?
 143. Яка структура обвинувальної промови?
 144. Що таке експозиція обвинувальної промови?
 145. Якою повинна бути вступна частина обвинувальної промови. Які ви знаєте способи і прийоми побудови обвинувальної промови і від чого вони залежать?
 146. Як можна робити виклад фабули кримінальної справи?
 147. Що таке хронологічний і систематичний спосіб викладу фактичних обставин справи?
 148. Що таке змішаний спосіб викладу фактичних обставин справи і коли він рекомендується?
 149. Коли рекомендується об'єднувати виклад фабули справи з ана­лізом і оцінкою доказів?
 150. У чому полягає аналіз і оцінка зібраних у справі доказів?
 151. Які обставини справи має проаналізувати прокурор у своїй об­винувальній промові?
 152. Яке джерело доказів найпоширеніше в судовій практиці і які обставини необхідно враховувати при його аналізі?
 153. Які різновиди показань підсудного ви знаєте?
 154. Що таке самообмова і що повинен враховувати прокурор при аналізі самообмови?
 155. Що таке обмова, її мотиви?
 156. Що таке алібі і на кому лежить обов'язок його перевірки і спросту­вання?
 157. Які особливості аналізу показань потерпілого?
 158. Що повинен зробити прокурор при незгоді з висновком екс­перта?
 159. Які недоліки при аналізі й оцінці доказів найчастіше мають місце в судових промовах?
 160. Навіщо прокурору обґрунтовувати кваліфікацію злочину?
 161. Чи допустима альтернатива в питанні про кваліфікацію злочи­ну? Обгрунтуйте свою відповідь.
 162. Які недоліки допускають прокурори у частині кваліфікації зло­чину?
 163. Що необхідно з'ясувати прокурору при характеристиці особи підсудного?
 164. Навіщо прокурору робити детальний аналіз даних про особу підсудного?
 165. 27 Що відзначали давні мислителі і яка на їхню думку повинна бути характеристика підсудного?
 166. Чому шкідливе м'яке і надмірно суворе покарання винного?
 167. Які п'ять варіантів пропозицій про міру покарання ви можете
  назвати, який з них недопустимий і чому?
 168. У якій формі прокурор повинен звертатися до суду, пропоную­чи ту чи іншу міру покарання?
 169. На що повинен указати прокурор в обвинувальній промові, об­ґрунтовуючи пропозицію про цивільний позов?
 170. На які питання повинен дати відповідь прокурор, аналізуючи причини та умови, що сприяли вчиненню злочину?
 171. У яких випадках прокурор має право порушити клопотання перед судом про винесення окремої ухвали?
 172. В яких справах бажана заключна частина судової промови?
 173. Про що може говорити прокурор у заключній частині обвину­вальної промови?
 174. Коли і для чого прокурор може взяти слово для репліки?
 175. Який зміст і правила проголошення репліки?
 176. Що таке захисна промова?
 177. Чим визначається зміст захисної промови?
 178. Яким повинен бути захист підсудного?

 

 1. Яка структура захисної промови?
 2. Які способи і прийоми вступної частини захисної промови ви мо­жете назвати?
 3. Які фактичні обставини справи повинен висвітлювати адвокат, виступаючи із захисною промовою?
 4. У яких випадках виклад фактичних обставин справи особливо доречний?
 5. Чому аналіз і оцінка зібраних у справі доказів складає, як прави­ло, основну частину захисної промови?
 6. У якій послідовності рекомендується робити аналіз доказів?

 

 1. Яка тема захисної промови частіше звучить у залі судового за­сідання?
 2. Назвіть обставини, передбачені Кримінальним кодексом Ук­раїни, що пом'якшують відповідальність підсудного?
 3. Які помилки найчастіше допускають молоді адвокати при аналізі доказів?
 4. Що вимагається від судового ритора при обгрунтуванні кваліфі­кації злочину?
 5. Які ситуації найбільш поширені в судовій практиці при обґрунту-ванні кваліфікації злочину?
 6. Як складаються картки судової практики і як вони допомага­ють у питаннях про кваліфікацію злочину?

 

 1. Яке завдання повинен ставити перед собою захисник, даючи рактеристику особи підсудного?
 2. Про що може говорити захисник, який не заперечує кваліфіка-ію злочину, звертаючись до суду?

 

 1. Які ви можете назвати пом'якшуючі відповідальність підсудно­го обставини?
 2. Чому С. Андрієвський так високо цінував Антона Чехова за ха­рактеристику героїв створених ним оповідань?

 

 1. Чому захисник не може обійти мовчанням питання заявленого вільного позову?
 2. У яких випадках захисник просить відмовити в цивільному по-ві, а в яких — залишити цивільний позов без розгляду?
 3. Про що може захисник просити суд, коли не заперечує факту
  здійснення підсудним злочину?
 4. . Про що може говорити захисник у заключній частині промови?
 5. Що таке репліка?
 6. Чим відрізняється зміст репліки від основної судової промови?
 7. Чи може захисник відмовитись від проголошення репліки, якщо прокурор скористався нею? Мотивуйте свою відповідь.
 8. Чи може виступати захисник з реплікою, якщо прокурор від­мовиться від неї? Мотивуйте обидва варіанти.
 9. Що має бути виділено і сформульовано в репліці?
 10. Яких основних правил повинні дотримуватися під час судових дебатів прокурор і адвокат?
 11. Чи допустима альтернатива в судовій промові?
 12. В чому полягає зміст такого риторського прийому, як запиталь­но-відповідальна форма?

 

 
 
 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Контроль знань — складова багатогранного навчального про­цесу в КЕІ КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв'язку як за­собу управління навчально-виховним процесом. Показники конт­ролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призна­чення стипендії, випуск з вузу і видача диплома. Результати конт­ролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факуль­тету в цілому, а також робота викладацького складу.

За умови правильної організації контроль знань слугує і на­вчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах:

• перевірка та оцінка знань студентів повинні відображати рі­вень засвоєння знань і стимулювати студентів до досягнення но­вих успіхів;

• перевірка й оцінювання знань мають провадитися система­тично, планово, у нерозривному зв'язку з усім процесом навчан­ня, послідовно, з поступовим ускладненням завдань, змісту й ме­тодики;

• перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окре­мого студента;

• диференціація оцінок повинна здійснюватися за об'єктив­ними, заздалегідь визначеними критеріями;

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості й кількості засвоєних знань, умінь і навичок.

Контроль знань із дисциплін складається з двох блоків плано­вих заходів:

a) поточний контроль знань студентів;

b) підсумковий контроль знань студентів.

Дата добавления: 2016-12-28; просмотров: 192 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.