Лекции.Орг


Поиск:
Study the following table.
Існує дуже багато підручників з цієї тематики. There are a lot of text-books on this subject.
Напроти нашого будинку стоїть чудовий сад. There isa nice garden opposite our house.
У вашому диктанті немає помилок. There are no mistakes in your dictation.
Чи існують якісь правила гри? Are there any rules of this game?

Конструкція there is / are для теперішнього часу, there was / were для минулого і there will be для майбутнього вказує на наявність якогось предмета в певному місці. Підмет українського / російського речення стоїть безпосередньо після дієслова be, при цьому його форма узгоджується із підметом.

У заперечних реченнях конструкція there be застосовується із запереченнями no і not any, що стоять перед іменником у однині або множині.

 

Exercise 1. Translate the following sentences into Ukrainian.

1. There is a good library in our Institute. 2. There were no mistakes in his work. 3. Are there English books on this shelf? 4. There will be a lot of new schools in our city. 5. Many years ago our town was very small: there were no big houses, cinemas and institutes in it. 6. We will come tomorrow: there will be an interesting lecture at five o’clock. 7. Your work was very poor: there were too many mistakes in it. 8. There was a test in our group yesterday. 9. There will be a meeting at our department next week. 10. Will there be a conference next month?

 

Exercise 2. Put in the right form of the verb to be.

1.There _____ many new students in this group. 2. What _____ there in the room? 3. _____ there newspapers on the table? 4. How many boxes _____ there under the table? 5. There _____ an interesting lecture the next Monday. 6. There _____ some remarks which I wanted to discuss with you. 7. There _____ two fundamental units of measurement. 8. There _____ several new laboratories next year. 9. There _____ not many English magazines in the library. 10. There _____ no time for this work.

 

Exercise 3. Make the following sentences negative and interrogative.

1. There is a new equipment in our laboratories. 2. There are some students taking part in that conference. 3. There were some old houses in this street. 4. There will be a nice furniture in this room. 5. There are some laws that you must know. 6. There are many good rest-homes not far from our city. 7. There was a small skating ring near the house I live in. 8. There is no water in the Sahara desert. 9. There will be much fruit in the garden this autumn. 10. There were some pictures on the walls in this room.

Exercise 4. Reconstruct the following sentences.

1. numerous / are / units / measurement / there / of.

2. there / time / how / of / are / many / kinds?

3. there / scientific / department / in / are / any / researchers / this?

4. library / there / the / possibility / take / this / no / book / in / to / was.

5. next / a / laboratory / be / new / here / will / year / there.

6. no / room / professor / students / were / came / there / in / the / when.

7. not / the / there / any / during / be / will / prompts / test.

8. who / the / anybody / is / answer / there / knows?

9. life / Mars / there / on / is / any?

10. there / the / to / at / no / was / cheat / chance / exam.

 

Exercise 5. Translate the following sentences into English.

У нашій країні є чудове місто – Харків. Тут знаходиться найбільша проща у Європі, багато чудових парків і безліч зелених вулиць і провулків. Харків не є суто туристичним містом, скоріше індустріальним, але тут є багато фонтанів і пам’ятників, які роблять місто чарівним. Наприклад, в центрі знаходиться фонтан «Дзеркальний Струмінь», який є візиткою Харкова.

Харків – це місто студентів. Тут нараховується 45 вищих навчальних закладів, де можна отримати ту професію, яку забажаєш. Наприклад, тільки в Харківському національному університеті є 21 факультет. Після навчання існує можливість продовжити наукову діяльність. В університеті функціонує відділ аспірантури. Для зручності студентів і аспірантів в університеті працює бібліотека. У її фонді нараховується приблизно 3 350 000 книжок, газет, журналів на будь-яку тематику.

 

ARTICLES

Неозначений артикль а (an) Означений артикль the Нульовий артикль
1. Перед чисельними іменниками у однині, якщо вони вперше використовуються у контексті, а також їх можна замінити на займенник any: Can you give me a pen? 2. Перед іменниками, які характеризують предмет як одного з представників класу: I think he will become a scientist. 3. З іменниками, які мають значення кількості: a couple – пара, a dozen – дюжина, а hundred – сотня, a great deal of – багато. 4. У словосполученнях, які висловлюють значення ціни, швидкості, співвідношення: five реnсе a kilo – п’ять пенсів за килограм, sixty kilometres an hour – шістдесят кілометрів за годину, three times a week – три рази на неділю. 5. У виразах a few – немного, несколько; a little – немного, слегка 6. перед іменниками у однині після there + be: There is a book on the table. 7. Перед іменником у однині, якщо перед ним стоїть означення, що виражено прикметником: It was a great idea to come here!   1. Якщо із контексту зрозуміло про який предмет йде мова, предмет є знайомим потенційному адресату: A car struck a tree. You can see the mark on the car and the tree. 2. Перед чисельними іменниками у однині, які характеризують предмет як представника всього класу: The young man must be polite (молода людина, яка представляє все покоління). 3.З іменниками, що називають предмети, які існують тільки в одиничному екземплярі: the Earth, the Sun, the Bible 4. Перед словосполученнями із of (крім тих, що мають значення кількості, розміру): The teacher of English was ill. The territory of Ukraine covers more than 603 square km. Can you give me a cup of coffee. We still have to pass a distance of two miles. 5. Перед іменниками із прикметниками у найвищому ступені порівняння: It was the most interesting report in the group. 6. Перед іменниками, які мають значення назви географічних об’єктів (річки, моря, океани, горні хребти), кораблів та періодичних видань: The Dnieper, the Pacific Ocean, the Titanic, the Times. 1. Перед чисельними іменниками у множині, якщо вони вперше використовуються у контексті: Children usually go to school at the age of 6. 2. Перед власними назвами із значенням імен, прізвищ, географічних назв (країни, міста, вулиці, площі), назвами днів тижня, місяців, пір року Peter, Smith, London, Great Britain, Friday, October, in summer Виключення: the USA (абривіатури), the Argentine, the Sudan (колишні колонії), the Neatherland, the Hague, the Wall Street, the Smiths (якщо мова йде про всю сім’ю). 3. Перед абстрактними іменниками: Politeness can not be tested by any means. 4. Перед назвами наук, предметів, мов: He studies Math and English. 5. З іменниками, що мають значення прийомів їжі: We usually have dinner at 1 o’clock in the afternoon. 6. Із нечисельними іменниками, коли вони не конкретизуються: advice, information, news, furniture, tea, coffee 7. Перед іменником home 8. перед іменниками, за якими йде числівник: Open page 120. 9. У словосполученнях: by land – по суші; by sea – морем; by air – літаком; in debt – у долгах; by heart – на пам’ять; at night – вночі (увечері); in trouble – в біді; at work – за роботою; by water – водним шляхом; by mistake – помилково; by dinner – за обідом; in time – вчасно; from time to time – час від часу

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 349 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1354 - | 1195 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.