Лекции.Орг


Поиск:
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кафедра психології

 

Плани практичних занять та самостійної роботи з курсу ПСИХОЛОГІЯ

для студентів груп: М-12, ОМ-15, Х-19, ХМ-19

 

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво
Галузь знань: 0202 Мистецтво
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

 

Викладач:

доц.Юдіна Н.О.

 

 

Полтава

2016 рік


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

МОДУЛЬ 1

ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ.

ТЕМА: ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ

План теоретичного опитування:

1. Визначення психології як науки та її місце в системі наук.

2. Психіка в світлі рефлекторної концепції. Мозок і психіка.

Основні поняття:

психологія; психіка; психічні процеси; психічні стани; психічні властивості; психічні утворення; відображення; функції психіки: відображувальна і регулятивна; функціональна асиметрія великих півкуль мозку; будова рефлекторного кільця; зворотній зв'язок.

Тексти для конспектування

Піаже Ж. Психология, междисциплинарные связи в системе наук // Хрестоматия по психологии. – М., 1977. – С.75-82.

Основна література

1. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, 3.Огороднійчук та ін. -К., 1999. -С. 5-10, 14.

2. Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навчальнихзакладів/ За загал. ред. акад С. Д. Максименка. -К., 2000. - С. 13-19,21-27.

3. Психологія: Підручник /За ред. Ю. Л. Трофімова. - К., 1999. - С. 15-30,43-49.

4. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского.- М, 1986. -С. 5-38.

5. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. - М, 1986. -С. 12-23.

6. Ярошевский М. Г. История психологии. -М., 1976. С. 182-195.

7. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблеми психологии.М., 1984. С. 342- 394.

8. Павлов И. П. Условный рефлекс // Хрестоматия по психологии. - М.,1987.-С. 76-83.

Додаткова література

1. Ломов В. Ф. Система наук о человеке //Психологический журнал. - 1987.,-Т. 8.-№1.-С. 3-13.

2. Абульханова К. А. О субъекте психологической деятельности. - М., 1973, -С. 13-64.

3. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. - М., 1985. -С. 16-63, 105-157.

ТЕМА 2: СТАН, СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

План теоретичного опитування:

1. Сучасна психологія, її задачі. Галузі психології. Психологія і технічний прогрес.

2. Критичний аналіз головних напрямків зарубіжної психології. Розвиток вітчизняної психології.

3. Методи психології. Етапи психологічного дослідження.

4. Роль методів у пізнанні психіки дитини вчителем.

Основні поняття:

психологія; фрейдизм; біхевіоризм; гештальтпсихологія; когнітивна психологія; гуманістична психологія; трансперсональна психологія; принцип єдності свідомості й діяльності; принцип детермінізму психіки; принцип розвитку психіки в діяльності; галузі психології; метод психології; гіпотеза, спостереження; експеримент; бесіда; інтерв'ю; анкетування, аналіз продуктів діяльності; метод експертних оцінок; біографічний метод; тест.

Тексти для конспектування

Ломов Б. Ф. Психология в системе научного знання // Хрестоматия по психологии. - М, 1987. - С. 39-50.

Основна література:

1. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, Огороднійчук та ін. -К., 1999.-С. 10-85.

2. Психологія: Підручник /За ред. Ю. Л. Трофімова. - К., 1999. - С. 12-15, 50-74.

3 Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За загал. ред. акад С. Д. Максименка. –К., 2000. -С. 27-56, 59-70, 20-21.

4 Общая психология / Под ред. А. В. Петровского.-М., 1986. -С. 30-62.

5 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологи. М.: Наука, 1984.- С. 12- 36.

6 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л., 1986. - С. 276-335.

7 Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. - М, 1986. - С. 31-42

8 Рубинштейн С. Л. Проблеми общей психологии. - М., 1973. - С. 19-67, 136-158,183-193.

9 Общая психология // Под ред. В. В. Богословского и др. - М., 1981. – С.3, 30-63.

Додаткова література:

1. Рыбакова Л. К., Мороз Е. С, Панова Е. И. Трудности учительской профессии // Педагогика. - 1993. - №2. - С. 59-70.

2.Методы психологических иселедований // Курс общей, возрастной и педагогической психологии. - М., 1982. - вьп. 1.- С. 44-63

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА 3: РОЗВИТОК ПСИХІКИ У ФІЛОГЕНЕЗІ

План теоретичного опитування:

1. Виникнення психіки як наслідок еволюції матерії.

2. Розвиток психіки в філогенезі.

3. Умови переходу до найвищої форми відображення - людської свідомості. Свідоме і несвідоме. Свідомість і ментальність.

Основні поняття:

Відображення; матерія; жива і нежива матерія; панпсихізм; антропопсихізм; біопсихізм; нейропсихізм; онтогенез; філогенез; стадії розвитку психіки уфілогенезі: сенсорна, перцептивна, інтелекту; подразливість; чутливість; тропізм; Інстинкт; навичка; інтелектуальна поведінка тварини; свідомість; структура свідомості; несвідоме; ментальність.

Тексти для конспектування

Леонтьев А. Н. Общая характеристика психики животных // Хрестоматия по психологии. - М., 1987. - С. 62-68.

Основна література:

1. Загальна психологія: Навч. посібник 3=44 / О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. - К., 1999. - С. 86-109.

2. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского.- М., 1986. -С. 63-9, 26-29.

2. Психологія: Підручник/За ред. Ю. Л. Трофімова. -К., 1999. - С. ЗС -43.

3. Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За загал, ред. акад С. Д. Максименка. -К., 2000. - С. 71- 86.

4. Психологія / За ред. Г. С. Косткжа. - К., 1968. - С. 53-67.

5. Общая психология / Под. ред. В. В. Богословского и др. - М., 1981.- С. 8-23.

6. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. - М, 1987. - С. 19, 43-55.

7. Фабри К. Э. Основи зоопсихологии. - М., 1976. - С. 172-260.

9. Меннинг О. Поведение животных. - М., 1982. - С. 32-40, 102-123.

10. Хайд Р. Поведение животных. - М., 1975. - С. 400-530, 700-734.

Додаткова література:

1. Сагон К. Дракони Эдема. М.: Знание, 1986. - С. 23-77.

2. Бергман Е. Поведение собак. - М.: Восхождение, 1992. - С. 31-151.

 

Самостійна робота студентів з модулю:

o Складання психологічного термінологічного словника з основних понять тем.

o Конспект наукових статей з тем практичних занять.

o Складання короткого конспекту відповідей на теоретичні питання практичних занять.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

«ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ»

Питання до підготовки:

1. Проаналізувати предмет та завдання загальної психології.

2. Проаналізувати структуру психіки людини.

3. Охарактеризувати психічні стани.

4. Охарактеризувати психічні процеси.

5. Охарактеризувати психічні властивості.

6. Охарактеризувати галузі психології.

7. Охарактеризувати біхевіористичний напрямок психології.

8. Охарактеризувати психоаналітичний напрямок психології.

9. Охарактеризувати гуманістичний напрямок психології.

10. Проаналізувати критерії класифікації методів загальної психології.

11. Охарактеризувати спостереження як метод психології.

12. Охарактеризувати природний експеримент як метод психології.

13. Охарактеризувати лабораторний експеримент як метод психології.

14. Охарактеризувати тест як метод психології.

15. Охарактеризувати анкетування як метод психології.

16. Охарактеризувати бесіду як метод психології.

17. Проаналізувати етапи розвитку психіки у філогенезі.

18. Проаналізувати сенсорний етап розвитку психіки.

19. Проаналізувати перцептивний етап розвитку психіки.

20. Проаналізувати розвиток психіки на етапі інтелектуальної поведінки.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

МОДУЛЬ 2. ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІ

ТЕМА 1: ОСОБИСТІСТЬ

План теоретичного опитування:

1. Поняття про особистість.

2. Характеристика теоретичних підходів до вивчення особистості в психології.

3. Психологічна структура особистості.

4. Спрямованість як складова особистості.

5. Самосвідомість особистості.

6. Формування особистості.

 

Основні поняття

особистість; індивід; індивідуальність; особистість; світогляд; структура особистості; спрямованість особистості. самосвідомість, самооцінка, «Я-концепція».

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 365 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

569 - | 574 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.