Лекции.Орг


Поиск:
Тексти для конспектування.
Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С. 117-127.

Основна література.

1. Загальна психологія: Навч. посібник 3=14 / О. Скрипченко, Л. Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К., 1999. – С. 381-406.

2. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К., 1999. – С. 468– 494.

3. Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За загал. ред. акад С. Д. Максименка. –К., 2000. – С. 136 – 148.

4. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. М., 1987. – С. 6-38, 96-110.

5. Юсупов И. М. Психология взаимопонимания. – Казань, 1991. – С. 6-20.

6. Психология общения / В. А. Симиченко. – К.: «Магистр - S», 1997. – 152 с.

7. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. – М.: Знание, 1979.

Додаткова література

1. Рогов Е. И. Личность учителя: теория и практика. – Ростов на Дону: изд-во»Феникс», 1996. – С. 354-400.

2. Мелибруда Е. Я. – Ты - Мы: Психологические возможности улучшения общения / пер. с польского. – М.: Просвещение, 1986.

3. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогииене общения. – М.: Просвещение, 1987.

Самостійна робота студентів з теми:

o Складання психологічного термінологічного словника з основних понять теми.

o Конспект наукової статті з теми практичного заняття.

o Складання короткого конспекту відповідей на теоретичні питання практичного заняття.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

«ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІЇ»

Питання для підготовки:

1. Проаналізувати предмет та завдання загальної психології.

2. Проаналізувати структуру психіки людини.

3. Охарактеризувати психічні стани.

4. Охарактеризувати психічні процеси.

5. Охарактеризувати психічні властивості.

6. Охарактеризувати галузі психології.

7. Охарактеризувати біхевіористичний напрямок психології.

8. Охарактеризувати психоаналітичний напрямок психології.

9. Охарактеризувати гуманістичний напрямок психології.

10. Проаналізувати критерії класифікації методів загальної психології.

11. Охарактеризувати спостереження як метод психології.

12. Охарактеризувати природний експеримент як метод психології.

13. Охарактеризувати лабораторний експеримент як метод психології.

14. Охарактеризувати тест як метод психології.

15. Охарактеризувати анкетування як метод психології.

16. Охарактеризувати бесіду як метод психології.

17. Проаналізувати етапи розвитку психіки у філогенезі.

18. Проаналізувати сенсорний етап розвитку психіки.

19. Проаналізувати перцептивний етап розвитку психіки.

20. Проаналізувати розвиток психіки на етапі інтелектуальної поведінки.

21. Розкрити поняття індивід, індивідуальність, особистість.

22. Розкрити структуру особистості за К.К.Платоновим.

23. Охарактеризувати спрямованість особистості.

24. Порівняти поняття свідомості та самосвідомості.

25. Проаналізувати механізми психологічного захисту особистості.

26. Дайте загальну характеристику діяльності.

27. порівняйте діяльність людини з життєдіяльністю тварини.

28. Розкрийте структуру діяльності.

29. Охарактеризуйте засоби діяльності.

30. Дайте характеристику провідним видам діяльності.

31. Розкрийте загальне поняття спілкування.

32. Проаналізуйте основні види спілкування.

33. Дайте характеристику основним функціям спілкування.

34. Проаналізуйте комунікативну, інтерактивну, перцептивну сторони спілкування.

35. Охарактеризуйте основні стилі педагогічного спілкування.

36. Розкрити поняття індивід, індивідуальність, особистість.

37. Розкрити структуру особистості за К.К.Платоновим.

38. Охарактеризувати спрямованість особистості.

39. Порівняти поняття свідомості та самосвідомості.

40. Проаналізувати механізми психологічного захисту особистості.

41. Дайте загальну характеристику діяльності.

42. порівняйте діяльність людини з життєдіяльністю тварини.

43. Розкрийте структуру діяльності.

44. Охарактеризуйте засоби діяльності.

45. Дайте характеристику провідним видам діяльності.

46. Розкрийте загальне поняття спілкування.

47. Проаналізуйте основні види спілкування.

48. Дайте характеристику основним функціям спілкування.

49. Проаналізуйте комунікативну, інтерактивну, перцептивну сторони спілкування.

50. Охарактеризуйте основні стилі педагогічного спілкування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

МОДУЛЬ 3. КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ

ТЕМА 1: ВІДЧУТТЯ. СПРИЙМАННЯ

План теоретичного опитування:

1. Поняття про відчуття та сприймання. Фізіологічні основи відчуттів і сприймань.

2. Класифікація відчуттів. Класифікація сприймань.

3. Закономірності відчуттів.

4. Властивості сприймань.

5. Індивідуальні особливості сприймань.

Основні поняття

відчуття; відчуття (інтероцептивні, пропріоцептивні, екстероцептивні); подразники (адекватні, неадекватні); відчуття (протопатичні, епікритичні); якість, інтенсивність, тривалість, локалізація відчуттів; чутливість, пороги чутливості (абсолютний нижній та абсолютний верхній), поріг розрізнення (диференційний поріг), закон Бугера-Вебера, закон Вебера-Фехнера; адаптація; взаємодія відчуттів; сенсибілізація; контраст відчуттів; синестезія; сприймання; фігура і фон; сприймання (довільне, мимовільне); сприймання простору, часу, руху; акомодація; конвергенція; бінокулярний зір; закон сприймання теперішнього і минулого; властивості сприймання (предметність, цілісність, константність, осмисленість, узагальненість, вибірковість, апперцепція); ілюзії сприймання; типи сприймання (синтетичний, аналітичний, аналітико-синтетичний, емоційний).

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 352 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

1409 - | 1209 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.