ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОНТРОЛЕРІВ І ЇХ ПОМІЧНИКІВ
Лекции.Орг

Поиск:


ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОНТРОЛЕРІВ І ЇХ ПОМІЧНИКІВ
 

Оскільки контролінг явище відносно нове для вітчизняної практики і посади контролера практично не фігурують у штат- них розкладах українських підприємств та організацій, висвіт- лимо дане питання, використовуючи для цього зарубіжний до- свід.

Функції контролерау США, яким є, як правило фінансовий службовець великої або середньої корпорації, зводяться до конт- ролю за бухгалтерським обліком, аудиторством, складанням бю-

джетів і плануванням доходів корпорації, складанням фінансових звітів і сплатою податків корпорацією і т. п. Дані функції контро- лерів базуються не на прямому змісті слова «контроль» — управ- ління; у даному разі мається на увазі прийняття рішень і конт- роль за їх виконанням з метою одержання компанією прибутків. Найбільш яскравим прикладом принципів контролю у загально-

прийнятій практиці є бюджетний контроль, який включає в себе всякого роду оцінки і виміри. Іншими словами, «управляють ме- неджери»; контролер — це всього лише штатний співробітник. Титул «контролер» історично зв’язаний з бухгалтерським облі- ком, а не з «управлінням», оскільки термін «controller» походить від «comptroller», який, у свою чергу, походить від французького

іменника «compte» — рахунок.

Відділ контролю в американських корпораціях є порівняно

новим, проте значення його продовжує зростати.

У деяких корпораціях посада контролера не є виборною: кон-

тролер наймається так само, як і начальники інших відділів. В

інших корпораціях рада директорів вибирає контролера,

обов’язки якого обумовлені в статуті корпорації. По-третє, відділ

контролю створюється на основі рішення виконавчого комітету,

його права і обов’язки визначаються цим же рішенням. Деякі ор-

ганізації визначають обов’язки контролера в наказі, підписаному

президентом.

Обов’язки контролера, які передбачені йому статутом, резо-

люцією виконавчого комітету або наказом президента, як прави-

ло, зводяться до наступних:

1. Обов’язків головного бухгалтера, який відповідає за бухга-

лтерські книги, бухгалтерські рахунки і документи бухгалтерсь-

кого оформлення.

2. Ревізії всіх платежів і грошових виправдних документів

та спостереження за тим, щоб вони належним чином були заві-

рені.


3. Підготовки балансів, фінансових звітів та інших фінансових документів і звітів, а також доповіді президенту про результати діяльності компанії за останній квартал чи фінансовий рік.

4. Спостереження за підготовкою, складанням і зберіганням усіх звітів, балансів, статистики та інших даних, необхідних у відповідності з законом або таких, які необхідні президенту кор- порації.

5. Одержання звітів від агентів і відділів компанії, необхідних для документування діяльності компанії, або для управління і

спостереження за її бухгалтерією.

6. Здійснення загального контролю за бухгалтерським обліком

у всіх дочірніх компаніях.

7. Контроль за веденням і функціонуванням переліку рахунків

та інших правил і вказівок (приписів) бухгалтерського обліку,

виданих будь-яким регулюючим органом.

8. Посвідчення своїм підписом всіх чеків, які скарбник випи-

сує на фонди компанії або її дочірніх фірм, за винятком тих, які

виписані правлінням.

9. Візування оплати всіх розписок, перевідних векселів та ін-

ших розрахунків кредиторів на вимогу президента або іншої пра-

вомірної офіційної особи.

10. Візування всіх наказів, які видаються скарбником, на де-

понування цінних паперів у сейфі компанії у банку або вилучен-

ня з них цінних паперів.

11. Призначення начальника і співробітників відділу внутрі-

шньої ревізії і встановлення їм окладів.

12. Складання бюджету, що висвічує майбутні потреби ком-

панії, відображені на її рахунках і в заявках генерального мене-

джера та інших адміністративних працівників.

13. Контроль всієї документації, конторських процедур у від-

ділах компанії і її дочірніх фірмах.

14. Виконання інших обов’язків і володіння іншими повнова-

женнями, які може від випадку до випадку доручати контролеру

рада директорів або призначати президент.

До інших обов’язків можна віднести питання оподаткування,

страхування власності компанії, довгострокової оренди і керів-

ництва відділом контролю. В деяких компаніях контролер також

відповідає за всі допоміжні підрозділи, такі як телефонний

зв’язок, штат посильних, прибиральників, канцелярію, що реєст-

рує документи, поштовий відділ тощо.

Контролер часто бере участь у роботі різних комісій, таких як

фінансовий комітет, інвестиційний комітет, пенсійна рада, пла-


ново-фінансова комісія, страхова комісія, а також у спеціальних комісіях.

Головним чином контролер займається перевіркою витрат і

грошових надходжень скарбника. Контролер може посвідчувати

розписки перед платежем і часто встановлює методи ведення ра-

хунків у відділі скарбника.

Контролер також надає президенту або скарбнику статистичні

дані, взяті з бухгалтерських звітів та інших джерел, як основу для

поточного і майбутнього фінансування корпорації. У функції ко-

нтролера входить також застосування електронної обробки даних

до бухгалтерських систем і процедур та впровадження і коорди-

нація документопотоку.

Контролери інколи виступають в якості радників, і тоді їх ре-

комендації виконуються керівниками відповідних відділів. Конт-

ролери можуть порекомендувати процедури останнім для функ-

ціонування виробництва або потреб відділу збуту.

Нерідко в діяльності зарубіжних фірм можна зустріти ще й

посаду помічника контролера. Помічник контролера зобов’я-

заний допомагати контролеру у спеціальних галузях (сферах).

Класифікація помічника контролера повинна доповнювати кла-

сифікацію контролера. Якщо основна спеціалізація контролера —

бухгалтерський облік, помічник контролера повинен бути спеці-

алістом з норм затрат, статистики, бюджету, або з інших сфер,

що вимагають спеціальних знань.

Багато компаній мають декілька помічників контролера. Ком-

панія з двома помічниками контролера може зробити одного з

них відповідальним за рахунки у головній книзі і бюджетні (пла-

нові) процедури, а другого — за виробничий облік. У компанії з

трьома помічниками контролера один може відповідати за раху-

нки і методи бухгалтерського обліку, другий — за нормативи і

статистику, третій — за фінансове планування і прогнозування.

Помічник контролера, у свою чергу, перекладає частину своїх

щоденних обов’язків на інспекторів. Мета цього — звільнення ко-

нтролера, по можливості, від поточних питань шляхом поділу зна-

чної частини роботи між підлеглими. Це дає можливість контро-

леру зосереджуватися на процедурних і стратегічних питаннях.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.