Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћс≥реген науқастарға күт≥м мен бақылауды ұйымдастыру
ѕерсонал м≥ндетт≥:

- Ќауқастың туалет≥н жүрг≥зуге: жуындыру, ауыз қуысын тазалауға;

- Ќауқас қажетт≥ тағам мөлшер≥н қабылдауын қадағалауға, қажет болған жағдайда науқастарды өлшеп тұруға, қолдан тамақтандыруға, тағам жұмсақ, ыстық емес, құнарлы, дәрумедерге бай болуы керек.

- ‘изиологи€лық бөл≥нд≥лер≥н қадағалау: судноны уақытында беруд≥ науқастарға ескерту, ластанған жағдайда төсект≥ ауыстыру, жуу;

- ќйылулармен күресу, төсек орны мен тер≥с≥н≥ң жағдайын бақылап отыру, резеңке дөңгелектер қою, тер≥с≥н камфор спирт≥мен сүрту;

- Ќауқастың төсектег≥ қалпын б≥рнеше рет ауыстыру арқылы пневмони€мен күресу;

- Ќауқастың қозуын бақылау.

 

 

Ђ—≥з маған өз≥ң≥зд≥ң сырқатнамаңызды

көрсет≥ң≥з, мен с≥зге қандай дәр≥гер

екен≥ң≥зд≥ айтып берей≥нї

 

ƒәр≥гер афоризм≥

—ырқатнама келес≥ бөл≥мдерден тұрады:

1. “өлқұжаттық мәл≥меттер

2. Ќауқастың шағымы

3. јнамнез

а. Өм≥р анамнез≥

б. ∆анұ€лық анамнез

в. јуру анамнез≥

4. “ексеру кез≥ндег≥ науқастың жағдайы

а. —оматикалық жағдайы

б. ∆үйке жүйес≥н≥ң жағдайы

в. ѕсихикалық жағдайы

5. —индромальды диагноз

6. Ћабораторлы және инструменталды зерттеулер нәтижелер≥

7. Ќозологи€лық диагноз

а. Ѕолжам диагноз

б. ƒиагнозды нег≥здеу

в. Қорытынды диагноз

8. “ағайындаулар

а. “әрт≥п, бақылау түр≥

б.  үт≥м, тамақтану сипаты

в. ≈мдеу

9. јуру динамикасы (күндел≥ктер)

“өлқұжаттық мәл≥меттер: аты-жөн≥, жасы, ұлты, жұмыс немесе оқу орны, мамандығы, мекен-жайы және телефоны. “уыстарының мекен-жайы және телефоны. “үскен күн≥.  ураци€ уақыты.

Ќауқастың шағымы (тексеру сәт≥ндег≥)

 

Anamnesis vitae (өм≥р анамнез≥). Ѕұл зерттеулер психикалық аурудың дамуына алып келген биологи€лық, психикалық және әлеуметт≥к факторларды анықтауға бағытталған.

Ѕиологи€лық факторлар. Ұрықтану кез≥ндег≥ ата-анасының жас мөлшер≥, босану барысы мен физикалық даму сипаты. —оматикалық, инфекци€лық бас-ми аурулары; интоксикаци€лар Ц өнд≥р≥ст≥к, алкогольд≥к, наркотикалық, токсикомани€лар. ∆ыныстық дамуы, менструальды цикл, жыныстық өм≥р≥, жүкт≥л≥ктер≥, босанулары, климакс, қартаю ерекшел≥ктер≥. ѕсихикалық факторлар. Ѕаланың жасына сай психикалық дамуы. Ќауқастың психикалық ерекшел≥ктер≥ - интеллект≥, қызығушылықтары, м≥нез-құлқы, ел≥ктеулер≥, темперамент≥, қиындықтарға психикалық төз≥мд≥л≥г≥, өз≥н бағалауы. Ұнамды қасиеттер≥: мей≥р≥мд≥л≥г≥, әд≥лд≥г≥, адалдығы, жауапкерш≥л≥к сез≥м≥; әртүрл≥ тер≥с күйзел≥стер Ц кешенд≥ күйзел≥стер, ≥шк≥ конфликттер, жедел және созылмалы психикалық жарақат, эмоциональды деприваци€, ұзаққа созылған психоэмоциональды кернел≥с жағдайы.

Әлеуметт≥к фактор. Әлеуметт≥к ортаның ерекшел≥г≥ - ата-анасының жанұ€сы, өз≥н≥ң жанұ€сы, балалар бақшасы, мектеп, өнд≥р≥ст≥к орта, достары. Әлеуметт≥к дамуы - оқу, әскери қызметте болуы, қызметтег≥ жет≥ст≥ктер≥, қоғамдық қызмет≥.

 линикалық медицинада өм≥р анамнез≥н жас кезеңдер≥не байланысты жазу және суреттеу қабылданған. Әр жастың өз≥не тән биологи€лық, психикалық, әлеуметт≥к зи€нды факторлары болады, бұл психикалық аурулардың қалай пайда болатынын анықтауға жәрдем беред≥.

Ұрықтану жағдайы, ата-анасының жас мөлшер≥, анасының жүкт≥л≥к кез≥ндег≥ денсаулығы, босануы. “уылу кез≥ндег≥ баланың жағдайы.

Ѕаланың өсу≥ мен дамуы. Ѕаланың м≥нез-құлығы: сабырлы, қарым-қатынасшылдығы, ашушаң, ұ€лшақ, қорқақтығы және т.с.с. Ѕасынан өткен аурулары, жарақаттары, олардың асқынулары. Ұйқы кез≥нде сөйлеу, жүру, к≥ш≥ дәрет≥н ұсай алмау, ұстамалар, қорқыныштар, материалдық-тұрмыстық жағдайлар, жанұ€дағы жағдайлар, тәрбие ерекшел≥ктер≥.

ћектептег≥ кезең: оқуға қаб≥лет≥, мектептег≥, жанұ€дағы м≥нез-құлығы, м≥нез≥н≥ң қалыптасуы, жыныстық жет≥лу≥, сол жастағы ауырған аурулары, олардың церебральд≥ және психикалық салдары.

ќсы кезеңдег≥ материалдық-тұрмыстық жағдайы: жанұ€дағы жағдайлар, тәрбиелену ерекшел≥г≥ Ц тәрбиен≥ң қатаңдығы немесе ерекше қамқорлық, өз бет≥мен аса ерк≥н жүру≥, Ђжанұ€ кумир≥ї болуы.

ќқу жалғастыруы, мамандық алуы, әскери қызметте болуы.

“ұлға дамуы: әлеуметт≥к өсу≥, әлеуметт≥к статусы Ц жанұ€сы, мамандығы, атқаратын қызмет≥. ћ≥нез≥н≥ң, қызығушылықтарының, парыздарының түз≥лу≥.

∆ыныстық өм≥р≥: менструальды кезеңн≥ң ерекшел≥г≥, жыныстық өм≥р≥н≥ң ерекшел≥г≥, жүкт≥л≥к, босанғаннан кей≥нг≥ жағдайы.

’ронологи€лық рет бойынша басынан өткен соматикалық және инфекци€лық аурулары болуы және олардың церебральд≥ және психикалық салдары.  әс≥би зи€ндылықтар, мамандығына байланысты психикалық күйзел≥стер, қиындықтар, сәтс≥зд≥ктер. јлкогольд≥ ≥ш≥мд≥ктер мен наркотикалық заттарды пайдалануы, себептер≥, қолдану ерекшел≥ктер≥, жүйел≥ түрде қабылдауы, мас болу ерекшел≥ктер≥, бас жазу. Ќаркотикалық заттарды қолдану дозасы және себептер≥.

»нволюциалдық кезең: климактери€лық көр≥н≥стер, психикалық жарақаттар, жанұ€лық-тұрмыстық ситуаци€лар, басынан өткерген аурулары.

∆анұ€лық анамнез≥: ѕсихикалық ауру дамуына ықпал еткен биологи€лық және әлеуметт≥к жағдайларды ескере отырып, дерт этиологи€сын зерттеуге бағытталған.

“ұқым қуалаушылық бей≥мд≥л≥к туған-туысқандарындағы айқын психикалық аурулардың болуымен, психоздардың атипт≥ және жасырын формаларының, өз-өз≥не қол жұмсаулар, м≥нез-құлық ерекшел≥ктер≥мен, алкоголизмн≥ң ауыр формаларымен көр≥ну≥ мүмк≥н. “ұқым қуалауға бей≥мд≥л≥кт≥ анықтау әс≥ресе шизофрени€, ћƒѕ, эпилепси€, психопати€ ауруларында маңызды. Ѕұл факторлар ата-анасы мен жақын туыстарында зерттелед≥. Қорытынды жасағанда медициналық генетикада қолданылатын схема бойынша генеологи€лық карта жасалады. Әлеуметт≥к факторлар Ц бұл мәдениет, дәстүрлер, жанұ€да, тұқымында қалыптасқан тәрбиелеу ерекшел≥ктер≥.

Anamnesis morbi (ауру анамнез≥). јурудың алғашқы белг≥лер≥ қашан пайда болды, немен көр≥н≥с берд≥ (соматикалық, неврологи€лық, психикалық бұзылыстар). ѕсихикалық өзгер≥стерге не себеп болды немесе қандай жағдаймен б≥рге жүрд≥. —оматикалық аурулары, бас-сүйег≥н≥ң зақымданулары, инфекци€лар, интоксикаци€лар, психикалық жарақаттар. ќлар қалай көр≥н≥с берд≥.

јурудың дамуы: пайда болу ретт≥л≥г≥ және симптомдарының өзгеру≥: соматикалық, неврологи€лық, психикалық.

јуру ағымы: жедел, жеделдеу, созылмалы, үдемел≥, стационарлық, регредиентт≥, интермитирлеуш≥, ремисси€лар, декомпенсаци€, ауру барысына не әсер етт≥. “ерапевтке, невропатологқа, психиатрға қаралулары, олардың диагностикасы, емделу нәтижелер≥. ѕсихиатри€лық ауруханада болуы: қашан, қандай ем қабылдады, нәтижес≥.

ѕсихикалық аурудың әр≥ қарай психикалық дамуына, жұмысына, оқуына, адамдармен қарым-қатынасына әсер≥. Қаз≥рг≥ ауруханаға түсу≥н≥ң себептер≥.

≈скерту. јнамнезд≥ң әрб≥р түр≥ науқас адамның, туыстарының, жақындарының сөз≥ арқылы анықталады. Әрб≥р адамнан алынған мәл≥меттер бөлек жазылады және мәл≥метт≥ң к≥мнен алынғаны көрсет≥лед≥.

—оматикалық жағдайды және жүйке жүйес≥н≥ң жағдайын зерттеуд≥ң психиатри€да маңызы зор. Ѕұл келес≥ себептермен анықталады.

1. —оматикалық және неврологи€лық өзгер≥стер психикалық аурулар симптомы болуы мүмк≥н.

2. —оматикалық және неврологи€лық аурулар психикалық аурудың себеб≥ болуы мүмк≥н.

3. —оматикалық және неврологи€лық өзгер≥стер психикалық аурудың дамуына бей≥мдейт≥н фактор болуы мүмк≥н.

4. —оматикалық және неврологи€лық бұзылыстар психикалық аурудың қолайсыз барысын және нәтижес≥н анықтауы мүмк≥н.

5. —оматикалық және неврологи€лық аурулар кейб≥р терапи€лық емдеу әд≥стер≥не қарсы көрсетк≥ш болуы мүмк≥н.

6. —оматикалық және неврологи€лық қолайсыз жағдайлар кейб≥р дәр≥-дәрмектерд≥ қолданғанда болатын асқынуларды шақыруы мүмк≥н.

7.  өптеген соматикалық және неврологи€лық аурулар психикалық аурулар кез≥нде жасырын немесе атипт≥ түрде көр≥н≥с беру≥ мүмк≥н және оларды анықтау үш≥н түпк≥л≥кт≥ зерттеулер жүрг≥зу қажет. —онымен қатар психикалық науқастар өздер≥н мазасыздандыратын жағдайларды айтпауы мүмк≥н.

—оматикалық жағдай. “ерапи€лық тәж≥рибеде қалыптасқан схема бойынша зерттелед≥.

∆үйке жүйес≥. ѕсихиатри€да жүйке жүйес≥н зерттеуд≥ң өз≥нд≥к маңызы, әд≥стер≥, ерекшел≥ктер≥ бар.

1. ∆үйке жүйес≥н≥ң жағдайын б≥лу кейб≥р факторлармен анықталады. Ѕ≥р≥нш≥ден барлық психикалық аурулар Ђми дерт≥ї болып табылады. ќлардың көпш≥л≥г≥н≥ң нег≥з≥нде мидың энцефалопати€лық тип бойынша патоморфологи€лық өзгер≥стер≥ жатады. ѕсихикалық аурулардың б≥р бөл≥г≥ энцефалиттер мен ми ≥с≥ктер≥не байланысты пайда болады. ќсылайша, себептер≥ патоморфологи€лық өзгер≥стерге әкел≥п соқтыратын көптеген психикалық аурулар тобы бар.

≈к≥нш≥ден науқастардың б≥р бөл≥г≥нде осы патоморфологи€лық өзгер≥стер психикалық аурумен қатарлас жүред≥, €ғни нег≥зг≥ фоны болып табылады. ћысалы, алкогольд≥ психоз психикалық ауру дамуына бей≥мдеу≥ мүмк≥н. ћысалы, невроз церебральды жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ бар науқастарда жи≥ дамиды.

ќрганикалық жет≥спеуш≥л≥к аурудың клиникалық көр≥н≥стер≥не ек≥нш≥ ретте әсер ету≥ мүмк≥н және де оның формасын анықтайды. ћысалы, бұрын нейроинфекци€мен ауырған нәрестен≥ң дене қызуы жоғары көтер≥лгенде, делирий емес, эпилепси€ ұстамасы дамиды. јл ол өте ауыр өтед≥.

÷еребральд≥ жет≥спеуш≥л≥к психикалық аурулардың қолайсыз, созылмалы түрде өту≥не әсер ету≥ мүмк≥н. ћысалы, жедел алогольд≥ параноид мидың органикалық зақымдалуының қалдық құбылыстары фонында пайда болады да, созылмалы, үдемел≥ ағымға жи≥ ауысады. ѕсихикалық ауруларды емдеуде жүйке жүйес≥ндег≥ өзгер≥стер аса маңызды болып табылады. ќлар науқастардың терапи€ға резистентт≥л≥г≥н анықтауы мүмк≥н, инсулинотерапи€ жүрг≥згенде тырысулық ұстамалар пайда болуына ықпал ету≥ мүмк≥н.

ќсының барлығы психикалық ауруларда жүйке жүйес≥н мұқи€т тексеру керект≥г≥н және оның үлкен маңызы бар екен≥н дәлелдеп отыр.

2. ∆үйке жүйес≥н≥ң жағдайын тексеруд≥ң 4 нег≥зг≥ кезең≥ болады:

1. јуру шағымы

2. ћи анамнез≥

3. ∆үйке жүйес≥ жағдайын дәр≥герд≥ң клиникалық тексеру≥

4. Ћабораторлық және инструментальды зерттеулер

∆үйке жүйес≥н≥ң жағдайы Ц науқастың шағымынан түс≥н≥кт≥ болады. Ѕас ауруы, бас айналу, ыстықты көтере алмау, дем жет≥спеу, ой еңбек қаб≥лет≥н≥ң төмендеу≥, т≥т≥ркенг≥шт≥к, пароксизмальды көр≥н≥стер. ∆үйке жүйес≥н≥ң жағдайын тексеру т≥келей ми анамнез≥нен басталады. Ѕұл терминд≥ әйг≥л≥ психиатр ј.Ё Ёпштейн ұсынған, ол ми анамнез≥н анықтау методикасын жасап шығарған.

Ѕ≥р≥нш≥ден, жүйке жүйес≥ тарапынан пайда болатын дертт≥ көр≥н≥стер Ц олар бас ауыруы, айналуы, дамудың артта қалуы, невропати€лар, ақыл-ой еңбег≥не қаб≥летт≥л≥к, тұлғаның әлеуметт≥к дамуы және т. б.

≈к≥нш≥ден, жүйке жүйес≥н≥ң жағдайына әсер етет≥н барлық зи€ндылықтар: соматикалық аурулар, инфекци€лар, интоксикаци€лар. Әс≥ресе ошақтық инфекци€ шақыратын, мысалы, баспа, отит, әйелдерд≥ң к≥ш≥ жамбасы мүшелер≥н≥ң қабыну үрд≥стер≥не көп көң≥л аударылады. Ѕұз зи€ндылықтар тек жүйке жүйес≥не емес, сонымен қатар, адам ағзасының реактивт≥л≥г≥не тер≥с әсер етет≥н≥н, психикалық аурудың дамуына, оның рецидив беру≥не ықпал етет≥н≥н ескеру керек.

3. ћи анамнез≥н зерттегеннен кей≥н б≥з жүйке жүйес≥ жағдайының клиникалық зерттеулер≥н жүрг≥зем≥з. ќл неврологи€ клиникасында қалыптасқан схема бойынша жүрг≥з≥лед≥. Ѕ≥рақ бұл зерттеуде келес≥ м≥ндеттерд≥ ескеру керек:

Ѕ≥р≥нш≥ден, психиатри€да неврологи€лық өзгер≥стерд≥ң дәрежес≥ мен психикалық өзгер≥стерд≥ң айқындылығы арасында кер≥ қатынас заңы белг≥л≥, €ғни, ми қаншалықты жең≥л өзгер≥стерге ұшыраса, соншалықты психикалық өзгер≥стер дамуының ықтималдылығы жоғары. Ѕұл науқаста жасырын церебральд≥ жет≥спеуш≥л≥кт≥ анықтау қажетт≥л≥г≥н көрсетед≥. ќл үш≥н жүйке аурулары клиникасындағы танымал функциональды сынамаларды жүрг≥зу керек.

≈к≥нш≥ден, жүйке жүйес≥н≥ң жағдайын тексере отырып, психикалық ауруларды қаз≥рг≥ емдеу әд≥стер≥мен емдеу кез≥нде (нейротропты препараттар: аминазин және т.б.), паркинсонизм ауруының симптомдары тәр≥зд≥ түрл≥ асқынулар даму мүмк≥нд≥г≥н есте сақтау керек. —ондықтан науқастан осындай өзгер≥стер көр≥нсе, бұрын немен емделген≥ туралы сұраған жөн.

4. ∆үйке жүйес≥н клиникалық зерттеуден кей≥н лабораторлық және аспаптық әд≥стермен терең зерттеу жүрг≥зу қажет. ќсы зерттеулерд≥ жүрг≥зген кезде мынадай сұрақтарға жауап ≥здеу≥ң≥з керек: аурудың себеб≥, зақымдану ерекшел≥г≥, орналасқан жер≥ немесе қосымша симптомдары.

5. ∆үйке жүйес≥н терең зерттеу невропатолог консультаци€сын қажет етед≥.  онсультаци€ кеңес болып табылатындықтан, не жөн≥нде кеңес алатындығыңызды және өз≥ң≥зге нақты қандай көмек керект≥г≥н б≥лу≥ң≥з керек.

ѕсихикалық жағдай. ћына схема бойынша зерттелед≥:

а. Ќауқастармен қатынас сипаты: жақсы күйдег≥ науқас әңг≥меге жақсы ықылас қойып, өз≥ жайлы толық әңг≥мелейд≥; формальды науқас б≥ртект≥ жауаптар беред≥; кейб≥р науқастар тұйық болады; жауап беруден бас тартады және қойылған сұрақтар оны т≥т≥ркенд≥ру≥ мүмк≥н; күд≥кш≥л науқас қатынасқа бер≥лмейд≥.

б. —ана жағдайы: тұрған жер≥н, уақытты, өз тұлғасын бағдарлауы, стационарда не үш≥н жатқаны жөн≥нде түс≥н≥г≥.

в. “үйс≥к және қабылдау бұзылыстары: анестези€, гипостези€, гиперестези€, парестези€, сенестопати€, иллюзи€лар (аффективт≥, вербальд≥), галлюцинаци€лар (қандай екен≥н көрсет≥ң≥з), метаморфопси€лар, дене схемасының бұзылысы. ”ақытты дұрыс қабылдау, сөйлеу бұзылыстары. ƒереализаци€, деперсонализаци€.

г. ≈сте сақтау қаб≥лет≥н≥ң өзгеру≥: ‘иксаци€лық гипомнези€ (заттарды қайда қойғанын, адам ес≥мдер≥н, телефон нөм≥рлер≥н ес≥нде сақтай алмау), гипермнези€, амнези€ (ретроградты, антероградты, ретроантероградты), парамнези€лар - кофабул€ци€, псевдореминисценци€. ЂЅұрын басынан өткенї, Ђбұрын көргенд≥кї, Ђбұрын ест≥генд≥кї сез≥мдер≥н≥ң болуы.

д. «ей≥н бұзылыстары: зей≥н≥н жинақтау қаб≥лет≥ (қойылған сұрақтарға мән беру қаб≥лет≥), оның әтүрл≥ бұзылыстары - шашыраңқылығы, зорығуы, патологи€лық тұрақтылығы.

е. ќйлау бұзылыстары: екп≥н≥ бойынша Ц ба€у, жылдам, тоқтаған. Ѕайланысы бойынша Ц мағыналық, логикалық және грамматикалық. ћақсаттылығы бойынша Ц патологи€лық байымды, персевараци€, резонерл≥к. ћазмұны бойынша ойлау бұзылысы Ц аса бағалы және сандырақтық иде€лар, олардың мазмұны және логикасы, аргументаци€ сипаты, сен≥м дәрежес≥, дәлелдер келт≥рудег≥ белсенд≥л≥г≥.

ж. —өйлеу бұзылыстары: екп≥н≥, түс≥н≥кт≥л≥г≥, кекештену, эхолали€, неологизм, мутизм.

з. »нтеллект жағдайы: Ќауқастың мектептег≥, тұрмыстағы, арнайы б≥л≥м орындарында алған б≥л≥м≥ және олардың науқастың б≥л≥м дәрежес≥не, өм≥рл≥к тәж≥рибес≥не сәйкест≥г≥. ќқуға, б≥л≥м≥н толықтыруға қаб≥лет≥, дағыларды игеру≥. ќйлау сипаты: ұғымдарды б≥р≥кт≥ру, ажырату қаб≥лет≥, мақал-мәтелдерд≥ң түс≥ну≥, қанатты қағидалардың астарын ұға б≥лу≥.

и. Ёмоци€ бұзылысы: науқастың көң≥л-күй≥ - мазмұны, күш≥, тұрақтылығы. Ќауқас жағдайы: нашар, қанағаттанарлық, көтер≥ңк≥. јффективт≥ қозғыштығы: т≥т≥ркенг≥шт≥к, аффективт≥ күй күш≥ мен ұзақтығы, олардың вегетативт≥ және психомоторлық көр≥н≥стер≥. Ёмоциональды лабильд≥л≥к, боскөң≥лд≥л≥к. ≈к≥жүзд≥л≥к (амбивалентт≥л≥к) және сез≥мдерд≥ң бұрмалануы. ∆оғарғы дәрежел≥ сез≥мдер сипаттамасы (этикалық, эстетикалық, интеллектуальдық). Ёмоциональдық сфераның жалпы бұзылыстары Ц апати€, эмоциональды дефект.

к. Әуест≥к бұзылысы: тағамдық, жыныстық, өз≥н сақтауға бағытталған әрекеттер, сандық, сапалық өзгер≥стер.

л. Қозғалыстық-ер≥кт≥к сфера бұзылысы: психомоторлы белсенд≥л≥кт≥ң қозу деңгей≥не дей≥н күшею≥, немесе ступор деңгей≥не дей≥н төмендеу≥.  ататони€лық симптомдар Ц эхопракси€, негативизм, балауыздық и≥лг≥шт≥к, импульсивт≥ әрекеттер. ≈р≥кт≥ң жалпы күшею≥ мен төмендеу≥ (абули€ деңгей≥не дей≥н). √аллюцинаци€лармен, сандырақпен, патологи€лық әуест≥кпен, сана бұзылысымен байланысты жүр≥с-тұрыс бұзылысы.

м. ƒерт≥н мойындау және ол жөн≥ндег≥ күйзел≥с: жетк≥л≥кс≥з, жоқ, әс≥реленген, адекватты.

н. ћимикасы, пантомимикасы, жүр≥с-тұрысы: мимикасы жанданған, адекватты, амими€, парамими€.  үйзел≥стер≥не қозғалысының сәйкес келмеу≥. Ѕақылау барысында науқастың тәрт≥б≥ мен сыртқы әлпет≥: кабинетке қалай к≥рген≥, амандасқаны, отыру қалпы, ки≥нген≥. Ќұсқауларды орындауы: дәл, тез және т.б.

о. Ќауқастың бөл≥мшедег≥ тәрт≥б≥: қарым-қатынасқа түсу≥, бөл≥м режим≥н орындауы, еңбек үрд≥с≥не және мәдени шараларға қатысуы.

—индромальды диагноз Ц психикалық ауру диагностикасындағы б≥р≥нш≥ және маңызды этаптың б≥р≥. ќл келес≥ факторлармен анықталады.

1. ѕсихопатологи€лық синдромның анықталуы адамда психикалық ауру бар екенд≥г≥н б≥лд≥ред≥.

2. ѕсихопатологи€лық синдромның диагностикалануы психикалық ауру көр≥н≥с≥н≥ң формасын анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥ (психотикалық немесе психотикалық емес).

3. —индром ерекшел≥ктер≥н анықтау аурудың нозологи€лық тәнд≥л≥г≥н анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥.

4. ѕсихопатологи€лық синдром психикалық ауру ем≥н≥ң нег≥зг≥ бағдары болып табылады.

Ќақты осыған байланысты науқастың психикалық жағдайын зерттеу кез≥нде науқаста қандай патологи€лық синдром деген дәр≥гер сұрағы б≥р≥нш≥ ауызға келед≥.

—индромальд≥ диагноз келес≥ ≥с Ц әрекеттер көмег≥мен ≥ске асырылады:

а. Ѕарлық табылған симптомдарды жазу

б. —имптомдарды психикалық функци€лар бойынша топтау

в. Ќег≥зг≥ және қосымша симптомдарды айыру

г. ѕсихикалық бұзылыстарға синдромальды баға беру.

«ерттеуд≥ң қосымша әд≥стер≥: ƒәр≥гер қарауы, €ғни клиникалық зерттеулер а€қталған соң, науқасқа басқа да зерттеулер жүрг≥з≥лед≥. ќлар әртүрл≥ атауларға ие болған: Ђқосымша зерттеу әд≥стер≥ї, Ђпараклиникалық зерттеулерї, Ђлабораторлы және инструментальды зерттеулерї. Ѕұл зерттеулерд≥ бастамас бұрын, төмендег≥лерд≥ б≥лу≥ң≥з ти≥с:

1. јлдымен с≥з не б≥лг≥ң≥з келет≥н≥н анықтап алуыңыз керек. ѕсихиатри€лық клиникада қосымша зерттеу әд≥стер≥ мына м≥ндеттерд≥ шешу үш≥н қажет:

Ѕ≥р≥нш≥ден, зерттеулер аурудың себеб≥н анықтауға бағытталған. ћысалы, босанғаннан кей≥н пайда болатын зерттеу себеб≥ сепсис болып табылады.  линикаға жас әйел түст≥, босанғаннан кей≥н психикалық күй≥ өзгерген. Ѕосану санитарлық ережеге сай болмаған.  линикалық көр≥н≥с≥нде ауыр соматикалық жағдай, температураның тербел≥с≥, қан формуласының өзгеру≥, психикалық жағдайында - аментивт≥ синдром. ƒиагностикалық болжам бойынша Ц психикалық бұзылыспен асқынған босанудан кей≥нг≥ сепсис.

≈к≥нш≥ден, психикалық аурулар дамуы шарттарын зерттеуге бағытталған. ѕсихикалық ауру дамуы шарттарына науқастың соматикалық, психикалық және церебральдық жағдайлары жатады. ѕсихиатри€да бұл нег≥з (Ђпочваї) деп аталады (∆ислин —.√). ѕсихикалық, соматикалық, церебральдық ерекшел≥ктер нег≥з≥н≥ң әртүрл≥ клиникалық мән≥ болуы мүмк≥н.

ќлар бей≥мдеуш≥ факторлар рет≥нде болуы мүмк≥н. ћысалы, алкогольд≥к психоз соматикалық және церебральдық жет≥спеуш≥л≥ктер≥ бар науқастарда тез≥рек пайда болады.

Ќег≥з (Ђпочваї) - аурудың клиникасына, ағымына, нәтижес≥не әсер ету≥ мүмк≥н. ћысалы, алкогольд≥ галлюциноздың созылмалы түрде өту≥н науқастың ертеректе алған бас-ми жарақатымен түс≥нд≥руге болады. ќсыны зерттеу және сәйкес ем тағайындау науқасқа жылдам көмект≥ қамтамасыз ету мүмк≥нд≥г≥н беред≥.

—оматикалық және церебральды жет≥спеуш≥л≥к терапи€ны таңдауда, резистентт≥л≥к пен асқынулардың алдын Ц алуда маңызды орын алады.

Үш≥нш≥ден, клиникалық әд≥спен анықталмайтын соматикалық, неврологи€лық және психикалық аурулардың симптомдарын анықтауға бағытталуы мүмк≥н. ћысалы, аурудың бруцеллезд≥ этиологи€сына күмәндана отырып, дәр≥гер дене қызуының көтер≥лу≥, қандағы өзгер≥стерд≥ң болуы, Ѕюрне және ’едельсон реакци€ларының оң болуы си€қты қосымша белг≥лер ≥здей бастайды.

ѕсихоорганикалық синдроммен науқаста басЦсүйек рентгенограммасында, энцефалографи€сында және т.б. мидың органикалық зақымдануы симптомдарын ≥здеуге болады.

 ей жағдайларда психикалық симптомдарды клиникалық әд≥стермен табу мүмк≥н болмай, тек психикалық эксперимент арқылы анықтауға болады.

“өрт≥нш≥ден, психиатри€лық клиникада лаборатори€лық әд≥стермен зерттеулерд≥ң алдына қойған жеке мақсаты кейб≥р медикаменттерд≥ң қандағы деңгей≥н анықтау болып табылады. ћысалы, литий, тырысуға қарсы препараттардың.

2. јлға қойылған тапсырмаларға сәйкес қосымша зерттеу әд≥стер≥ мыналарға бағытталған:

Ѕ≥р≥нш≥ден, науқастың соматикалық жағдайын терең зерттеу. Ѕұл аурудың себеб≥н Ђсоматикалық нег≥з≥нї, сонымен қатар соматикалық симптомдарын анықтауға бағытталған.

≈к≥нш≥ден, психикалық аурулардың Ђмилық ошақтарынї, себеб≥н, асқындыратын церебральды факторларын, және де аурудың неврологи€лық симптомдарын терең зерттеуге.

Үш≥нш≥ден, науқастың психикалық жағдайын терең зерттеу. Ёкспериментальды-психологи€лық зерттеу әд≥с≥ тұлғаның актуальды психожарақаттаушы күйзел≥стер≥н анықтауға көмектесед≥. “ұлғаның алкоголизмге, неврозға бей≥мд≥л≥г≥н б≥лд≥рет≥н тұлғалық ерекшел≥ктер≥н анықтауға ықпал етед≥. —онымен қатар психикалық аурудың жасырын симптомдарын анықтауға көмектесед≥.

ѕсихиатри€да қолданылатын барлық қосымша зерттеу әд≥стер≥н 3 нег≥зг≥ топқа бөлем≥з:

Ѕ≥р≥нш≥ден, организмн≥ң биологи€лық ортасын зерттеуге нег≥зделген лаборатори€лық зерттеу әд≥с≥. ћысалы, қан, зәр, ликвор және т.б.

≈к≥нш≥ден, инструментальды зерттеу әд≥стер≥: рентгенографи€, электрокардиографи€, электроэнцефалографи€, реоэнцефалографи€. ќлар соматикалық жағдайын және жүйке жүйес≥н зерттеуде қолданылады.

Үш≥нш≥ден, экспериментальды-психологи€лық әд≥с. ќл психикалық науқасты терең зерттеуге бағытталған.

Ќозологи€лық диагноз. Үш элементке нег≥здел≥п қойылады.

≤. —индромның нозологи€лық ерекшел≥ктер≥не байланысты. ћысалы, инфекци€лық ауру және бас-ми жарақатынан кей≥н дамыған астени€лық синдром әртүрл≥ көр≥нед≥.

≤≤. јурудың нақты ағымы, дамуына қарай. ѕсихикалық ауру ағымының сатылары - преморбидт≥к, инициальд≥, манифестт≥. Ѕасталу түр≥: жедел, жеделдеу, созылмалы. јғымы: прогрессивт≥, регредиентт≥, фазалы, пароксизмальды.

≤≤≤. Ётиологи€сы, €ғни ауру дамуының шарттары және себептер≥.

ј) ѕсихикалық аурудың пайда болуы құпи€ болып көр≥нген≥мен, ол әрдайым табиғи (биологи€лық, психикалық, әлеуметт≥к) себептерд≥ң әсернен дамиды.

Ѕ) ѕсихикалық аурудың пайда болуы түс≥н≥кс≥з болғанымен, ол әрдайым себептер мен бей≥мдеуш≥ факторлардың әрекеттер≥н≥ң және өзара әсерлесу≥н≥ң заңды нәтижес≥ болып табылады.

ƒиагнозды нег≥здеу нозологи€лық тәнд≥л≥г≥н дәлелдейт≥н факттардан тұруы ти≥с. ћысалы, с≥з науқаста психопати€ны болжайсыз. ќны нег≥здеу үш≥н келес≥ факттарды көрсету≥ң≥з керек:

а. јуру психикалық синдроммен байқала ма?

б. јуру бала кезден бер≥ көр≥н≥с берд≥ ме?

в. јуру барлық жағдайда байқала ма?

г. јуру эпизодтық реакци€лармен және декомпенсаци€лармен байқала ма?

 үндел≥ктер. Ќауқастың жағдайы туралы қысқаша және нақты деректерд≥ және психопатологи€лық бұзылыстардың динамикасын қамтиды.

 

ћј«ћҰЌџ

 ≥р≥спе...............................................................3

Ѕ≤–≤ЌЎ≤ ЅӨЋ≤ћ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 529 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1969 - | 1807 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.084 с.