Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕеру мен шеш≥м қабылдау туралы
1. ќсы «аңның 23- бабының 6- тармағында көзделген реттерд≥ қоспағанда, адамды өз≥н≥ң кел≥с≥м≥нс≥з немесе оның заңды өк≥л≥н≥ң кел≥с≥м≥нс≥з психиатри€лық куәландыру туралы шеш≥мд≥ мұндай куәландыру үш≥н осы «аңның 23- бабының 5- тармағында т≥з≥п келт≥р≥лген нег≥здер бар деген мәл≥меттер көрсет≥лген арыз бойынша психиатр-дәр≥гер қабылдайды.

2. јрызды психиатри€лық куәландырылуы ти≥ст≥ адамның заңды өк≥л≥, кез келген медициина мамандықтағы дәр≥гер мен өзге де азаматтар бере алады.  өр≥неу жалған арыз беру қылмыстық жауапқа тартылуға әкеп соғады.

3. јлынған мәл≥меттер бойынша адам өз≥не немесе айналасындағыларға т≥келей қау≥п төнд≥рет≥н жағдайларда нақты адам ауызша немесе жазбаша арыз беру≥ мүмк≥н.ѕсихиатр- дәр≥гер психиатри€лық куәландыру туралы дереу шеш≥м қабылдап, ол медициналық құжаттамаға жазумен рәс≥мделед≥ де, кей≥нен адамның заңды өк≥л≥мен хабарланады.

4. јдам өз≥не немесе айналасындағылыарға т≥келей қау≥п төнд≥рмейт≥н жағдайда психиатри€лық куәландыру туралы арыз жазбаша түр≥де бер≥луге, онда мұндай куәландырудың қажет екен≥н нег≥здейт≥н толық мәл≥меттер және ол адамның немесе оның заңды өк≥л≥н≥ң психиатр-дәр≥герге көр≥нуден бас тартыны туралы деркеткер болуға ти≥с.ѕсихиатр-дәр≥гер шеш≥м қабылдау үш≥н қажетт≥ қоымша мл≥меттерд≥ сұратып алуға құқылы.ѕсихиатр-дәр≥гео арызды осы «аңның 23- бабаының 5- тармағындағы 2) және 3) Ц тармақшаларда көздеген жағдайлардың болуын дәлелдейт≥н деректер жоқ екен≥н анықтап, психиатри€лық куәнандырудан дәлелд≥ себеппен жазбаша түрде бас тартады.

 

Ѕ а п. јмбулатори€лық психиатри€лық жәрдем түрлер≥

1. ѕсихикасының бұзылуынан зардап шегуш≥ адамға амбулатори€лық психиатри€лық жәрдем медициналық айғақтарға қарай консультаци€ беру, емдеу немесе диспансерл≥к бақылау түр≥нде көрсет≥лед≥.

2.  онсультаци€лық-дәр≥герл≥к жәрдемд≥ психиатр-дәр≥гер адам өз бет≥мен өт≥н≥ш жасағанда оның өт≥н≥ш≥ немесе кел≥с≥м≥ бойынша, ал кәмелетке толмаған адамға оның заңды өк≥л≥н≥ң өт≥н≥ш≥ немесе кел≥с≥м≥ бойынша көрсетед≥.

3. ќсы «аңның 27- бабының 1- тармағында көзделген реттерде психикасының бұзылуынан зардап шегуш≥ адамның немесе оның заңды өк≥л≥н≥ң кел≥с≥м≥не қаорамастан диспансерл≥к бақылау белг≥лену≥ мүмк≥н және ол психиатр-дәр≥герд≥ң тұрақты тесер≥п тұруы арқылы оның оның психикалық денсаулық жағдайын бақылауды, оған қажетт≥ медициналық және әлеуметт≥к жәрдем көрсетуд≥ көздейд≥.

 

Ѕ а п. ƒиспансерл≥к бақылау

1. ѕсихикасының бұзылуы тұрақты және созылмалы болып, ауыр, өзгермейт≥н сипат алған көб≥не асқынған ауру көр≥н≥с≥не ұштасатын адамға диспансерл≥к бақылау белг≥лену≥ мүмк≥н.

2. ƒиспансерл≥к бақылауды белг≥леу қажет екен≥ туралы және оны тоқтату туралы мәселен≥ шешу амбулатори€лық психиатри€лық жәрдем көрсетет≥н психиатри€лық ұйымның әк≥мш≥л≥г≥ тағайындайтын психиатр-дәр≥герлер комисси€сы немесе денсаулық сақтау органы тағайындайтын психиатр-дәр≥герлер комисси€сы қабылдайды, комисси€да кем≥нде үш дәр≥гер болуы керек.

3. ѕсихиатр-дәр≥гердер комисси€сының дәлелд≥ шеш≥м≥ медициналық құжаттамаға жазылып рәс≥мделед≥. ƒиспансерл≥к бақылауды белг≥леу немесе тоқтату туралы шеш≥мге осы «аңмен белг≥ленген тәрт≥п бойынша шағым жасалуы мүмк≥н.

4. ѕсихикасының бұзылуынан зардап шегуш≥ адам сауыққан немесе оның психикалық жай-күй≥ айтарлықтай әр≥ тұрақты жақсарған жағдайда бұрын белг≥ленген диспансерл≥к бақылау тоқтатылады. ƒиспансерл≥к бақылау тоқтатылғаннан кей≥н сол адамның өт≥н≥ш≥ немесе кел≥с≥м≥ бойынша не оның заңды өк≥л≥н≥ң өт≥н≥ш≥ немесе кел≥с≥м≥ бойынша психиатри€лық жәрдем консультаци€ және емдеу түр≥нде көрсет≥лед≥. ѕсихикасының бұзылуынан зардап шегуш≥ адам психикалық жай-күй≥ өзгерген кезде осы «аңның 23-25 Цбаптарында көзделген нег≥здер мен тәрт≥п бойынша өз≥н≥ң кел≥с≥м≥нс≥з немесе заңды өк≥л≥н≥ң кел≥с≥м≥нс≥з куәландырылуы мүмк≥н. ћұндай жағдайларда психиатр-дәр≥герлер комисси€сының шеш≥м≥ бойынша диспансерл≥к бақылау қайта жалғастырылуы мүмк≥н.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 525 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1413 - | 1273 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.