Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрналастырудың нег≥здер≥ мен тәрт≥б≥
1. ѕсихикасының бұзылуынан зардап шегуш≥ адамды психоневрологи€лық ұйымға орналастыру үш≥н туыстарының не оның заңды өк≥л≥н≥ң арызы және психиатр-дәр≥гер қатысатын дәр≥герлер комисси€сының қорытындысы; кәмелетке толмаған адамға Ц психологи€лық-медициналық-педогогикалық консультаци€ның қорытындысы; заңда белг≥ленген тәрт≥п бойынша ≥с-әрекетке қаб≥летсз деп танылған адамға Ц психиатр-дәр≥герд≥ң қатысуымен дәр≥герлер комисси€сы берген қорытынды нег≥з≥нде қабылданған қорғаншы және қамқоршы органның шеш≥м≥ нег≥з болады. Қорытындыда адам психикасының оны әлеуметт≥к қамсыздандырудың мамандырылмаған ұйымында болу мүмк≥нд≥г≥нен айыратындағыдай болып бұзылғаны туралы, ал ≥с Ц әрекетке қаб≥летт≥ адам жөн≥нде- сот алдында оны ≥с-әрекетке қаб≥летс≥з деп тану туралы мәселе қоюға нег≥з болмауы жөн≥ндег≥ мәл≥меттер де болуға ти≥с.

2. Қазақстан –еспубликасының заңдарына сәйкес қорғаншы және қамқоршы органдар психоневрологи€лық ұйымға орналастырылатын адамдардың мүл≥кт≥к мүдделер≥н қорғау үш≥н шаралар қолдануға м≥ндетт≥.

 

Ѕ а п.  әмелетке толмағандардарды арнайы оқыту үш≥н

ѕсихоневрологи€лық ұйымға орналастырудың нег≥здер≥

ћен тәр≥т≥б≥

 әмелетке толмаған адамды арнайы оқыту мақсатымен психоневрологи€лық ұйымға ж≥беру үш≥н адам психикасының бұзылуы нег≥з болады.ќл ата-анасының не оның заңды өк≥л≥н≥ң арызы және республикалық, облыстық немесе қалалық психологи€лық-медицицналық- педагогикалық консультаци€ қорытындысының нег≥з≥нде ж≥бер≥лед≥. Қорытындыда кәмелетке толмаған адамды интеллектуальдық дамуы бұзылған балаларға арналған арнаулы мектептер жағдайында оқыту қажетт≥г≥ туралы мәл≥меттер болуға ти≥с.

 

Ѕ а п. ѕсихоневрологи€лық ұйымдарда, арнайы оқытатын

ћектептерде тұратын адамдардың құқықтары және осы

…ымдар әк≥мш≥л≥г≥н≥ң м≥ндеттер≥

1. ѕсихоневрологи€лық ұйымдарда немесе арнайы оқытатын мектептерде тұратын адамдар осы «аңның 34- бабамен көзделген құқықтарды пайдаланады.

2. ѕсихоневрологи€лық ұйымның немесе арнайы оқытатын мектептерд≥ң әк≥мш≥л≥г≥ мен қызметкерлер≥н≥ң онда тұратын адамдардың құқықтарын ≥ске асыру үш≥н жағдай жасау жөн≥ндег≥ м≥ндеттер≥ осы «аңның 36- бабаымен, сондай-ақ Қазақстан –еспубликасының әлеуметт≥к қамсыздандыру туралы және б≥л≥м беру туралы заңдармен белг≥ленед≥.

3. ѕсихоневрологи€лық ұйымның немесе арнайы оқытатын мектептерд≥ң әк≥мш≥л≥г≥ онда тұратын адамдарды бұл ұйымда одан әр≥ ұстау туралы, олардың ≥с-әрекетке қаб≥летс≥зд≥г≥, медициналық және әлеуметт≥к оңалуы жөн≥ндег≥ шеш≥мдерд≥ қайта қарау мүмк≥нд≥г≥ туралы мәселен≥ шешу мақсатымен психиатр-дәр≥герд≥ң, психологи€лық-медициналық-педагогикалық консультаци€ның қатысуымен дәр≥герлер комисси€сын тарта отырып, оларға жылына кем≥нде б≥р рет куәландыру өтк≥зед≥.

Ѕ а п. ѕсихоневрологи€лық ұйымнан немесе арнайы оқытатын

ћектептерден ауыстыру және шығару

1. ѕсихиатр-дәр≥герд≥ң, психологи€лық Цмедициналық-педагогикалық консультаци€ның қатысуымен, дәр≥герлер комисси€сы мамандандырылған психоневрологи€лық ұйымда тұруға не оқуға медициналық айғақтар болмауы туралы берген қорытынды психикасының бұзылуынан зардап шегуш≥ адамды психоневрологи€лық ұйымнан немесе арнайы оқытатын мектептен жалпы үлг≥дег≥ осындай ұйымға ауыстыру үш≥н нег≥з болады.

2. ѕсихоневрологи€лық ұйымнан немесе арнайы оқытатын мектептен шығару:

1) психикасының бұзылуынан зардап шегуш≥ адамның өз арызы бойынша, психиатр-дәр≥герд≥ң қатысуымен дәр≥герлер комисси€сымен денсаулық жағадйы бойынша бұл адамның жеке тұра алатыны туралы қорытындысы болған кезде;

2) шығарылатын кәмелетке толмағандарды не заңда белг≥ленген тәрт≥п бойынша ≥с Ц әркекетке қаб≥летс≥з деп танылған адамды күт≥п-бағуды жүзеге асыруға м≥ндеттенет≥н ата-анасының, өзге туыстарының немесе заңды өк≥л≥н≥ң арызы бойынша жүзеге асырылады.

 

V т а р а у. ѕ—»’»ј“–»яЋџҚ ∆Ә–ƒ≈ћ  Ө–—≈“”  ≈«≤Ќƒ≈ јƒјћЌџҢ ҚҰҚџҚ“ј–џ ћ≈Ќ Ѕќ—“јЌƒџҚ“ј–џЌ —јҚ“јЋ”џЌ ҚќҒћƒџҚ ЅјҚџЋј”

42 Ц б а п. јзаматтар мен үк≥метт≥к емес ұйымдардың

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 421 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2200 - | 1943 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.