Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јб≥летс≥з деп танылған адамдарды куәландыру
1. «аңды өк≥лдер≥н≥ң өт≥н≥ш≥ немесе жазбаша кел≥с≥м≥ бойынша психиатри€лық стационарға орналастырылған кәмелетке толмаған адамды және заңды белг≥ленген тәрт≥ппен ≥с-әрекетке қаб≥летс≥з леп танылған адамды осы «аңның 30-бабымен көзделген тәрт≥п бойынша психиатри€лық ұйымның психиатр-дәр≥гердер комисси€сы м≥ндетт≥ түрде куәландыруға ти≥с.

2. Ѕұл адамдарды ауруханада болу мерз≥м≥н ұзарту туралы мәселен≥ шешу үш≥н алғашқы алты ай ≥ш≥нде кем≥нде айына б≥р рет психиатр-дәр≥герлер комисси€сы куәландырып отыруға ти≥с. јуруханада болу мерз≥м≥н алты айдан астам уақытқа ұзарту Қазақстан –еспубликасының заңдарымен белг≥ленген тәрт≥ппен психиатр-дәр≥герлер өт≥н≥ш≥ нег≥з≥нде сот шеш≥м≥ бойынша жүрг≥з≥лед≥.

3. ѕсихиатр-дәр≥герлер дәр≥герлер комисси€сы немесе психиатри€лық стационардың әк≥мш≥л≥г≥ кәмелетке толмаған немесе заңмен белг≥ленген тәрт≥п бойынша ≥с-әрекетке қаб≥летс≥з деп танылған адамның заңды өк≥лдер≥ оларды ауруханаға салғанда қи€нат жасауға жол бер≥лген≥н анықтаған жағдайда психиатри€лық стационардың әк≥мш≥л≥г≥ бұл туралы қамқорлыққа алынған адамның тұрғылықты жер≥ бойынша қорғаншы және қамқоршы органға хабарлайды.

 

34- б а п. ѕсихиатри€лық стационардағы пациентттерд≥ң

џқтары

1. ѕсихиатри€лық стационарға орналастырылған пациентке оның құқықтары мен стационарда белг≥ленген ережелер оның өз≥ б≥лет≥н т≥лде түс≥нд≥р≥луге ти≥с, бұл туралы медициналық құжаттамаға жазба жасалып, кей≥ннен заңды өк≥л≥не хабарланады.

2. ѕсихиатри€лық стационарда емдел≥п немесе тексер≥л≥п жатқан пациенттерд≥ң бәр≥:

1) ≈мделу, тексер≥лу, психиатри€лық стационардан шығу және осы «аңмен бер≥лген құқықтарының сақталуы мәселелер≥ бойынша т≥келей бас дәр≥герге немесе бөл≥мше меңгеруш≥с≥не өт≥н≥ш жасауға, мемлекетт≥к органдар мен адвокатқа щағымдар және арыздар беруге, адвокатпен және д≥ни қызметш≥мен оңаша кездесуге, д≥ни салтттарды орындауға, д≥ни қағидарларда сақтауға;

2) √азеттер мен журналдарды жаздырып алуға;

3) ≈гер пациент 18 жасқа толмаған болса, жалпы б≥л≥м берет≥н мектепт≥ң немесе интеллет≥л≥к дамуы бұзылған балаларға арналған арнаулы мектепт≥ң бағдарламасы бойынша б≥л≥м алуға;

4) ≈гер пациент өнд≥р≥ст≥к еңбекке қатысатын болса, еңбег≥н≥ң мөлшер≥ мен сапасына сәйкес басқа азаматтармен б≥рдей сыйақы алуға;

5) ’ат-хабар алысуға;

6) —әлемдеме, бандероль,ақша аударымдарын алуға және ж≥беруге;

7) “елефонды пайдалануға,

8)  ел≥шулерд≥ қабылдауға;

9) ≈ң қажетт≥ заттарды ұстауға және сатып алуға, өз ки≥м≥н пайдалануға құқылы.

3. √азеттер мен журналды жеке жаздырып алу, байланыс қызмет≥н және тағысын тағыларды пайдалану олар бер≥лет≥н пациентт≥ң есеб≥нен немесе қайырымдылық түс≥мдер есеб≥нен жүзеге асырылады.

Ѕ а п. ѕсихиатри€лық жәрдем көрсету кез≥нде қау≥пс≥зд≥кт≥

јмтамасыз ету шаралары

1. —тационарлық психиатри€лық жәрдемд≥, ауруханаға салынған адам мен басқа адамдардың қау≥пс≥зд≥г≥н қамтамасыз етет≥н мейл≥нше аз шектеул≥ жағдайларды, медицина қызметкер≥ оның құқықтары мен заңды мүдделер≥н сақтай отырып жүзеге асырады.

2. јуруханаға ер≥кс≥з салынып, психиатри€лық стационарда болған кез≥нде ауруханаға салынған адамға күш қолданып қысым жасау мен оқшаулау шаралары оның өз≥не немесе басқа адамдарға т≥келей қау≥п төнд≥рет≥н ≥с-әрекет≥н, психиатр-дәр≥герд≥ң п≥к≥р≥нше, өзге әд≥стермен тыйу мүмк≥н болмаған кезде қолданылады және медицина қызметкер≥н≥ң тұрақты бақылауымен жүзеге асырылады. үш қолданып қысым жасау немесе оқшаулау шараларының түрлер≥ мен қолданылу уақыты туралы медициналық құжаттамаға жазба жасалып, оның заңды өк≥л≥не хабарланады.

3. Құқық қорғау органдарының қызметкерлер≥ ауруханаға ер≥кс≥з салынатын адамды ер≥кс≥з куәландыруды жүзеге асырған кезде медицина қызметкерлер≥не көмектесуге, ауруханаға салынатын адамды тексеру мақсатымен оның қасына бару үш≥н қау≥пс≥з жағдайларды қамтамасыз етуге м≥ндетт≥.јуруханаға салынған,ауруханаға салынуға ти≥с адам (адмдар) тарапынан айналадағыларының өм≥р≥ мен денсаулығына қатер төнд≥р≥лет≥н жағдайларда құқық қорғау органдарының қызметкерлер≥ Қазақстан –еспуликасының заңдарында белг≥ленген тәрт≥ппен ≥с-қимыл жасайды.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 465 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1439 - | 1406 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.