Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕсихиатри€лық жәрдем көрсету кез≥нде адам
џқтарының сақталуын бақылау жөн≥ндег≥ қызметке

џқығы

1. јзаматтар, ұйымдар, қоғамдық б≥рлест≥ктер,қорлар, қауымдастықта, д≥ни б≥рлест≥ктер, сондай-ақ шетелд≥к және халықаралық коммерциалық емес б≥лест≥ктерд≥ң құрылымдық бөл≥мшелер≥ (филиалдары мен өк≥лд≥ктер≥) психиатри€лық жәрдем көрсету кез≥нде адамның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге мүддел≥ адамдарды, олардың заңды өк≥лдер≥н≥ң өт≥н≥ш≥ бойынша және өз бастамасымен жәрдемдесуге бағытталған қызмет≥н кедерг≥с≥з жүзеге асыруға құқылы.

2. Қоғамдық б≥рлест≥ктерд≥ң өк≥л≥ психиатри€лық немесе психоневрологи€лық ұйымдардың әк≥мш≥л≥г≥мен ондағы адамдарға барып-тұру щарттарын кел≥суне, оларда қолданылатын ережелер≥мен танысуға, оларды орындауға және дәр≥герлер қупи€ны жари€ етпеу туралы м≥ндеттемеге қол қобға м≥ндетт≥.

 

43- б а п. ѕсихиатри€лық жәрдем көрсету кез≥нде адамның

џқтары мен бостандықтарының сақталуын бақылау

∆өн≥ндег≥ қызметт≥ жүзеге асыру

1. ќсы «аңның 42- бабында аталған мақсаттар м≥ндеттерд≥ ≥ске асыру үш≥н азаматтар мен үк≥метт≥к емес ұйымдар:

1) ∆ерг≥л≥кт≥, ұлттық және халықаралық, үк≥метт≥к және үк≥метт≥к емес ұйымдарға, бұқаралық ақпаррат құралдарына психиатри€лық жәрдем көрсету кез≥нде адам құқықтары мен бостандықтарының проблемалары мен бұзылу факт≥лер≥ жөн≥нде арыз, өт≥н≥ш, петици€ беруге;

2) —айлау науқаны кез≥нде психиатри€лық және психоневрологи€лық емдеу ұйымдарының жанынан құрылған сайлау усачкелер≥не тәуелс≥з байқаушылар рет≥нде ерк≥н к≥руге;

3) ѕсихиатри€лық жәрдем көрсету кез≥нде адам құқықтары мен бостандықтарының сақталу мәселелер≥ жөн≥нде тәуелс≥, оның ≥ш≥нде халықаралық байқаушы, инспекци€лық мисси€ларды құруға және оның қызмет≥не қатысуға;

4) “әуелс≥з психиатри€лық және өзге де медициналық сараптама комисси€ларын құруға және оның қызмет≥не қатысуға;

5) ѕсихиатри€лық жәрдем көрсет≥лет≥н адамдардың б≥л≥кт≥ заң қызмет≥н алуына жәрдемдесуге, белг≥ленген рәс≥мдерд≥ сақтай отырып, олардың заңды өк≥лдер≥ болуға;

6) јталгған адамдарға олардың мәдени және д≥ни қажеттер≥н қанағаттандыру,д≥ни салт-жораларды атқару ≥с≥не жәрдемдес≥п, көмек беруге;

7) јрнаулы, жалпы медициналық және санаторий - курорттық емн≥ң, медицина, заң және өзге де мамандары мен консультанттары қызмет≥, байланыс қызмет≥н≥ң, мерз≥мд≥ және өзге де басылып шығатын басылымдардың, сондай-ақ медициналық айғақтарф бойынша тыйым салынбаған тамақ өн≥мдер≥н≥ң, гигиена және жеке пайлаланатын заттардың ақысын қоса алғанда, аталған адамдарға қайырылымдылық көмек көрсетуге құқылы.

2. јзаматтар мен үк≥метт≥к емес ұйымдар (б≥рлест≥ктер, қауымдастықтар) осы «аңның 42- бабында аталған өз қызмет≥н Қазақстан –еспубликасының заңдарына қайшы келмейт≥н басқа нысаналарда жүзеге асыруға құқылы.

 

VI т а р а у. ѕ—»’»ј“–»яЋџҚ ∆Ә–ƒ≈ћ  Ө–—≈“”ƒ≤ ∆ӘЌ≈ ќЌџ  Ө–—≈“ ≈Ќ  ≈«ƒ≈ јƒјћ ҚҰҚџҚ“ј–џЌџҢ —јҚ“јЋ”џЌ Қјћ“јћј—џ« ≈“”ƒ≤Ң ћ≈ћЋ≈ ≈““≤   ≈ѕ≤Ћƒ≤ “≈–≤ ѕ—»’»ј“–»яЋџҚ ∆Ә–ƒ≈ћ  Ө–—≈“”ƒ≈√≤ Қџ«ћ≈““≤ ЅјҚџЋј”

Ѕ а п. ѕсихиатри€лық жәрдемн≥ң толық және сапалы

 өрсет≥лу≥н≥ң мемлектт≥к кеп≥лд≥ктер≥

1. ћемлекет менш≥к нысандарына қарамастан психиатри€лық және психоневрологи€лық ұйымдар, оның ≥ш≥нде жеке жұмыс ≥стейт≥н психиатр-дәр≥герлер көрсетет≥н психиатри€лық жәрдемн≥ң толық және сапалы болуына:

ѕсихиатрөдәр≥герлерд≥ кәс≥би да€рлау және қайта да€рлау жүйес≥ мен психиатри€лық практикамен айналысу құқығына лицензи€лар беру;

≈мдеуд≥ң және психиатри€лық жәрдем көрсетуд≥ң әд≥стер≥ мен құралдарының б≥р≥ңғай жүйес≥н қолдану;

ѕсихиатр-дәр≥герлер мен психоневрологи€лық ұйымдарыдың кәс≥би қызмет≥н мемлекетт≥к бақылау жүйес≥;

ѕсихиатри€лық және психоневрологи€лық емдеу ұйымдары жанындағы құқықтық көмек пен заң көмег≥н≥ң жүйес≥ арқылы кеп≥лд≥к беред≥.

2. ѕсихиатр-дәр≥герлерд≥ң, психиатри€лық және психоневрологи€лық ұйымдардың кәс≥б≥ қызмет≥не мемлекетт≥к бақылауды Қазақстан –еспубликасының уәк≥летт≥ мемлекетт≥к органдары, жерг≥л≥кт≥ өк≥лд≥ және атқарушы органдары жүзеге асырады.

 

45- б а п. ѕсихиатри€лық жәрдем көрсету кез≥нде заңдылықтың

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 470 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1959 - | 1829 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.