Збір, обробка інформації та її аналіз.
Лекции.Орг

Поиск:


Збір, обробка інформації та її аналіз.




Для написання курсової роботи досить важливим є збір у достаньому обсязі необхідної інформації, оскільки недостатність її не дозволить дослідити на належному рівні обрану тему, зробити обгрунтовані висновки і дати відповідні пропозиції.

Курсова робота повинна грунтуватися на законодавчих, нормативно-правових документах, які мають безпосереднє відношення до досліджуваної теми. Необхідно широко використовувати спеціальну літературу, в тому числі періодичні видання: (журнали – “Діловий вісник”, “Бизнес-Информ”, “Маркетинг в Україні”, “Маркетин”, “Ризик”, “Реклама”, “Практична реклама”, “Рекламний мир”, “Тара і упаковка” та ін.; газети – “Урядовий кур’єр”, “Бизнес”, “Посередник” та ін.), де висвітлюються проблеми організації торгівлі, вітчизняний і зарубіжний досвід їх вирішення. Обов’язковим є також використання різних статистичних збірників Держкомстату України та інших організацій, інформація яких дозволить оцінити вплив зовнішньоекономічного середовища на діяльність конкретного підприємства і зробити грунтовніші висновки.

Дуже важливим є збір інформації безпосередньо на підприємстві, за матеріалами якого виконується курсова робота. Визначивши теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, опрацювавши потрібні літературні джерела, студент має визначити перелік показників та інших матеріалів, які слід зібрати на підприємстві.

Слід також визначити джерела інформації з кожного вихідного показника, а також розробити методику їх одержання.

Джерела інформації можуть бути: статистична звітність, документи бухгалтерського та оперативного обліку підприємства, оперативна інформація, отримана шлляхом спостереження, друкована реклама (каталоги,буклети, проспекти, листівки, інформаційні та прайс-листи), матеріали різних комерційних міроприємств.

Зібраний матеріал має підлягати ретельній обробці. Перш за все, слід впорядкувати зібраний матеріал, тобто перечитати і розкласти його відповідно до плану курсової роботи. Потім його потрібно впорядкувати з точки зору можливості і доцільності використання під час проведення аналізу та розробки рекомендацій.

У процесі обробки зібраних матеріалів складаються таблиці, графіки, діаграми, здійснюються групування, ранжирування показників та ін. Під час обробки одержаної інформації слід використовувати ПЕОМ.

В процесі аналізу зібраної інформації потрібно відповісти на наступні питання:

- що позитивного і негативного виявлено в досліджуваної теми, які проблеми виникають, виходячи із ситуації, що склалася на практиці;

- які проблеми, в яких структурах чи підрозділах, на яких етапах заслуговують на більш глибокий аналіз;

- які причини чи фактори зумовили такий стан речей на ринку чи підприємстві;

- які резерви і можливі напрямки вирішення досліджуваних проблем.

Обгрунтування висновків і рекомендацій.

 

Обміркувавши результати аналізу одержаних матеріалів, студент може приступити до обгрунтування висновків і рекомендацій.

Робити висновки – це стисло викласти отримані результати. Формувати висновки слід по суті досліджуваної теми, з окремих питань, що мають практичне значення і з використанням отриманих результатів.

Висновки потрібно формулювати лаконічно, точно, не перевантажуючи їх цифровими даними і подробицями. Обгрунтування висновків повино міститися у попередньому викладі матеріалу у відповідних розділах курсової роботи.

При розробці пропозицій та рекомендацій слід враховувати не тільки існуючі умови, а й ті зміни, які можуть відбуватися найближчим часом.

Висновки і рекомендації можуть бути спрямовані як на вирішення окремих теоретичних питань, так і проблем практичного значення.





Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 230 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:



© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.