Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕор€док виконанн€ курсовоњ роботи
 »ѓ¬—№ »… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ѕ–ј¬ј ЌјЌ ” –јѓЌ»

–≥вненський ≥нститут

 афедра загальнотеоретичних правових дисципл≥н

≤стор≥€ держави ≥ права ”крањни

ћетодичн≥ рекомендац≥њ по написанню курсових роб≥т

ƒл€ студент≥в ≤ курсу

–≥вне Ц 2011

ћаркевич ћ.≤.

≤стор≥€ держави ≥ права ”крањни: методичн≥ рекомендац≥њ по написанню курсових роб≥т дл€ студент≥в –≥вненського ≥нституту  ињвського ун≥верситету права. Ц –≥вне: ¬ид-во –≤  ”ѕ ЌјЌ”, 2011

 

 

Ќавчально-методична розробка п≥дготовлена у в≥дпов≥дност≥ до стандарт≥в юридичноњ осв≥ти, затверджених ћ≥н≥стерством осв≥ти та науки ”крањни. ћ≥стить методичн≥ рекомендац≥њ до написанн€ курсових роб≥т, 15 тем курсових роб≥т, ор≥Їнтовн≥ плани, список рекомендованоњ л≥тератури до кожноњ теми та додатки. ѕризначена дл€ студент≥в денноњ та заочноњ форми навчанн€.

 

 

Ф—хваленоФ кафедрою загальнотеоретичних

правових дисципл≥н –≥вненського ≥нституту

 ињвського ун≥верситету права ЌјЌ ”крањни

ѕротокол є 5 в≥д 28 грудн€ 2011 р.

 

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ ѕќ Ќјѕ»—јЌЌё

 ”–—ќ¬»’ –ќЅ≤“  ”–—” « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

Ђ≤—“ќ–≤я ƒ≈–∆ј¬» ≤ ѕ–ј¬ј ” –јѓЌ»ї

«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

≤стор≥€ держави ≥ права ”крањни Ї обовТ€зковою фундаментальною юридичною дисципл≥ною, €ка передбачаЇ вивченн€ студентами основних етап≥в, законом≥рностей та специф≥чних умов формуванн€ ≥ розвитку державност≥ украњнського народу та права ”крањни з найдавн≥ших час≥в до наших дн≥в, одн≥Їю ≥з основних ≥ найважлив≥ших правових навчальних дисципл≥н, що п≥дл€гаЇ обовТ€зковому вивченню у вищих навчальних закладах юридичного фаху. Ѕез знань ≥стор≥њ держави ≥ права ”крањни неможлива п≥дготовка юриста до будь-€коњ форми юридичноњ д≥€льност≥.

 урсова робота Ї важливою формою самост≥йного вивченн€ студентами навчального матер≥алу ≥ м≥стить в соб≥ спроби науково-досл≥дницького пошуку. ћета курсовоњ роботи з ≥стор≥њ держави ≥ права ”крањни Ц розвивати у студент≥в навики самост≥йноњ роботи ≥з л≥тературою та першоджерелами, вм≥нн€ вибирати, систематизувати ≥ творчо осмислювати матер≥ал, формулювати та лог≥чно викладати своњ думки.

Ќаписанн€ курсовоњ роботи передбачено навчальним планом ≥ Ї лог≥чним продовженн€м оволод≥нн€ навчальним матер≥а≠лом курсу Ђ≤стор≥€ держави ≥ права ”крањниї, спри€Ї поглибленому його вивченню, певн≥й систематизац≥њ, розширен≠ню ≥ закр≥пленню отриманих знань.

ќсновн≥ завданн€, на розвТ€занн€ €ких спр€мована кур≠сова робота:

1) поглибленн€, систематизац≥€ та закр≥пленн€ теоретичних знань з курс≥в навчальних дисципл≥н;

2) в≥дпрацюванн€ навичок самост≥йноњ роботи з елементами нау≠кового пошуку;

3) розвиток вм≥нн€ узагальнювати теоретичний матер≥ал;

4) оволод≥нн€ науковими методами анал≥зу практичноњ ≥нфор≠мац≥њ;

5) в≥дпрацюванн€ навичок роботи з≥ спец≥альною л≥тературою, пер≥одичними виданн€ми тощо;

6) розвиток навичок формулюванн€ висновк≥в на основ≥ науковоњ аргументац≥њ;

ѕќ–яƒќ  ¬» ќЌјЌЌя  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»

ѕроцес виконанн€ курсовоњ роботи з курсу Ђ≤стор≥€ держави ≥ права ”крањниї под≥л€Їтьс€ на дек≥лька етап≥в, а саме:

1) виб≥р теми курсовоњ роботи;

2) формуванн€ списку використаних джерел та л≥тератури по тем≥;

3) складанн€ плану роботи;

4) формуванн€ тексту курсовоњ роботи, оформленн€ роботи;

5) захист курсовоњ роботи.

—тудент маЇ право вибору теми курсовоњ роботи ≥з запропонованих у перел≥ку тем. ¬ окремих випадках тема може бути запропонована самим студентом, погоджена з науковим кер≥вником з наступним затвердженн€м на зас≥данн≥ кафедри. «атвердженн€ теми на зас≥данн€ кафедри в≥дбуваЇтьс€ п≥сл€ обговоренн€ њњ актуальност≥, р≥вн€ висв≥тленн€ в спец≥альн≥й л≥тератур≥ та можливост≥ забезпеченн€ квал≥ф≥кованим кер≥вництвом. ќбрана студентом тема ф≥ксуЇтьс€ в журнал≥ обл≥ку курсових роб≥т, €кий ведетьс€ на кафедр≥.

ѕ≥д час п≥дготовки до написанн€ курсовоњ роботи студент з допомогою наукового кер≥вника та прац≥вник≥в б≥бл≥отеки п≥дбира≠Ї та вивчаЇ нормативно-правов≥ акти, основну та додаткову л≥тературу по тем≥ досл≥дженн€, складаЇ њх список. ѕошук л≥тературних джерел зд≥йснюЇтьс€ також за допомогою б≥бл≥отечних каталог≥в (систе≠матичного, алфав≥тного), б≥бл≥ограф≥ч≠них дов≥дник≥в, засоб≥в ≤нтернету. ќдним ≥з пр≥оритетних напр€мк≥в Ї вивченн€ ≥ноземних джерел (монограф≥й, хрон≥ тощо).

ѕ≥д час опрацюванн€ л≥тератури спочатку потр≥бно ознайомитис€ з основною л≥≠тературою (п≥дручниками, теоретичними статт€ми), а пот≥м з при≠кладною (законодавчими актами, памТ€тками права, статт€ми про конкретн≥ досл≥дженн€ тощо). ¬ивченн€ монограф≥й сл≥д починати лише п≥сл€ вивченн€ п≥≠дручник≥в.

¬ процес≥ опрацюванн€ л≥тератури студент робить коротк≥ конспективн≥ записи або виписки з тексту, цитати, зазначаючи повний б≥бл≥ограф≥чний запис джерел, €кими користу≠вавс€, назви книги (статт≥), видавництва (назви журналу), року виданн€, обс€гу книги (номера журналу), номера стор≥нки з тим, щоб використати ц≥ записи дл€ п≥дготовки списку викори≠станих джерел та зробити необх≥дн≥ посиланн€ на них в текст≥ курсовоњ роботи.

ѕ≥сл€ ознайомленн€ з л≥тературою та нормативно-правовими актами по тем≥ студент приступаЇ до складанн€ плану курсовоњ роботи.

ѕлан складаЇтьс€ ≥з:

¬ступу

I розд≥лу, в €кому даЇтьс€ сусп≥льно-пол≥тична характеристика теми курсовоњ роботи, характеристика теоретичних основ об'Їкта досл≥дженн€.

II розд≥лу, в €кому подаЇтьс€ анал≥з проблеми, розкриваЇтьс€ њњ практична значим≥сть, а також сучасний стан проблеми в ”крањн≥.

III розд≥лу, €кий Ї проектною частиною роботи, в €к≥й наводитьс€ думка студента по т≥й чи ≥нш≥й позиц≥њ з питанн€, що розгл€даЇтьс€, або його згода з одним ≥з суджень, що наведене в л≥тератур≥. ¬ласна думка студента з окремих проблемних аспект≥в теми, €ка не сп≥впадаЇ ≥з точками зору, €к≥ панують в ≥сторично-правов≥й науц≥, або висловлен≥ кимось ≥з вчених, повинна бути обірунтованою шл€хом посиланн€ на нормативний матер≥ал, судову практику (з вказ≥вкою джерела ≥нформац≥њ) або шл€хом лог≥чно≠го висновку. —тудент повинен аргументовано доказати правильн≥сть своЇњ позиц≥њ.

¬исновк≥в.

ѕ≥сл€ складанн€ плану студент обговорюЇ його з науко≠вим кер≥вником, у раз≥ необх≥дност≥ уточнюЇ ≥ доопрацьовуЇ. ѕ≥сл€ цього план за≠тверджуЇтьс€.

—творенн€ тексту курсовоњ роботи в≥дбуваЇтьс€ шл€хом си≠стематизац≥њ й опрацюванн€ з≥браних матер≥ал≥в по кожному пункту плану. ¬ текст включаютьс€ т≥льки ц≥леспр€мовано проанал≥зова≠н≥ матер≥али. Ќа цьому етап≥ анал≥зуЇтьс€ також судова практика, обірунтовуютьс€ пропозиц≥њ, формулюютьс€ висновки та узагальненн€ в к≥нц≥ кожного п≥дрозд≥лу. ¬ процес≥ робо≠ти визначаЇтьс€ необх≥дн≥сть доповненн€ додатковими матер≥ала≠ми. ќдержаний початковий вар≥ант курсовоњ роботи доповнюЇть≠с€, уточнюютьс€ де€к≥ положенн€, остаточно формулюютьс€ вс≥ висновки ≥ узагальненн€.

ѕ≥д час написанн€ курсовоњ роботи студент при необх≥дност≥ звертаЇтьс€ до наукового кер≥вника за консультац≥Їю.

“екст курсовоњ роботи повинен бути в≥дредагованим, стил≥≠стично витриманим у в≥дпов≥дност≥ до вимог наукового досл≥≠дженн€. «авершена робота повинна бути здана студентом на кафедру загальнотеоретичних правових дисципл≥н в строки, встановлен≥ ¬ченою радою  ”ѕ ЌјЌ ”крањни ≥ п≥≠сл€ реЇстрац≥њ передаЇтьс€ науковому кер≥вников≥ дл€ рецензу≠ванн€.

Ќауковий кер≥вник даЇ письмову реценз≥ю роботи, в €к≥й в≥дм≥чаЇ позитивн≥ сторони ≥ недол≥ки курсовоњ роботи, актуальн≥сть теми, р≥вень наукового досл≥дженн€ та ступ≥нь розкритт€ теми, оц≥нюЇ ступ≥нь самост≥йност≥ формулюванн€ основних положень та висновк≥в, на€вн≥сть елемент≥в творчого пошуку та новизни, ступ≥нь завершеност≥, обірунтован≥сть висновк≥в, €к≥сть оформленн€ роботи а також робить висновок щодо допуску до захисту з попередньою оц≥нкою.

«ахист курсових роб≥т зд≥йснюЇтьс€ прилюдно, у в≥дпов≥дно≠ст≥ до встановленого навчальним в≥дд≥лом граф≥ку, за необх≥дно≠ст≥ Ц у присутност≥ ком≥с≥њ. ѕроцедура захисту передбачаЇ стислий виклад студентом головних проблем досл≥дженн€ та њх розвТ€зку, обговоренн€ основних результат≥в. ƒо захисту студент знайомить≠с€ з реценз≥Їю наукового кер≥вника ≥ готуЇтьс€ аргументовано в≥д≠пов≥сти на подан≥ ним зауваженн€.

¬ процес≥ захисту членами ком≥с≥њ оц≥нюЇтьс€ глибина знань студентом досл≥джуваноњ теми, вм≥нн€ вести дискус≥ю, обірунто≠вувати ≥ в≥дстоювати свою точку зору, ч≥тко в≥дпов≥дати на поста≠влен≥ запитанн€.

–езультати захисту курсовоњ роботи визначаютьс€ ком≥с≥Їю €к за 100-бальною системою так ≥ за нац≥ональною шкалою. «агальна к≥льк≥сть бал≥в включаЇ оц≥нки зм≥сту роботи (до 50 бал≥в), оформленн€ (до 10 бал≥в) та захисту (до 40 бал≥в). ѕри оц≥нюванн≥курсовоњ роботи за кредитно-модульною системою враховуютьс€ так≥складов ≥, зокрема:

1) формулюванн€ обТЇкту ≥ предмету досл≥дженн€;

2) в≥дпов≥дн≥сть структурних розд≥л≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в визначен≥й тематиц≥ та вимогам до даного типу роб≥т;

3) в≥дпов≥дн≥сть вимогам щодо оформленн€ роботи;

4) на€вн≥сть посилань;

5) дотриманн€ граматичних ≥ стил≥стичних правил;

6) вм≥нн€ студента подавати результати свого досл≥дженн€, лог≥чно структурувати допов≥дь.

ќц≥нка за курсову роботи заноситьс€ до зал≥ковоњ книжки студента та у в≥дом≥сть.

” раз≥ захисту курсовоњ роботи на оц≥нку Фнезадов≥льноФ приймаЇтьс€ р≥шенн€ про можлив≥сть повторного захисту даноњ роботи за умови њњ в≥дпов≥дного доопрацюванн€ або ж розробки новоњ теми.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 316 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

604 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.