Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤.Өткенд≥ пысықтау.
ѕараллель түзулер, параллель түзулерд≥ң қашықтығы, кес≥нд≥лер, төртбұрыш, параллелогррамм, т≥ктөртбұрыш, ромб, квадрат

1. Қандай фигура төртбұрыш деп аталады?

2.“өртбұрыштың төбес≥, бұрыш, қабырғасы, диагонал≥, периметр≥ деген≥м≥з не?

3. Қандай бұрыштары және қабырғалары қарама-қарсы деп аталады?

4. Қандай төртбұрыш Ђдөңесї деп аталады?

5. ƒөңес төртбұрыштың бұрыштарының қосындысы неге тең?

6. Қандай төртбұрыш параллелограмм деп аталады?

7. ѕараллелограмның қандай қасиеттер≥ бар?

8. ѕараллелограмның белг≥лер≥н атаңдар.

9. Қандай төртбұрыш Ђт≥ктөртбұрышї деп аталады?

10. Қандай төртбұрыш Ђромбї деп аталады?

11. Қандай төртбұрыш Ђквадратї деп аталады?

12. ‘алес теоремасы

13. Ѕер≥лген кес≥нд≥н≥ тең n бөл≥кке қалай бөлуге болады?

≤≤≤. ∆аңа сабақ.

јнықтама. ≈к≥ қабырғасы ғана параллель болатын дөңес төртбұрыш трапеци€ деп аталады.

ABCD трапеци€,

1 Ц сурет

AD мен ¬— трапеци€ табандары деп, ал параллель емес қабырғалары бүй≥р қабырғалары деп аталады, ј¬ мен CD бүй≥р қабырғалары болып табылады.

“рапеци€ның бүй≥р қабырғалары тең болса, ол теңбүй≥рл≥ трапеци€ деп аталады.

2 - сурет

теңбүй≥рл≥ трапеци€

≈гер трапеци€ның б≥р бұрышы т≥к болса, онда ол т≥кбұрышты трапеци€ деп аталады.

 

 

3 - сурет

т≥кбұрышты трапеци€

“рапеци€ның төбес≥нен табанына түс≥р≥лген перпендикул€р оның би≥кт≥г≥ деп адалады. 2-суреттег≥ трапеци€сында , кес≥нд≥с≥ төбес≥нен табанына түс≥р≥лген би≥кт≥к болып тұр. “рапеци€ның қарсы жатқан төбелер≥н қосатын кес≥нд≥ трапеци€ның диагонал≥ деп аталады. 4-суреттег≥ трапеци€сында мен диагональдар болады.

4 Ц сурет

 

 

“еңбүй≥рл≥ трапеци€ның табанындағы бұрыштары тең болатынын өз бет≥нше дәлелдеуге бер≥лед≥.

Ѕер≥лген≥: теңбүй≥рл≥ трапеци€

бүй≥р қабырғалары

табандары

ƒәлелдеу керек:

ƒәлелдеу: түс≥рем≥з, т≥ктөртбұрыш.

 

қарастырамыз:

1) бер≥лу≥ бойынша

2) болғандықтан, олай болса , онда . , . , онда , €ғни теңбүй≥рл≥ үшбұрыштың табанындағы бұрыштар тең болатын дәлелденд≥.

≤V. Ѕ≥л≥мд≥ бек≥ту. ≈септер шығару.

є79. “рапеци€ның ек≥ бұрышы 1120 және 650-қа тең. ќның қалған бұрыштарын есептеңдер

Ўешуї: параллель түзулерд≥ң қасиет≥ бойынша: ј + D = 1800

¬ + — = 1800

∆ауабы: 680; 1150

є81. “еңбүй≥рл≥ трапеци€ның б≥р бұрышы 1) 29036'-қа тең; 2) ек≥нш≥с≥нен 1,5 есе артық; 3) ек≥нш≥с≥нен 740-қа к≥ш≥. “рапеци€ның қалған бұрыштарының градустық өлшемдер≥н табыңдар

1) + ; х + 290 36' = 1800; х = 150024'

2) х + 1,5х = 1800; 2,5х = 1800; х = 720; ∆ауабы: 720; 1080

3) х + (х Ц 740) = 1800; 2х = 2540; х = 1270; ∆ауабы: 1270; 530

є84. теңбүй≥рл≥ трапеци€ның доғал бұрышының төбес≥нен түс≥р≥лген би≥кт≥г≥ оның табанын ұзындықтары 8 см және 26 см болатын ек≥ кес≥нд≥ге бөлед≥. “рапеци€ табандарының ұзындықтарын табыңдар.

Ѕер≥лген≥: теңбүй≥рл≥ трапеци€

,

“абу керек:

Ўешу≥: түс≥рем≥з

 

болғандықтан ,

∆ауабы: 18 см, 34 см

V. Қорытынды. ќқушылардың өткен материалды еске түс≥ру нәтижелер≥н сұрақ-жауап арқылы анықтау.

1. “рапеци€ деген≥м≥з не?

2. “рапеци€ның қандай түрлер≥н б≥лем≥з?

V≤. Үйге тапсырма. І5. є80, є86

VI≤. Ѕағалау. ќқушылардың б≥л≥м-б≥л≥кт≥л≥г≥н анықтап баға қою.

 

 

8-сынып.√еометри€.

—абақ-13. мерз≥м≥-

 

—абақтың тақырыбы: ≈сеп шығару

—абақтың мақсаты: “рапеци€ның қасиеттер≥н меңгерт≥п, есептер шығару

а) Ѕ≥л≥мд≥л≥к: “рапеци€ның анықтамалары және қасиеттер≥ туралы түс≥н≥к беру

ә) ƒамытушылық: “рапеци€ның қасиеттер≥н қолдану арқылы есептер шығарту

б) “әрбиел≥к: ќқушыларды жылдам ойлауға, жауапкерш≥л≥кт≥ сез≥нуге тәрбиелеу.

—абақтың әд≥с≥: түс≥нд≥рмел≥ Ц көрнек≥л≥к

—абақтың тип≥: бек≥ту

—абақтың көрнек≥л≥г≥: сызба,жазба материалдар

—абақтың барысы: ≤. Ұйымдастыру кезең≥. ќқушылардың сабаққа қатысуын, дайындығын тексеру. ќқушылармен амандасу.

≤≤.Өткенд≥ қайталау.

ѕараллель түзулер, параллель түзулерд≥ң қашықтығы, кес≥нд≥лер, төртбұрыш, параллелогррамм, т≥ктөртбұрыш, ромб, квадрат

Үй тапсырмасын тексеру. є80, є86. —ыныптағы белсенд≥ оқушылар қатарды аралап, үй тапсырмасын тексеред≥. Әр оқушы қызыл қаламсап арқылы үй тапсырмасының дұрыстығын тексеред≥.

є80. јD мен ¬— қабырғалары ј¬—D трапеци€сының табандары болып табылады және . ¬ мен D бұрыштарын табыңдар

Ѕер≥лген≥: трапеци€

“абу керек:

 

Ўешу≥: болғандықтан (≥шк≥ тұстас бұрыштар). . —ол си€қты

∆ауабы:

є86. “еңбүй≥рл≥ трапеци€ның қарсы бұрыштарының айырымы 560-қа тең. “рапеци€ның бұрыштарын табыңдар.

;

х + х Ц 560 = 1800; 2х = 2360; х = 1180; х Ц 560 = 620

∆ауабы: 1180; 620;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1725 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

542 - | 461 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.