Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕоложенн€ щодо ц≥нних папер≥в
”правл≥нн€ ц≥нними паперами Ї надзвичайно важливим напр€мом корпоративного управл≥нн€. ѕри вивченн≥ попередн≥х тем було з'€совано, що кап≥тал акц≥онерних товариств ≥снуЇ в матер≥альн≥й форм≥ ≥ форм≥ ц≥нних папер≥в. ¬≥д ефективност≥ д≥€льност≥ акц≥онерного товариства залежить стан його акц≥й. ѕроте досить часто трапл€ютьс€ випадки, коли зм≥ни ц≥ни акц≥й не пов'€зан≥ з господарською д≥€льн≥стю корпорац≥њ. ¬одночас пад≥нн€ курсу акц≥й маЇ негативний вплив на господарську д≥€льн≥сть.

“ому важлив≥сть п≥дтриманн€ належного стану акц≥й, €к правило, зумовлюЇ особливу увагу корпорац≥њ до своњх ц≥нних папер≥в, ≥ часто така увага про€вл€Їтьс€ у створенн≥ окремого положенн€ про ц≥нн≥ папери ≥ вид≥ленн≥ окремих прац≥вник≥в ≥ нав≥ть в≥дд≥л≥в, функц≥€ми €ких Ї робота з ц≥нними паперами корпорац≥њ. ѕри цьому розробл€ютьс€ ≥ затверджуютьс€ внутр≥шн≥ документи, так≥, €к положенн€ про ц≥нн≥ папери акц≥онерного товариства або про пор€док веденн€ реЇстр≥в власник≥в ≥менних ц≥нних папер≥в, про в≥дд≥л ц≥нних папер≥в та ≥н.

” положенн≥ про ц≥нн≥ папери, €к правило, наведено види ц≥нних папер≥в, €к≥ може випускати корпорац≥€, та шл€хи њх ем≥с≥њ. як правило, це акц≥њ Ч ≥менн≥ та на пред'€вника, прост≥ та прив≥лейован≥, обл≥гац≥њ Ч ≥менн≥ та на пред'€вника, процентн≥ та ц≥льов≥, з в≥льним ≥ обмеженим об≥гом, опц≥они, вексел≥ (прост≥ та переказн≥) та ≥нш≥ види ц≥нних папер≥в, €к≥ можуть мати об≥г ≥ €к≥ вважаЇ за потр≥бне ем≥тувати ц€ корпорац≥€.

” положенн≥ визначаЇтьс€ форма випуску Ч документарна чи бездокументарна (у вигл€д≥ запис≥в в електронних базах даних), обов'€зков≥ рекв≥зити, €к≥ стосуютьс€ того чи ≥ншого виду ц≥нних папер≥в. ≤нод≥ в положенн€ вписують також де€к≥ законодавч≥ вимоги щодо непод≥льност≥ акц≥й, к≥льк≥сть голос≥в, €ку вона даЇ, права власник≥в прив≥лейованих акц≥й. ” положенн≥ можуть бути визначен≥ також умови та способи конвертац≥њ акц≥й, њх анулюванн€, особливост≥ конвертац≥њ обл≥гац≥й ≥ акц≥њ, особливост≥ випуску опц≥он≥в.

„асто в документ закладаютьс€ умови розрахунк≥в за ц≥нн≥ папери, наприклад у раз≥ визнанн€ (оголошенн€) акц≥њ нед≥йсною. ѕри цьому в положенн€ закладаЇтьс€ норма, зг≥дно з €кою корпорац≥€ сплачуЇ њњ власнику ном≥нальну ц≥ну, €кщо ринкова варт≥сть вища в≥д ном≥налу, або ном≥нальну варт≥сть, €кщо вона нижча в≥д ном≥налу.  р≥м того, сл≥д зазначити терм≥ни таких виплат та джерела, з €ких вони сплачуютьс€.

ѕри використанн≥ сертиф≥кат≥в акц≥й у положенн≥ часто закладаютьс€ вимоги, €к≥ застосовуютьс€ при втрат≥ сертиф≥ката його власником ≥ умови поновленн€ за додаткову плату, розм≥р €коњ визначаЇтьс€ правл≥нн€м або радою корпорац≥њ, встановлюютьс€ умови повноњ оплати акц≥й. Ќаприклад, може бути записана й прийн€та вимога, зг≥дно з €кою покупець отримуЇ акц≥њ за договором куп≥вл≥-продажу, укладеним з корпорац≥Їю, через внесенн€ гот≥вки у њњ касу, переказ грошей на рахунок товариства поштою або телеграфом, переказ грошей з свого розрахункового рахунку в банку на рахунок акц≥онерного товариства безгот≥вковим способом, наданн€ майна у натуральн≥й форм≥ у власн≥сть корпорац≥њ, а також ≥ншими способами, €к≥ можуть бути застосован≥ ≥ €к≥ сл≥д в≥добразити в корпоративних документах.

якщо корпорац≥€ плануЇ випускати ≥нш≥ ц≥нн≥ папери, наприклад обл≥гац≥њ, то в положенн≥ розписуютьс€ ≥ затверджуютьс€ умови њх випуску. ќкремим розд≥лом визначаютьс€ умови невиконанн€ зобов'€зань покупц≥в ц≥нних папер≥в корпорац≥њ щодо терм≥н≥в та розм≥р≥в њх оплати, умови реал≥зац≥њ корпорац≥Їю неоплачених акц≥й.

” положенн≥ можуть бути визначен≥ права неповнол≥тн≥х щодо њх права розпор€дженн€ акц≥€ми, умови передач≥ акц≥й на в≥дпов≥дний терм≥н у дов≥рче управл≥нн€, в тому числ≥ дов≥рчому товариству. Ќа практиц≥ ц≥ в≥дносини регулюютьс€ в≥дпов≥дним нормами права, ≥ тому пункти положенн€ можуть лише структурувати ц≥ норми, об'Їднавши њх в Їдиному документ≥.

ƒуже важливо звернути увагу на особливост≥ внутр≥шньокорпо-ративних документ≥в, що регулюють рух ц≥нних папер≥в у закритих акц≥онерних товариствах. ÷е, по-перше, викликане тим, що таких акц≥онерних товариств в ”крањн≥ досить багато, по-друге, часто у цих товариствах в≥дбуваЇтьс€ жорстока боротьба за збереженн€ акц≥й в≥д в≥льного продажу, а регулюючих цей процес норм недостатньо або вони не ч≥тко тлумачать де€к≥ важлив≥ питанн€. ѕрактика св≥дчить, що в положенн€ про ц≥нн≥ папери закритих акц≥онерних товариств закладаютьс€ так≥ норми.

“ак, акц≥онери не мають права продавати, передавати будь-€ким способом належн≥ њм акц≥њ без згоди загальних збор≥в акц≥онер≥в. ≤снують вимоги, що акц≥онер закритого акц≥онерного товариства маЇ право зробити в≥дчуженн€ (продати, подарувати, обм≥н€ти), заставити та передати в дов≥рче управл≥нн€ особам, що не Ї акц≥онерами, акц≥њ т≥льки за згодою загальних збор≥в акц≥онер≥в. ¬ласник акц≥й, €кий вир≥шив продати своњ акц≥њ або њх частину, зобов'€заний насамперед запропонувати њх безпосередньо самому акц≥онерному товариству. ” раз≥ згоди товариства придбати акц≥њ за визначеною акц≥онером ц≥ною м≥ж ними укладаЇтьс€ догов≥р куп≥вл≥-продажу акц≥й. „асто закладаЇтьс€ пр€ма вимога, що включенн€ до «ј“ нових акц≥онер≥в можливе т≥льки з числа його прац≥вник≥в за згодою загальних збор≥в акц≥онер≥в «ј“.

ƒл€ ускладненн€ реал≥зац≥њ акц≥й сторонн≥м особам ≥нод≥ ставитьс€ вимога, що €кщо прот€гом року п≥сл€ письмового пов≥домленн€ про продаж «ј“ не ухвалить свого р≥шенн€ про придбанн€ акц≥й за визначеною акц≥онером ц≥ною, власник акц≥й набуваЇ право реал≥зувати њх ≥ншому акц≥онеру або прац≥внику цього «ј“ за ц≥ною, не нижчою за ту, що була запропонована «ј“. якщо й п≥сл€ цього на акц≥њ немаЇ покупц€, то тод≥ акц≥онер маЇ право запропонувати акц≥ю сторонн≥м особам. —л≥д мати на уваз≥, що так≥ вимоги й обмеженн€ мають суперечливий характер, оск≥льки акц≥€ €вл€Ї собою приватну власн≥сть, з €кою громад€нин маЇ право зд≥йснювати д≥њ на св≥й розсуд. “ому це питанн€ маЇ бути вир≥шено на законодавчому р≥вн≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 368 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1964 - | 1812 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.