Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕор€док п≥дготовки маг≥стерськоњ дипломноњ роботи до захисту
 

4.1 ѕ≥дготовка супров≥дноњ документац≥њ до маг≥стерськоњ

дипломноњ роботи

 

ƒокументальне супроводженн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи включаЇ в≥дгук наукового кер≥вника ≥ реценз≥ю зовн≥шнього рецензента, в €ких, виход€чи ≥з загальноприйн€тих критер≥њв оц≥нки, формулюютьс€ висновки щодо р≥вн€ виконаноњ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи.

¬≥дгук, що обовТ€зково додаЇтьс€ до маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, готуЇтьс€ ≥ п≥дписуЇтьс€ науковим кер≥вником. —уть в≥дгуку пол€гаЇ у всеб≥чн≥й характеристиц≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, а також на€вних у випускника €костей, €к≥ повинна враховувати державна екзаменац≥йна ком≥с≥€ €к при визначенн≥ оц≥нки маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, так ≥ при визначенн≥ доц≥льност≥ рекомендац≥њ випускника дл€ продовженн€ навчанн€ в асп≥рантур≥. ” звТ€зку з цим у в≥дгуку науковий кер≥вник також в≥дзначаЇ певн≥ досл≥дницьк≥ €кост≥ автора роботи.

¬они можуть включати так≥ аспекти:

- р≥вень творчого п≥дходу випускника до питань, що досл≥джуютьс€, в≥дчутт€ њх актуальност≥ ≥ значущост≥, готовн≥сть ≥ вм≥нн€ запропоновувати свою тематику досл≥джень (назва теми, експерименти, модел≥ вир≥шенн€ тощо), що характеризуЇ кругоз≥р та ≥нтелектуальний потенц≥ал автора роботи;

- глибину теоретичноњ п≥дготовки, системност≥ мисленн€, волод≥нн€ загальною методолог≥Їю та методами досл≥дженн€, ум≥нн€ вибрати найб≥льш доц≥льн≥ методи дл€ вир≥шенн€ конкретних завдань;

- ум≥нн€ забезпечити досл≥дженн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи теоретичними обірунтуванн€ми (знанн€ ≥стор≥њ економ≥чноњ думки, положень основних теор≥й, ум≥нн€ визначати концепц≥њ ≥ тенденц≥њ ф≥нансово-економ≥чних процес≥в; знанн€ основних положень чинного законодавства та нормативних документ≥в тощо);

- ум≥нн€ забезпечити досл≥дженн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи ≥нформац≥йними матер≥алами (знанн€ оф≥ц≥йно ≥снуючих статистичних джерел, в≥дкритих документальних джерел обл≥ку ≥ зв≥тност≥, знанн€ документ≥в первинного обл≥ку тощо);

- ум≥нн€ ≥нтерпретувати отриманий у процес≥ досл≥дженн€ матер≥ал; п≥дтверджувати свою позиц≥ю доказами, аргументувати висновки, визначати тенденц≥њ розвитку процес≥в, д≥ючих чинник≥в та величини њх впливу на формуванн€ ситуац≥њ;

- ум≥нн€ визначати резерви подальшого розвитку ≥ конкретизувати њх реал≥зац≥ю в окремих проектних пропозиц≥€х, розраховувати потребу кошт≥в дл€ цього ≥ визначати ефективн≥сть њх витрат;

- ум≥нн€ формувати перспективу розвитку та управл≥нн€ факторами його забезпеченн€, оц≥нювати соц≥ально-економ≥чн≥ насл≥дки.

Ќаприк≥нц≥ в≥дгуку необх≥дно вказати:

- чи в≥дпов≥даЇ виконана робота поставленим завданн€м, загальним вимогам до оформленн€ маг≥стерських дипломних роб≥т;

- чи може вона бути допущена до захисту;

- чи заслуговуЇ автор маг≥стерськоњ дипломноњ роботи присвоЇнн€ квал≥ф≥кац≥њ Умаг≥страФ, пропозиц≥ю наукового кер≥вника маг≥стерськоњ дипломноњ роботи стосовно можливост≥ рекомендац≥њ випускника до подальшого навчанн€ в асп≥рантур≥, а також впровадженн€ результат≥в досл≥дженн€ у виробництво.

” в≥дгуку не повинно бути шаблонност≥, штамп≥в, формал≥зму. ¬≥дгук готуЇтьс€ в дов≥льн≥й форм≥, п≥дписуЇтьс€ науковим кер≥вником ≥ додаЇтьс€ до роботи. « текстом в≥дгуку випускник знайомитьс€ в робочому пор€дку.

«а обс€гом в≥дгук, €к правило, обмежуЇтьс€ одним аркушем тексту, €кий може бути поданий у друкован≥й чи рукописн≥й форм≥.

ќкр≥м того, на виконану маг≥стерську дипломну роботу необх≥дно отримати реценз≥ю в≥д зовн≥шнього рецензента.

ћетою рецензуванн€ маг≥стерських дипломних роб≥т Ї одержанн€ незалежноњ оц≥нки виконаних роб≥т, €к≥ в≥дображають результат п≥дготовки фах≥вц≥в.

 онтингент рецензент≥в формуЇтьс€ в ц≥лому з числа висококвал≥ф≥кованих фах≥вц≥в п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ баз переддипломноњ практики. ¬ окремих випадках, коли маг≥стерська робота носить пошуковий характер, передбачаЇтьс€ проведенн€ наукових експеримент≥в, рецензентами призначаютьс€ авторитетн≥ в ц≥й сфер≥ науковц≥ або практики.

–еценз≥€ на маг≥стерську дипломну роботу повинна м≥стити так≥ атрибути:

- пр≥звище, ≥мТ€ та по батьков≥ рецензента, його посаду, науковий ступ≥нь, званн€ або квал≥ф≥кац≥ю;

- обТЇктивн≥ дан≥ про маг≥стерську дипломну роботу (структурна будова зм≥сту; обс€г аркуш≥в, к≥льк≥сть використаних л≥тературних джерел);

- актуальн≥сть теми маг≥стерського досл≥дженн€;

- позитивну оц≥нку роботи (постановка питанн€; вих≥дна г≥потеза; глибина ≥ обірунтован≥сть теоретичноњ частини; обірунтован≥сть застосованих метод≥в досл≥дженн€; ви€вленн€ законом≥рностей ≥ тенденц≥й про€ву досл≥джуваних процес≥в; аргументац≥€ висновк≥в та обірунтуванн€ пропозиц≥й; на€вн≥сть науковоњ ≥ практичноњ ц≥нност≥ тощо);

- недол≥ки роботи або зауваженн€ критичного характеру (некомпетентн≥сть автора роботи в певних питанн€х тематики досл≥дженн€; низька теоретична чи практична п≥дготовка; суперечн≥сть окремих положень; помилки, помарки тощо). Ќа€вн≥сть недол≥к≥в та зауважень у реценз≥њ Ї обовТ€зковою;

- загальну оц≥нку роботи (в≥дпов≥дн≥сть вимогам, теоретична ≥ практична ц≥нн≥сть досл≥дженн€);

- конкретну оц≥нку маг≥стерськоњ дипломноњ роботи (Ув≥дм≥нноФ, УдобреФ, Узадов≥льноФ, Унезадов≥льноФ);

- можлив≥сть присудженн€ в≥дпов≥дноњ квал≥ф≥кац≥њ;

- п≥дпис рецензента, зав≥рений печаткою за м≥сцем його роботи.

Ќалежним чином, оформлен≥ в≥дгук наукового кер≥вника маг≥стерськоњ дипломноњ роботи та реценз≥€ не п≥дшиваютьс€ в обкладинку маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, а згортаютьс€ навп≥л та складаютьс€ у спец≥ально наклеЇну кишеньку на форзац≥ пал≥турки. ¬≥дгук та реценз≥€ на маг≥стерську дипломну роботу берутьс€ до в≥дома державною екзаменац≥йною ком≥с≥Їю. «разки форм бланк≥в в≥дгуку, реценз≥њ наведен≥ у додатках ћ, Ќ.

 

4.2 ѕ≥дготовка маг≥стерськоњ дипломноњ роботи до попереднього захисту

та захисту роботи

¬ипускова кафедра орган≥зовуЇ, контролюЇ ≥ забезпечуЇ виконанн€ комплексу процедур п≥дготовки маг≥стерських дипломних роб≥т до передач≥ њх державн≥й екзаменац≥йн≥й ком≥с≥њ. ” склад≥ цих процедур провод€тьс€ заходи, €к≥ забезпечуютьс€ науковим кер≥вником, зав≥дувачем кафедри та колег≥альним р≥шенн€м кафедри.

Ќауковий кер≥вник маг≥стерськоњ дипломноњ роботи забезпечуЇ (орган≥зовуЇ ≥ контролюЇ) виконанн€ таких заход≥в:

- обговоренн€ рукопису маг≥стерськоњ дипломноњ роботи з випускником, кер≥вником переддипломноњ практики на предмет в≥дпов≥дност≥ виданому завданню та достов≥рност≥ наведених у робот≥ ≥нформац≥йних матер≥ал≥в;

- участь випускника у попередньому захист≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, €кий в≥дбуваЇтьс€ на кафедр≥;

- внесенн€ в≥дпов≥дних поправок до тексту маг≥стерськоњ дипломноњ роботи за результатами попереднього захисту;

- п≥дготовку в≥дгуку наукового кер≥вника маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, €кий готуЇтьс€ п≥сл€ внесенн€ поправок до роботи;

- передачу в≥дпов≥дно оформленоњ ≥ п≥дписаноњ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи автором, науковим кер≥вником та консультантом на випускову кафедру не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в до початку роботи ƒ≈ .

«ав≥дувач випусковоњ кафедри забезпечуЇ (орган≥зовуЇ ≥ контролюЇ) виконанн€ таких заход≥в:

- проведенн€ попереднього захисту маг≥стерських дипломних роб≥т на кафедр≥ не п≥зн≥ше н≥ж за два тижн≥ до початку роботи ƒ≈ ;

- реЇстрац≥ю завершеноњ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи ≥з зазначенн€м дати њњ надходженн€ на кафедру;

- прийн€тт€ р≥шенн€ про допуск маг≥стерськоњ дипломноњ роботи до захисту. ” звТ€зку з цим зав≥дувач кафедри п≥дписуЇ поданн€ голов≥ ƒ≈  щодо захисту маг≥стерськоњ дипломноњ роботи.

ѕри виникненн≥ конфл≥ктних ситуац≥й з п≥дготовки маг≥стерськоњ дипломноњ роботи до захисту, у кожному конкретному випадку зав≥дувач кафедри виносить розгл€д питанн€ на розширене зас≥данн€ кафедри, на €кому можуть бути присутн≥ члени кафедри, декан факультету, представник адм≥н≥страц≥њ та автор маг≥стерськоњ дипломноњ роботи.

Ќа розширеному зас≥данн≥ кафедри приймаЇтьс€ р≥шенн€ в≥дкритим голосуванн€м звичайною б≥льш≥стю з таких питань:

- встановлюЇтьс€ обірунтован≥сть (необірунтован≥сть) висунутих зав≥дувачем кафедри зауважень щодо зм≥сту маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, €к≥ не дозвол€ють виносити њњ на захист ƒ≈ ;

- визначаЇтьс€, €к≥ виправленн€ необх≥дно обовТ€зково внести в маг≥стерську дипломну роботу ≥ в €кий терм≥н;

- у випадку негативного р≥шенн€ протокол зас≥данн€ кафедри за п≥дписом зав≥дувача кафедри та секретар€ передаЇтьс€ через декана факультету ректору навчального закладу дл€ прийн€тт€ остаточного р≥шенн€.

ѕ≥дготовлен≥ до захисту маг≥стерськ≥ дипломн≥ роботи подаютьс€ голов≥ ƒержавноњ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ дл€ попереднього ознайомленн€ з ними у пор€дку, визначеному головою ƒ≈  (додаток ѕ).


5 ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј «ј’»—“” ћј√≤—“≈–—№ ќѓ ƒ»ѕЋќћЌќѓ –ќЅќ“»

ѕрисвоЇнн€ квал≥ф≥кац≥њ маг≥стра зд≥йснюЇтьс€ державною екзаменац≥йною ком≥с≥Їю ƒ≈  зг≥дно з Уѕоложенн€м про орган≥зац≥ю навчального процесу у вищих навчальних закладахФ, затвердженим наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни в≥д 2.06.93 р. є 161.

ƒержавна екзаменац≥йна ком≥с≥€ створюЇтьс€ Їдина дл€ денноњ, заочноњ форм навчанн€, переп≥дготовки та екстернату з кожноњ спец≥альност≥ (спец≥ал≥зац≥њ). ƒо складу державноњ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ вход€ть: ректор або перший проректор Ц проректор з науково-педагог≥чноњ або з науковоњ роботи, декан факультету або його заступник, зав≥дувач≥ кафедр, професори, доценти тощо. ѕерсональний склад член≥в державноњ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ затверджуЇтьс€ наказом ректора академ≥њ не п≥зн≥ше, н≥ж за м≥с€ць до початку њњ роботи.

—туденти, €к≥ зак≥нчують вищий навчальний заклад за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем Ђмаг≥стрї, захищають маг≥стерськ≥ дипломн≥ роботи в державн≥й екзаменац≥йн≥й ком≥с≥њ. ƒо захисту маг≥стерських дипломних роб≥т допускаютьс€ студенти, €к≥ виконали вс≥ вимоги навчального плану. —писки студент≥в, допущених до складанн€ державних екзамен≥в або захисту маг≥стерських дипломних роб≥т, подаютьс€ до державноњ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ деканом факультету.

«ахист маг≥стерських дипломних роб≥т випускник≥в зд≥йснюЇтьс€ публ≥чно на зас≥данн€х ƒержавноњ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ за граф≥ком, розробленим деканатом ≥ затвердженим ректором академ≥њ. «ахист маг≥стерських дипломних роб≥т також може зд≥йснюватись на вињзному зас≥данн≥ ƒ≈ , орган≥зованому в ф≥л≥€х кафедр, а також на окремих п≥дприЇмствах, установах, на баз≥ €ких розроблен≥ маг≥стерськ≥ дипломн≥ роботи.

«ав≥дувач випусковоњ кафедри забезпечуЇ передачу в розпор€дженн€ ƒ≈  ус≥х призначених на цей день до захисту маг≥стерських дипломних роб≥т та супроводжуючих документ≥в до них.

√олова державноњ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ (або його заступник) надаЇ слово до захисту маг≥стерськоњ дипломноњ роботи студенту-випускнику, оголошуЇ тему маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, передаЇ њњ дл€ ознайомленн€ членам ƒ≈ .

—тудент-випускник пропонуЇ допов≥дь про виконану маг≥стерську дипломну роботу. ” допов≥д≥ обовТ€зково мають бути висв≥тлен≥ так≥ питанн€: актуальн≥сть теми досл≥дженн€, мета ≥ завданн€ досл≥дженн€, обТЇкт досл≥дженн€, основн≥ результати досл≥дженн€ (ви€влен≥ законом≥рност≥, тенденц≥њ, особливост≥ сучасного стану, руш≥йн≥ сили розвитку, фактори ≥ чинники зм≥н, ви€влен≥ резерви, розроблен≥ пропозиц≥њ, њх обірунтуванн€ та економ≥чна ефективн≥сть впровадженн€). ” процес≥ викладанн€ одержаних результат≥в маг≥стерського досл≥дженн€ студент демонструЇ њх за допомогою мультимед≥йного проектора чи шл€хом передач≥ вс≥м членам ƒ≈  демонстрац≥йних матер≥ал≥в.

“ривал≥сть допов≥д≥ маЇ бути розрахована на 8-10 хвилин (додаток –).

ѕ≥сл€ допов≥д≥ студенту задають питанн€ в межах теми виконаноњ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи члени ƒ≈ . √олова ƒ≈  керуЇ цим процесом €к науковою дискус≥Їю. ћетою ц≥Їњ дискус≥њ Ї обТЇктивна оц≥нка профес≥йноњ п≥дготовки випускника.

ѕ≥сл€ заслуховуванн€ в≥дпов≥дей на задан≥ випускнику питанн€ один ≥з член≥в ƒ≈  ознайомлюЇ присутн≥х ≥з супров≥дними документами Ц в≥дгуком наукового кер≥вника та реценз≥Їю, а також даЇ загальну характеристику виконан≥й маг≥стерськ≥й дипломн≥й робот≥ та њњ оформленню. ¬ипускник маЇ дати по€сненн€ на зауваженн€, що м≥ст€тьс€ у вищезазначених документах. ћожлив≥ також виступи наукового кер≥вника, присутн≥х при захист≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи ос≥б ≥з представник≥в п≥дприЇмств (орган≥зац≥й, установ), на баз≥ €ких виконувалась робота. ¬ипускник маЇ дати по€сненн€ з приводу висловлених зауважень.

Ќа п≥дстав≥ ознайомленн€ з маг≥стерською дипломною роботою, допов≥д≥, в≥дпов≥дей на задан≥ питанн€ та по€снень на зауваженн€ рецензента ≥ присутн≥х на захист≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи ос≥б члени ƒ≈  незалежно один в≥д одного виставл€ють попередню оц≥нку маг≥стерськ≥й дипломн≥й робот≥.

—екретар ƒ≈  веде протокол зас≥данн€, ф≥ксуЇ задан≥ питанн€, заповнюЇ оф≥ц≥йн≥, передбачен≥ положенн€м про ƒ≈ , формул€ри, приймаЇ на збереженн€ захищен≥ маг≥стерськ≥ дипломн≥ роботи дл€ подальшоњ передач≥ њх до арх≥ву.

ѕ≥сл€ завершенн€ захисту вс≥х визначених на поточний день маг≥стерських дипломних роб≥т на закритому зас≥данн≥ на п≥дстав≥ попередн≥х оц≥нок член≥в ƒ≈  в≥дкритим голосуванн€м звичайною б≥льш≥стю голос≥в член≥в ком≥с≥њ визначаЇтьс€ п≥дсумкова оц≥нка захищених маг≥стерських дипломних роб≥т.

” процес≥ визначенн€ оц≥нки враховуЇтьс€ низка важливих показник≥в €кост≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи:

1. «м≥стовн≥ аспекти роботи:

- актуальн≥сть обраноњ теми досл≥дженн€;

- спр€мован≥сть роботи на розробку реальних практичних рекомендац≥й;

- в≥дпов≥дн≥сть лог≥чноњ побудови роботи поставленим ц≥л€м ≥ завданн€м;

- широта й адекватн≥сть методолог≥чного та д≥агностичного апарата;

- на€вн≥сть альтернативних п≥дход≥в до вир≥шенн€ визначених проблем;

- р≥вень обірунтуванн€ запропонованих р≥шень;

- р≥вень самост≥йност≥ проведенн€ досл≥дженн€;

- грамотн≥сть мови викладанн€ роботи та њњ загальне оформленн€.

2. як≥сть захисту роботи:

- ум≥нн€ стисло, посл≥довно й ч≥тко викласти сутн≥сть ≥ результати досл≥дженн€;

- здатн≥сть аргументовано захищати своњ пропозиц≥њ, думки, погл€ди;

- загальний р≥вень п≥дготовки студента;

- волод≥нн€ культурою презентац≥њ.

–езультати захисту оц≥нюютьс€ за такою шкалою:

 

 

ќц≥нка за шкалою навчаль-ного закладу ќц≥нка за нац≥ональною шкалою ќц≥нка за шкалою ECTS
ѕћ  (зал≥к) за двобаль-ною шкалою ѕћ  (зал≥к) за чотирьохбаль-ною шкалою; ≤—ѕ»“ (сумарна оц≥нка за результатами ѕћ  та ≥спиту)
90-100 зараховано 5 (в≥дм≥нно) ј ћаг≥стерська дипломна робота м≥стить елементи науковоњ новизни, маЇ практичне значенн€, допов≥дь лог≥чна ≥ стисла, проголошена в≥льно, з≥ знанн€м справи, в≥дгук ≥ реценз≥€ позитивн≥, в≥дпов≥д≥ на запитанн€ член≥в ƒ≈  повн≥, правильн≥ й стисл≥. –езультати роботи апробован≥ на конференц≥€х, вийшли друком, Ї публ≥кац≥€ статт≥ за темою маг≥стерськоњ дипломноњ роботи. ™ розрахунок економ≥чного ефекту в≥д впровадженн€ пропозиц≥й.
80-89 4 (добре) ¬ “ема роботи розкрита, але мають м≥сце окрем≥ недол≥ки непринципового характеру: елементи науковоњ новизни ч≥тко не подан≥, проблема обірунтована але недостатн€ широта вивченн€ результат≥в попередн≥х досл≥джень, недостатн€ повнота охопленн€ методик, наукових погл€д≥в; в≥дсутн€ наукова дискус≥€ з формуванн€ власноњ точки зору; не використана ≥нформац≥€ статистичних матер≥ал≥в ≥ноземних крањн, в≥дсутн≥сть дов≥дки про впровадженн€.
70-79 “ема роботи розкрита, але мають м≥сце окрем≥ недол≥ки такого характеру: в теоретичн≥й частин≥ поверхово зроблений анал≥з л≥тературних джерел, елементи новизни ч≥тко не подан≥, недостатньо використан≥ ≥нформац≥йн≥ матер≥али бази практик, мають м≥сце окрем≥ зауваженн€ в реценз≥њ та в≥дгуку, допов≥дь лог≥чна, проголошена в≥льно, в≥дпов≥д≥ на запитанн€ член≥в ƒ≈  в основному правильн≥, оформленн€ роботи зг≥дно з вимогами.
60-69 3 (задов≥льно) D “ема роботи в основному розкрита, але мають м≥сце недол≥ки зм≥стовного характеру: в≥дсутн≥й ірунтовний анал≥з л≥тературних джерел, елементи новизни, в≥дсутн≥ розрахунки ефекту чи ефективност≥ у третьому розд≥л≥. ™ зауваженн€ щодо оформленн€ роботи.
50-59 E “ема роботи в основному розкрита, але мають м≥сце недол≥ки зм≥стовного характеру: неч≥тко сформульована мета роботи, теоретичний розд≥л маЇ виражений комп≥л€тивний характер, наукова полем≥ка в≥дсутн€, в анал≥тичн≥й частин≥ Ї надлишок елемент≥в описовост≥, доб≥р ≥нформац≥йних матер≥ал≥в не завжди обірунтований, заходи ≥ пропозиц≥њ, що м≥ст€тьс€ в третьому розд≥л≥, обірунтован≥ непереконливо, реценз≥€ й в≥дгук м≥ст€ть окрем≥ зауваженн€, допов≥дь прочитана за текстом, не вс≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€ член≥в ƒ≈  правильн≥ або повн≥. ™ зауваженн€ щодо оформленн€ роботи. ¬≥дсутн€ апробац≥€ матер≥алу досл≥дника на конференц≥€х.
31-49 не зараховано 2 (незадов≥льно) FX Ќеч≥тко сформульована мета роботи. –озд≥ли погано повТ€зан≥ м≥ж собою. ¬≥дсутн≥й критичний огл€д сучасних л≥тературних джерел. јнал≥з виконаний поверхово, переважаЇ описов≥сть. «апропонован≥ заходи випадков≥, не випливають з анал≥зу, економ≥чне обірунтуванн€ неповне. ќформленн€ роботи погане. ≤люстрац≥њ до захисту в≥дсутн≥. ¬≥дпов≥д≥ на запитанн€ член≥в ƒ≈  неточн≥ або неповн≥.
0-30 F ћаг≥стерська дипломна робота до захисту не допускаЇтьс€: подана науковому кер≥вников≥ на пром≥жну або остаточну перев≥рку з порушенн€м строк≥в, установлених граф≥ком. Ќаписана на тему, €ка зм≥нена самост≥йно ≥ своЇчасно не була затверджена наказом по академ≥њ. ¬иконана не самост≥йно. —труктура не в≥дпов≥даЇ вимогам. ¬≥дсутнЇ економ≥чне обірунтуванн€ запропонованих заход≥в. Ќе оправлена в тверду обкладинку, недбало оформлена.

 

” випадках, коли р≥шенн€ про оц≥нку роботи неодностайне, затверджуЇтьс€ оц≥нка, визначена головою ƒ≈ .

–езультати захисту маг≥стерських дипломних роб≥т оголошуютьс€ в день захисту п≥сл€ оформленн€ протокол≥в зас≥данн€ ƒ≈ .

–≥шенн€ ƒ≈  Ї остаточним ≥ оскарженню не п≥дл€гаЇ.

—тудент, €кий при захист≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи отримав незадов≥льну оц≥нку, в≥драховуЇтьс€ з вищого навчального закладу, ≥ йому видаЇтьс€ академ≥чна дов≥дка установленого зразка.

—туденту, €кий захистив маг≥стерську дипломну роботу в≥дпов≥дно до вимог осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки, р≥шенн€м державноњ ком≥с≥њ присвоюЇтьс€ в≥дпов≥дно осв≥тн≥й р≥вень (квал≥ф≥кац≥€), видаЇтьс€ державний документ про осв≥ту.

 


6 ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в захисту маг≥стерських ƒ»ѕЋќћЌ»’ роб≥т

 

« метою вдосконаленн€ процесу п≥дготовки маг≥стр≥в у вищому навчальному заклад≥ обовТ€зковим Ї п≥дведенн€ п≥дсумк≥в захисту маг≥стерських дипломних роб≥т. « ц≥Їю метою проводитьс€ розширене зас≥данн€ вченоњ ради факультету та випусковоњ кафедри, на €к≥й робитьс€ пов≥домленн€ про результати захисту маг≥стерських дипломних роб≥т.

ќсновними завданн€ми при п≥дведенн≥ п≥дсумк≥в захисту маг≥стерських дипломних роб≥т Ї:

- ви€вленн€ на€вних недол≥к≥в, зокрема, прогалин у теоретичн≥й та практичн≥й п≥дготовц≥ спец≥ал≥ст≥в з окремих дисципл≥н, в≥дчутт€ випускниками актуальност≥ певних питань, перспективного баченн€ розвитку соц≥ально-економ≥чних процес≥в та ф≥нансово-економ≥чних досл≥джень ≥ розрахунк≥в, аргументац≥€ висновк≥в та обірунтуванн€ пропозиц≥й на основ≥ реальноњ оц≥нки р≥вн€ п≥дготовки маг≥стр≥в;

- розробка плану реал≥зац≥њ заход≥в щодо усуненн€ ви€влених недол≥к≥в та подальшого удосконаленн€ навчального процесу та €кост≥ п≥дготовки фах≥вц≥в.  онтроль за реал≥зац≥Їю цього плану покладаЇтьс€ на декана в≥дпов≥дного факультету вищого навчального закладу.

 

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 542 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

1693 - | 1458 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.