Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќаукове кер≥вництво маг≥стерськими дипломними роботами
 

Ќаукове кер≥вництво п≥д час проходженн€ студентами переддипломноњ практики та виконанн€ ними маг≥стерських дипломних роб≥т зд≥йснюють науково-педагог≥чн≥ прац≥вники випускових кафедр, €к≥ мають науковий ступ≥нь доктора або кандидата економ≥чних наук.

ќсновними обовТ€зками наукового кер≥вника маг≥стерськоњ дипломноњ роботи Ї:

- участь у закр≥пленн≥ за студентами тем маг≥стерських дипломних роб≥т;

- участь у розробц≥ ≥ видач≥ студенту ≥ндив≥дуального завданн€ за темою маг≥стерськоњ дипломноњ роботи;

- наданн€ допомоги студентам у визначенн≥ перел≥ку питань ≥ матер≥ал≥в, €к≥ вони повинн≥ вивчити ≥ з≥брати п≥д час практики;

- консультуванн€ студент≥в щодо пор€дку ≥ посл≥довност≥ виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, обс€гу ≥ зм≥сту њњ по€снювальноњ записки, в т.ч. розрахунковоњ частини роботи, розпод≥лу часу на виконанн€ окремих частин роботи тощо;

- наданн€ допомоги студентам у п≥дбор≥ л≥тератури, €кою вони повинн≥ користуватис€ при виконанн≥ маг≥стерських дипломних роб≥т;

- регул€рна перев≥рка дотриманн€ граф≥к≥в виконанн€ маг≥стерських дипломних роб≥т;

- п≥дготовка в≥дгуку на маг≥стерську дипломну роботу;

- погодженн€ допов≥д≥, ≥люстративного матер≥алу та презентац≥њ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи дл€ њњ захисту;

- присутн≥сть на кафедр≥ при попередньому ≥ основному захист≥ студентами маг≥стерських дипломних роб≥т.

 р≥м наукового кер≥вника маг≥стерськоњ дипломноњ роботи призначаЇтьс€ за необх≥дност≥ також консультант з математичного моделюванн€ та ≥нформац≥йних систем в економ≥ц≥ дл€ наданн€ допомоги студенту у розробц≥ економ≥ко-математичноњ або економетричноњ модел≥.

” зазначений зг≥дно з граф≥ком терм≥н студент зобов'€заний зв≥тувати перед науковим кер≥вником про виконану ним роботу.

 

ќрган≥зац≥€ виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи

 

ѕочаток виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи за терм≥ном зб≥гаЇтьс€ з початком переддипломноњ практики. ЅезпосереднЇ ж формуванн€ складових частин розд≥л≥в, оформленн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи починаЇтьс€ ≥з зак≥нченн€м практики.

¬иконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи зд≥йснюЇтьс€ поетапно в так≥й посл≥довност≥:

1. –озробка розгорнутого плану роботи.

2. ¬≥дб≥р, систематизац≥€ ≥ обробка матер≥алу до кожного розд≥лу роботи.

3. ¬изначенн€ основного зм≥сту, пропозиц≥й ≥ рекомендац≥й, прогноз≥в щодо удосконаленн€ обТЇкта досл≥дженн€ та можливостей впровадженн€ њх в практичну д≥€льн≥сть.

4. «Т€суванн€ необх≥дност≥ збору додаткового фактичного ≥ нормативного матер≥алу.

5. ”точненн€ та конкретизац≥€ розд≥л≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, детальна розробка й обірунтуванн€ конкретних рекомендац≥й.

6. Ћ≥тературна обробка та редагуванн€, остаточне оформленн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи.

7. ѕ≥дготовка допов≥д≥, ≥люстративного матер≥алу та презентац≥њ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи дл€ њњ захисту.

 

«б≥р ≥ обробка фактичного матер≥алу.

–обота з джерелами

 

ѕ≥д час переддипломноњ практики студент повинен з≥брати вих≥дний матер≥ал дл€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, зд≥йснити його попереднЇ узагальненн€ ≥ систематизац≥ю, а також ознайомитис€ з чинними нормативно-дов≥дковими матер≥алами, вивчити д≥юч≥ законодавч≥ акти та нормативно-≥нструктивн≥ документи, проанал≥зувати результати д≥€льност≥ бази практики.

Ќеобх≥дна дл€ виконанн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи наукова л≥тература п≥дбираЇтьс€ студентами самост≥йно, з використанн€м дл€ цього алфав≥тного, предметного та систематизованого каталог≥в б≥бл≥отек, ≥нформац≥йноњ мереж≥ Internet. „астину науковоњ л≥тератури, €ка висв≥тлюЇ тему, можна запозичити з≥ списку, рекомендованого кафедрою.  онсультац≥ю з питань добору науковоњ л≥тератури студент може одержувати у наукового кер≥вника чи у прац≥вник≥в б≥бл≥отеки.

ѕравильн≥, науково обірунтован≥ висновки про обТЇкт та предмет досл≥дженн€ можна зробити лише на п≥дстав≥ всеб≥чного вивченн€ великоњ к≥лькост≥ фактичного матер≥алу. …ого анал≥з дозвол€Ї краще розкрити звТ€зок теор≥њ з практикою.

ѕ≥дбираючи л≥тературу, студентам сл≥д памТ€тати, що економ≥чн≥ науки пост≥йно розвиваютьс€ ≥ збагачуютьс€ новими положенн€ми ≥ висновками, а ≥нод≥ зм≥нюють своњ основоположн≥ методолог≥чн≥ ≥ теоретичн≥ п≥дходи, €к це сталось у звТ€зку з трансформац≥Їю економ≥ки ”крањни в ринкову. “ому при п≥дбор≥ навчальноњ л≥тератури, пер≥одичних видань, монограф≥й, журнальних статей тощо необх≥дно враховувати р≥к њх виданн€. ѕочинати вивченн€ л≥тератури сл≥д з останн≥х рок≥в виданн€. “≥льки п≥сл€ цього, у раз≥ необх≥дност≥, можна звертатись до б≥льш ранн≥х публ≥кац≥й, €кщо це зумовлено необх≥дн≥стю проведенн€ ретроспективного анал≥зу еволюц≥њ розвитку обТЇкта ≥ предмета досл≥дженн€.

«начно полегшить пошук необх≥дних статей список опубл≥кованих матер≥ал≥в в останньому номер≥, що подаЇтьс€ щор≥чно практично у вс≥х наукових пер≥одичних виданн€х.

ѕ≥сл€ п≥дбору л≥тератури студент складаЇ список наукових джерел (б≥бл≥ограф≥ю). ѕри написанн≥ роботи студент повинен давати посиланн€ на джерела, матер≥али, €к≥ навод€тьс€ в робот≥.

якщо використовуютьс€ в≥домост≥, матер≥али з великою к≥льк≥стю стор≥нок, то в посиланн≥ необх≥дно точно вказувати номери стор≥нок, ≥люстрац≥й, таблиць, формул з джерела, на €ке даЇтьс€ посиланн€ в робот≥. ѕосиланн€ в текст≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи на джерела сл≥д зазначати пор€дковим номером за перел≥ком посилань та в≥дпов≥дноњ стор≥нки цього джерела, вид≥леним двома квадратними дужками.

Ќаприклад, у текст≥ роботи наведена така цитата: У≤нвестиц≥њ Ц господарськ≥ операц≥њ, €к≥ передбачають придбанн€ основних засоб≥в, нематер≥альних актив≥в, корпоративних прав та/або ц≥нних папер≥в в обм≥н на кошти або майноФ [32, с.13].

¬≥дпов≥дний опис у перел≥ку посилань:

32. ѕодатковий кодекс ”крањни [“екст]: ¬≥д 2 грудн€ 2010 р. є 2756-V≤. Ц  .: ƒѕ У≤¬÷ ƒѕѕ ”крањниФ, 2010. - 336.с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 344 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1911 - | 1729 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.